Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Morski

Dane teleadresowe

Urząd Morski w Słupsku
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk

tel. +48 (0 59) 847 42 56, 847 42 57 (sekretariat)
fax +48 (0 59) 847 42 55 (sekretariat)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www:http://www.umsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu Morskiego w Słupsku

 • centrala Urzędu Morskiego w Słupsku  poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Godziny przyjęć:

 • interesantów przez Dyrektora Urzędu Morskiego w każdy czwartek od 12.00 - 15.00 (umawianie telefoniczne sekretariat UM tel. (59) 847 42 56
 • Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi Oddział Dokumentów Żeglarskich: poniedziałek - piątek: 08.00 - 14.00
 • Kasa Urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30 (przerwa: 10.30 - 11.30)

Zawartość merytoryczna serwisów BIP:

 • Anna Gliniecka-Woś
  tel.: (0 59) 848-19-91, w.41
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Morski w Słupsku - historia

Urząd Morski w Słupsku w wykonywaniu zadań statutowych współpracuje z:

Historia Urzędu Morskiego w Słupsku

Formalnie powołanie Koszalińskiego Urzędu Morskiego nastąpiło rozporządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 15.05.1951r., jednak przez okres trzech lat nie zostało wprowadzone w życie ani też formalnie uchylone. Faktycznie Koszaliński Urząd Morski powołany został zarządzeniem Ministra Żeglugi nr 96 z dnia 22 maja 1954r. w sprawie połączenia urzędów morskich z morskimi urzędami rybackimi. Regulowało ono zmiany organizacyjne w administracji państwowej i gospodarczej. Zarządzanie polecało dyrektorom urzędów morskich i morskich urzędów rybackich podjąć niezbędne kroki do zrealizowania połączenia urzędów. Zarządzenie ustaliło siedzibę Koszalińskiego Urzędu Morskiego na Słupsk. Zmiana ta podyktowana była prawdopodobnie faktem istnienia w Słupsku Morskiego Urzędu Rybackiego z zapleczem biurowym i fachowcami. Koszaliński Urząd Morski rozpoczął działalność z dniem 1 lipca 1954r. po przejęciu od Szczecińskiego Urzędu Morskiego wszystkich spraw należących do jego właściwości terytorialnej dla województwa koszalińskiego. Do właściwości KUM należały sprawy przekazane dekretem z dnia 5 września 1947r. o organizacji i zakresie działania władz administracji morskiej oraz aktami wykonawczymi do dekretu a także sprawy należące do właściwości morskich urzędów rybackich i przedsiębiorstw eksploatujących porty morskie na wybrzeżu koszalińskim. Istniejący stan faktyczny unormowany został dekretem z dnia 2 maja 1955r. o terenowych organach administracji morskiej oraz zarządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 21 marca 1955r. w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich.

Wprowadzenie z dniem 1 czerwca 1975 r. nowego podziału administracyjnego państwa spowodowało szereg zmian w organizacji i funkcjonowaniu terenowych organów władzy i administracji. W naszym resorcie dokonano również koniecznych korekt związanych z nowym systemem administracyjnym, między innymi w Zarządzeniu nr 75 Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 1975 r. dotychczasowa nazwa "Koszaliński Urząd Morski" zmieniona została na "Urząd Morski w Słupsku". Na podstawie tegoż zarządzenia oraz pisma Departamentu Morskiego MHZiGM z dnia 24 czerwca 1975 r. Urząd Morski w Słupsku przejął agendy i składki majątkowe ruchome i nieruchome jednostek organizacyjnych terenowej administracji morskiej na obszarze portu Łeba, morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne oraz pas nabrzeży, który w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju wyłączony został z województwa gdańskiego i znalazł się w granicach województwa słupskiego. Po reformie podziału administracyjnego kraju obszar działania Urzędu Morskiego w Słupsku obejmował powierzchnię 3.742,78 ha przy linii brzegowej -170,5 km (wcześniej długość brzegowa wynosiła 148,4 km o pow. terenów przybrzeżnych 2742,78 ha)

Przy okazji obchodów „Dni Morza 1978”. Urząd Morski w Słupsku otrzymał sztandar według projektu artysty-plastyka Janiny Sawickiej ze Słupska - wykonany w Pracowni Haftu Artystycznego p.Zofii Jankowskiej w Starogardzie Gdańskim.Uroczystość odbyła się w Ratuszu Miejskim w Słupsku w Sali Konferencyjnej w dniu 23 czerwca 1978 roku Minister Edwin Wiśniewski wręczył dyrektorowi Józefowi Gruszczyńskiemu sztandar.

W ramach współpracy trzech współdziałających urzędów morskich, Urząd Morski w Słupsku przejął rolę wiodącego Urzędu w sprawach związanych z nadzorem nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego i ochroną żywych zasobów morza. W tym zakresie Urząd Morski w Słupsku koordynował działania kontrolne inspekcji morskiej w zakresie nadzoru nad rybołówstwem w polskich obszarach morskich i prowadził sprawy związane z przyznawaniem licencji połowowych podmiotom wykonującym rybołówstwo. Szczególnego zaangażowania wymagało koordynowanie działalności legislacyjnej administracji morskiej w celu zapewnienia spójności i zgodności z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski, wynikającymi z ratyfikowanych konwencji i uzgodnień na forum Bałtyckiej Komisji Ochrony Rybołówstwa, w wydawanych przepisach regulujących szczegółowo zasady uprawiania rybołówstwa morskiego, okresy i akweny ochronne, zachowanie porządku przy połowach itp. Nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów w polskich obszarach morskich, w tym także przez statki rybackie państw obcych, które uzyskały pozwolenie na poławianie w polskich obszarach morskich, koordynowało powołane w tym celu Centrum Dyspozycyjno-Kontrolne Administracji Morskiej w Ustce.

Centrum Dyspozycyjno-Kontrolne Administracji Morskiej w Ustce powstało w 1995 roku jako wydział Urzędu Morskiego w Słupsku a jednocześnie jedyna taka jednostka na całym polskim wybrzeżu mająca za zadanie koordynację działań kontrolnych wszystkich trzech polskich urzędów morskich. Początkowo powołane było przede wszystkim do prowadzenia działań kontrolnych w polskich obszarach morskich, zwłaszcza z zakresu ochrony rybołówstwa. W 1999 roku administracja morska zaprzestała sprawować nadzór nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego. CDKAM nieprzerwanie natomiast wykonuje zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa żeglugi, zagrożeń środowiska naturalnego a przede wszystkim monitoruje polskie obszary morskie. Od początku swego istnienia CDKAM spełnia także rolę jednostki gromadzącej informacje, oceniającej je i w razie konieczności przekazującej je do właściwych wydziałów Urzędu Morskiego lub innych instytucji.

Wejście Polski do UE postawiło nowe zadania przed CDKAM. Konieczność dostosowania standardu funkcjonowania służb polskiej administracji morskiej do norm panujących w krajach UE zaowocowało utworzeniem systemu PHICS. Został on wdrożony w CDKAM w 2004 roku i od tej pory do zadań tej jednostki dołączyło monitorowanie ruchu statków w portach wybrzeża środkowego, rejestracji pasażerów (REG-PAS) oraz przewożenia ładunków niebezpiecznych (HAZMAT). Z kolei, w związku z wejściem w życie Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego, w 2004r. CDKAM w Ustce przejęło rolę Regionalnego Punktu Kontaktowego.

W dniu 1 lipca 1999r. Urząd Morski w Słupsku przejął od Urzędów w Gdyni i Szczecinie sprawy oznakowania nawigacyjnego na obszarze swej właściwości. Z tą datą nastąpił pełny podział kompetencji spraw prowadzonych przez terenowe organy administracji morskiej pomiędzy istniejące Urzędy Morskie. Wraz z przejęciem kompetencji i prowadzonych spraw nastąpiło objęcie we władanie obiektów i urządzeń oznakowania nawigacyjnego, w tym obiektów latarni morskich w Czołpinie, Ustce, Jarosławiu, Gąskach, Darłowie i Kołobrzegu Podstawowe zadanie Inspektoratu to zapewnienie ciągłej i bezawaryjnej pracy obiektów i urządzeń oznakowania nawigacyjnego znajdującego się na Wybrzeżu Środkowym wg właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku (pomiędzy południkami 015º23’24”E - 17º40’30”E) oraz utrzymanie sprawnego systemu wymiany informacji nautycznej.

Po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, celem ujednolicenia i ochrony rynku europejskiego, w zakresie produkcji i wprowadzania na rynek wyposażenia morskiego transponowano do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Rady 96/98/EC. Na mocy ustawy o systemie oceny zgodności oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury o wyposażeniu morskim dyrektorzy Urzędów Morskich zostali ustanowieni organami wyspecjalizowanymi w systemie kontroli wyposażenia morskiego pod kątem spełniania przez wyroby zasadniczych wymagań, a organem monitorującym system jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku został wyznaczony organem koordynującym działania trzech Urzędów Morskich zakresie wdrażania tego nowego dla administracji morskiej zakresu działania.

Stan obecny

Urząd Morski w Słupsku działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tj.Dz. U.2003 nr 153, poz. 1502 ze zm.) jako jednostka organizacyjna, przy pomocy której dyrektor urzędu morskiego realizuje kompetencje terenowego organu administracji morskiej.

Terytorialny zasięg kompetencji Urzędu Morskiego w Słupsku obejmuje odcinek wybrzeża morskiego w granicach powiatów: lęborskiego, słupskiego, sławieńskiego, koszalińskiego i kołobrzeskiego oraz akweny morza terytorialnego i polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego w granicach południków wyznaczających powyższy odcinek wybrzeża.

Głównym zadaniem urzędu morskiego jest załatwianie spraw z zakresu administracji rządowej związanych z korzystaniem z morza, w zakresie uregulowanym ustawami i umowami międzynarodowymi. Sprawy te obejmują przede wszystkim: nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i porządkiem portowo - żeglugowym wraz z zapewnieniem żeglowności dróg morskich i portów, nadzór nad ochroną środowiska morskiego, a także ochronę brzegu morskiego wykonywaną poprzez budowę, utrzymanie i ochronę umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych na brzegu morskim, oznakowanie nawigacyjne na drogach morskich, redach, kotwicowiskach, w portach i przystaniach morskich.

Statut

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Słupsku


Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014, z 2015 r. poz. 1642 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1250) zarządza się, co następuje:

§ 1. Urzędowi Morskiemu w Słupsku nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Słupsku (Dz. Urz. MI. Nr 3, poz. 15).
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

M. Gróbarczyk


Załącznik do zarządzenia Nr 28
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 6 grudnia 2016 r.

STATUT
URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU


§ 1

Statut Urzędu Morskiego w Słupsku, zwanego dalej „Urzędem”, określa organizację Urzędu oraz szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, zwanego dalej „Dyrektorem”.


§ 2

1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Administracyjno-Gospodarczy;
2) Wydział Finansowo-Księgowy;
3) Wydział Techniczno-Inwestycyjny;
4) Wydział Zaopatrzenia i Transportu;
5) Wydział do spraw Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich;
6) Wydział Kontroli Wewnętrznej;
7) Wydział Technologii Informatycznych;
8) Inspektorat Nadzoru Technicznego i Zagospodarowania Przestrzennego;
9) Inspektorat Ochrony Wybrzeża z podległymi Obwodami i Obchodami Ochrony Wybrzeża;
10) Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego;
11) Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi;
12) Inspektorat Oznakowania Nawigacyjnego;
13) Inspektorat Administracji Portów, Hydrografii i Robót Czerpalnych z podległymi kapitanatami i bosmanatami portów;
14) Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego;
15) Biuro Spraw Obronnych Żeglugi;
16) Samodzielne Stanowisko do spraw Prawnych;
17) Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
18) Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
19) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;
20) Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Danych;
21) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
22) Pełnomocnik do spraw Zarządzania Systemem Jakości.

2. Sprawy z zakresu Inspekcji Państwa Bandery oraz Inspekcji Państwa Portu prowadzi Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi.


§ 3

1. W Urzędzie tworzy się stanowiska zastępców Dyrektora do spraw:

1) inspekcji morskiej;
2) technicznych.

2. W Urzędzie może być utworzone stanowisko zastępcy Dyrektora do innych spraw niż wymienione w ust. 1.
3. Pierwszym zastępcą Dyrektora jest zastępca do spraw inspekcji morskiej.
4. Zakres czynności zastępców Dyrektora ustala Dyrektor.
5. Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1 oraz innych pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

 

§ 4

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 2, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

 

§ 5

Zakres działania Dyrektora obejmuje w szczególności następujące sprawy:

1) bezpieczeństwa żeglugi morskiej;
2) ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym zadania związane z wykonywaniem zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń;
3) korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich;
4) bezpieczeństwa związane z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego;
5) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym przepisami Prawa geologicznego i górniczego;
6) nadzoru nad ratowaniem życia;
7) prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza;
8) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach;
9) uzgadniania decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak również wszelkich innych decyzji dotyczących zagospodarowania tego pasa;
10) budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym;
11) wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności;
12) oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego polskich obszarów morskich;
13) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 398, z późn. zm.2));
14) wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. poz. 1361, z 2004 r. poz. 959, z 2005 r. poz. 1683 oraz z 2010 r. poz. 1508);
15) sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej;
16) wykonywania kontroli i nadzoru w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnych jednostek pływających;
17) nadawania nazw statkom morskim;
18) organizacji oraz nadzoru nad pilotażem morskim na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa morskiego;
19) budowy i utrzymywania obiektów i budowli infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich;
20) zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu zarządzającego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 r. poz. 1569 i 1642), w zakresie przewidzianym w tych przepisach;
21) monitorowania i informowania o ruchu statków;
22) przeprowadzania inspekcji statków, w zakresie wynikającym z zobowiązań międzynarodowych;
23) ewidencji ładunków i pasażerów;
24) zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250);
25) kontroli paliwa u dostawców paliwa dostarczanego na statki;
26) wydawania pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, w przypadku przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz ustanawianie wokół nich stref bezpieczeństwa;
27) wydawania pozwoleń na układanie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, w przypadku przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz ustanawianie wokół nich stref bezpieczeństwa;
27) wydawania pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym;
28) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w polskich obszarach morskich;
29) wydawania pozwoleń na przeszukiwanie wraków i ich pozostałości;
30) prowadzenia pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich dla celów bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego i monitorowania brzegów morskich;
31) współpracy z organami prowadzącymi sprawy wypadków morskich;
32) współpracy międzynarodowej z uwzględnieniem zadań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi i ochroną środowiska morskiego;

Kierownictwo

URZĄD MORSKI W SŁUPSKU

Główna siedziba urzędu:
Al. Sienkiewicza 18, tel/fax: (059) 847 42 36, 847 42 37


Dyrektor - Włodzimierz Kotuniak,
Z-ca Dyrektora ds. inspekcji morskiej - Maciej Jeleniewski,


Biuro Spraw Obronnych Żeglugi - Naczelnik - Waldemar Parus,

Samodzielne Stanowisko do spraw Prawnych - Naczelnik - Krzysztofa Gutowska,

Wydział Finansowo-Księgowy - Główna Księgowa - Katarzyna Wójcik,

Wydział Administracyjno-Gospodarczy - Naczelnik - Sławomir Gutowski,

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Pełnomocnik - Marek Berowski,

Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi:

 • Główny Inspektor - Leszek Skowroński,
 • Kierownik Oddziału Inspekcji Okrętowej - Krzysztof Arciszewski ,
 • p.o. Kierownika Oddziału Dokumentów Żeglarskich - Anna Gryczka,
 • Główny Specjalista ds. Nadzoru Rynku - Jerzy Wenda,

Inspektorat Oznakowania Nawigacyjnego - Główny Inspektor - Andrzej Mazuruk,

Inspektorat Administracji Portów, Hydrografii i Robót Czerpalnych - Główny Inspektor - Jerzy Gulczyński,

Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego - Główny Inspektor - Edward Tymiński,

Pełnomocnik Dyrektora Urzędu ds. Zarządzania Systemem Jakości - Inspektor - Marcin Czawłytko,

Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich - Główny Specjalista - Anna Żołądek,

Wydział Kontroli Wewnętrznej  - Starszy Administrator - Marek Szypulski

Wydział Technologii Informatycznych - Główny Specjalista - Robert Piszko,

Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej

Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Danych


Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego

 

Pion techniczny:
ul. Niemcewicza 15a,
tel./fax: 059/84-81-990, 059/84-81-991,
059/84-81-992, 059/84-81-993


Z-ca Dyrektora ds. Technicznych - ......


Wydział Zaopatrzenia i Transportu - Naczelnik - Igor Strąk,

Inspektorat Nadzoru Technicznego i Zagospodarowania Przestrzennego - Główny Inspektor - Ryszard Hamerski,

Wydział Techniczno-Inwestycyjny - Naczelnik -  Kazimierz Kuzyniak,

Inspektorat Ochrony Wybrzeża - Główny Inspektor - Mariusz Burdukiewicz,


Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego w Ustce,
ul. Marynarki Polskiej 1, Ustka, tel.059/81-462-04

 Główny Inspektor Zbigniew Jankiewicz,

Struktura terenowa

Zatrudnienie: 171 etatów (korpus służby cywilnej) oraz 123 etatów (3 dyrektorów, obsługa, kierowcy, załogi pływające, pracownicy ochrony wybrzeża, latarnicy)

Al. Sienkiewicza 18, tel/fax: 059 8474256, godziny urzędowania 7:30 - 15:30, od poniedziałku do piątku
Siedziba Dyrektora i Z-cy ds. inspekcji morskiej, oraz im podległych komórek organizacyjnych

Ul.Niemcewicza 15a, tel/fax: (059) 848-19-90, 848-19-91, 848-19-93, 848-19-94 (fax. wewn. 43), godziny urzędowania 7:30 - 15:30, od poniedziałku do piątku
Siedziba Dyrektora ds. Technicznych oraz podległych mu komórek organizacyjnych

 

Teren

Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego w Ustce - godziny urzędowania: praca ciągła od godziny 06.00 pierwszego dnia roboczego tygodnia do 06.00 pierwszego dnia wolnego od pracy (sobota, święto)

Kapitanat Portu Kołobrzeg - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

Kapitanat Portu Darłowo - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

Kapitanat Portu Ustka - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

Kapitanat Portu Łeba - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

Bosmanat Portu Dźwirzyno - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00

Bosmanat Portu Rowy - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00

OOW Ustronie Morskie - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00
oraz podległe Obchody Wybrzeża

 • OW Ustronie Morskie
 • OW Mielno
 • OW Chłopy
 • OW Pleśnia
 • OW Kołobrzeg
 • OW Dźwirzyno

OOW Darłowo - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00
oraz podległe Obchody Wybrzeża

 • OW Darłowo
 • OW Wicie
 • OW Bobolin
 • OW Łazy

OOW Ustka - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00
oraz podległe Obchody Wybrzeża

 • OW Ustka
 • OW Modlinek
 • OW Jarosławiec
 • OW Rowy

OOW Łeba - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00
oraz podległe Obchody Wybrzeża

 • OW Łeba
 • OW Czołpino
 • OW Rąbka

Latarnie Morskie:

 • Czołpino (właścicielem i zarządcą jest Słowiński Park Narodowy, Urząd Morski w Słupsku odpowiada jedynie za funkcjonowanie urządzeń systemów bezpieczeństwa morskiego i systemów radionawigacyjnych),
 • Darłowo,
 • Gąski,
 • Jarosławiec,
 • Kołobrzeg (właścicielem i zarządcą jest Urząd Miasta Kołobrzeg, , Urząd Morski w Słupsku odpowiada jedynie za funkcjonowanie urządzeń systemów bezpieczeństwa morskiego i systemów radionawigacyjnych),
 • Ustka,

 Wykaz placówek Urzędu Morskiego w Słupsku z ustrukturyzowanymi danymi w formacie o wyższym stopniu otwartości. (xlsx, 13kB)

Przedmiot działalności i kompetencje

Status: jednostka budżetowa
Terenowy organ administracji specjalnej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny środkowego wybrzeża RP.

Zakres działania:

 • nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i życia na morzu,
 • ochrona środowiska morskiego wraz z działalnością inspekcyjną w tym zakresie,
 • budowa i utrzymanie umocnień brzegowych, wydm i zalesień wraz z ochroną pasa nadbrzeżnego,
 • nadzór nad porządkiem portowo - żeglugowym,
 • budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich,
 • utrzymanie oznakowania nawigacyjnego na drogach morskich.

W tym zakresie Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku wydaje stosowne akty normatywne według upoważnień zawarty w ustawach

 • USTAWA z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. (tj.z 2003r. Dz.U. nr 153 poz.1502 z zm.) Art. 48. 1. (29) W zakresie nie unormowanym w przepisach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia albo ochrony środowiska morskiego na morzu, w porcie, przystani oraz w pasie technicznym - dyrektor urzędu morskiego może ustanawiać w zakresie określonym w art. 42 ust. 2 (bezpieczeństwa żeglugi morskiej, korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich, bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego, ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego, ratowania życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza, nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach, uzgadnianie decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i wydawanie pozwoleń budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak również wszelkich innych decyzji dotyczšcych zagospodarowania tego pasa, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym, wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności, oznakowania nawigacyjnego dróg morskich i kotwicowisk w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu, nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie przewidzianym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków).

 • USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (tj.Dz.U.2002 nr 110 poz.967 z zm.) Art. 5.

  1. Własność akwenów portowych, własność infrastruktury zapewniającej dostęp do portów lub przystani morskich przysługuje Skarbowi Państwa i jest wyłączona z obrotu.

  2. Dyrektor właściwego urzędu morskiego w akcie prawa miejscowego określi:

   1. obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do każdego portu innego niż określony w ust. 2 i do przystani morskich,

   2. akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktury portowej każdego portu innego niż określony w ust. 2 i przystani morskich, uwzględniając usytuowanie obiektów, urządzeń i instalacji oraz ich rodzaj, liczbę lub wymiary.

 • USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (tj Dz.U.06.99.693) Art. 37.
  1. Korzystanie z portów morskich, red, kotwicowisk i torów wodnych oraz urządzeń infrastruktury portowej i infrastruktury zapewniającej dostęp do portów dozwolone jest z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa morskiego.
  2. Wymagania bezpieczeństwa morskiego, o których mowa w ust. 1, określa w aktach prawa miejscowego właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego.

  3. Przepisy, o których mowa w ust. 2, określają w szczególności sprawy dotyczące:

   1. bezpieczeństwa ruchu statków,
   2. korzystania z usług portowych mających znaczenie dla bezpieczeństwa morskiego,
   3. utrzymania porządku w portach.

  4. Przepisy, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, mają odpowiednio zastosowanie do przystani morskich. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 1, ustanawia się w formie zarządzenia porządkowego.

  5. Zarządzenie porządkowe podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym właściwym ze względu na terytorialny zakres obowiązywania tego zarządzenia.

  6. W razie konieczności natychmiastowego wprowadzenia w życie zarządzenia porządkowego, może ono być publikowane w drodze obwieszczeń w miejscach jego obowiązywania, drogą radiową lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w żegludze morskiej lub na danym terenie. Dzień takiego opublikowania zarządzenia porządkowego jest dniem jego ogłoszenia.

  7. Zarządzenie porządkowe ogłoszone w sposób określony w ust. 6 podaje się następnie do wiadomości we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

Informacje o działalności

Informacje o działalności

Urząd Morski w Słupsku działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tj. Dz. U.z 2003 nr 153, poz. 1502 ze zm.) jako jednostka organizacyjna, przy pomocy której dyrektor urzędu morskiego realizuje kompetencje terenowego organu administracji morskiej.

Zamówienia publiczne

Informacje na temat zamówień publicznych można uzyskać pod adresami:

Prowadzone inwestycje

Inwestycje realizowane przy udziale środków unijnych:

Program Operacyjny RYBY 2007-2013:

 • kontynuacja remontu nabrzeży Kołobrzeskiego, Słupskiego i Lęborskiego (620 mb) w Porcie Ustka, planowany termin zakończenia prac – 30.06.2013 rok, łączna kwota wartości projektu – 15 mln zł;
 • kontynuacja remontu nabrzeży Skarpowego i Parkowego (1400 mb) w Porcie Darłowo, planowany termin zakończenia prac – 30.06.2013 rok, łączna wartość projektu – 39 mln zł.


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

 • kontynuacja inwestycji „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo (odcinek 8 km), planowany termin zakończenia prac – 30.01.2014 rok, łączna wartość projektu – 105 mln zł;
 • rozpoczęcie inwestycji „Ochrona brzegów morskich na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie” (cztery odcinki o łącznej długości 4,5 km), planowany termin zakończenia prac – 30.04.2015 rok, wartość projektu – 128 mln zł;
 • rozpoczęcie inwestycji „Ochrona brzegów morskich w miejscowościach Łeba, Rowy i Ustka”, (trzy odcinki o łącznej długości 4,1 km), planowany termin zakończenia inwestycji – 30.04.2015 rok, wartości projektu – 161 mln zł.


INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU OCHRONY BRZEGÓW MORSKICH:

 • kontynuacja remontu opaski brzegowej w Sarbinowie, planowany termin zakończenia prac – 30.04.2013 rok, koszt inwestycji – 16 mln zł;
 • remont opaski brzegowej w Jarosławcu, inwestycja na lata 2013-2014, koszt - 7,5 mln zł;
 •  remont opaski brzegowej w Kołobrzegu (przy Kamiennym Szańcu), koszt – 5,7 mln zł;
 • sztuczne zasilanie na wysokości Łeby, Sarbinowa i Ustronia Morskiego, łączna kubatura 150 tys. m sześć., koszt – 7 mln zł.


PRACE PODCZYSZCZENIOWE:

 • utrzymanie parametrów torów wodnych w portach Łeba, Ustka, Darłowo i Kołobrzeg, koszt – ok. 8 mln zł.

Zarządzenia Dyrektora

Informacje na temat zarządzeń Dyrektora można uzyskać pod adresem:

Program w zakresie zadań publicznych

Program w zakresie zadań publicznych:

Kontrola zarządcza

Jak załatwić sprawę

Jak załatwić sprawę

Skargi i wnioski

Urząd Morski w Słupsku rozpatruje zgłoszone skargi i wnioski zgodnie z art. 221 i art. 223 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wszystkich interesantów w zakresie skarg i wniosków przyjmuje: Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, ul. Sienkiewicza 18 w każdy czwartek w godz. od 12.00-15.00;
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się również w sekretariatach Urzędu każdego dnia w godzinach pracy
Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu, podlegają - przed podjęciem ich załatwienia - ewidencji w Rejestrze Skarg i Wniosków Urzędu Morskiego w Słupsku, prowadzonym przez Wydział Prawno-Organizacyjny
Wydział Prawno-Organizacyjny - po zarejestrowaniu skargi lub wniosku przekazuje niezwłocznie sprawę do załatwienia właściwemu merytorycznie wydziałowi i po uzyskaniu wyjaśnień lub stanowisk pozostałych zainteresowanych wydziałów sporządza odpowiedź.

Dokumenty żeglarskie

Oddział Dokumentów Żeglarskich przyjmuje petentów w godz. 8.00 - 14.00 i wydaje:

1. Świadectwa marynarzy, dyplomy oficerskie, świadectwa ratownika, certyfikaty, zezwolenia i świadectwa przeszkolenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz.U. nr 45 poz.445)

2. Książeczki żeglarskie na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie książeczki żeglarskiej i opłat za jej wystawienie (Dz.U. nr 65 poz. 604)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 kwietnia 2003 roku w sprawie książeczki żeglarskiej i opłat za jej wystawienie:
pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy:
pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy:
pobierz plik 13MB

Egzaminy kwalifikacyjne

.......

Rejestracja pasażerów

Rejestracja i liczenie pasażerów

Nurkowanie

W celu nurkowania na wraki w obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku należy wypełniony Wniosek o wydanie akceptacji na nurkowania na wraki (formularz - Nurkowanie) przesłać na adres Urzędu Morskiego w Słupsku.

Urządzenia odbiorcze

Zestawienia urządzeń odbiorczych przygotowane przez Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego

 

Ogłoszenia

Rok 2018

16.04.2018 | Ogłoszenie nr 4 - o III przetargu na sprzedaż światłokopiarki:

09.04.2018 | Informacja o wyniku przetargu:

28.03.2018 | Informacja o awarii  pojazdu Star 266:

19.03.2018 | Ogłoszenie nr 3 - o II przetargu na sprzedaż pojazdu Star 266 oraz światłokopiarki:

07.03.2018 | Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 06.03.2018r.

16.02.2018 | Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne i likwidacji zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego:

15.02.2018 | Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego Urzędu Morskiego w Słupsku:

Rok 2017

28.12.2017 

28.12.2017 | Dnia 05.12.2017r odbyło się nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego Fundacji Nubia zajmująca się wspieraniem badań archeologicznych w krajach Europy Afryki Azji

20.10.2017

20.10.2017 | Ogłoszenie z 20.10.2017r. o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Urzędu Morskiego w Słupsku (pdf, 92kB)

Ogłoszenie z 20.10.2017r. o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Urzędu Morskiego w Słupsku (pdf, 93kB)

22.09.2017 

Ogłoszenie z dnia 22 września 2017 r. o sprzedaży Quada Yamacha Gryzzly - Ogłoszenie (pdf, 700kB), Formularz oferty (pdf, 33kB)

Sprzedający dopuszcza wpłatę wadium na konto Urzędu Morskiego w Słupsku.
38 1010 1140 0179 2313 9120 0000 z dopiskiem „Wadium na Quada” najpóźniej do 06.10.2017r g.15.00.
(wadium jest wpłacone skutecznie dopiero wówczas, gdy zostanie zaksięgowane na rachunku do ww. terminu).

31.03.2017

Zarządzenie szefa KPRM dotyczące dni wolnych od pracy w urzędach administracji rządowej.

09.03.2017

Warunki uprawiania rybołóstwa na obszarze redy portu Łeba oraz wędkowania i utrzymanie czystości, porządku w porcie Łeba...

 

Rok 2016

fundusze logo

 

09.12.2016
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

Załączony do niniejszego ogłoszenia wykaz jest dostępny do publicznego wglądu również w Biuletynach Informacji Publicznej Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie. Z wykazem oraz treścią wniosków wraz z opisem przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej można się też zapoznać w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. nr 130, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 0 58 355 34 37).

Wykaz będzie dostępny do dnia wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 wraz z prognozą.

Ząłaczniki:

02.08.2016

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz prognozy oddziaływania projektu ww. planu na środowisko w skali 1 : 200 000

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000, zwanego dalej „projektem planu” oraz prognozy oddziaływania ww. projektu na środowisko.

Projekt planu obejmie obszary morskie, o których mowa w ustawie o obszarach morskich, tj.:

 • wyłączną strefę ekonomiczną wraz ze strefą przyległą,
 • morze terytorialne,
 • morskie wody wewnętrzne przylegające do morza terytorialnego położone pomiędzy linią podstawową morza terytorialnego i linią brzegu morskiego,
 • morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej z wyłączeniem wód portów określonych w art. 4 pkt 4 ustawy o obszarach morskich.

Uwagi i wnioski do projektu planu można składać w terminie do 3go października 2016 r. :

Uwaga lub Wniosek powinien zawierać:

 • Oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres),
 • Treść wniosku lub uwagi,
 • Opis obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa lub wykaz współrzędnych obszaru),
 • Uzasadnienie wniosku lub uwagi,
 • Opis przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3 ustawy o obszarach morskich (w przypadku przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko)

Uwagi i wnioski złożone doprojektu planu po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wnioskóww jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.
Formularz do składania uwag i wniosków oraz mapa obrazująca obszar projektu planu dostępne są poniżej na tej stronie, oraz na stronach internetowych Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni prosi podmioty, które złożyły wniosek do planu w odpowiedzi na Obwieszczenie Dyrektorów Urzędów Morskichz dnia 15.11.2013 r. o informacje nt. aktualności złożonego wniosku.


Załączniki:

15.03.2016
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłasza konkurs


Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłasza konkurs na stanowiska:

- zastępcy przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w Gdyni,
- zastępcy przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w Szczecinie,

w Departamencie Edukacji Morskiej, w Wydziale Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.

Załączniki:

 

03.03.2016
Budowa „infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej” - publiczna prezentacja założeń projektu w ramach PO PC 2.1


Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej". Prezentacja odbędzie się w dniu 18 marca 2016 roku o godzinie 11:00 w sali A na 8 piętrze budynku B w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.W trakcie publicznej prezentacji zostaną przedstawione założenia projektu "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej", który będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 (PO PC), II oś priorytetowa "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1: „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych", Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

     
 • Ze strony organizatora udział w prezentacji wezmą przedstawiciele:    
 • - Urzędu Morskiego w Słupsku – Lidera Projektu,    
 • - Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Partnera Projektu,    
 • - Urzędu Morskiego w Gdyni – Partnera Projektu,    
 • - Urzędu Morskiego w Szczecinie – Partnera Projektu,    
 • - OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga - Partnera Administracji Morskiej w realizacji Projektu.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do 11 marca, Pani Agnieszce Jędrzejewskiej z Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w prezentacji na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy)). Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

Aktualizacja (24.03.2016r.)
Załączniki:
- Protokół z publiczne prezentacji założeń...
- Prezentacja na temat budowy infrastruktury...

 

26.02.2016

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku informuje o wyborze, w wyniku przeprowadzonego konkursu, firmy OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga, na partnera Administracji Morskiej w realizacji projektu pn. "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej" w ramach naboru otwartego do PO PC, os II "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych". Dokumentacja z przebiegu prac komisji konkursowej znajduje się w poniższych załącznikach.

Załączniki:

03.02.2016

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku ogłasza konkurs na wyłonienie partnera w realizacji projektu pn."Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej" w ramach naboru otwartego do PO PC, oś II "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".Informacje dotyczące warunków udziału w konkursie, sposobu przygotowania oferty oraz wymaganych dokumentów znajdują się w "Regulaminie konkursu" zamieszczonym w poniższych załącznikach.

Załączniki:

Rok 2015

 

16.11.2015

Ogłoszenie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przetargu na złom stalowy pochodzący z rozbiórki ścianki szczelenej ostrogi portowej w m. Rowy....

 

16.10.2015

Ogłoszenie z dnia 16 października 2015 r. o zbędnym składniku majątku ruchomego Urzędu Morskiego w Słupsku...

 

14.07.2015

Ogłoszenie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży materiałów, które nie będą wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, nie nadają się do dalszego użytku ze względu na niemożność współpracy ze sprzętem typowym...

 

05.05.2015

Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania składniku majątku ruchomego w postaci dwóch samochodów ciężarowych SsangYoon model Actyon Sports:

 

20.04.2015

 

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej"


Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej", która odbyła się 3 kwietnia 2015 roku o godzinie 13:00 w sali A na 8 piętrze w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

 

14.04.2015

II Ogłoszenie o sprzedaży samochodów ciężarowych SSANGYONG typu PICK-up

 

20.03.2015


Ogłoszenie o sprzedaży samochodów ciężarowych SSANGYONG typu PICK-up:

 

7.01.2015

Ogłoszenie o sprzedaży kotła olejowego oraz zbiorników na olej opałowy.