AKTUALNOŚCI
  20.11.2014|  KOMITET STERUJĄCY DOLNEJ WISŁY

    19 listopada b.r. w Gdańsku odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Regionu Wodnego Dolnej Wisły. Komitet jest organem zarządzającym procesem opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym na poziomie regionu wodnego i nadzoruje proces opracowywania tych planów. Na spotkaniu omówiono priorytety działań w Regionie Dolnej Wisły oraz harmonogram prac nad planem. Projekt planu ma być gotowy do grudnia 2015r. Przewodniczącym Komitetu Sterującego Regionu Wodnego Dolnej Wisły jest Halina Czarnecka, Dyrektor RZGW w Gdańsku. W skład Komitetu wchodzą m.in. Dyrektorzy Urzędów Morskich z Gdyni i ze Słupska.


  19.11.2014|  POSIEDZENIE RADY SAR

    W dniu 18.11.2014r. w Gdyni odbyło się kolejne posiedzenie Rady SAR. Na wstępie Przewodniczący Rady gen. broni Marek Tomaszycki wręczył powołanie do składu Rady dla Wojciecha Zdanowicza, Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Rada omówiła wyniki prac grupy roboczej w sprawie umożliwienia udziału sił Państwowej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych na morzu. Do projektu zmiany ustawy o bezpieczeństwie morskim Rada zaproponowała rozszerzenie zakresu działania Rady SAR o sprawy związane z zanieczyszczeniami na morzu i bezpośrednim oddziaływaniem na brzeg morski. Szeroko omówiono także projekt zmian ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, rekomendując możliwość wykonywania zawodu ratownika medycznego w działaniach służby SAR w ramach Państwowego Systemu Ratowniczego, w tym współpracy na morzu.


  17.11.2014|  SPOTKANIE W SPRAWIE AKCJI PRZECIWLODOWEJ

    W dniu 14 listopada 2014 roku zgodnie z wymogami §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie warunków oraz sposobu przeprowadzania akcji przeciwlodowej na wodach morskich w siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku odbyło się spotkania z udziałem Z-cy Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej, Głównego Inspektora Administracji Portów, kapitanów portów, armatorów mających świadczyć usługę lodołamania, przedstawicieli podmiotów zarządzających portami. Celem spotkania było uzgodnienie warunków współpracy w zakresie prowadzenia akcji przeciwlodowej w sezonie zimowym 2014/2015.  07.11.2014|  BAŁTYK: ŹRÓDŁA DEGRADACJI, PRZECIWDZIAŁANIA I REKULTYWACJA

    Pod takim hasłem w dniu 7 listopada 2014r. w Kołobrzegu odbyła się konferencja, zorganizowana przez Kołobrzeską Lokalną Grupę Rybacką. Uczestnicy dyskutowali m.in. o bojowych środkach trujących na Bałtyku i potencjalnych zagrożeniach z tego tytułu dla ekosystemu pasa nadmorskiego. Prezentację nt. prawnych regulacji ochrony wód morskich przedstawił mgr Edward Tymiński - Główny Inspektor Ochrony Środowiska Morskiego Urzędu Morskiego w Słupsku. Zaprezentowano także sztuczne rafy, jako innowacyjne narzędzia biotechnologiczne. Tego typu moduły siedliskowe będą zastosowane przez słupski Urząd Morski w trakcie realizowanego projektu ochrony brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Rowy i Ustka z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Omówiono również wykorzystanie technologii naturalnych w rewitalizacji ekosystemów wodnych.


  30.10.2014|  REGIONALNE FORUM LOGISTYCZNE

    W Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku w dniu 30.10.2014r. odbyło się II Regionalne Forum Logistyczne. Uczestnicy podjęli dyskusję na temat perspektyw rozwoju regionu słupskiego, głównie w oparciu o możliwości gospodarki morskiej, wykorzystania tego potencjału na linii Słupsk - Ustka oraz roli logistyki w edukacji. W końcowych wnioskach stwierdzono potrzebę partnerstwa wszystkich instytucji i przedsiębiorstw, głównie w kontekście możliwości współfinansowania zadań ze wsparciem środków unijnych w perspektywie 2014-2020. Jednym z prelegentów panelu "Gospodarka morska w subregionie słupskim" był Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.


  28.10.2014|  INTELIGENTNY ROZWÓJ W NOWEJ PERSPEKTYWIE

    "Region, miasto, przedsiębiorstwo, społeczeństwo - Inteligentny rozwój w nowej perspektywie funduszy europejskich 2014-2020" - to temat konferencji, która odbyła się 27.10.2014r. w Kołobrzegu. Organizatorem konferencji był Bałtycki Klaster sEaNERGIA. Dyskutowano m.in. na temat szans zrównoważonego rozwoju regionów i przedsiębiorstw w oparciu o fundusze europejskie na lata 2014-2020 oraz o inteligentnym rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w tej perspektywie. Szczegółowo zaprezentowane zostały założenia Regionalnych Programów Operacyjnych województw Zachodniopomorskiego i Pomorskiego, a także warunki uczestnictwa w konkursach ogłaszanych w latach 2014-2015.


  17.10.2014|  NARADA POSEZONOWA

    W dniu 16.10.2014r. w Unieściu odbyła się narada służbowa Zachodniopomorskiego Komendanta Policji podsumowująca zabezpieczenie sezonu letniego na terenie województwa. Celem spotkania było omówienie i ocena stopnia realizacji zadań mających wpływ na poziom bezpieczeństwa, oraz wypracowanie założeń do zabezpieczenia sezonu letniego w 2015 roku przez jednostki organizacyjne Policji i współdziałające podmioty poza policyjne. Statystycznie w ostatnim sezonie było mniej wykroczeń niż rok wcześniej, ale i tak ich skala jest wysoka i charakterystyczna dla regionu nadmorskiego. Dyrektor słupskiego Urzędu Morskiego złożył podziękowania za dobrą współpracę dla komend powiatowych ze Sławna, Koszalina i Kołobrzegu.


  09.10.2014|  ROBOTY CZERPALNE

    Urząd Morski w Słupsku przystąpił do robót czerpalnych w portach na terenach administrowanych przez Urząd, przewidzianych na 2014 rok. Zadanie obejmuje roboty podczyszczeniowe w kanałach portowych, torach podejściowych i na redach portów, w tym czerpanie i wywóz urobku na klapowisko. Prace realizują wykonawcy wyłonieni w przetargu: w Porcie Łeba – "Marine Sailor" s.c. z Łeby (łączna kubatura urobku 6 tys. m3), w Porcie Ustka – Przybrzeżna Żegluga Pasażerska "Czerwony Szkwał" z Kołobrzegu (12 tys. m3) a w portach Darłowo (8 tys. m3) i Kołobrzeg (14 tys. m3) – Detlef Hegemann Dredging GmbH z Bremen (Niemcy). Łączna wartość zaplanowanych prac opiewa na kwotę 1.513.600 zł. Termin realizacji zadań upływa z dniem 23.12.2014r. W pozostałych portach (Dźwirzyno i Rowy) roboty czerpalne realizowane są na bieżąco siłami własnymi Urzędu (pogłębiarki „Omułek” i „Belona”).


  07.10.2014|  Inauguracja Roku Akademickiego

    W dniu 04.10.2014r. odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki w Słupsku. W uroczystości wziął udział zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej dyr. Mirosław Krajewski.
Także Akademia Pomorska w Słupsku zainaugurowała nowy rok akademicki 2014/2015. Uroczystość odbyła się w dniu 07.10.2014r. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Wojciech Skóra nt. "Polski wywiad wojskowy na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym. Sukcesy, klęski, dylematy".
  02.10.2014|  ANAKONDA-14

    W dniu 1 października 2014r. na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbył się Dzień Obserwatora, w ramach ćwiczeń „Anakonda-14”. Zaproszeni goście obserwowali symulowaną obronę wybrzeża z faktycznym użyciem przeciwlotniczych rakiet bojowych oraz desant morski przeciwnika. Odbył się także pokaz statyczny sprzętu i uzbrojenia wojskowego. W roli obserwatorów uczestniczyli również przedstawiciele administracji morskiej, w tym dyrektorzy Urzędów Morskich ze Słupska i Szczecina.
  30.09.2014|  KONFERENCJA OFFSHORE

     W dniach 29-30.09.b.r. w Słupsku odbyła się konferencja dotycząca przyszłości morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich. Organizatorzy – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej – zaprosili do dyskusji m.in. władze centralne i samorządowe, inwestorów, przedstawicieli świata nauki i ekspertów zagranicznych. Gościem pierwszego dnia byli m.in. Bogdan Borusewicz-Marszałek Senatu RP i Maciej Grabowski- Minister Środowiska. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku uczestniczył w panelu dyskusyjnym nt. „Morskie farmy wiatrowe szansą dla polskich regionów nadmorskich – mapa drogowa”. Według potencjalnych inwestorów pierwsze farmy wiatrowe na polskich obszarach morskich mogą powstać najwcześniej w 2020r. Zdaniem uczestników debaty jest potrzeba zwiększenia szeroko pojętych konsultacji społecznych, ze wszystkimi środowiskami związanymi z Morzem Bałtyckim, w kontekście zarówno środowiskowym jak i potencjalnych korzyści dla regionów nadmorskich


  29.09.2014|  WARCINO - 2014

      Pod kryptonimem "Warcino - 2014" w dniu 27.09 b.r. na terenach Nadleśnictwa Warcino przeprowadzono ćwiczenia zgrywające Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki państwowych i ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Słupskiego, specjalna kompania "Heweliusz" z Gdańska, śmigłowiec Mi-2 oraz pracownicy Nadleśnictwa Warcino. W trakcie działań przeprowadzono 2 epizody pożarów kompleksów leśnych. W grupie obserwatorów uczestniczyli przedstawiciele m.in. lokalnych samorządów, wojska, policji oraz administracji morskiej. Uczestnikom zaprezentowano nowy samochód dowodzenia i łączności z KW PSP w Gdańsku.


  29.09.2014|  KONFERENCJA POIŚ

      W miejscowości Sianożęty (Gmina Ustronie Morskie) w dniu 26 września 2014r. Urząd Morski w Słupsku zorganizował konferencję w ramach realizacji projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego", współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu zamyka się kwotą ponad 92 mln zł i dotyczy 5 lokalizacji: Dźwirzyno, Ustronie Morskie, Chłopy, Unieście i Jarosławiec. W pierwszej części konferencji uczestnicy na plaży w Sianożętach obserwowali prace kafarowe, realizowane przy przebudowie na tym odcinku ostróg brzegowych. W drugiej części kierownictwo Urzędu zaprezentowało zakres realizowanych inwestycji w ramach projektu oraz wyniki przetargów na realizację robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.


  19.09.2014|  ŚWIATOWY DZIEŃ MORZA

      Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyznaczyło dzień 26 września 2014r. jako termin obchodów Światowego Dnia Morza w Polsce. Tegoroczne obchody będą przebiegać pod tematem przewodnim „Konwencje IMO: efektywna implementacja”. Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej wydał przesłanie na Światowy Dzień Morza 2014 [ tekst przesłania ]
      Pan Koji Sekimizu w dniach 26-29 września b.r. będzie przebywał w Polsce. Odwiedzi m.in. Szczecin, Gdynię i Gdańsk. W dniu 26 września b.r. na budynkach Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Kapitanatach Portów z okazji Światowego Dnia Morza zostanie podniesiona gala flagowa


  19.09.2014|  WARSZTATY EMSA

      W dniach 11-12 września 2014 roku w siedzibie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w Lizbonie odbyło się szkolenie z zakresu wykorzystywania systemów nadzoru do wykrywania i oceny morskich zanieczyszczeń. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele kilkunastu państw z Unii Europejskiej oraz spoza, m.in. z Turcji, Czarnogóry i Seszeli. Z ramienia Polski w warsztatach uczestniczył przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku oraz przedstawiciel Urzędu Morskiego w Szczecinie. Uczestnicy zapoznali się m.in. z systemami wykrywania zanieczyszczeń w ramach nadzoru lotniczego, możliwościami wykorzystywania zdjęć satelitarnych, jak i regulacjami prawnymi.


  16.09.2014|  MIĘDZYNARODOWE FORUM EKOLOGICZNE

      Ponad 600 uczestników wzięło udział w I Międzynarodowym Forum Ekologicznym, które odbyło się w dniach 16-18 września 2014r. w Kołobrzegu. Podczas trzech dni obrad podsumowano dokonania w realizacji inwestycji proekologicznych ostatnich lat w skali całego kraju, a także zaprezentowano otwarcie nowej perspektywy finansowej UE. W licznych panelach dyskusyjnych rozmawiano m.in. o poprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zabezpieczeniu brzegów morskich i ochronie Bałtyku. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przedstawił prezentację nt. „Zabezpieczenie brzegów morskich na odcinku wybrzeża administrowanym przez Urząd Morski w Słupsku”. Rozstrzygnięto także konkurs „Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014”. Forum przez trzy dni towarzyszyły targi ekologiczne.


[Archiwum aktualności]


 
Urząd Morski w Słupsku 2014