Biuletyn Informacji Publicznej

Urz膮d Morski

Urz膮d Morski

Dane teleadresowe

Urz膮d Morski w S艂upsku
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 S艂upsk

tel. +48 (0 59) 847 42 56, 847 42 57 (sekretariat)
fax +48 (0 59) 847 42 55 (sekretariat)

e-mail: sekretariat @ umsl.gov.pl
strona www:http://www.umsl.gov.pl

Godziny pracy Urz臋du Morskiego w S艂upsku

 • centrala Urz臋du Morskiego w S艂upsku  poniedzia艂ek - pi膮tek: 7.30 - 15.30

Godziny przyj臋膰:

 • interesant贸w przez Dyrektora Urz臋du Morskiego w ka偶dy czwartek od 12.00 - 15.00 (umawianie telefoniczne sekretariat UM tel. (59) 847 42 56
 • Inspektorat Bezpiecze艅stwa 呕eglugi Oddzia艂 Dokument贸w 呕eglarskich: poniedzia艂ek - pi膮tek: 08.00 - 14.00
 • Kasa Urz臋du: poniedzia艂ek - pi膮tek: 8:30 - 15:00 (przerwa: 10:30 - 11:30)

Zawarto艣膰 merytoryczna serwis贸w BIP:

 • Anna Gliniecka-Wo艣
  tel.: (0 59) 848-19-91, w.41
  e-mail: bip_umsl @ umsl.gov.pl

Urz膮d Morski w S艂upsku - historia

Urz膮d Morski w S艂upsku w wykonywaniu zada艅 statutowych wsp贸艂pracuje z:

Historia Urz臋du Morskiego w S艂upsku

Formalnie powo艂anie Koszali艅skiego Urz臋du Morskiego nast膮pi艂o rozporz膮dzeniem Ministra 呕eglugi z dnia 15.05.1951r., jednak przez okres trzech lat nie zosta艂o wprowadzone w 偶ycie ani te偶 formalnie uchylone. Faktycznie Koszali艅ski Urz膮d Morski powo艂any zosta艂 zarz膮dzeniem Ministra 呕eglugi nr 96 z dnia 22 maja 1954r. w sprawie po艂膮czenia urz臋d贸w morskich z morskimi urz臋dami rybackimi. Regulowa艂o ono zmiany organizacyjne w administracji pa艅stwowej i gospodarczej. Zarz膮dzanie poleca艂o dyrektorom urz臋d贸w morskich i morskich urz臋d贸w rybackich podj膮膰 niezb臋dne kroki do zrealizowania po艂膮czenia urz臋d贸w. Zarz膮dzenie ustali艂o siedzib臋 Koszali艅skiego Urz臋du Morskiego na S艂upsk. Zmiana ta podyktowana by艂a prawdopodobnie faktem istnienia w S艂upsku Morskiego Urz臋du Rybackiego z zapleczem biurowym i fachowcami. Koszali艅ski Urz膮d Morski rozpocz膮艂 dzia艂alno艣膰 z dniem 1 lipca 1954r. po przej臋ciu od Szczeci艅skiego Urz臋du Morskiego wszystkich spraw nale偶膮cych do jego w艂a艣ciwo艣ci terytorialnej dla wojew贸dztwa koszali艅skiego. Do w艂a艣ciwo艣ci KUM nale偶a艂y sprawy przekazane dekretem z dnia 5 wrze艣nia 1947r. o organizacji i zakresie dzia艂ania w艂adz administracji morskiej oraz aktami wykonawczymi do dekretu a tak偶e sprawy nale偶膮ce do w艂a艣ciwo艣ci morskich urz臋d贸w rybackich i przedsi臋biorstw eksploatuj膮cych porty morskie na wybrze偶u koszali艅skim. Istniej膮cy stan faktyczny unormowany zosta艂 dekretem z dnia 2 maja 1955r. o terenowych organach administracji morskiej oraz zarz膮dzeniem Ministra 呕eglugi z dnia 21 marca 1955r. w sprawie utworzenia, organizacji i w艂a艣ciwo艣ci miejscowej urz臋d贸w morskich.

Wprowadzenie z dniem 1 czerwca 1975 r. nowego podzia艂u administracyjnego pa艅stwa spowodowa艂o szereg zmian w organizacji i funkcjonowaniu terenowych organ贸w w艂adzy i administracji. W naszym resorcie dokonano r贸wnie偶 koniecznych korekt zwi膮zanych z nowym systemem administracyjnym, mi臋dzy innymi w Zarz膮dzeniu nr 75 Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 1975 r. dotychczasowa nazwa "Koszali艅ski Urz膮d Morski" zmieniona zosta艂a na "Urz膮d Morski w S艂upsku". Na podstawie tego偶 zarz膮dzenia oraz pisma Departamentu Morskiego MHZiGM z dnia 24 czerwca 1975 r. Urz膮d Morski w S艂upsku przej膮艂 agendy i sk艂adki maj膮tkowe ruchome i nieruchome jednostek organizacyjnych terenowej administracji morskiej na obszarze portu 艁eba, morskie wody wewn臋trzne, morze terytorialne oraz pas nabrze偶y, kt贸ry w wyniku nowego podzia艂u administracyjnego kraju wy艂膮czony zosta艂 z wojew贸dztwa gda艅skiego i znalaz艂 si臋 w granicach wojew贸dztwa s艂upskiego. Po reformie podzia艂u administracyjnego kraju obszar dzia艂ania Urz臋du Morskiego w S艂upsku obejmowa艂 powierzchni臋 3.742,78 ha przy linii brzegowej -170,5 km (wcze艣niej d艂ugo艣膰 brzegowa wynosi艂a 148,4 km o pow. teren贸w przybrze偶nych 2742,78 ha)

Przy okazji obchod贸w 鈥濪ni Morza 1978鈥. Urz膮d Morski w S艂upsku otrzyma艂 sztandar wed艂ug projektu artysty-plastyka Janiny Sawickiej ze S艂upska - wykonany w Pracowni Haftu Artystycznego p.Zofii Jankowskiej w Starogardzie Gda艅skim.Uroczysto艣膰 odby艂a si臋 w Ratuszu Miejskim w S艂upsku w Sali Konferencyjnej w dniu 23 czerwca 1978 roku Minister Edwin Wi艣niewski wr臋czy艂 dyrektorowi J贸zefowi Gruszczy艅skiemu sztandar.

W ramach wsp贸艂pracy trzech wsp贸艂dzia艂aj膮cych urz臋d贸w morskich, Urz膮d Morski w S艂upsku przej膮艂 rol臋 wiod膮cego Urz臋du w sprawach zwi膮zanych z nadzorem nad wykonywaniem rybo艂贸wstwa morskiego i ochron膮 偶ywych zasob贸w morza. W tym zakresie Urz膮d Morski w S艂upsku koordynowa艂 dzia艂ania kontrolne inspekcji morskiej w zakresie nadzoru nad rybo艂贸wstwem w polskich obszarach morskich i prowadzi艂 sprawy zwi膮zane z przyznawaniem licencji po艂owowych podmiotom wykonuj膮cym rybo艂贸wstwo. Szczeg贸lnego zaanga偶owania wymaga艂o koordynowanie dzia艂alno艣ci legislacyjnej administracji morskiej w celu zapewnienia sp贸jno艣ci i zgodno艣ci z mi臋dzynarodowymi zobowi膮zaniami Polski, wynikaj膮cymi z ratyfikowanych konwencji i uzgodnie艅 na forum Ba艂tyckiej Komisji Ochrony Rybo艂贸wstwa, w wydawanych przepisach reguluj膮cych szczeg贸艂owo zasady uprawiania rybo艂贸wstwa morskiego, okresy i akweny ochronne, zachowanie porz膮dku przy po艂owach itp. Nadz贸r nad przestrzeganiem tych przepis贸w w polskich obszarach morskich, w tym tak偶e przez statki rybackie pa艅stw obcych, kt贸re uzyska艂y pozwolenie na po艂awianie w polskich obszarach morskich, koordynowa艂o powo艂ane w tym celu Centrum Dyspozycyjno-Kontrolne Administracji Morskiej w Ustce.

Centrum Dyspozycyjno-Kontrolne Administracji Morskiej w Ustce powsta艂o w 1995 roku jako wydzia艂 Urz臋du Morskiego w S艂upsku a jednocze艣nie jedyna taka jednostka na ca艂ym polskim wybrze偶u maj膮ca za zadanie koordynacj臋 dzia艂a艅 kontrolnych wszystkich trzech polskich urz臋d贸w morskich. Pocz膮tkowo powo艂ane by艂o przede wszystkim do prowadzenia dzia艂a艅 kontrolnych w polskich obszarach morskich, zw艂aszcza z zakresu ochrony rybo艂贸wstwa. W 1999 roku administracja morska zaprzesta艂a sprawowa膰 nadz贸r nad wykonywaniem rybo艂贸wstwa morskiego. CDKAM nieprzerwanie natomiast wykonuje zadania zwi膮zane z kontrol膮 bezpiecze艅stwa 偶eglugi, zagro偶e艅 艣rodowiska naturalnego a przede wszystkim monitoruje polskie obszary morskie. Od pocz膮tku swego istnienia CDKAM spe艂nia tak偶e rol臋 jednostki gromadz膮cej informacje, oceniaj膮cej je i w razie konieczno艣ci przekazuj膮cej je do w艂a艣ciwych wydzia艂贸w Urz臋du Morskiego lub innych instytucji.

Wej艣cie Polski do UE postawi艂o nowe zadania przed CDKAM. Konieczno艣膰 dostosowania standardu funkcjonowania s艂u偶b polskiej administracji morskiej do norm panuj膮cych w krajach UE zaowocowa艂o utworzeniem systemu PHICS. Zosta艂 on wdro偶ony w CDKAM w 2004 roku i od tej pory do zada艅 tej jednostki do艂膮czy艂o monitorowanie ruchu statk贸w w portach wybrze偶a 艣rodkowego, rejestracji pasa偶er贸w (REG-PAS) oraz przewo偶enia 艂adunk贸w niebezpiecznych (HAZMAT). Z kolei, w zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie Mi臋dzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego, w 2004r. CDKAM w Ustce przej臋艂o rol臋 Regionalnego Punktu Kontaktowego.

W dniu 1 lipca 1999r. Urz膮d Morski w S艂upsku przej膮艂 od Urz臋d贸w w Gdyni i Szczecinie sprawy oznakowania nawigacyjnego na obszarze swej w艂a艣ciwo艣ci. Z t膮 dat膮 nast膮pi艂 pe艂ny podzia艂 kompetencji spraw prowadzonych przez terenowe organy administracji morskiej pomi臋dzy istniej膮ce Urz臋dy Morskie. Wraz z przej臋ciem kompetencji i prowadzonych spraw nast膮pi艂o obj臋cie we w艂adanie obiekt贸w i urz膮dze艅 oznakowania nawigacyjnego, w tym obiekt贸w latarni morskich w Czo艂pinie, Ustce, Jaros艂awiu, G膮skach, Dar艂owie i Ko艂obrzegu Podstawowe zadanie Inspektoratu to zapewnienie ci膮g艂ej i bezawaryjnej pracy obiekt贸w i urz膮dze艅 oznakowania nawigacyjnego znajduj膮cego si臋 na Wybrze偶u 艢rodkowym wg w艂a艣ciwo艣ci terytorialnej Dyrektora Urz臋du Morskiego w S艂upsku (pomi臋dzy po艂udnikami 015潞23鈥24鈥滶 - 17潞40鈥30鈥滶) oraz utrzymanie sprawnego systemu wymiany informacji nautycznej.

Po wst膮pieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, celem ujednolicenia i ochrony rynku europejskiego, w zakresie produkcji i wprowadzania na rynek wyposa偶enia morskiego transponowano do polskiego porz膮dku prawnego Dyrektyw臋 Rady 96/98/EC. Na mocy ustawy o systemie oceny zgodno艣ci oraz rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury o wyposa偶eniu morskim dyrektorzy Urz臋d贸w Morskich zostali ustanowieni organami wyspecjalizowanymi w systemie kontroli wyposa偶enia morskiego pod k膮tem spe艂niania przez wyroby zasadniczych wymaga艅, a organem monitoruj膮cym system jest Prezes Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w.Dyrektor Urz臋du Morskiego w S艂upsku zosta艂 wyznaczony organem koordynuj膮cym dzia艂ania trzech Urz臋d贸w Morskich zakresie wdra偶ania tego nowego dla administracji morskiej zakresu dzia艂ania.

Stan obecny

Urz膮d Morski w S艂upsku dzia艂a w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tj.Dz. U.2003 nr 153, poz. 1502 ze zm.) jako jednostka organizacyjna, przy pomocy kt贸rej dyrektor urz臋du morskiego realizuje kompetencje terenowego organu administracji morskiej.

Terytorialny zasi臋g kompetencji Urz臋du Morskiego w S艂upsku obejmuje odcinek wybrze偶a morskiego w granicach powiat贸w: l臋borskiego, s艂upskiego, s艂awie艅skiego, koszali艅skiego i ko艂obrzeskiego oraz akweny morza terytorialnego i polskiej wy艂膮cznej strefy ekonomicznej Morza Ba艂tyckiego w granicach po艂udnik贸w wyznaczaj膮cych powy偶szy odcinek wybrze偶a.

G艂贸wnym zadaniem urz臋du morskiego jest za艂atwianie spraw z zakresu administracji rz膮dowej zwi膮zanych z korzystaniem z morza, w zakresie uregulowanym ustawami i umowami mi臋dzynarodowymi. Sprawy te obejmuj膮 przede wszystkim: nadz贸r nad bezpiecze艅stwem 偶eglugi i porz膮dkiem portowo - 偶eglugowym wraz z zapewnieniem 偶eglowno艣ci dr贸g morskich i port贸w, nadz贸r nad ochron膮 艣rodowiska morskiego, a tak偶e ochron臋 brzegu morskiego wykonywan膮 poprzez budow臋, utrzymanie i ochron臋 umocnie艅 brzegowych, wydm i zalesie艅 ochronnych na brzegu morskim, oznakowanie nawigacyjne na drogach morskich, redach, kotwicowiskach, w portach i przystaniach morskich.

Statut

ZARZ膭DZENIE Nr 28
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I 呕EGLUGI 艢R脫DL膭DOWEJ
z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Urz臋dowi Morskiemu w S艂upsku


Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014, z 2015 r. poz. 1642 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1250) zarz膮dza si臋, co nast臋puje:

搂 1. Urz臋dowi Morskiemu w S艂upsku nadaje si臋 statut, stanowi膮cy za艂膮cznik do zarz膮dzenia.
搂 2. Traci moc zarz膮dzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Urz臋dowi Morskiemu w S艂upsku (Dz. Urz. MI. Nr 3, poz. 15).
搂 3. Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia.


Minister Gospodarki Morskiej i 呕eglugi 艢r贸dl膮dowej:

M. Gr贸barczyk


Za艂膮cznik do zarz膮dzenia Nr 28
Ministra Gospodarki Morskiej i 呕eglugi 艢r贸dl膮dowej
z dnia 6 grudnia 2016 r.

STATUT
URZ臉DU MORSKIEGO W S艁UPSKU


搂 1

Statut Urz臋du Morskiego w S艂upsku, zwanego dalej 鈥濽rz臋dem鈥, okre艣la organizacj臋 Urz臋du oraz szczeg贸艂owy zakres dzia艂ania Dyrektora Urz臋du Morskiego w S艂upsku, zwanego dalej 鈥濪yrektorem鈥.


搂 2

1. W sk艂ad Urz臋du wchodz膮 nast臋puj膮ce kom贸rki organizacyjne:

1) Wydzia艂 Administracyjno-Gospodarczy;
2) Wydzia艂 Finansowo-Ksi臋gowy;
3) Wydzia艂 Techniczno-Inwestycyjny;
4) Wydzia艂 Zaopatrzenia i Transportu;
5) Wydzia艂 do spraw Zam贸wie艅 Publicznych i Funduszy Europejskich;
6) Wydzia艂 Kontroli Wewn臋trznej;
7) Wydzia艂 Technologii Informatycznych;
8) Inspektorat Nadzoru Technicznego i Zagospodarowania Przestrzennego;
9) Inspektorat Ochrony Wybrze偶a z podleg艂ymi Obwodami i Obchodami Ochrony Wybrze偶a;
10) Inspektorat Ochrony 艢rodowiska Morskiego;
11) Inspektorat Bezpiecze艅stwa 呕eglugi;
12) Inspektorat Oznakowania Nawigacyjnego;
13) Inspektorat Administracji Port贸w, Hydrografii i Rob贸t Czerpalnych z podleg艂ymi kapitanatami i bosmanatami port贸w;
14) Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego;
15) Biuro Spraw Obronnych 呕eglugi;
16) Samodzielne Stanowisko do spraw Prawnych;
17) Stanowisko do spraw Bezpiecze艅stwa i Higieny Pracy;
18) Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpo偶arowej;
19) Stanowisko do spraw Audytu Wewn臋trznego;
20) Stanowisko Administratora Bezpiecze艅stwa Danych;
21) Zesp贸艂 do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
22) Pe艂nomocnik do spraw Zarz膮dzania Systemem Jako艣ci.

2. Sprawy z zakresu Inspekcji Pa艅stwa Bandery oraz Inspekcji Pa艅stwa Portu prowadzi Inspektorat Bezpiecze艅stwa 呕eglugi.


搂 3

1. W Urz臋dzie tworzy si臋 stanowiska zast臋pc贸w Dyrektora do spraw:

1) inspekcji morskiej;
2) technicznych.

2. W Urz臋dzie mo偶e by膰 utworzone stanowisko zast臋pcy Dyrektora do innych spraw ni偶 wymienione w ust. 1.
3. Pierwszym zast臋pc膮 Dyrektora jest zast臋pca do spraw inspekcji morskiej.
4. Zakres czynno艣ci zast臋pc贸w Dyrektora ustala Dyrektor.
5. Dyrektor mo偶e upowa偶ni膰 osoby, o kt贸rych mowa w ust. 1 oraz innych pracownik贸w do podejmowania w jego imieniu decyzji w okre艣lonych sprawach.

 

搂 4

Szczeg贸艂owy zakres dzia艂ania kom贸rek organizacyjnych Urz臋du, o kt贸rych mowa w 搂 2, okre艣la regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

 

搂 5

Zakres dzia艂ania Dyrektora obejmuje w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce sprawy:

1) bezpiecze艅stwa 偶eglugi morskiej;
2) ochrony port贸w morskich i 偶eglugi morskiej, w tym zadania zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 obronnych oraz zada艅 o charakterze niemilitarnym, w szczeg贸lno艣ci zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutk贸w zaistnia艂ych zdarze艅;
3) korzystania z dr贸g morskich oraz port贸w i przystani morskich;
4) bezpiecze艅stwa zwi膮zane z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacj膮 zasob贸w mineralnych dna morskiego;
5) ochrony 艣rodowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpad贸w i innych substancji w zakresie nieuregulowanym przepisami Prawa geologicznego i g贸rniczego;
6) nadzoru nad ratowaniem 偶ycia;
7) prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza;
8) nadzoru przeciwpo偶arowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach;
9) uzgadniania decyzji w sprawie wydawania pozwole艅 wodnoprawnych i pozwole艅 budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich port贸w i przystani, morskich w贸d wewn臋trznych i morza terytorialnego, jak r贸wnie偶 wszelkich innych decyzji dotycz膮cych zagospodarowania tego pasa;
10) budowy, utrzymywania i ochrony umocnie艅 brzegowych, wydm i zalesie艅 ochronnych w pasie technicznym;
11) wyznaczania dr贸g morskich, kotwicowisk i badania warunk贸w ich 偶eglowno艣ci;
12) oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego polskich obszar贸w morskich;
13) nak艂adania grzywien w post臋powaniu mandatowym za wykroczenia w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks post臋powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 398, z p贸藕n. zm.2));
14) wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikaj膮cych z przepis贸w ustawy z dnia 12 wrze艣nia 2002 r. o portowych urz膮dzeniach do odbioru odpad贸w oraz pozosta艂o艣ci 艂adunkowych ze statk贸w (Dz. U. poz. 1361, z 2004 r. poz. 959, z 2005 r. poz. 1683 oraz z 2010 r. poz. 1508);
15) sporz膮dzania projekt贸w plan贸w zagospodarowania przestrzennego morskich w贸d wewn臋trznych, morza terytorialnego i wy艂膮cznej strefy ekonomicznej;
16) wykonywania kontroli i nadzoru w zakresie zgodno艣ci z zasadniczymi lub innymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu lub oddanych do u偶ytku wyrob贸w wyposa偶enia morskiego oraz rekreacyjnych jednostek p艂ywaj膮cych;
17) nadawania nazw statkom morskim;
18) organizacji oraz nadzoru nad pilota偶em morskim na obszarze port贸w morskich, morskich w贸d wewn臋trznych i morza terytorialnego, w zakresie niezb臋dnym dla zapewnienia bezpiecze艅stwa morskiego;
19) budowy i utrzymywania obiekt贸w i budowli infrastruktury zapewniaj膮cej dost臋p do port贸w i przystani morskich;
20) zarz膮dzania portami niemaj膮cymi podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej i przystaniami morskimi, w kt贸rych nie powo艂ano podmiotu zarz膮dzaj膮cego w trybie przepis贸w ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 r. poz. 1569 i 1642), w zakresie przewidzianym w tych przepisach;
21) monitorowania i informowania o ruchu statk贸w;
22) przeprowadzania inspekcji statk贸w, w zakresie wynikaj膮cym z zobowi膮za艅 mi臋dzynarodowych;
23) ewidencji 艂adunk贸w i pasa偶er贸w;
24) zarz膮du nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewn臋trznymi oraz nad gruntami pokrytymi tymi wodami, o kt贸rym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250);
25) kontroli paliwa u dostawc贸w paliwa dostarczanego na statki;
26) wydawania pozwole艅 na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urz膮dze艅 w polskich obszarach morskich, w przypadku przyj臋cia planu zagospodarowania przestrzennego morskich w贸d wewn臋trznych, morza terytorialnego i wy艂膮cznej strefy ekonomicznej oraz ustanawianie wok贸艂 nich stref bezpiecze艅stwa;
27) wydawania pozwole艅 na uk艂adanie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urz膮dze艅 w polskich obszarach morskich, w przypadku przyj臋cia planu zagospodarowania przestrzennego morskich w贸d wewn臋trznych, morza terytorialnego i wy艂膮cznej strefy ekonomicznej oraz ustanawianie wok贸艂 nich stref bezpiecze艅stwa;
27) wydawania pozwole艅 na uk艂adanie i utrzymywanie podmorskich kabli i ruroci膮g贸w na morskich wodach wewn臋trznych i morzu terytorialnym;
28) ochrony zabytk贸w i opieki nad zabytkami w polskich obszarach morskich;
29) wydawania pozwole艅 na przeszukiwanie wrak贸w i ich pozosta艂o艣ci;
30) prowadzenia pomiar贸w hydrograficznych na polskich obszarach morskich dla cel贸w bezpiecze艅stwa 偶eglugi, ochrony 艣rodowiska morskiego i monitorowania brzeg贸w morskich;
31) wsp贸艂pracy z organami prowadz膮cymi sprawy wypadk贸w morskich;
32) wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej z uwzgl臋dnieniem zada艅 wynikaj膮cych z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w mi臋dzynarodowych instytucjach zwi膮zanych z administracj膮 morsk膮, bezpiecze艅stwem 偶eglugi i ochron膮 艣rodowiska morskiego;

Kierownictwo

URZ膭D MORSKI W S艁UPSKU

G艂贸wna siedziba urz臋du:
Al. Sienkiewicza 18, tel/fax: (059) 847 42 36, 847 42 37


Dyrektor - W艂odzimierz Kotuniak,
Z-ca Dyrektora ds. inspekcji morskiej - ,


Biuro Spraw Obronnych 呕eglugi - Naczelnik - Waldemar Parus,

Samodzielne Stanowisko do spraw Prawnych - Naczelnik - Krzysztofa Gutowska,

Wydzia艂 Finansowo-Ksi臋gowy - G艂贸wna Ksi臋gowa - Katarzyna W贸jcik,

Wydzia艂 Administracyjno-Gospodarczy - Naczelnik - S艂awomir Gutowski,

Zesp贸艂 ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Pe艂nomocnik - Marek Berowski,

Inspektorat Bezpiecze艅stwa 呕eglugi:

 • G艂贸wny Inspektor - Leszek Skowro艅ski,
 • Kierownik Oddzia艂u Inspekcji Okr臋towej - Krzysztof Arciszewski ,
 • Kierownik Oddzia艂u Dokument贸w 呕eglarskich - Anna Gryczka,
 • G艂贸wny Specjalista ds. Nadzoru Rynku - ,

Inspektorat Oznakowania Nawigacyjnego - G艂贸wny Inspektor - Andrzej Mazuruk,

Inspektorat Administracji Port贸w, Hydrografii i Rob贸t Czerpalnych - G艂贸wny Inspektor - Jerzy Gulczy艅ski,

Inspektorat Ochrony 艢rodowiska Morskiego - G艂贸wny Inspektor - Tomasz Cepi艅ski,

Pe艂nomocnik Dyrektora Urz臋du ds. Zarz膮dzania Systemem Jako艣ci - Inspektor - Marcin Czaw艂ytko,

Wydzia艂 ds. Zam贸wie艅 Publicznych i Funduszy Europejskich - Naczelnik - Katarzyna Chojnacka,

Wydzia艂 Kontroli Wewn臋trznej  - Starszy Administrator - Piotr Witkowski

Wydzia艂 Technologii Informatycznych - Naczelnik - Robert Piszko,

Stanowisko do spraw BHP - G艂贸wny specjalista Waldemar Iciakowski

Stanowisko do spraw Ochrony P-PO呕 - Starszy inspektor Krzysztof Kowalski

Administrator Bezpiecze艅stwa Danych - Starszy specjalista Wies艂aw Gleba

Stanowisko do spraw Audytu Wewn臋trznego - Anna S臋dzi艅ska

 

 

Pion techniczny:
ul. Niemcewicza 15a,
tel./fax: 059/84-81-990, 059/84-81-991,
059/84-81-992, 059/84-81-993


Z-ca Dyrektora ds. Technicznych - Wojciech Grzymkowski


Wydzia艂 Zaopatrzenia i Transportu - Naczelnik - Igor Str膮k,

Inspektorat Nadzoru Technicznego i Zagospodarowania Przestrzennego - G艂贸wny Inspektor - Marek Brzozowski,

Wydzia艂 Techniczno-Inwestycyjny - Naczelnik -  Marcin Bartha,

Inspektorat Ochrony Wybrze偶a - G艂贸wny Inspektor - Joanna Piotrowska,

 


Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego w Ustce,
ul. Marynarki Polskiej 1, Ustka, tel.059/81-462-04

G艂贸wny Inspektor - Zbigniew Jankiewicz,

Struktura terenowa

Zatrudnienie: 171 etat贸w (korpus s艂u偶by cywilnej) oraz 123 etat贸w (3 dyrektor贸w, obs艂uga, kierowcy, za艂ogi p艂ywaj膮ce, pracownicy ochrony wybrze偶a, latarnicy)

Al. Sienkiewicza 18, tel/fax: 059 8474256, godziny urz臋dowania 7:30 - 15:30, od poniedzia艂ku do pi膮tku
Siedziba Dyrektora i Z-cy ds. inspekcji morskiej, oraz im podleg艂ych kom贸rek organizacyjnych

Ul.Niemcewicza 15a, tel/fax: (059) 848-19-90, 848-19-91, 848-19-93, 848-19-94 (fax. wewn. 43), godziny urz臋dowania 7:30 - 15:30, od poniedzia艂ku do pi膮tku
Siedziba Dyrektora ds. Technicznych oraz podleg艂ych mu kom贸rek organizacyjnych

 

Teren

Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego w Ustce - godziny urz臋dowania: praca ci膮g艂a od godziny 06.00 pierwszego dnia roboczego tygodnia do 06.00 pierwszego dnia wolnego od pracy (sobota, 艣wi臋to)

Kapitanat Portu Ko艂obrzeg - godziny urz臋dowania od poniedzia艂ku do pi膮tku 7.30 - 15.30

Kapitanat Portu Dar艂owo - godziny urz臋dowania od poniedzia艂ku do pi膮tku 7.30 - 15.30

Kapitanat Portu Ustka - godziny urz臋dowania od poniedzia艂ku do pi膮tku 7.30 - 15.30

Kapitanat Portu 艁eba - godziny urz臋dowania od poniedzia艂ku do pi膮tku 7.30 - 15.30

Bosmanat Portu D藕wirzyno - godziny urz臋dowania od poniedzia艂ku do pi膮tku 7.00 - 15.00

Bosmanat Portu Rowy - godziny urz臋dowania od poniedzia艂ku do pi膮tku 7.00 - 15.00

OOW Ustronie Morskie - godziny urz臋dowania od poniedzia艂ku do pi膮tku 7.00 - 15.00
oraz podleg艂e Obchody Wybrze偶a

 • OW Ustronie Morskie
 • OW Mielno
 • OW Ch艂opy
 • OW Ple艣nia
 • OW Ko艂obrzeg
 • OW D藕wirzyno

OOW Dar艂owo - godziny urz臋dowania od poniedzia艂ku do pi膮tku 7.00 - 15.00
oraz podleg艂e Obchody Wybrze偶a

 • OW Dar艂owo
 • OW Wicie
 • OW Bobolin
 • OW 艁azy

OOW Ustka - godziny urz臋dowania od poniedzia艂ku do pi膮tku 7.00 - 15.00
oraz podleg艂e Obchody Wybrze偶a

 • OW Ustka
 • OW Modlinek
 • OW Jaros艂awiec
 • OW Rowy

OOW 艁eba - godziny urz臋dowania od poniedzia艂ku do pi膮tku 7.00 - 15.00
oraz podleg艂e Obchody Wybrze偶a

 • OW 艁eba
 • OW Czo艂pino
 • OW R膮bka

Latarnie Morskie:

 • Czo艂pino (w艂a艣cicielem i zarz膮dc膮 jest S艂owi艅ski Park Narodowy, Urz膮d Morski w S艂upsku odpowiada jedynie za funkcjonowanie urz膮dze艅 system贸w bezpiecze艅stwa morskiego i system贸w radionawigacyjnych),
 • Dar艂owo,
 • G膮ski,
 • Jaros艂awiec,
 • Ko艂obrzeg (w艂a艣cicielem i zarz膮dc膮 jest Urz膮d Miasta Ko艂obrzeg, , Urz膮d Morski w S艂upsku odpowiada jedynie za funkcjonowanie urz膮dze艅 system贸w bezpiecze艅stwa morskiego i system贸w radionawigacyjnych),
 • Ustka,

 Wykaz plac贸wek Urz臋du Morskiego w S艂upsku z ustrukturyzowanymi danymi w formacie o wy偶szym stopniu otwarto艣ci. (xlsx, 13kB)

Przedmiot dzia艂alno艣ci i kompetencje

Status: jednostka bud偶etowa
Terenowy organ administracji specjalnej, obejmuj膮cy obszarem dzia艂ania porty, przystanie morskie i pas nadbrze偶ny 艣rodkowego wybrze偶a RP.

Zakres dzia艂ania:

 • nadz贸r nad bezpiecze艅stwem 偶eglugi i 偶ycia na morzu,
 • ochrona 艣rodowiska morskiego wraz z dzia艂alno艣ci膮 inspekcyjn膮 w tym zakresie,
 • budowa i utrzymanie umocnie艅 brzegowych, wydm i zalesie艅 wraz z ochron膮 pasa nadbrze偶nego,
 • nadz贸r nad porz膮dkiem portowo - 偶eglugowym,
 • budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniaj膮cej dost臋p do port贸w i przystani morskich,
 • utrzymanie oznakowania nawigacyjnego na drogach morskich.

W tym zakresie Dyrektor Urz臋du Morskiego w S艂upsku wydaje stosowne akty normatywne wed艂ug upowa偶nie艅 zawarty w ustawach

 • USTAWA z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. (tj.z 2003r. Dz.U. nr 153 poz.1502 z zm.) Art. 48. 1. (29) W zakresie nie unormowanym w przepisach, je偶eli jest to niezb臋dne do ochrony 偶ycia, zdrowia lub mienia albo ochrony 艣rodowiska morskiego na morzu, w porcie, przystani oraz w pasie technicznym - dyrektor urz臋du morskiego mo偶e ustanawia膰 w zakresie okre艣lonym w art. 42 ust. 2 (bezpiecze艅stwa 偶eglugi morskiej, korzystania z dr贸g morskich oraz port贸w i przystani morskich, bezpiecze艅stwa zwi膮zanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacj膮 zasob贸w mineralnych dna morskiego, ochrony 艣rodowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpad贸w i innych substancji w zakresie nie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i g贸rniczego, ratowania 偶ycia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza, nadzoru przeciwpo偶arowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach, uzgadnianie decyzji w sprawie wydawania pozwole艅 wodnoprawnych i wydawanie pozwole艅 budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich port贸w i przystani, morskich w贸d wewn臋trznych i morza terytorialnego, jak r贸wnie偶 wszelkich innych decyzji dotycz拧cych zagospodarowania tego pasa, chyba 偶e przepis szczeg贸lny stanowi inaczej, budowy, utrzymywania i ochrony umocnie艅 brzegowych, wydm i zalesie艅 ochronnych w pasie technicznym, wyznaczania dr贸g morskich, kotwicowisk i badania warunk贸w ich 偶eglowno艣ci, oznakowania nawigacyjnego dr贸g morskich i kotwicowisk w portach i przystaniach morskich oraz na wybrze偶u, nak艂adania grzywien w post臋powaniu mandatowym za wykroczenia w trybie przewidzianym w przepisach o post臋powaniu w sprawach o wykroczenia, wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikaj膮cych z przepis贸w ustawy o portowych urz膮dzeniach do odbioru odpad贸w i pozosta艂o艣ci 艂adunkowych ze statk贸w).

 • USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (tj.Dz.U.2002 nr 110 poz.967 z zm.) Art. 5.

  1. W艂asno艣膰 akwen贸w portowych, w艂asno艣膰 infrastruktury zapewniaj膮cej dost臋p do port贸w lub przystani morskich przys艂uguje Skarbowi Pa艅stwa i jest wy艂膮czona z obrotu.

  2. Dyrektor w艂a艣ciwego urz臋du morskiego w akcie prawa miejscowego okre艣li:

   1. obiekty, urz膮dzenia i instalacje wchodz膮ce w sk艂ad infrastruktury zapewniaj膮cej dost臋p do ka偶dego portu innego ni偶 okre艣lony w ust. 2 i do przystani morskich,

   2. akweny portowe oraz og贸lnodost臋pne obiekty, urz膮dzenia i instalacje wchodz膮ce w sk艂ad infrastruktury portowej ka偶dego portu innego ni偶 okre艣lony w ust. 2 i przystani morskich, uwzgl臋dniaj膮c usytuowanie obiekt贸w, urz膮dze艅 i instalacji oraz ich rodzaj, liczb臋 lub wymiary.

 • USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpiecze艅stwie morskim (tj Dz.U.06.99.693) Art. 37.
  1. Korzystanie z port贸w morskich, red, kotwicowisk i tor贸w wodnych oraz urz膮dze艅 infrastruktury portowej i infrastruktury zapewniaj膮cej dost臋p do port贸w dozwolone jest z zachowaniem wymaga艅 bezpiecze艅stwa morskiego.
  2. Wymagania bezpiecze艅stwa morskiego, o kt贸rych mowa w ust. 1, okre艣la w aktach prawa miejscowego w艂a艣ciwy terytorialnie dyrektor urz臋du morskiego.

  3. Przepisy, o kt贸rych mowa w ust. 2, okre艣laj膮 w szczeg贸lno艣ci sprawy dotycz膮ce:

   1. bezpiecze艅stwa ruchu statk贸w,
   2. korzystania z us艂ug portowych maj膮cych znaczenie dla bezpiecze艅stwa morskiego,
   3. utrzymania porz膮dku w portach.

  4. Przepisy, o kt贸rych mowa w ust. 2 i ust. 3, maj膮 odpowiednio zastosowanie do przystani morskich. Przepisy porz膮dkowe, o kt贸rych mowa w ust. 1, ustanawia si臋 w formie zarz膮dzenia porz膮dkowego.

  5. Zarz膮dzenie porz膮dkowe podlega og艂oszeniu w wojew贸dzkim dzienniku urz臋dowym w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na terytorialny zakres obowi膮zywania tego zarz膮dzenia.

  6. W razie konieczno艣ci natychmiastowego wprowadzenia w 偶ycie zarz膮dzenia porz膮dkowego, mo偶e ono by膰 publikowane w drodze obwieszcze艅 w miejscach jego obowi膮zywania, drog膮 radiow膮 lub w inny spos贸b zwyczajowo przyj臋ty w 偶egludze morskiej lub na danym terenie. Dzie艅 takiego opublikowania zarz膮dzenia porz膮dkowego jest dniem jego og艂oszenia.

  7. Zarz膮dzenie porz膮dkowe og艂oszone w spos贸b okre艣lony w ust. 6 podaje si臋 nast臋pnie do wiadomo艣ci we w艂a艣ciwym wojew贸dzkim dzienniku urz臋dowym.

 

S艂u偶by dy偶urne

VTS 艁awica S艂upska

Obszar dzia艂ania

Serwis informacyjny

tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dar艂owo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ko艂obrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu 艁eba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu D藕wirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Plac贸wki Urz臋du Morskiego (xlsx, 13kB)


Sytuacja w portach

Meldunki Lodowe

 

Dane kontaktowe

Siedziba g艂贸wna Urz臋du
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 S艂upsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 S艂upsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urz臋du
pon. - pi膮t. godz. 7.30-15.30

Oddzia艂 Dokument贸w 呕eglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- 艣wiadectwa z przeszkole艅
  tel. (+48 59) 8474 254
- ksi膮偶eczki 偶eglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. medi贸w
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urz臋du Morskiego w S艂upsku przyjmuje interesant贸w w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w S艂upsku.

ePUAP

 

Dane do przelew贸w

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urz臋du Morskiego:
NBP O/Gda艅sk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty 偶eglarskie)

Konto do op艂at skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010