STRONA GŁÓWNA    |    KONTAKTY    |    O URZĘDZIE    |    STRUKTURA    |    GALERIA
SIEDZIBA GŁÓWNA URZĘDU
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: +48 59 8474256, 8474257,
fax.: +48 59 8474255,
e-mail: sekretariat@umsl.gov.pl
  PION TECHNICZNY
ul. Niemcewicza 15A,  76-200 Słupsk,
tel.: +48 59 8481990, 8481991,
fax.: +48 59 8481990 wew. 43,
e-mail: sekretariat-dt@umsl.gov.pl
FUNDUSZE UNIJNE


 
Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo


    W dniu 26.08.2014 roku Urząd Morski w Słupsku podpisał aneks umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w którym rozszerzono zakres rzeczowy projektu. W wyniku podpisanego aneksu możliwe będzie przeprowadzenie dodatkowych prac budowlanych w ramach projektu, w ramach których podniesiona będzie rzędna korony wału przeciwsztormowego, wykonane będzie kleszczenie wykonanych wcześniej ostróg teowych oraz przeprowadzone będzie dodatkowe sztuczne zasilanie brzegu morskiego. Zaplanowane prace, po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, realizowane będą zgodnie z założonym harmonogramem postępu prac. Przewidywane zakończenie projektu określone zostało na koniec lipca 2015 roku.

  

  


    Prace budowlane zostały zakończone do końca czerwca 2014 roku. W wyniku zrealizowanych prac przebudowano zespół progów podwodnych, wykonano narzuty kamienne na starym odcinku wału po stronie odmorskiej oraz strony odlądowej oraz przeprowadzono remont zespołu ostróg brzegowych. Wybudowany został również nowy odcinek wału przeciwsztormowego na odcinku os przetoki jeziora Kopań w kierunku miejscowości Wicie.

  

  

  


    W dniu 27 czerwca 2013 roku odbyła się konferencja dotycząca projektu pn.: "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo" - W drodze do finału, realizowanego przez Urząd Morski w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Konferencja odbyła się w siedzibie Zarządu Portu Darłowo. Na konferencji obecni byli przedstawiciele m.in. władz samorządowych oraz przedstawiciele służb porządkowych z którymi współpracuje Urząd Morski w Słupsku.

   W ramach konferencji uczestnikom zaprezentowano przebieg realizacji projektu oraz zaangażowanie środków unijnych w realizację inwestycji dotyczącej ochrony brzegów morskich. Kierownik budowy przedstawił zaawansowanie prac budowlanych dla przedmiotowej inwestycji. Planowany termin zakończenia robót - styczeń 2014 r.


  


    Dnia 30 lipca 2012 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie projektu „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo” wraz z podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych. Konferencję otwierającą projekt, która odbyła się w Hotelu Apollo w Darłowie, zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Rządu RP, Sejmu i Senatu, władz samorządowych oraz instytucji współpracujących z Dyrektorem Tomaszem Bobinem oraz Urzędem Morskim w Słupsku (więcej).

  


    Dnia 1 października 2010 roku Tomasz Bobin Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo" (więcej).
   Dnia 02 sierpnia 2010 roku została podpisana decyzja w sprawie przyznania dofinansowania Urzędowi Morskiemu w Słupsku, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi; Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich, na realizację projektu "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo" (więcej).


    Projekt Urzędu Morskiego w Słupsku "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II oś Priorytetowa: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi; Działanie 2.2 "Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich" przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia i został skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.