AKTUALNOŚCI
  30.11.2015|  JUBILEUSZ NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO

    Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku działa już 55 lat. Utworzone zostało w 1960 roku, a w roku 2013 otrzymało status narodowego. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w dniu 27 listopada b.r. w Politechnice Gdańskiej. Historię i dokonania tej instytucji przedstawił dyrektor dr Jerzy Litwin. Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego uhonorowało z okazji jubileuszu 10 osób "Medalem Przyjaciela Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku". Zaszczytu tego dostąpił m.in. Tomasz Bobin - Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. Słupski Urząd od wielu lat współpracuje z Muzeum. Aktualnie trwają prace projektowe nad utworzeniem Muzeum Rybołówstwa w Porcie Łeba. Latem bieżącego roku wspólnie zabezpieczono na placu budowy w Rowach wydobyte z morza 100 sztuk pistoletów skałkowych z przełomu XVII i XVIII wieku.


  25.11.2015|   KRAJOWY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO - ETAP 1

    W dniu 24.11.b.r. w Gdyni odbyła się konferencja zamykająca projekt "Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego - etap 1". Zasadniczym celem budowy KSBM jest poprawa bezpieczeństwa żeglugi oraz podniesienie poziomu ochrony środowiska w obszarach morskich RP. System jest także narzędziem do prowadzenia nadzoru nad przestrzeganiem prawa przez użytkowników morza.

W ramach projektu zmodernizowano i rozbudowano systemy monitorowania ruchu morskiego w obszarach VTS Zatoka Gdańska oraz VTMS Szczecin - Świnoujście. Ustanowiono także system w obszarze trasy TSS Ławica Słupska obejmując monitoringiem radarowym oraz zasięgiem łączności VHF wrażliwy nawigacyjnie i sąsiadującymi z poligonem morskim rejon tranzytu statków zmierzających do portów Zatoki Gdańskiej. Wyposażono wszystkie służby polskich portów w urządzenia do prowadzenia nadzoru ruchu oraz wykonywania asysty nawigacyjnej w sytuacjach awaryjnych (radary portowe, kamery, środki łączności, stacje hydro-meteo, elektroniczny dostęp do baz danych i informacji związanej z bezpieczeństwem żeglugi). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu wynosi 112.674.893,83 PLN.


  23.11.2015|  ZJAZD LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

    W dniu 21 listopada b.r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbył się XXI Walny Zjazd Delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej. Podsumowano dotychczasowe działania. Liga zrzesza prawie 13 tysięcy członków, skupionych w 42 okręgach, oddziałach, klubach i kołach na terenie całego kraju. Wybrano także nowe władze. Prezesem na kolejną kadencję jednogłośnie wybrano dotychczasowego prezesa kpt. ż.w. Andrzeja Królikowskiego - Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. W skład 26 osobowego zarządu wszedł przedstawiciel słupskiego oddziału Waldemar Parus, na co dzień pracownik Urzędu Morskiego w Słupsku. W roku 2018 Liga obchodzić będzie jubileusz 100-lecia powstania.


  13.11.2015|  POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO

    W dniu 12.11.2015r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Tematyką spotkania było podsumowanie prac zmierzających do opracowania Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
Projekt Planu zakłada m.in. w pierwszym cyklu (2016-2021) 12 inwestycji na brzegu morskim w województwie zachodniopomorskim na łączną kwotę 138,55 mln zł. Szczegóły projektu Planu można znaleźć na stronie internetowej (www.powodz.gov.pl). Dyskusję zdominował temat map zagrożenia i ryzyka powodziowego, które budzą najwięcej kontrowersji. W pracach Komitetu uczestniczą m.in. dyrektorzy Urzędów Morskich ze Szczecina i Słupska.


  05.11.2015|  REMONT NAWIERZCHNI PRZYSTANI W UNIEŚCIU

    Zakończone zostały podstawowe roboty budowlane przy remoncie nawierzchni na przystani morskiej w Unieściu (Gmina Mielno). Wyremontowana została nawierzchnia wraz z odwodnieniem, wykonano ciągi pieszo-jezdne o długości 200 metrów oraz przyłącze kanalizacji deszczowej. Dodatkowo uporządkowano nośniki mediów zainstalowane na przystani. Wykonawcą robót był Zakład Projektowo-Wykonawczy HABUD Sp. z o.o. z Gdańska. Wartość robót wynosi 436.731,35 zł (brutto). Na wiosnę 2016 roku planowany jest jeszcze (siłami Urzędu) remont nawierzchni parkingu przy przystani.


  03.11.2015|  PRZEKAZANIE MAJĄTKU RUCHOMEGO

    W dniu 3 listopada 2015 r. w siedzibie pionu technicznego Urzędu Morskiego w Słupsku odbyło się komisyjne przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego składników majątku ruchomego jak materiały, sukno, obuwie, guziki marynarskie na podstawie § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.10.114.761). W/w składniki majątku zostały określone jako zbędne dla potrzeb i działań Urzędu Morskiego w Słupsku i zakwalifikowane do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom.

Stronę przekazującą reprezentował Igor Strąk (Naczelnik Wydziału Gospodarczego, Zaopatrzenia i Transportu), Mirosław Gliszczyński (Starszy Inspektor ds. Zaopatrzenia), Urszula Kieraś (Starszy Inspektor ds. gospodarki magazynowej) . Z ramienia Zespołu Szkół Mechanicznych dyrektor szkoły Barbara Zakrzewska która dokonała odbioru składników majątku ruchomego. Wykorzystane materiały zostaną przeznaczone na potrzeby nowo utworzonej klasy o specjalności morskiej której patronatem jest Urząd Morski w Słupsku.

  23.10.2015|  POSIEDZENIE RADY GOSPODARCZEJ

    W dniu 22.10.b.r. w siedzibie COFELY EC w Słupsku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Akademii Pomorskiej. Zaprezentowano miejską ciepłownię, jako źródło ekologicznego ciepła oraz dyskutowano na temat opłacalności inwestycji w tzw. zieloną energię. Skład Rady został poszerzony o kolejne dwie firmy ze Słupska: „OptiNav” i „Kaliop”. Są to firmy informatyczne z obszaru „IT”. Aktualnie w skład Rady wchodzi 14 podmiotów, w tym Urząd Morski w Słupsku. W spotkaniu uczestniczyli także studenci pierwszego roku Akademii z kierunku fizyka techniczna.

  20.10.2015|  ZAKOŃCZENIE PRAC W PORCIE DARŁOWO

    Urząd Morski w Słupsku zakończył realizację ostatniego etapu robót budowlanych w ramach projektu „Remont Nabrzeży Parkowego i Skarpowego w Porcie Darłowo”. Wykonano budowę ciągów komunikacyjnych w czterech lokalizacjach, łączących nabrzeża z drogą wojewódzką nr 205 a także remont Nabrzeża Postojowego II, które znajduje się pomiędzy nabrzeżami Parkowym i Skarpowym. W poprzednich etapach wyremontowano (wyłączone od lat z eksploatacji ze względu na stan techniczny) nabrzeża poprzez zabicie nowej ścianki szczelnej, wykonanie nowego oczepu wraz z nawierzchnią nabrzeża, wykonanie przyłączy energetycznych oraz sieci oświetleniowej i kanalizacji deszczowej wraz z separatorem frakcji ropopochodnych. Przy Nabrzeżu Skarpowym stary pomost drewniany został rozebrany, a w jego miejsce zamontowano pomosty pływające z infrastrukturą dla potrzeb cumowania jednostek. Przy Nabrzeżu Parkowym powstał slip, do wodowania jednostek. Kolejny etap stanowiły prace czerpalne, których celem było dostosowanie głębokości toru wodnego oraz kanału portowego do możliwości korzystania z nowo wyremontowanych nabrzeży. W dniu 19.10.b.r. odbyła się prezentacja terenowa zrealizowanej inwestycji. Wartość całego projektu wynosi prawie 39 milionów złotych. Został on zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (75% dofinansowania z UE, a 25% z budżetu Państwa). Instytucją wdrażającą projekt jest Pomorski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Gdyni. Po wielu latach wyłączenia 1397 metrów linii cumowniczej w pełni służyć będzie użytkownikom darłowskiego portu.

  12.10.2015|  ŚWIĘTOWANO W DARŁOWSKIM PORCIE

    Zarząd Portu Morskiego Darłowo obchodzi jubileusz 15-lecia swojej działalności. Rada Miejska w Darłowie w październiku 1999 roku podjęła uchwałę o komunalizacji portu i powołaniu spółki prawa handlowego, jako podmiotu zarządzającego portem. Spółka została powołana w roku 2000. Przez 15 lat w darłowskim porcie zaszły ogromne zmiany. Przede wszystkim zrealizowano wiele inwestycji około portowych na łączną kwotę ponad 130 mln złotych. Rok 2015 zapisze się w kronikach portowych jeszcze jednym znaczącym faktem. Będzie to rekordowy rok w przeładunkach. Szacuje się, że wskaźnik ten będzie na poziomie ok. 400 tys. ton. W dniu 9 października b.r. jubileusz świętowano w hali portowej w nowo wybudowanym basenie rybackim. Zarząd Portu przygotował liczne podziękowania dla instytucji i osób zaangażowanych w rozwój portu, na przestrzeni ostatnich 15 lat. Zaszczyt ten przypadł także dla Urzędu Morskiego w Słupsku.


  09.10.2015|  GAUDEAMUS IGITUR W SŁUPSKICH UCZELNIACH

    W dniu 7.10.2015r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016. W trakcie uroczystości miała miejsce immatrykulacja studentów i doktorantów. Wręczone zostały także nagrody Rektora. Wykład inauguracyjny pn. "Na co komu muzyka?. O niezwykłej sile dźwięków" wygłosiła prof. Monika Zytke. Kolejna inauguracja miała miejsce 9.10.2015r. w Wyższej Szkole Inżynierii Gospodarki.
Urząd Morski w Słupsku współpracuje ze słupskimi uczelniami na mocy porozumień od 2014 roku. M.in. Dyrektor Urzędu jest członkiem Rady Gospodarczej przy Akademii Pomorskiej w Słupsku.


  05.10.2015|  ZAKUP ZESTAWU DO WYWOZU WÓD ZAOLEJONYCH

    W dniu 02.10.2015r. w placówce Obwodu Ochrony Wybrzeża Ustronie Morskie Urzędu Morskiego w Słupsku odbył się komisyjny odbiór Mobilnego zestawu do wywozu wód zaolejonych SCANIA model P370CB4x4HHZ wraz wyposażeniem, rok produkcji 2015. Dostawcą sprzętu była firma NOPEA PLUS Sp. z o.o z Poznania, która wygrała przetarg na dostawę mobilnego zestawu. Zakup został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 dla projektu Modernizacja przystani morskiej w Ustroniu Morskim.
Nowy sprzęt został włączony do wyposażenia Obwodu Ochrony Wybrzeża w Ustroniu Morskim którego głównym zadaniem będzie wywóz wód zaolejonych z terenu przystani.

Stronę przekazującą reprezentował:
1. Pan Marek Iwaszkiewicz - Prezes Zarządu NEOPEA PLUS Sp. z o.o. z Poznania.
Stronę przejmującą reprezentowali:
1. Igor Strąk - Naczelnik Wydziału Gospodarczego, Zaopatrzenia i Transportu,
2. Agnieszka Kurzyńska - Kierownik OOW Ustronie Morskie,
3. Jarosław Michałek - Starszy Inspektor Wydziału Gospodarczego, Zaopatrzenia i Transportu.

  21.09.2015|  POSIEDZENIE RADY SAR

    W dniu 18.09.b.r. w Świnoujściu odbyło się kolejne posiedzenie Rady SAR, organu doradczego Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Podczas spotkania przedstawiono m.in. przebieg prac legislacyjnych w sprawie uznania ratowników morskich za ratowników w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz dodanie służby SAR do grupy podmiotów współpracujących z systemem, a także nt. bieżących prac legislacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na morzu. Zaprezentowano również wstępny raport z międzynarodowych ćwiczeń zwalczania zanieczyszczeń na morzu BALEX DELTA 2015, które odbyły się w dniach 9-11 września b.r. Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej przedstawił informację nt. możliwości wsparcia działań służby SAR w zakresie wykrywania i neutralizacji zanieczyszczeń na morzu przez MOSG. Przewodniczący Rady SAR gen. broni Marek Tomaszycki wręczył powołania do składu Rady nowym członkom w osobach: wiceadmirał Marian Ambroziak - Inspektor Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk - Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

  14.09.2015|  BALEX DELTA 2015

    W dniach 09-11 września 2015 r. w Świnoujściu odbyły się międzynarodowe ćwiczenia Balex Delta 2015, miały one na celu przećwiczenia wspólnych procedur alarmowych oraz odpowiedzi na nie podczas akcji zwalczania zanieczyszczeń na morzu. Organizatorem oraz koordynatorem działań na morzu była Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa pod patronem HELCOM. W ćwiczeniach brały udział jednostki pływające miedzy innymi z Polski, Niemiec, Danii, Estonii, Litwy, Łotwy. Przedstawicielami Urzędu Morskiego w Słupsku była Jolanta Malec (jako obserwator na morzu na jednostce Pasat) oraz Piotr Pryputniewicz (jako obserwator na pokładzie samolotu Urzędu Morskiego w Gdyni).

  09.09.2015|  ŚWIATOWY DZIEŃ MORZA

    Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyznaczyło dzień 22 września 2015r. jako termin obchodów Światowego Dnia Morza w Polsce. Tegoroczne obchody będą organizowane z tematem przewodnim "Edukacja morska i szkolenie".
Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej Koji Sekimizu wydał tradycyjne przesłanie na Światowy Dzień Morza 2015.

Z okazji święta w dniu 22 września 2015r. (wtorek) na wybrzeże środkowe zapraszają:
  • Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu (ul. Arciszewskiego 21) w godz. 10.00-14.00 na prezentację gabinetów map elektronicznych oraz łączności morskiej,
  • Zespół Szkół Morskich w Darłowie (Port, Nabrzeże Parkowe) w godz. 10.00-14.00 na prezentację statku szkolnego m/t "Franek Zubrzycki II",
  • Muzeum Morskie w Darłowie (Port, Terminal Sztuki) w godz. 10.00-18.00 na zwiedzanie ekspozycji (wstęp wolny),
  • Stowarzyszenie "Latarnik" (z siedzibą w Ustce) w godz. 11.00-16.00 na zwiedzanie latarni morskich w Ustce, Jarosławcu, Darłowie i Gąskach (wstęp wolny).

W dniach 22-25 września b.r. na budynkach Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Kapitanatach Portów w Łebie, Ustce, Darłowie i Kołobrzegu z okazji Światowego Dnia Morza zostanie podniesiona gala flagowa.

  08.09.2015|  BALTEXPO-2015

    Od 7 do 9 września 2015r. w gdańskim Amberexpo odbywa się największe w Polsce i jedno z najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń poświęconych gospodarce morskiej, organizowane co dwa lata nieprzerwanie od 1982 roku. Tegoroczne BALTEXPO ma szczególną wymowę, ponieważ doskonale odzwierciedla dynamikę zmian polskiej gospodarki morskiej, jaką obserwujemy w ostatnim czasie. O nowych trendach, rynkach i kierunkach rozwoju dyskutują eksperci i przedstawiciele branży podczas licznych konferencji, które tradycyjnie już wzbogacają ofertę targów. W tegorocznej edycji uczestniczą przedstawiciele 14 krajów z ekspozycją na 296 stoiskach.

  31.08.2015|  ZAKUP KOPARKO-ŁADOWARKI

    Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetarg na dostawę koparko-ładowarki wraz z dodatkowym osprzętem. Przedmiotem umowy jest koparko-ładowarka marki JCB, model 4CX AEC, rok produkcji 2015. Dostawcą sprzętu jest firma INTERHANDLER Sp. z o.o. z Torunia. Koszt zakupu wynosi 527.670,00 zł. Zakup został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 dla projektu Modernizacja przystani morskiej w Ustroniu Morskim. Nowy sprzęt został włączony do wyposażenia Obwodu Ochrony Wybrzeża w Ustroniu Morskim. Na dzień dzisiejszy Urząd posiada 4 tego typu maszyny, po jednej w każdym Obwodzie Ochrony Wybrzeża (Ustronie Morskie, Darłowo, Ustka i Łeba).

  28.08.2015|  OTWARCIE MUZEUM MORSKIEGO

    28 sierpnia b.r. w darłowskim porcie w Terminalu Sztuki otwarto Muzeum Morskie. Był to pierwszy wernisaż kolekcji marynistycznej ze zbiorów kolekcjonera prof. Marka Żukowskiego, oraz eksponatów przekazanych przez inne osoby i instytucje. Ideą Muzeum jest zachęcanie kolekcjonerów i instytucji związanych z gospodarką morską do eksponowania kolejnych pamiątek i dzieł sztuki marynistycznej. Część eksponatów do Muzeum przekazał również Urząd Morski w Słupsku. W planach Muzeum są liczne wystawy, wykłady i spotkania z ludźmi morza. Muzeum czynne jest od godz. 10.00 do 18.00.

  19.08.2015|  ZAKUP DRONA DO URZĘDU

    W dniu 19 sierpnia b.r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę na dostawę zestawu bezzałogowego do pomiarów lidarowych dla potrzeb Urzędu. Dostawcą i producentem zestawu jest firma FlyTech UAV Sp. z o.o. z Krakowa, model FENIX, rok produkcji 2015. W ramach dostawy wykonawca przeszkoli 8 osób z Urzędu w zakresie przygotowania pilotów dronów do zdobycia świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego uznawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Koszt zamówienia wynosi 274.782,00 zł. Termin realizacji umowy określono do dnia 16 grudnia 2015r. Dron wykorzystywany będzie w Urzędzie do monitoringu strefy brzegowej oraz tworzenia ortofotomap dla potrzeb realizacji statutowej działalności Urzędu.

  18.08.2015|  PRZEBUDOWA OPASKI BRZEGOWEJ W USTRONIU MORSKIM

    W dniu 18.08.2015r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę na realizację zadania: "Przebudowa opaski brzegowej w Ustroniu Morskim, km 319,814-320,184 oraz 320,184-320,414". Zakres robót obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego umocnienia z gwiazdobloków wraz z ich utylizacją, rozbiórkę i wykonanie nowego oczepu oraz wykonanie przed ścianką szczelną narzutu kamiennego dwuwarstwowego na podbudowie geotkaniny i materaca gabionowego. Prace rozpoczną się po 25 sierpnia b.r., a termin ich zakończenia przewidziano do 25 listopada 2015r. Wykonawcą robót jest STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Całkowity koszt inwestycji wynosi 6.584.805,38 zł. Inwestycja jest realizowana w ramach ustawy o ustanowieniu wieloletniego Programu Ochrony Brzegów Morskich.

  13.08.2015|  ŚLADY HISTORII NA PLACU BUDOWY

    Podczas realizacji inwestycji "Ochrona brzegów morskich w miejscowościach Ustka, Rowy i Łeba" wykonawca natknął się przy pracach podwodnych, związanych z układaniem progów podwodnych na elementy starej broni palnej, na wysokości miejscowości Rowy. Prace zostały wstrzymane na tym odcinku w dniu 8.08.b.r. W dniu 10.08.b.r. grupa nurków dokładnie sprawdziła teren na głębokości ok. 3,5m, stwierdzając większą ilość przedmiotów. W dniu 12.08.b.r. pod nadzorem słupskiego konserwatora zabytków i archeologów z Narodowego Muzeum Morskiego z Gdańska nurkowie przeprowadzili akcję wydobycia przedmiotów z wody. Ogółem wydobyto ponad 60 elementów pistoletów skałkowych, oraz drewniane elementy beczki, w której były prawdopodobnie złożone. Zdaniem specjalistów znalezisko pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przekazał znalezisko do laboratorium Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, które sprawuje nadzór archeologiczny nad obszarami morskimi RP. Prace na tym odcinku zostały wznowione.

  06.08.2015|  ŚWIĘTO LATARŃ MORSKICH

    Urząd Morski w Słupsku oraz Stowarzyszenie LATARNIK we współpracy z Domem Kultury w Ustce i słupskim oddziałem Ligi Morskiej i Rzecznej zapraszają na tegoroczne Święto Latarń Morskich, które obchodzone będzie w dniu 15 sierpnia.
W tym roku gospodarzem jest latarnia morska w Ustce. Piknik latarnika rozpocznie się w sobotę o godzinie 17.00 przy latarni morskiej. W programie m.in. konkursy plastyczny i marynistyczny, nauka rzemiosła garncarskiego, występ usteckiej orkiestry dętej oraz okolicznościowa poczta latarnika. W trakcie obchodów odsłonięta zostanie tablica z nadaniem nazwy "Skwer Latarnika" oraz poleru cumowniczego "Ludziom Morza". Od godziny 20.00 zapraszamy na V NOC LATARŃ MORSKICH. W tym czasie udostępnione do zwiedzania będą latarnie morskie w Gąskach, Darłowie, Jarosławcu i Ustce. Wstęp wolny.

18 sierpnia 2002 roku na wniosek angielskiej organizacji kultywującej dziedzictwo i tradycje morskie obchodzono na całym świecie I Międzynarodowy Dzień Latarń Morskich. Od tej pory świętuje się go dorocznie w trzeci weekend sierpnia. Od 2010 roku z inicjatywy Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku na środkowym wybrzeżu organizowana jest także Noc Latarń Morskich.

[Archiwum aktualności]


 
Urząd Morski w Słupsku 2015