AKTUALNOŚCI
  11.02.2016|  96 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

    W Pucku 10 lutego b.r. - z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy - odbyły się uroczystości z okazji 96 rocznicy zaślubin Polski z morzem. Obchody rozpoczęły się przywitaniem uczestników na rynku miasta. Następnie w miejscowej farze odprawiona została koncelebrowana msza św. Kolejne wydarzenia miały miejsce w porcie rybackim. Po wystąpieniach gości honorowych wręczone zostały Pierścienie Hallera - nagrody przyznawane przez Ligę Morską i Rzeczną. Następnie z pokładu śmigłowca SH-2G Marynarki Wojennej złożony został wieniec na wodach Zatoki Puckiej. Uroczystość zakończyło składanie wiązanek kwiatów przez delegacje przy pomniku generała Józefa Hallera. Administrację morską w obchodach reprezentowali: minister Krzysztof Kozłowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz dyrektorzy Urzędów Morskich z Gdyni, Szczecina oraz Słupska - wraz z pocztem sztandarowym.

  03.02.2016|  Ogłoszenie konkursu na wyłonienia partnera w realizacji projektu pn. "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej"

    Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku ogłasza konkurs na wyłonienie partnera w realizacji projektu pn. "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej" w ramach naboru otwartego do PO PC, os II "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".
Więcej informacji...  25.01.2016|  WSPÓŁPRACA Z MORSKIM ODDZIAŁEM STRAŻY GRANICZNEJ I BHMW

    W dniu 20 stycznia b.r. został podpisany plan współpracy Urzędu Morskiego w Słupsku z Morskim Oddziałem Straży Granicznej oraz z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej. W ramach współpracy na rok 2016 Urząd będzie przekazywać dane dotyczące m.in. zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych, usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna, przeszukiwanie wraków statków czy też zarządzeń porządkowych. Prowadzona będzie wzajemna wymiana informacji w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska, naruszania przepisów na polskich obszarach morskich oraz naruszania przepisów w pasie technicznym. Plan podpisali: kontradmirał SG Piotr Stocki - Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Andrzej Kowalski - szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej oraz Mirosław Krajewski - Z-ca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej Urzędu Morskiego w Słupsku. Szczegóły podpisanego planu współpracy z MOSG oraz BHMW.

  25.01.2016|  PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA SZKOŁY MORSKIEJ W KOŁOBRZEGU

    W dniu 22 stycznia b.r. w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku oficjalnie przekazał na ręce Dyrektora Szkoły sprzęt, który ze względu na wymianę w ramach Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego stał się zbędny dla Urzędu. Przekazano 3 urządzenia: radar MD-3600 (typu KODEN - eksploatowany w Bosmanacie Portu w latach 1992-2015), odbiornik ostrzeżeń nawigacyjnych NAVTEX oraz wiatromierz z wiatrowskazem SW-51. Przekazany sprzęt poszerzy bazę dydaktyczną szkoły w zakresie działania i obsługi urządzeń i mechanizmów okrętowych - nawigacyjnych. Umożliwi to lepsze wykonywanie praktycznych zajęć w zakresie wymaganym przez podstawę programową oraz wymagania Konwencji STCW szkolenia marynarzy na poziomie operacyjnym i pomocniczym w dziale pokładowym.

  30.12.2015|  SPOTKANIE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

    Zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy (z 2010r.) pomiędzy pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi przy Urzędzie Morskim w Słupsku w dniu 30 grudnia 2015r. odbyło się coroczne spotkanie, poświęcone ocenie współpracy w roku 2015. Uczestnicy spotkania obustronnie pozytywnie ocenili realizację postanowień, zawartych w porozumieniu. Głównym tematem dyskusji była wysokość planowanych podwyżek dla pracowników sfery budżetowej oraz aktualnie trwające prace nad regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przy Urzędzie Morskim w Słupsku działają dwie organizacje związkowe: NSZZ "Solidarność" oraz NSZZ "Solidarność-80", które łącznie zrzeszają 86 członków.

  28.12.2015|  PRZEBUDOWA OPASKI W USTRONIU MORSKIM

    Zakończone zostały roboty budowlane I etapu w ramach zadania "Przebudowa opaski brzegowej w Ustroniu Morskim". Na odcinku 437m rozebrano umocnienia z gwiazdobloków (wraz z ich utylizacją), rozebrano i wykonano nowy oczep, oczyszczono i zakonserwowano ściankę szczelną wraz z jej częściową wymianą (80m), założono filtry odwodne oraz wykonano narzut kamienny dwuwarstwowy. Koszt wykonanych robót wynosi 6.055.356,47 zł. Zadanie zrealizowano w ramach wieloletniego programu ochrony brzegów morskich. Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. Z o.o. z Pruszkowa. Zakończenie prac (II etap) planowane jest na wiosnę 2016r.

  28.12.2015|  OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH POBRZEŻA KOSZALIŃSKIEGO

    Zakończone zostały roboty budowlane na 7 zadaniach, realizowanych z projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W miejscowości Jarosławiec powstało 7 ostróg brzegowych typu "T", wykonano 5 narzutowych falochronów brzegowych wraz ze wzmocnieniem klifu i odwodnieniem plaży. W Unieściu wykonano 2 opaski brzegowe po 250m oraz ażurowy falochron osłonowy o długości 200m. W Chłopach powstała opaska brzegowa narzutowa o długości 320m. Przebudowę ostróg brzegowych wykonano w Dźwirzynie (11 sztuk) oraz w Sianożętach (3 sztuki). Całkowita wartość projektu wynosi 162.844.923,99 zł. Instytucją wdrażającą dla projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

  28.12.2015|  ROBOTY CZERPALNE 2015

    Urząd Morski w Słupsku zakończył roboty czerpalne w portach środkowego wybrzeża, przewidziane na rok 2015. Prace te realizowane są w ramach utrzymania parametrów torów wodnych w portach (Kołobrzeg, Darłowo, Ustka i Łeba), jako elementów infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej dostęp do portów. Kubatura urobku wyniosła łącznie 34,5 tys. m3. Roboty w Porcie Łeba realizowała firma Marine Sailor z Łeby, w Ustce - Czerwony Szkwał z Kołobrzegu a w Darłowie i Kołobrzegu - Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych z Gdańska. Koszt zrealizowanych prac wynosi 1,581.840,00 zł. Roboty czerpalne w mniejszych portach (Dźwirzyno i Rowy) realizowane są na bieżąco siłami Urzędu (pogłębiarki Omułek i Belona).

  21.12.2015|  MODERNIZACJA PRZYSTANI W CHŁOPACH

    Zakończone zostały roboty budowlane w ramach projektu "Modernizacja morskiej przystani rybackiej w Chłopach" (Gmina Mielno). Urząd Morski w Słupsku realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Na przystani wykonano nową dalbę wyciągową, wymieniono urządzenia wyciągowe, wykonano nową trafostację, wybudowano molo do rozładunku ryb a także wyremontowano nawierzchnię przy boksach rybackich. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo „Hydrobud” z Ustronia Morskiego. Wartość całego projektu wynosi 5.210.242,00 zł.

  17.12.2015|  UROCZYSTOŚĆ W KOŁOBRZEGU

    W dniu 16 grudnia 2015r. w Kołobrzegu z inicjatywy Ligi Morskiej i Rzecznej odbyła się uroczystość w 63 rocznicę śmierci komandora Stanisława Mieszkowskiego, pierwszego kapitana Portu Kołobrzeg. Pod pomnikiem komandora – przy latarni morskiej – złożono symboliczne wiązanki kwiatów. Komandor Mieszkowski w trakcie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku był ochotnikiem w 22 Pułku Piechoty. Podczas kampanii wrześniowej 1939 dowodził grupą kanonierek i ORP Generał Haller, następnie przebywał w niewoli niemieckiej. W 1952 roku został skazany na karę śmierci i rozstrzelany pod fałszywym zarzutem działalności szpiegowskiej, pośmiertnie zrehabilitowany. Urząd Morski w Słupsku podczas uroczystości reprezentował Kapitan Portu Kołobrzeg.

  10.12.2015|  29 SESJA ZGROMADZENIA IMO

    W dniach od 23 listopada do 2 grudnia b.r. w Londynie odbyła się 29 Sesja Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Zgromadzenie zatwierdziło Pana KITAC LIM z Korei Południowej na Sekretarza Generalnego IMO od 1 stycznia 2016r. Wybrano także członków Rady na kolejny okres 2 lat. Innymi tematami były sprawy finansów IMO, struktury wewnętrznej oraz planów pracy na kolejny dwuletni okres. Wyniki tej części debaty zawarte zostały w rezolucji Zgromadzenia. Szczegółowy raport z sesji zostanie opracowany i przedłożony do zatwierdzenia dla Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W pierwszej części Sesji (23-27.11.b.r.) uczestniczył przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku kpt. ż.w. Tadeusz Wojtasik, Kapitan Portu Kołobrzeg.

  09.12.2015|  KONFERENCJA W RAMACH PROJEKTU "OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH NA WYSOKOŚCI ŁEBY, ROWÓW I USTKI"

    W dniu 7 grudnia b.r. Urząd Morski w Słupsku był organizatorem konferencji w ramach realizacji projektu "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki", która odbyła się w Ustce. W spotkaniu uczestniczyli m.in. samorządowcy z Miasta i Gminy Ustka, Łeby oraz Starostwa Powiatowego w Słupsku i wykonawcy robót budowlanych. Urząd Morski omówił założenia projektowe realizowanych robót budowlanych a przedstawiciele firm realizujących roboty budowlane poinformowali o procesie inwestycyjnym w Ustce, Rowach i Łebie. W dyskusji, która zawiązała się w trakcie spotkania podkreślono bardzo niekorzystne warunki pogodowe, które towarzyszyły wykonawcom robót w 2015 roku. Konkluzją spotkania było przedstawienie harmonogramu postępu prac, które zgodnie z informacjami wykonawców przesunie się na 2016 rok.

  03.12.2015|  NOWY BASEN RYBACKI W PORCIE KOŁOBRZEG

    Kolejną inwestycję zakończył Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu. W dniu 1 grudnia b.r. uroczyście otwarto nowy basen rybacki, który powstał na Wyspie Solnej. Posiada on powierzchnię ponad 1,5 ha. Jest przystosowany do stacjonowania 170 jednostek (głębokość 3,5 m). W ramach inwestycji zostały wybudowane trzy budynki oraz ciągi drogowe i piesze. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 za kwotę 17 milionów złotych. Wykonawcą inwestycji jest firma HYDROBUD z Ustronia Morskiego.[Archiwum aktualności]


 
Urząd Morski w Słupsku 2016