AKTUALNOŚCI
  16.12.2014|  REMONT LATARNI MORSKIEJ W DARŁOWIE

    Urząd Morski w Słupsku przystąpił do remontu latarni morskiej w Darłowie. Roboty budowlane zaplanowane zostały w 3 etapach. Pierwszy etap obejmuje remont wieży wewnątrz i na zewnątrz, a w tym m.in. usuwanie skażeń biologicznych, odsalanie murów, konserwację wątku ceglanego oraz hydrofobizację elewacji zewnętrznej. Realizacja tego etapu ma zakończyć się do 29 grudnia 2014r. Wykonawcą prac jest firma TEMIX z Siemianic. Koszt tego etapu to kwota 152.938,34 zł. Środki pochodzą z budżetu Urzędu. Drugi etap realizowany będzie przy współpracy Urzędu ze Stowarzyszeniem „LATARNIK”. Ostatni etap jest planowany do realizacji ze środków Urzędu do końca czerwca 2015 roku. Całkowity koszt remontu latarni (3 etapy) szacowany jest na poziomie ok. 500 tys. zł. Po remoncie latarni w Ustce i Gąskach jest to kolejna latarnia remontowana przez Urząd w ostatnich 2 latach. Aktualnie Urząd przystąpił do wyłonienia wykonawcy na dokumentację techniczną remontu kolejnej latarni morskiej w Jarosławcu.


  16.12.2014|  OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH NA POLIGONIE WICKO MORSKIE

    Dobiega koniec realizacji robót budowlanych projektu „Ochrona brzegów morskich na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie”. W dniu 15 grudnia b.r. Urząd Morski w Słupsku zorganizował na terenie Poligonu konferencję, na której zaprezentowano aktualny stan zaawansowania prac. W ramach robót wykonano ponad 4 km opasek typu lekkiego i ciężkiego w 4 lokalizacjach oraz 18 dróg dojazdowych na podkładzie mat wierzbowych. Wartość całego projektu opiewa na kwotę ok. 52 mln zł. Wykonawcą robót jest firma BUDIMEX S.A. z Warszawy. Planowany termin zakończenia robót przypada na 30 kwietnia 2015r. Aktualnie prace są wstrzymane ze względu na okres przelotów ptaków w tym rejonie.


  16.12.2014|  LATARNIA GĄSKI PO REMONCIE

    Urząd Morski w Słupsku zakończył roboty budowlane w ramach remontu latarni morskiej w Gąskach (Gmina Mielno). Remont obejmował elewację zewnętrzną od dołu latarni do gzymsu, remont laterny oraz muru (26,2m) otaczającego latarnię. Wykonano m.in. konserwację wątku ceglanego, odsalanie murów, uzupełnienie ubytków cegieł i spoin, hydrofobizację elewacji zewnętrznej oraz remont galerii widokowej. Ze względu na fakt, że cały kompleks jest obiektem zabytkowym, roboty prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków. Wykonawcą prac – wyłonionym w przetargu publicznym – była firma TEMIX Barbara Skrzybalska z Siemianic. Całkowity koszt remontu wyniósł 443.395,86 zł.


  15.12.2014|  PODSUMOWANIE EFEKTÓW POIŚ

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze Szczecina był organizatorem dorocznej konferencji podsumowującej realizację projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, która odbyła się w dniach 11-12 grudnia b.r. w Kołobrzegu. Wiele miejsca poświęcono m.in. zamykaniu projektów, rozliczaniu efektu ekologicznego, kontroli projektów na miejscu oraz ich trwałości. Prezentację na temat czterech projektów realizowanych przez Urząd Morski w Słupsku – dla których WFOŚiGW w Szczecinie jest instytucją wdrażająca – przedstawił Dyrektor słupskiego Urzędu. Projekty realizowane przez Urząd Morski w Słupsku z zakresu ochrony brzegów morskich (Kołobrzeg, na wschód od Portu Darłowo, Centralny Poligon Sił Powietrznych oraz Pobrzeże Koszalińskie) opiewają na łączną kwotę ponad 370 mln zł.


  15.12.2014|  OCHRONA PRZYRODY NADMORSKIEJ

    W ramach projektu „Wyposażenie Urzędu Morskiego w Słupsku w tablice edukacyjne do ochrony przyrody nadmorskiej” na wybrzeżu środkowym (od Dźwirzyna do Jarosławca) zostało zamontowanych ponad 200 tablic edukacyjnych. Tablice mają przypominać wszystkim korzystającym z uroków nadmorskiego brzegu o konieczności wspólnej troski o stan czystości, a przy okazji informować o formach przyrody i ochrony brzegu morskiego. Wartość wykonanych elementów to kwota ponad 150 tys. zł. Wykonawcą – wyłonionym w przetargu – była Pracownia Plastyczna STUDIO 22 z Połczyna Zdrój. Projekt został sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


  10.12.2014|  MORSKA WIGILIA

    W dniu 9 grudnia b.r. na pokładzie Statku-Muzeum "Dar Pomorza w Gdyni odbyło się spotkanie wigilijne środowisk morskich. Organizatorem spotkania byli: Polskie Towarzystwo Nautologiczne, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego. Uczestnicy złożyli sobie tradycyjne opłatkowe życzenia świąteczne. Nie zabrakło także wspólnego śpiewania polskich kolęd. Na zakończenie organizatorzy poczęstowali gości barszczem, przyrządzonym według oryginalnego okrętowego przepisu z 1923 roku.
  08.12.2014|  NA PLACU BUDOWY W USTCE

    W dniu 5 grudnia b.r. Urząd Morski w Słupsku był organizatorem konferencji w ramach realizacji projektu "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki", która odbyła się w Ustce. W spotkaniu uczestniczyli m.in. samorządowcy z Miasta i Gminy Ustka oraz Łeba, wykonawca robót budowlanych i instytucja wdrażająca - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Gdańska. Na placu budowy - usteckiej plaży - zaprezentowano stan zaawansowania robót budowlanych. W części teoretycznej prezentację o swojej działalności przedstawił gdański WFOŚiGW. Urząd Morski omówił założenia projektowe realizowanych robót budowlanych a kierownik budowy poinformował o stanie prac w Rowach i Łebie. W dyskusji najwięcej miejsca poświęcono ewentualnym pracom, które mogą jeszcze trwać w sezonie letnim i użytkowaniu plaż w tym czasie oraz zastosowaniu modułów siedliskowych (tzw. sztucznych raf).


  28.11.2014|  DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ

    W dniu 25.11.2014r. w Krakowie odbyła się VII konferencja "Dbając o zieloną przyszłość - fundusze UE w sektorze środowiska", organizowana corocznie przez Ministerstwo Środowiska. W trakcie spotkania przedstawiono stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w działaniach środowiskowych. Omówiono sprawozdawczość, zamykanie, zarządzanie finansowe oraz kontrole i nieprawidłowości w POIiŚ. Zaprezentowane zostały także założenia nowej perspektywy finansowej POIiŚ 2014-2020. Urząd Morski w Słupsku w perspektywie 2007-2013 jest beneficjentem 5 projektów o łącznej wartości 509 mln zł.


  20.11.2014|  KOMITET STERUJĄCY DOLNEJ WISŁY

    19 listopada b.r. w Gdańsku odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Regionu Wodnego Dolnej Wisły. Komitet jest organem zarządzającym procesem opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym na poziomie regionu wodnego i nadzoruje proces opracowywania tych planów. Na spotkaniu omówiono priorytety działań w Regionie Dolnej Wisły oraz harmonogram prac nad planem. Projekt planu ma być gotowy do grudnia 2015r. Przewodniczącym Komitetu Sterującego Regionu Wodnego Dolnej Wisły jest Halina Czarnecka, Dyrektor RZGW w Gdańsku. W skład Komitetu wchodzą m.in. Dyrektorzy Urzędów Morskich z Gdyni i ze Słupska.


  19.11.2014|  POSIEDZENIE RADY SAR

    W dniu 18.11.2014r. w Gdyni odbyło się kolejne posiedzenie Rady SAR. Na wstępie Przewodniczący Rady gen. broni Marek Tomaszycki wręczył powołanie do składu Rady dla Wojciecha Zdanowicza, Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Rada omówiła wyniki prac grupy roboczej w sprawie umożliwienia udziału sił Państwowej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych na morzu. Do projektu zmiany ustawy o bezpieczeństwie morskim Rada zaproponowała rozszerzenie zakresu działania Rady SAR o sprawy związane z zanieczyszczeniami na morzu i bezpośrednim oddziaływaniem na brzeg morski. Szeroko omówiono także projekt zmian ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, rekomendując możliwość wykonywania zawodu ratownika medycznego w działaniach służby SAR w ramach Państwowego Systemu Ratowniczego, w tym współpracy na morzu.


  17.11.2014|  SPOTKANIE W SPRAWIE AKCJI PRZECIWLODOWEJ

    W dniu 14 listopada 2014 roku zgodnie z wymogami §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie warunków oraz sposobu przeprowadzania akcji przeciwlodowej na wodach morskich w siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku odbyło się spotkania z udziałem Z-cy Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej, Głównego Inspektora Administracji Portów, kapitanów portów, armatorów mających świadczyć usługę lodołamania, przedstawicieli podmiotów zarządzających portami. Celem spotkania było uzgodnienie warunków współpracy w zakresie prowadzenia akcji przeciwlodowej w sezonie zimowym 2014/2015.  07.11.2014|  BAŁTYK: ŹRÓDŁA DEGRADACJI, PRZECIWDZIAŁANIA I REKULTYWACJA

    Pod takim hasłem w dniu 7 listopada 2014r. w Kołobrzegu odbyła się konferencja, zorganizowana przez Kołobrzeską Lokalną Grupę Rybacką. Uczestnicy dyskutowali m.in. o bojowych środkach trujących na Bałtyku i potencjalnych zagrożeniach z tego tytułu dla ekosystemu pasa nadmorskiego. Prezentację nt. prawnych regulacji ochrony wód morskich przedstawił mgr Edward Tymiński - Główny Inspektor Ochrony Środowiska Morskiego Urzędu Morskiego w Słupsku. Zaprezentowano także sztuczne rafy, jako innowacyjne narzędzia biotechnologiczne. Tego typu moduły siedliskowe będą zastosowane przez słupski Urząd Morski w trakcie realizowanego projektu ochrony brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Rowy i Ustka z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Omówiono również wykorzystanie technologii naturalnych w rewitalizacji ekosystemów wodnych.


  30.10.2014|  REGIONALNE FORUM LOGISTYCZNE

    W Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku w dniu 30.10.2014r. odbyło się II Regionalne Forum Logistyczne. Uczestnicy podjęli dyskusję na temat perspektyw rozwoju regionu słupskiego, głównie w oparciu o możliwości gospodarki morskiej, wykorzystania tego potencjału na linii Słupsk - Ustka oraz roli logistyki w edukacji. W końcowych wnioskach stwierdzono potrzebę partnerstwa wszystkich instytucji i przedsiębiorstw, głównie w kontekście możliwości współfinansowania zadań ze wsparciem środków unijnych w perspektywie 2014-2020. Jednym z prelegentów panelu "Gospodarka morska w subregionie słupskim" był Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.


  28.10.2014|  INTELIGENTNY ROZWÓJ W NOWEJ PERSPEKTYWIE

    "Region, miasto, przedsiębiorstwo, społeczeństwo - Inteligentny rozwój w nowej perspektywie funduszy europejskich 2014-2020" - to temat konferencji, która odbyła się 27.10.2014r. w Kołobrzegu. Organizatorem konferencji był Bałtycki Klaster sEaNERGIA. Dyskutowano m.in. na temat szans zrównoważonego rozwoju regionów i przedsiębiorstw w oparciu o fundusze europejskie na lata 2014-2020 oraz o inteligentnym rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w tej perspektywie. Szczegółowo zaprezentowane zostały założenia Regionalnych Programów Operacyjnych województw Zachodniopomorskiego i Pomorskiego, a także warunki uczestnictwa w konkursach ogłaszanych w latach 2014-2015.


  17.10.2014|  NARADA POSEZONOWA

    W dniu 16.10.2014r. w Unieściu odbyła się narada służbowa Zachodniopomorskiego Komendanta Policji podsumowująca zabezpieczenie sezonu letniego na terenie województwa. Celem spotkania było omówienie i ocena stopnia realizacji zadań mających wpływ na poziom bezpieczeństwa, oraz wypracowanie założeń do zabezpieczenia sezonu letniego w 2015 roku przez jednostki organizacyjne Policji i współdziałające podmioty poza policyjne. Statystycznie w ostatnim sezonie było mniej wykroczeń niż rok wcześniej, ale i tak ich skala jest wysoka i charakterystyczna dla regionu nadmorskiego. Dyrektor słupskiego Urzędu Morskiego złożył podziękowania za dobrą współpracę dla komend powiatowych ze Sławna, Koszalina i Kołobrzegu.


  09.10.2014|  ROBOTY CZERPALNE

    Urząd Morski w Słupsku przystąpił do robót czerpalnych w portach na terenach administrowanych przez Urząd, przewidzianych na 2014 rok. Zadanie obejmuje roboty podczyszczeniowe w kanałach portowych, torach podejściowych i na redach portów, w tym czerpanie i wywóz urobku na klapowisko. Prace realizują wykonawcy wyłonieni w przetargu: w Porcie Łeba – "Marine Sailor" s.c. z Łeby (łączna kubatura urobku 6 tys. m3), w Porcie Ustka – Przybrzeżna Żegluga Pasażerska "Czerwony Szkwał" z Kołobrzegu (12 tys. m3) a w portach Darłowo (8 tys. m3) i Kołobrzeg (14 tys. m3) – Detlef Hegemann Dredging GmbH z Bremen (Niemcy). Łączna wartość zaplanowanych prac opiewa na kwotę 1.513.600 zł. Termin realizacji zadań upływa z dniem 23.12.2014r. W pozostałych portach (Dźwirzyno i Rowy) roboty czerpalne realizowane są na bieżąco siłami własnymi Urzędu (pogłębiarki „Omułek” i „Belona”).


  07.10.2014|  Inauguracja Roku Akademickiego

    W dniu 04.10.2014r. odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki w Słupsku. W uroczystości wziął udział zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej dyr. Mirosław Krajewski.
Także Akademia Pomorska w Słupsku zainaugurowała nowy rok akademicki 2014/2015. Uroczystość odbyła się w dniu 07.10.2014r. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Wojciech Skóra nt. "Polski wywiad wojskowy na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym. Sukcesy, klęski, dylematy".
  02.10.2014|  ANAKONDA-14

    W dniu 1 października 2014r. na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbył się Dzień Obserwatora, w ramach ćwiczeń „Anakonda-14”. Zaproszeni goście obserwowali symulowaną obronę wybrzeża z faktycznym użyciem przeciwlotniczych rakiet bojowych oraz desant morski przeciwnika. Odbył się także pokaz statyczny sprzętu i uzbrojenia wojskowego. W roli obserwatorów uczestniczyli również przedstawiciele administracji morskiej, w tym dyrektorzy Urzędów Morskich ze Słupska i Szczecina.
  30.09.2014|  KONFERENCJA OFFSHORE

     W dniach 29-30.09.b.r. w Słupsku odbyła się konferencja dotycząca przyszłości morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich. Organizatorzy – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej – zaprosili do dyskusji m.in. władze centralne i samorządowe, inwestorów, przedstawicieli świata nauki i ekspertów zagranicznych. Gościem pierwszego dnia byli m.in. Bogdan Borusewicz-Marszałek Senatu RP i Maciej Grabowski- Minister Środowiska. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku uczestniczył w panelu dyskusyjnym nt. „Morskie farmy wiatrowe szansą dla polskich regionów nadmorskich – mapa drogowa”. Według potencjalnych inwestorów pierwsze farmy wiatrowe na polskich obszarach morskich mogą powstać najwcześniej w 2020r. Zdaniem uczestników debaty jest potrzeba zwiększenia szeroko pojętych konsultacji społecznych, ze wszystkimi środowiskami związanymi z Morzem Bałtyckim, w kontekście zarówno środowiskowym jak i potencjalnych korzyści dla regionów nadmorskich


  29.09.2014|  WARCINO - 2014

      Pod kryptonimem "Warcino - 2014" w dniu 27.09 b.r. na terenach Nadleśnictwa Warcino przeprowadzono ćwiczenia zgrywające Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki państwowych i ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Słupskiego, specjalna kompania "Heweliusz" z Gdańska, śmigłowiec Mi-2 oraz pracownicy Nadleśnictwa Warcino. W trakcie działań przeprowadzono 2 epizody pożarów kompleksów leśnych. W grupie obserwatorów uczestniczyli przedstawiciele m.in. lokalnych samorządów, wojska, policji oraz administracji morskiej. Uczestnikom zaprezentowano nowy samochód dowodzenia i łączności z KW PSP w Gdańsku.


  29.09.2014|  KONFERENCJA POIŚ

      W miejscowości Sianożęty (Gmina Ustronie Morskie) w dniu 26 września 2014r. Urząd Morski w Słupsku zorganizował konferencję w ramach realizacji projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego", współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu zamyka się kwotą ponad 92 mln zł i dotyczy 5 lokalizacji: Dźwirzyno, Ustronie Morskie, Chłopy, Unieście i Jarosławiec. W pierwszej części konferencji uczestnicy na plaży w Sianożętach obserwowali prace kafarowe, realizowane przy przebudowie na tym odcinku ostróg brzegowych. W drugiej części kierownictwo Urzędu zaprezentowało zakres realizowanych inwestycji w ramach projektu oraz wyniki przetargów na realizację robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.


  19.09.2014|  ŚWIATOWY DZIEŃ MORZA

      Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyznaczyło dzień 26 września 2014r. jako termin obchodów Światowego Dnia Morza w Polsce. Tegoroczne obchody będą przebiegać pod tematem przewodnim „Konwencje IMO: efektywna implementacja”. Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej wydał przesłanie na Światowy Dzień Morza 2014 [ tekst przesłania ]
      Pan Koji Sekimizu w dniach 26-29 września b.r. będzie przebywał w Polsce. Odwiedzi m.in. Szczecin, Gdynię i Gdańsk. W dniu 26 września b.r. na budynkach Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Kapitanatach Portów z okazji Światowego Dnia Morza zostanie podniesiona gala flagowa


  19.09.2014|  WARSZTATY EMSA

      W dniach 11-12 września 2014 roku w siedzibie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w Lizbonie odbyło się szkolenie z zakresu wykorzystywania systemów nadzoru do wykrywania i oceny morskich zanieczyszczeń. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele kilkunastu państw z Unii Europejskiej oraz spoza, m.in. z Turcji, Czarnogóry i Seszeli. Z ramienia Polski w warsztatach uczestniczył przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku oraz przedstawiciel Urzędu Morskiego w Szczecinie. Uczestnicy zapoznali się m.in. z systemami wykrywania zanieczyszczeń w ramach nadzoru lotniczego, możliwościami wykorzystywania zdjęć satelitarnych, jak i regulacjami prawnymi.


  16.09.2014|  MIĘDZYNARODOWE FORUM EKOLOGICZNE

      Ponad 600 uczestników wzięło udział w I Międzynarodowym Forum Ekologicznym, które odbyło się w dniach 16-18 września 2014r. w Kołobrzegu. Podczas trzech dni obrad podsumowano dokonania w realizacji inwestycji proekologicznych ostatnich lat w skali całego kraju, a także zaprezentowano otwarcie nowej perspektywy finansowej UE. W licznych panelach dyskusyjnych rozmawiano m.in. o poprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zabezpieczeniu brzegów morskich i ochronie Bałtyku. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przedstawił prezentację nt. „Zabezpieczenie brzegów morskich na odcinku wybrzeża administrowanym przez Urząd Morski w Słupsku”. Rozstrzygnięto także konkurs „Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014”. Forum przez trzy dni towarzyszyły targi ekologiczne.


[Archiwum aktualności]


 
Urząd Morski w Słupsku 2014