AKTUALNOŚCI
  09.04.2015|  10 LAT PROGRAMU OCHRONY BRZEGÓW MORSKICH

   W dniu 8 kwietnia 2015r. w gmachu Senatu RP w Warszawie odbyła się konferencja pn. "Inwestycje w dobro wspólne - 10 lat programu ochrony brzegów morskich", z udziałem posłów, senatorów, przedstawicieli administracji morskiej i samorządów gmin nadmorskich. Program ochrony brzegów morskich został ustanowiony w 2003 roku z uwagi na zjawisko postępującej erozji brzegu morskiego. Obecnie upływa 10 lat od rozpoczęcia działań z zakresu ochrony brzegu morskiego prowadzonych przez administrację morską w ramach programu. Celem konferencji było przedstawienie dorobku urzędów morskich w zakresie ratowania wybrzeża oraz adaptacji do prognozowanych zmian klimatu. W trakcie konferencji poszczególne urzędy morskie przedstawiły prezentacje, obrazujące działania inwestycyjne w ramach programu w ostatnich 10 latach. W hallu Senatu zaprezentowana została także wystawa fotograficzna, obrazująca wybrane inwestycje na polskim wybrzeżu, zrealizowane w ramach programu.


  09.04.2015|  SZTUCZNE ZASILANIE BRZEGU NA WYSOKOŚCI M.KOPAŃ

    Urząd Morski w Słupsku podpisał w dniu 8 kwietnia b.r. umowę na zadanie "Sztuczne zasilanie brzegu morskiego w miejscowości Darłowo". Zadanie jest realizowane w ramach rozszerzenia projektu "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo", i jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem umowy są prace zasilające brzeg morski na wysokości miejscowości Kopań, na odcinku 800m - od Jeziora Kopań w kierunku Darłówka Zach. (km 267,500-268,300). Miejscem poboru urobku do sztucznego zasilania będzie tor podejściowy do Portu Darłowo. Szacunkowa kubatura urobku wynosi ca 55 tys. m3. Wykonawcą prac - wyłonionym w przetargu nieograniczonym - jest Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. z Gdańska. Planowany termin realizacji umowy 30.06.2015r. Koszt realizacji zadania wynosi 2.253.680,00 zł (brutto).

  31.03.2015|  Wybory Prezydenta RP - głosowanie na polskich statkach morskich

   Wyborca przebywający w dniu wyborów na polskim statku morskim, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć do kapitana statku wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiada zaświadczenie o prawie do głosowania.
Obwody głosowania na polskich statkach morskich tworzy Minister Infrastruktury i Rozwoju w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.
Do głosowania na polskich statkach morskich na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania mają zastosowanie odpowiednie zasady wskazane w części dotyczącej głosowania za granicą, z tym że wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do kapitana statku. >> czytaj dalej >>


  30.03.2015|  ZAPROSZENIE NA PUBLICZNĄ PREZENTACJĘ W SIEDZIBIE MIiR

    Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi wraz z Dyrektorami Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie zapraszają wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej", przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Prezentacja odbędzie się 13 kwietnia 2015 roku, o godzinie 13:00, w sali A na 8. piętrze w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, przy ul. Chałubińskiego 4/6, w Warszawie. Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2015 roku, na adres: Kamil.Rybka@mir.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy).

  30.03.2015|  XIX Festiwal Piosenki Marynistycznej ŁAJBA 2015

    Dnia 28 marca 2015r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbył się XIX Festiwal Piosenki Marynistycznej ŁAJBA 2015. Urząd Morski w Słupsku reprezentował Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej Pan Mirosław Krajewski.  30.03.2015|  KONFERENCJA POIŚ

    Urząd Morski w Słupsku był organizatorem konferencji w ramach projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego", która odbyła się w dniu 27 marca 2015r. w Dźwirzynie. W ramach projektu realizowanych jest siedem zadań w pięciu lokalizacjach: Jarosławiec, Unieście, Chłopy, Ustronie Morskie oraz Dźwirzyno. Aktualny stan zaawansowania robót budowlanych, realizowanych w ramach projektu przedstawił Aleksander Duszny - Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Funduszy Unijnych. Druga część konferencji poświęcona została prezentacji wyników monitoringu strefy brzegowej na odcinku Kołobrzeg Zachód - Grzybowo - Dźwirzyno, które omówił Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Słupsku - Adam Meller-Kubica. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem, głównie ze strony przedstawicieli lokalnych samorządów.


  26.03.2015|  Godzina dla Morświna

    Dnia 26.03.2015 r. Urząd Morski w Słupsku odwiedził patrol WWF wraz z Morświnem. Dyrekcja wraz ze wszystkimi pracownikami Urzędu Morskiego w Słupsku popiera i dołącza się do akcji Godzina dla Morświna. Dziękujemy za pamięć i życzymy sukcesów.
Więcej szczegółów o akcji na stronie internetowej: www.godzinadlaziemi.pl

  25.03.2015|  LV Światowy Dzień Meteorologii

    W dniu 23 marca 2015 roku w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się seminarium z okazji LV Światowego Dnia Meteorologii pod hasłem: "Wiedza o klimacie dla działań na rzecz klimatu". Podczas seminarium zaprezentowano m.in. projekt morskiego systemu pomiarowo-diagnostycznego wspomagającego prognozy na obszary morskie i nadbrzeżne. W seminarium udział wziął przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku.
  23.03.2015|  MARINA 2015

    Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy był organizatorem - w dniu 20.03.2015r. - II Regionalnego Festiwalu Piosenki Marynistycznej "Marina 2015". Celem festiwalu jest głównie popularyzowanie tradycji morskiej w piosence. Patronat nad imprezą tradycyjnie sprawuje Liga Morska i Rzeczna, a współorganizatorami są: Urząd Morski w Słupsku oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej z Ustki. Młodzi artyści rywalizują w dwóch kategoriach: szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody dla zwycięzców wręczył m.in. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
  23.03.2015|  TARGI ZAWODOZNAWCZE

    W dniu 20 marca b.r. w Zespole Szkół Morskich w Darłowie odbyły się I Powiatowe Targi Zawodoznawcze. Wśród licznych stoisk wystawienniczych nie zabrakło także Urzędu Morskiego ze Słupska oraz Akademii Morskiej ze Szczecina. Na terenie szkoły odbył się również piknik naukowy dotyczący energii odnawialnej, w ramach projektu "Zielona energia w szkołach". W ramach targów uczestnicy mogli również poznać szkołę, jej dorobek, historię oraz zwiedzić internat, warsztaty i szkolny statek m/t "Franek Zubrzycki II".
  20.03.2015|  KONGRES POŻARNICTWA W GDAŃSKU

    W dniu 17 marca 2015 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się konferencja Kongres Pożarnictwa, którego wiodącym tematem była ochrona przeciwpożarowa i zabezpieczenie techniczne w obiektach budowlanych i użyteczności publicznej. Konferencji towarzyszyła wystawa wiodących firm z branży oraz pokazy sprzętu. Głównym ekspertem był mgr inż. Rafał Marasz Kujawsko-Pomorski Oddział SITP, Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP w Bydgoszczy. Z ramienia Urzędu Morskiego w Słupsku w konferencji wziął udział Krzysztof Kowalski - st. inspektor ds. ochrony ppoż.
  20.03.2015|  OLIMPIADA I TARGI PRACY W AKADEMII POMORSKIEJ

    W dniu 18 marca b.r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbył się finał Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa, pod honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W skład Komitetu Honorowego wchodził m.in. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. W zmaganiach uczestniczyła młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych środkowego wybrzeża. Zarówno indywidualnie jak i zespołowo zmagania zdominowali uczniowie Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych z Bytowa.
Z kolei w dniu 19 marca 2015r. słupska Akademia Pomorska była organizatorem Akademickich Spotkań z Przedsiębiorczością, skierowanych głównie do studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych jak i do osób dorosłych. W trakcie zaprezentowały się firmy oraz przedsiębiorstwa, odbyły się warsztaty i prelekcje, które prowadzili wykwalifikowani doradcy zawodowi. Na stoisku słupskiego Urzędu Morskiego informacji udzielały panie inspektor Urzędu Anna Chomienko oraz Anna Woś.


  06.03.2015|  REMONT NABRZEŻY W PORCIE DARŁOWO – ETAP III

    Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał w dniu 6 marca 2015r. umowę z wykonawcą na realizację zadania: "Budowa ciągów pieszo-jezdnych łączących Nabrzeża Parkowe i Skarpowe" w Porcie Darłowo. Jest to ostatni etap inwestycji przebudowy wspomnianych nabrzeży, współfinansowany z Funduszu Rybackiego PO RYBY 2007-2013, którego łączna wartość wynosi 39 mln zł (w tym remont nabrzeży, prace pogłębiarskie i ciągi pieszo-jezdne). Inwestycja ma być realizowana w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Zakłada się budowę 4 dróg dojazdowych, łączących ulicę Morską i Conrada z nabrzeżami Parkowym i Skarpowym, o łącznej powierzchni ok. 1830 m2. Nawierzchnia wykonana będzie z kostki brukowej w kolorze szarym, o szerokości 5m, obustronnie ograniczona krawężnikami. Dodatkowo w ramach tej inwestycji przebudowie poddane zostanie Nabrzeże Postojowe II, celem dostosowania jego konstrukcji (rzędna korony, szerokość nawierzchni i sposób wykonania) do wyremontowanych już nabrzeży Parkowego i Skarpowego. Nawierzchnia nabrzeża zostanie wyposażona w instalację odwodnienia burzowego, zamontowane zostaną polery cumownicze, odbojnice elastomerowe oraz drabinki i stojaki na sprzęt ratunkowy. Wykonawcą (wyłonionym w przetargu nieograniczonym) jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ze Słupska. Wartość robót wynosi 1.239.840,00 zł (brutto). Planowany termin zakończenia zadania to 30 czerwca 2015r.


  02.03.2015|  OTWARCIE MOSTU PORTOWEGO

    Tak zwana mała kołobrzeska obwodnica to największa inwestycja drogowa w historii Kołobrzegu. Dobiegł końca I etap jej budowy, w ramach którego, na rzece Parsęcie powstał most z estakadą, który uroczyście oddano do użytkowania w dniu 28 lutego 2015r. Odciąża on istniejący układ komunikacyjny, stanowiąc ogromne udogodnienie dla mieszkańców i turystów. Przede wszystkim jednak, wpłynie na rozwój wpisanego w gospodarczą mapę miasta, kołobrzeskiego portu. Całkowita wartość tej inwestycji to prawie 41 mln zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej.


  20.02.2015|  JUBILEUSZ BHMW

    W dniu 19.02.2015r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyły się uroczystości związane z 95-leciem Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. 19 lutego 1920 powołano Urząd Hydrograficzny, którego pierwszym kierownikiem został kpt. mar. Józef Unrug. 1 maja podniesiono banderę na ORP "Pomorzanin", pierwszym okręcie Rzeczpospolitej Polskiej i pierwszej jednostce w Służbie Hydrograficznej. Aktualna nazwa Biura datuje się od roku 1922. Od 2013r. szefem Biura jest kmdr Andrzej Kowalski. Zadania BHMW, jako państwowej morskiej służby hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego w zakresie hydrografii i kartografii morskiej, wynikają z międzynarodowych standardów dla serwisu hydrograficznego, a także potrzeb krajowych. Od wielu lat Biuro współpracuje z polską administracją morską, w tym z Urzędami Morskimi w Gdyni, Słupsku i Szczecinie. W 2014r. ustanowiono święto BHMW (decyzja nr 306/MON) oraz odznakę pamiątkową (decyzja nr 155/MON).


  19.02.2015|  DZIEŃ OTWARTY NFOŚiGW 17-02-2015

    W dniu 18 lutego 2015r. w Warszawie Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował Dzień Otwarty Funduszu. Podczas spotkania zaprezentowano ofertę programową NFOŚiGW na lata 2015-2020 oraz przedstawiono możliwości finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przy udziale środków Funduszu w roku 2015. Prezentacja programów priorytetowych Funduszu – wraz z dyskusją – odbyła się w dwóch blokach tematycznych: zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz ochrona środowiska, a w tym adaptacja do zmian klimatu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Inspektoratu Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Słupsku.  11.02.2015|  95 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

    Tradycyjnie w Pucku 10 lutego b.r. odbyły się uroczystości z okazji 95 rocznicy zaślubin Polski z morzem. Obchody rozpoczęły się przywitaniem uczestników na rynku miasta. Następnie w miejscowej farze odprawiona została koncelebrowana msza św. Kolejne wydarzenia miały miejsce w porcie rybackim. Po wystąpieniach gości honorowych wręczone zostały Pierścienie Hallera - nagrody przyznawane przez Ligę Morską i Rzeczną. Następnie z pokładu śmigłowca W-3 Marynarki Wojennej złożony został wieniec na wodach Zatoki Puckiej. Uroczystość zakończyło składanie wiązanek kwiatów przez delegacje przy pomniku generała Józefa Hallera. W obchodach uczestniczyli m.in. minister Dorota Pyć - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz dyrektorzy Urzędów Morskich z Gdyni, Szczecina oraz Słupska - wraz z pocztem sztandarowym.


  10.02.2015|  SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE

   W dniu 9 lutego 2015r. w gmachu Politechniki Koszalińskiej odbyło się seminarium naukowo-techniczne pt. "Ochrona strefy przybrzeżnej południowego Bałtyku, a zjawiska ekstremalne". Naukowcy i eksperci dyskutowali na temat realizowanych inwestycji i potrzeb w świetle prowadzonych badań, skupiając się głównie na mierzei Jeziora Jamno. Temat ochrony brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego - ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych - zaprezentowali przedstawiciele Urzędu Morskiego ze Słupska. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych omówił zakres wykonanych i planowanych inwestycji w zlewni Jeziora Jamno. Wyniki monitoringu hydrologicznego opartego o automatyczne stacje pomiarowe omówili naukowcy z Politechniki Koszalińskiej. Moderatorem seminarium był prof. Tomasz Heese.


[Archiwum aktualności]


 
Urząd Morski w Słupsku 2015