Fundusze unijne

Info

Informacje

 

P.O. Ryby 2007-2013

Program Operacyjny Ryby 2007-2013 

Remont nabrzeża Parkowego i Skarpowego w Porcie Darłowo

 • W związku z ogłoszeniem konkursu Urząd Morski w Słupsku złożył 29 marca 2010 roku wniosek o dofinansowanie w ramach środka 3.3. "Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach"

 • Podpisanie umowy na remont nabrzeży Parkowego i Skarpowego w Porcie DarłowoW dniu 2 września 2010 roku w Gdyni, w oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dyrektor Urzędu Morskiego Tomasz Bobin podpisał umowę na remont nabrzeży Parkowego i Skarpowego w Porcie Darłowo. Całość projektu opiewa na kwotę 38.990.027,00 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowi kwotę 29.242.520,25 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2012.

 

 

Remont nabrzeży portowych po wschodniej stronie Portu Ustka oraz dalby dewiacyjnej

 • W dniu 18 lutego b.r. w siedzibie Pomorskiego Oddziału Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Gdyni słupski Urząd Morski podpisał umowę na finansowanie projektu "Remont nabrzeży portowych po wschodniej stronie Portu Ustka oraz dalby dewiacyjnej". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Całkowity koszt to kwota 15.184.225,00 zł. Realizowany będzie w latach 2011-2012. Zakłada przeprowadzenie prac remontowych nabrzeży po wschodniej stronie Portu Ustka (Kołobrzeskie, Słupskie i Lęborskie) o łącznej długości 633,5m oraz dalby dewiacyjnej w awanporcie). Przewidziano remont oczepów betonowych wraz z nawierzchnią nabrzeży, wykonanie przyłączy energetycznych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej wraz z separatorem frakcji ropopochodnych oraz montaż oznakowania nawigacyjnego i elementów bezpieczeństwa.

P.O. Infr. i Śr. 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Realizacja projektu "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki"

W dniu 14 marca 2014 roku odbyła się konferencja prasowa związana z realizacją projektu pn.: "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki". Ten bardzo ważny projekt, dla wschodniej części terenów administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku, po długim okresie procedur przetargowych przechodzi w etap realizacji.

Podpisana umowa o dofinansowanie projektu, podpisana przez Urząd Morski w Słupsku z WFOŚiGW w Gdańsku opiewa na wartość 160 992 350,30 zł. W ramach tych środków wykonane zostaną roboty projektowe i budowlane, pełniony będzie nadzór inwestorski, dokonano już zakupów inwestycyjnych oraz prowadzone są działania informacyjno - promocyjne. W trakcie konferencji prasowej dokonano uroczystego podpisania umowy z wykonawcą prac projektowych i budowlanych - konsorcjum firm:

 • "Energopol - Szczecin" Spółka Akcyjna - Lider Konsorcjum (Pełnomocnik) z siedzibą w Szczecinie, ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum z siedzibą w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10 A, 76-200 Słupsk.

Wartość kontraktu, podpisanego w dniu 14 marca 2014 roku wynosi: 122 632 928,64 zł. Nadzór Inwestorski nad prowadzonymi pracami projektowymi oraz budowlanymi prowadzić będzie, na podstawie zawartej umowy, konsorcjum firm:

 • Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "EKO-INWEST" S.A. - Lider Konsorcjum, z siedzibą w Szczecinie (71-281) ul. L. Szenwalda 20,
 • Development Design Sp. z o. o. - Partner, z siedzibą w Słupsku (76-200) ul. M. Kopernika 25/2,

Wartość podpisanego kontraktu na pełnienie nadzoru inwestorskiego, podpisanego w dniu 18 września 2013r., wynosi: 1 558 060,68 zł. Realizacja projektu przewidziana została, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą robót do końca marca 2015 roku.

O wadze wydarzenia świadczyła obecność na konferencji m.in. Doroty Pyć - podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Kazimierza Klejny - Senatora RP, Macieja Kazienko - Zastępcy Prezesa WFOŚiGW w Gdańsku, oraz przedstawicieli władz samorządowych.

Grudzień 2014

W chwili obecnej dobiega końca proces projektowy i uzyskiwane są poszczególne decyzje administracyjne umożliwiające prowadzenie robót budowlanych. Na podstawie już uzyskanych pozwoleń budowlanych oraz zgłoszeń rozpoczęcia prac realizowane są już roboty rozbiórkowe oraz prace związane z budową ostróg brzegowych.

Przewidziany harmonogram postępu prac, uzgadniany z samorządami lokalnymi i przedstawicielami mieszkańców oraz organizacji turystycznych zakłada realizację zadań inwestycyjnych w taki sposób aby zminimalizować negatywne skutki realizacji projektu na funkcjonowanie sezonu turystycznego w tych miejscowościach nadmorskich.

Planowane zakończenie wszystkich prac budowlanych przewidziane jest do końca 2015 roku, a efektem zrealizowanych prac będzie umocnienie 4,56 km linii brzegowej na wysokości miejscowości Łeba, Rowy i Ustka. Wartość całego projektu określona została na kwotę 144 978 561,16 zł.

 Grudzień 2015

Realizacja tak złożonych konstrukcji, które budowane są na otwartym morzu, obarczona jest wieloma problemami. Począwszy od zastosowania specjalistycznego sprzętu do wykorzystywania warunków pogodowych, które umożliwiają realizację robót budowlanych. Niestety rok 2015 okazał się nietypowo uciążliwy w tej kwestii i obfitował w warunki sztormowe, które w znaczący sposób wpłynęły na postęp robót budowlanych. W wyniku dużej ilości dni sztormowych przesuwa się zakładany termin zakończenia robót budowlanych, a wykonawcy kontraktów podejmują wszelkich starań aby jak najszybciej zakończyć roboty budowlane.

Przebieg prac budowlanych

  Realizacja etapu II w Rowach (2016)

 


Zakończenie realizacji I etap

W dniu 05 sierpnia 2016 został podpisany protokół odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych zgodnie z umową nr 4/TI/2014 z dnia 14.03.2014 oraz aneksami. Zakres rzeczowy obejmował:

 1. Wykonanie map do celów projektowych,
 2. Wykonanie badań geotechnicznych w części lądowej i morskiej,
 3. Wykonanie projektów budowlanych,
 4. Skanowanie, wydobycie i utylizację materiałów niebezpiecznych,
 5. Wykonanie zakresu rzeczowego obejmowało: 
  • realizację 4 odcinków progów podwodnych o łącznej długości 4100mb (Łeba 2300mb, Rwo 950mb, Ustka 950mb)
  • realizację 3 zespołów ostróg brzegowych o łącznej ilości 16 sztuk, Łeba 5 sztuk, Rowy 3 sztuki oraz Ustka 8 sztuk,
  • realizację przebudowy opaski brzegowej w miejscowości Ustka o charakterze narzutowym o długości 462 mb,
  • likwidację dwóch zespołów ostróg w miejscowości Ustka,
  • wykonanie sztucznego zasilania brzegu morskiego o łącznej kubaturze 592 000 m3, Łeba 200 tys. m3, Rowy 180 tys. m3, Ustka 212 tys. m3.

Wartość wykonanych robót wyniosła 99 318 668,00 złotych netto.

 

Zakończenie realizacji II etap

30 sierpnia 2016 zakończyły się roboty budowlane w miejscowości Rowy, był to II etap inwestycji „Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki” realizowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

02 września 2016 rozpoczęły się czynności odbioru końcowego inwestycji obejmującej:

 • opaskę brzegową wraz z dwoma zejściami na plażę i jednym zjazdem dla niepełnosprawnych,
 • drewniane ostrogi brzegowe w ilości 3 sztuk,
 • ostrogę portową zachodnią.

Czynności odbiorowe zakończyły się w dniu 16.09.2016 roku.

 

Na zakończenie realizacji projektu w każdej z trzech miejscowości zostały umieszczone tablice pamiątkowe informujące o zrealizowanym projekcie.

      

Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego

Urząd Morski w Słupsku był organizatorem konferencji w ramach projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego", która odbyła się w dniu 27 marca 2015r. w Dźwirzynie. W ramach projektu realizowanych jest siedem zadań w pięciu lokalizacjach: Jarosławiec, Unieście, Chłopy, Ustronie Morskie oraz Dźwirzyno. Aktualny stan zaawansowania robót budowlanych, realizowanych w ramach projektu przedstawił Aleksander Duszny - Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Funduszy Unijnych. Druga część konferencji poświęcona została prezentacji wyników monitoringu strefy brzegowej na odcinku Kołobrzeg Zachód - Grzybowo - Dźwirzyno, które omówił Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Słupsku - Adam Meller-Kubica. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem, głównie ze strony przedstawicieli lokalnych samorządów.
     
W dniu 30 grudnia 2014 roku podpisano ostatnie kontrakty, które związane są z realizacją całego projektu. Do podpisania ostatnich umów mogło dojść dopiero po podpisaniu aneksu umowy o dofinansowanie projektu, w wyniku którego zwiększyła się wartość całego projektu. Podpisane kontrakty związane są z realizacją zakresu projektu w miejscowości Jarosławiec, gdzie przewidziano wzmacnianie klifu oraz wykonanie falochronów brzegowych. W trakcie konferencji zaprezentowano postęp robót budowlanych oraz efekt wykonanych prac.

 W dniu 26 września 2014 roku, w Sianożętach odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono wyłonionych w postępowaniach przetargowych wykonawców poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu pn.: „Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego”. W ramach konferencji prasowej przestawiono również faktyczną realizację zadania związanego z budową zespołu ostróg brzegowych w Sianożętach, gmina Ustronie Morskie

W dniu 29 listopada 2013 roku w siedzibie Starostwa Koszalińskiego odbyła się konferencja prasowa związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego".

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowany będzie w Jarosławcu, Unieściu, Chłopach, Ustroniu Morskim oraz Dźwirzynie. Wartość podpisanej umowy o dofinansowanie projektu wynosi 92 841 087,12 PLN.


W konferencji prasowej związanej z podpisaniem umowy uczestniczył Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Stanisław Gawłowski, Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Tomasz Bobin, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, Prezydent Miasta Koszalin Piotr Jedliński oraz Starosta Koszaliński Roman Szewczyk.

Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów, Ustki

Dnia 16 października 2012 Urząd Morski w Słupsku podpisał umowę o dofinansowanie z WFOŚ i GW w Gdańsku dla projektu pn. "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki" na wartość całkowitą projektu 160 992 350,30 zł z realizacją na lata 2013-2015.

Podpisanie umowy

Projekt obejmuje realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości trzech miejscowości wypoczynkowych: Łeby, Rowów Ustki. Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu, które będzie możliwe dzięki zahamowaniu postępu erozji na przedmiotowych odcinkach brzegu oraz w strefie podbrzeża, co przełoży się na utrzymanie linii brzegu morskiego w rejonie wybrzeża Polski objętego Projektem.

W ramach zadania inwestycyjnego o nazwie: "Ochrona brzegów morskich na wschód od portu Łeba", planuje się wykonać następujące działania inwestycyjne:

 • Wykonanie dwóch modułów progów podwodnych o długości 550 i 1750m;
 • Odtworzenie istniejącego zespołu 5 szt. ostróg brzegowych (polegające na usunięciu w złym stanie technicznym pali, a następnie budowa nowych)
 • Sztuczne zasilanie brzegu morskiego;
 • Odbudowę podmorskiej skarpy wydm;
 • Sztuczne zasilanie pasa skłonu brzegowego

W ramach zadania inwestycyjnego o nazwie: "Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Rowy" planuje się wykonać następujące działania inwestycyjne:

 • Wykonanie jednego modułu progów podwodnych o długości 750m;
 • Budowa zespołu 3 szt. ostróg brzegowych;
 • Sztuczne zasilanie brzegu morskiego;

W ramach zadania inwestycyjnego o nazwie: "Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Ustka", planuje się wykonać następujące działania inwestycyjne:

 • Zasyp rynny erozyjnej (km 232,3-232,7) przesuwając izobatę 4 m w stronę morza i wyrównując jej przebieg;
 • Budowa progów podwodnych na odcinku km 232,0-232,85 w tym: trzy progi podwodne po 200 m i jeden 100 m w odległości 220-230 m od linii brzegowej połączone trzema odcinkami modułów siedliskowych, każdy po 50 m i zakończonych głowicami z modułów sztucznych raf;
 • Odbudowa 8 sztuk ostróg drewnianych o długości do ok. 180 m (km 232,000 -232,850);
 • Sztuczne zasilanie brzegu i wschodniego klina akumulacyjnego na odcinku km 231,4 - 232,9;
 • Przebudowa opaski brzegowej przyległej do falochronu wschodniego o dł. 1360m (km 232,14-233,50);

Aneks do umowy nr 1

Dyrektor słupskiego Urzędu Morskiego podpisał w dniu 4 sierpnia 2014r. w Gdańsku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie projektu: Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki. Aneks dotyczy rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o zadanie związane z budową w m. Rowy opaski brzegowej, wydłużenie zachodniej ostrogi portowej wraz z promenadą, zejściami na plażę, pochylnią dla osób niepełnosprawnych, zjazdem technologicznym, budową 3 dodatkowych ostróg brzegowych oraz wykonanie i montaż 9 tablic edukacyjnych w Łebie, Rowach i Ustce. Ponadto zostaną zwiększone zakupy inwestycyjne m.in. o zestaw bezzałogowy do pomiarów lidarowych, łódź z wyposażeniem do pomiarów sondażowych strefy płytkowodnej czy też echosondę jednowiązkową dwuczęstotliwościową. Po aneksie planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 144.978.561,16 PLN. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 85% dofinansowania pochodzi z UE, a 15% stanowią środki krajowe.

Aneks nr 2

W dniu 08 grudnia 2015 roku został podpisany kolejny aneks aktualizujący kwotę wydatków kwalifikowalnych jak i termin realizacji inwestycji. Termin zakończenia zakresu rzeczowego do 31 maja 2016 roku.

Aneks nr 3

W dniu 29 stycznia 2016 roku został podpisany kolejny aneks aktualizujący kwotę wydatków kwalifikowalnych, która wynosi 104.538.540,20 PLN. Całkowity koszt realizacji projektu to 144.776.164,51 PLN.

Aneks do umowy nr 4

W maju 2016 roku został podpisany ostatni aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający termin zakończenia realizacji zakresu rzeczowego projektu do 31 sierpnia 2016 roku, a osiągnięcie statusu projektu funkcjonującego w terminie do 30 września 2016 roku.

Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4 - 333,4

W dniu 30 listopada 2012 roku odbyła się konferencja zamykająca projekt pn.: „Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego wKołobrzegu km 330,4 – 333,4” - „Po wyboistej drodze do celu”


12 października 2012 roku zostały zakończone roboty budowlane związane z realizacją projektu. Efekt wykonanych prac jest imponujący. 


Od miesiąca czerwca 2012 roku rozpoczęte zostały roboty refulacyjne, których celem jest sztuczne zasilenie brzegu morskiego oraz kontynuowane są prace związane z budową kolejnych modułów progu podwodnego.


Do końca roku 2010 Wykonawca wykonał prace rozbiórkowe istniejących ostróg (wyrywania pali drewnianych i wywożenia ich na plac składowy usytuowany na zapleczu budowy). Wykonywane były również ostrogi brzegowe- wbijanie pali z lądu. Dnia 29.10.2010 Wykonawca poinformował o znalezieniu niewybuchów i wstrzymaniu prac do czasu przeszukania i oczyszczenia całego placu budowy. Dnia 30.11.2010 wykonawca wstrzymał wszelkie prace budowlane do czasu przeszukania oczyszczenia całego placu budowy.
W marcu 2011 Wykonawca prowadził roboty kafarowe (wbijanie pali) na ostrogach, które zostały wcześniej oczyszczone z niewybuchów i niewypałów (termin wokoło ostróg nr 1-12). W lipcu 2011 Wykonawca zaczął prowadzić prace związane z budową progów podwodnych. Do końca roku 2011 Wykonawca wykonał ostrogi do nr 29 oraz progi podwodne A-C, prowadził również prace związane budową progów podwodnych moduł D i E.
Od stycznia 2012 roku Wykonawca prowadził roboty kafarowe na ostrogach oraz prace związane z budową progów podwodnych, moduł E i F.


 W dniu 06 marca 2012 podpisano aneks przedłużający termin zakończenia prac do dnia 12.10.2012 roku.

 


W dniu 08 września 2010 r. Urząd Morski w Słupsku podpisał umowę w sprawie zamówienia publicznego na "Odbudowę i rozbudowę umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu, km 330,4-333,4" z Wykonawcą konsorcjum firm: "Moebius - Bau Polska" Sp. z o. o. (lider), Josef Möbius Bau - Aktiengesellschaft, Hydrotechnika - Colcrete - von Essen Sp. z o. o., Colcrete - von Essen GmbH&Co.KG, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wartość zamówienia wynosi 48 632 127,72 zł.


Dnia 18 grudnia 2009 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku ogłosił postępowanie na pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy projekcie : Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu, km 330,4-333,4.    Więcej ...


Dnia 14.12.2009 roku Mariusz Szubert Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu "Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4-333,4". W podpisaniu umowy brał również udział Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚ i GW w Szczecinie oraz Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie środowiska.      Więcej ...


Projekt Urzędu Morskiego w Słupsku "Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4-333,4" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II oś Priorytetowa: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi; Działanie 2.2 "Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich" przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia i został umieszczony na liście rankingowej. .


Dnia 12 października 2009 roku została podpisana decyzja w sprawie przyznania dofinansowania Urzędowi Morskiemu w Słupsku dla w/w projektu.     Więcej...

Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo

Projekt „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo” zakończony

Cała inwestycja składa się trzech zadań: odbudowy falochronów brzegowych o długości 1330 m, odbudowy zespołu ostróg brzegowych na kilometrażu linii brzegowej 262,00 do 269,00 – 53 sztuki oraz umocnienia istniejącego wału przeciwsztormowego na długości 4 650 m i budowy wraz z umocnieniem nowego odcinka wału na długości 720 m na mierzei Jeziora Kopań.

Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się od wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz firmy zewnętrznej wykonującej zadania nadzoru inwestorskiego.

 

W dniu 30 lipca 2012 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z konsorcjum firm: Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa – lidera konsorcjum i Ferrovial Agroman S.A. Campo de las Naciones, Ribera del Loira 42, Madryt, Hiszpania – partnera konsorcjum.

Na podstawie podpisanej umowy nadzór inwestorski pełniło Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Projmors” Sp. z o.o. z Gdańska.

Prace budowlane zakresu podstawowego projektu zakończone zostały, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót budowlanych do końca czerwca 2014 roku w ciągu 22 miesięcy.

W wyniku powstałych oszczędności dokonano rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu, w wyniku czego możliwe było wykonanie dodatkowego sztucznego zasilania brzegu morskiego – tzw. refulacja – w ilości 55 tysięcy metrów sześciennych piasku morskiego, które zasiliło brzeg morski na mierzei jeziora Kopań.

Ostateczna wartość projektu, po zakończeniu wszystkich prac budowlanych oraz zrealizowaniu zakupów inwestycyjnych umożliwiających realizację projektu w postaci łodzi do pomiarów sondażowych wraz z sondą wielowiązkową, pojazdów typu quad, sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki i przeprowadzeniu działań informacyjno – promocyjnych ustalona została na kwotę 111 061 571,40 zł

 

W 2015 roku inwestycja pn.: „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo” otrzymała laur Nagrody I stopnia w konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa „Budowa Roku 2014”.


W dniu 26.08.2014 roku Urząd Morski w Słupsku podpisał aneks umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w którym rozszerzono zakres rzeczowy projektu. W wyniku podpisanego aneksu możliwe będzie przeprowadzenie dodatkowych prac budowlanych w ramach projektu, w ramach których podniesiona będzie rzędna korony wału przeciwsztormowego, wykonane będzie kleszczenie wykonanych wcześniej ostróg teowych oraz przeprowadzone będzie dodatkowe sztuczne zasilanie brzegu morskiego. Zaplanowane prace, po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, realizowane będą zgodnie z założonym harmonogramem postępu prac. Przewidywane zakończenie projektu określone zostało na koniec lipca 2015 roku.

  

  


Prace budowlane zostały zakończone do końca czerwca 2014 roku. W wyniku zrealizowanych prac przebudowano zespół progów podwodnych, wykonano narzuty kamienne na starym odcinku wału po stronie odmorskiej oraz strony odlądowej oraz przeprowadzono remont zespołu ostróg brzegowych. Wybudowany został również nowy odcinek wału przeciwsztormowego na odcinku os przetoki jeziora Kopań w kierunku miejscowości Wicie.

  

  

  


W dniu 27 czerwca 2013 roku odbyła się konferencja dotycząca projektu pn.: "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo" - W drodze do finału, realizowanego przez Urząd Morski w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Konferencja odbyła się w siedzibie Zarządu Portu Darłowo. Na konferencji obecni byli przedstawiciele m.in. władz samorządowych oraz przedstawiciele służb porządkowych z którymi współpracuje Urząd Morski w Słupsku.

W ramach konferencji uczestnikom zaprezentowano przebieg realizacji projektu oraz zaangażowanie środków unijnych w realizację inwestycji dotyczącej ochrony brzegów morskich. Kierownik budowy przedstawił zaawansowanie prac budowlanych dla przedmiotowej inwestycji. Planowany termin zakończenia robót - styczeń 2014 r.

  


Dnia 30 lipca 2012 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie projektu „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo” wraz z podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych. Konferencję otwierającą projekt, która odbyła się w Hotelu Apollo w Darłowie, zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Rządu RP, Sejmu i Senatu, władz samorządowych oraz instytucji współpracujących z Dyrektorem Tomaszem Bobinem oraz Urzędem Morskim w Słupsku (więcej).

  


Dnia 1 października 2010 roku Tomasz Bobin Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo" (więcej).


Dnia 02 sierpnia 2010 roku została podpisana decyzja w sprawie przyznania dofinansowania Urzędowi Morskiemu w Słupsku, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi; Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich, na realizację projektu "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo" (więcej).


Projekt Urzędu Morskiego w Słupsku "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II oś Priorytetowa: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi; Działanie 2.2 "Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich" przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia i został skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie

W dniu 15 grudnia 2014 roku, na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie odbyła się kolejna konferencja prasowa w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich w granicach centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie”. W trakcie konferencji zaprezentowano postęp robót budowlanych oraz efekt wykonanych prac.

Postęp robót budowlanych oraz efekt wykonanych prac.   Postęp robót budowlanych oraz efekt wykonanych prac.

Postęp robót budowlanych oraz efekt wykonanych prac.   Postęp robót budowlanych oraz efekt wykonanych prac.

Postęp robót budowlanych oraz efekt wykonanych prac.   Postęp robót budowlanych oraz efekt wykonanych prac.


W dniu 30 sierpnia 2014 roku podczas konferencji prasowej, mającej miejsce na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych  Wicko Morskie, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych – Budimex S.A.

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych – Budimex S.A.  Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych – Budimex S.A.

Trwają prace związane z realizacją umocnień brzegu morskiego na terenie Poligonu.

Prace związane z realizacja umocnień brzegu morskiego na terenie Poligonu  Prace związane z realizacja umocnień brzegu morskiego na terenie Poligonu

Prace związane z realizacja umocnień brzegu morskiego na terenie Poligonu   Prace związane z realizacja umocnień brzegu morskiego na terenie Poligonu

Prace związane z realizacja umocnień brzegu morskiego na terenie Poligonu   Prace związane z realizacja umocnień brzegu morskiego na terenie Poligonu

Prace związane z realizacja umocnień brzegu morskiego na terenie Poligonu   Prace związane z realizacja umocnień brzegu morskiego na terenie Poligonu


W dniu 26 marca 2013 roku odbyła się konferencja dotycząca projektu. W ramach konferencji uczestnikom zaprezentowano fragmenty obszaru brzegu morskiego, który w ramach realizacji inwestycji zostanie umocniony przez budowę opasek brzegowych. Inwestycja realizowana będzie na czterech odcinkach o łącznej długości 4,5 km.

W chwili obecnej wyłoniony został, w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego, wykonawca zadania związanego w pełnieniem nadzoru inwestorskiego - Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A., ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 SZCZECIN. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego związanego z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych i projektowych, w trybie przetargu ograniczonego, złożone zostały oferty przez dziewięciu potencjalnych wykonawców. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą robót przewidziano na przełomie lipca i sierpnia br.
   


Dnia 23 stycznia 2012 roku Tomasz Bobin Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie”. Wpodpisaniu umowy brał udział Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚ i GW wSzczecinie.
- Koszt całkowity projektu wynosi: 128.784.716,00 zł.
- Dofinansowanie z UE to kwota: 109.467.008,60 zł.

Zakres rzeczowy prac w ramach zadania obejmuje:

 1. Wykonanie czterech projektów budowlanych dla każdego odcinka z osobna;
 2. Wykonanie skaningu obszaru inwestycji w zakresie niewybuchów i niewypałów;
 3. Wykonanie wydobycia i utylizacji niewybuchów i niewypałów, w zakresie niezbędnym do wykonania zaprojektowanych obiektów budowlanych, wraz zdrogami dojazdowymi oraz ewentualnymi placami składowymi;
 4. Wykonanie czterech odcinków wałów przeciwsztormowych na odcinkach: km 238,8 – 240,1; 244,8 – 246,4; 247,7 – 248,3; 249,7 – 250,7 o łącznej długości 4 500 m;
 5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdego z zabudowanych odcinków.

Celem projektu jest zwiększenie długości linii brzegowej przywróconej do właściwego stanu, co nastąpi poprzez zahamowanie postępu erozji na wybranych odcinkach brzegu morskiego o łącznej długości 4,5 km . Dzięki budowie systemu ochronnego brzegu morskiego w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie, zostanie zapewniona efektowna ochrona brzegu morskiego o długości 4,5 km bieżących wybrzeża morskiego, na kilometrażu wybrzeża od 237,00 do 250,70, zredukowane także zostaną straty ekonomiczne spowodowane niszczącym działaniem sztormu. Ponadto zwiększona odporność przybrzeża i plaży przyczyni się do ochrony miejscowości sołectwa Lędowo - Modlinek, Modła, Lędowo oraz mieszkańców miejscowości Wicko Morskie przed silnymi wezbraniami wód morskich i potencjalnymi podtopieniami, a także zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu, które będzie możliwe dzięki zahamowaniu postępu erozji na przedmiotowym odcinku brzegu i utrzymanie położenia linii brzegowej.


Dnia 29 kwietnia 2011 roku zgodnie z zapisami podpisanej w dniu 27 września 2010 roku umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego Urząd Morski w Słupsku złożył wniosek o dofinansowanie Projektu pn.: Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie”. W dniu 18 maja 2011 roku otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie potwierdzenie pozytywnego przejścia oceny wg kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia. Dnia 20 maja 2011 wniosek o dofinansowanie projektu został przesłany do oceny merytorycznej II stopnia.


Dnia 27 września 2010 roku w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich została zawarta preumowa dla projektu „Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie” pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Urzędem Morskim w Słupsku.

Zakres projektu:
Odcinek brzegu morskiego leżącego na wysokości Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie charakteryzuje się znaczącymi działaniami abrazyjnymi - zanikaniem linii brzegowej. Dlatego też w ramach projektu objęta zostanie odcinkowo linia brzegowa o długości ok. 4,450 km. Odcinki te zlokalizowane są na kilometrażu wybrzeża: 238,5 - 254,5. Odcinki wybrane do ochrony zostały wykazane na podstawie prowadzonego monitoringu brzegu morskiego przez dowództwo CPŚP Wicko Morskie, które w pobliżu zanikającej linii brzegowej posiada cenną infrastrukturę. Szczegółowe wskazania dotyczące form konstrukcji ochronnych na linii brzegowej oraz ich szczególną lokalizację wskaże koncepcja naukowobadawcza wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, które stanowić będą fundament dla właściwej realizacji projektu. Zakłada się wykonywanie konstrukcji ochronnych w postaci opaski brzegowej typu ciężkiego (narzutowe), progów podwodnych i podobne konstrukcje hydrotechniczne. Na etapie przygotowania inwestycji planuje się wykonanie koncepcji naukowo-badawczej, wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz raportem oddziaływania na środowisko. Równolegle zostanie zlecone wykonanie Studium Wykonalności inwestycji wraz z niezbędnymi analizami, które stanowić będzie jeden z załączników do wniosku odofinansowanie. Właściwy etap realizacji, po złożeniu wniosku o dofinansowanie, zbudowany będzie na zasadzie zaprojektuj i wybuduj (żółty FIDIC).

Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji: czerwiec 2012 roku

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: maj 2014 roku.

Szacowany koszt całkowity projektu: 130 000 000,00zł,
- Fundusz Spójności: 110 500 000 zł,
- Budżet Państwa 19 500 000 zł.

P.O. Infr. i Śr. 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu pn. Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica SłupskaW siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 11 października 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu pn. "Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska". Całkowity koszt projektu to 4 012 610,71 zł brutto, dofinansowanie z UE 3 410 719,10 zł brutto.


Projekt ma na celu stworzenie narzędzi umożliwiających skuteczną ochronę morskiego obszaru Natura 2000" Ławica Słupska" PLC 990001, poprzez opracowanie dokumentacji przyrodniczej oraz stworzenie projektu planu ochrony będącego pierwszym takim planem dla obszaru Natura 2000, znajdującego się w całości na obszarach morskich, w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.


Opracowany projekt planu ochrony pozwoli na racjonalne i zrównoważone zarządzanie obszarem Natura 2000, w celu zachowania lub poprawy jego walorów, w kontekście coraz większej presji różnych planowanych aktywności gospodarczych w obszarach morskich. Działanie mające na celu opracowanie projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 422), który stanowi, iż projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 sporządza sprawujący nadzór nad obszarem.

Podpisanie umowy z wykonawcą prac

W dniu 05 lipca 2018 Urząd Morski w Słupsku podpisał umowę wraz z konsorcjum firm: Lider- Instytut Morski w Gdańsku; członek konsorcjum MEWO S.A z siedzibą w Straszynie.

Umowa podpisana w ramach realizacji zadania z projektu nr POIS.02.04.00-00-0027/17-00 pn. „Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu planu ochrony wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska. Umowa obejmuje:

a. wykonanie wstępnej wersji dokumentacji przyrodniczej tj. wstępnej wersji opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, kartograficznych, obejmujących dane stanowiące podstawę sformułowania projektu planu ochrony;

b. wykonanie dokumentacji przyrodniczej;

c. wykonanie projektów planów ochrony.

Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 30 października 2020 r.

 

 

 

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Słupsku

We wtorek, 28 listopada, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Słupsku”. Projekt jest finansowany ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Wartość projektu to 700 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie UE wyniesie 595 tys. złotych.

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wynika z zapisów Ustawy Prawo wodne i jest niezbędna dla wykonania postanowień unijnej Dyrektywy Powodziowej. Jest to realizacja drugiego cyklu planistycznego. W wyniku przeglądu i aktualizacji MZP i MRP od strony morza powstaną mapy oraz bazy danych przestrzennych, przedstawiające zagrożenie oraz ryzyko powodziowe od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Prace będą obejmować aktualizację map już opracowanych (wykonanych w pierwszym cyklu planistycznym), jak również opracowanie nowych map dla obszarów wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Aktualizacja map będzie obejmować przygotowanie właściwych danych wejściowych, przeprowadzenie modelowania hydraulicznego oraz wygenerowanie nowych map zagrożenia powodziowego, a następnie map ryzyka powodziowego w postaci bazy danych przestrzennych oraz wizualizacji kartograficznych. Po opracowaniu wszystkie dane zostaną przekazane Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

W listopadzie, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, została zawarta umowa z firmą Multiconsult Polska Sp. z o. o. z Warszawy na realizację zadania pn. „Wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Słupsk”, na kwotę 306 tys. złotych. Zgodnie z umową, termin realizacji zamówienia to 31 maja 2019 roku.

 

 

Przebudowa wraz z rozbudową umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno

 

28 lutego 2018 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Przebudowa wraz z rozbudową umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno". Planowany koszt projektu wynosi 54 mln złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 85%. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zakres prac obejmuje:
- modernizacja opasek brzegowych między 297,7 i 301,0 km brzegu morskiego w ilości 3 sztuk;
- remont ostróg brzegowych drewnianych - 36 sztuk;
- sztuczne zasilenie brzegu morskiego w ilości około 100 tys. m3.

 

P.O. Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

"Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich- wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z prognozami oddziaływania na środowisko"

W dniu 30 stycznia 2018 zostało podpisane porozumienie o dofinansowanie projektu "Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich- wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z prognozami oddziaływanioa na środowisko".

Kwota dofinansowania: 800 165,62 zł

ze środków europejskich: 674 379,58 zł, co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowalnych projektu

ze środków współfinansowania krajowego: 125 786,04 zł.

Zasadniczym założeniem interwencji publicznej jest opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla wód wewnętrznych portów morskich w Łebie, Rowach, Ustce, Darłowie, Kołobrzegu i Dźwirzynie. Do projektów planów zostaną opracowane prognozy oddziaływania na środowisko. Projekty planów wraz z prognozami zostaną poddane konsultacjom społecznym i uzgodnieniom.

Sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru morskiego jest wypełnieniem przepisów krajowych, jak i unijnych tj.

 • Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z 21.03.1991r. (Dz.U. z 2016r. poz 2145 z późn. zm.) - art. 37a oraz 37b ustawy nakładają na administrację morską (dyrektora właściwego urzędu morskiego) obowiązek opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23.07.2014r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich najpóźniej do dnia 31 marca 2021r.

Przetargi i podpisanie umów:

1. W dniu 30 maja 2018 zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, zad. 1. Zostala złożona jedna oferta i w dniu 14 sierpnia 2018 została podpisana umowa z GARD Pracowania Urbanistyczno-Architektoniczna mgr inż. arch. Anna Woźnicka, z siedzibą w Łodzi. Wartość umowy 248 460,00 zł brutto.

2. W dniu 30 maja 2018 zostało ogłoszone postępowanie poniżej 30 tys. euro na publikację ogłoszeń prasowych w prasie ogólnopolskiej. Zostala złożona jedna oferta. w dniu 27 czerwca 2018 została podpisana umowa z Agencją Wydawniczo Reklamową Doradztwo Wiesław Głodek z siedzibą w Słupsku. Wartość umowy 65 313,00 zł brutto.

 

3. W dniu 3 lipca 2018 zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, zad. 2. Planowane podpisanie umowy wrzesień 2018.

 

 

P.O. Rybactwo i Morze 2014-2020

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Przebudowa wejścia do Portu Ustka

Podpisanie umowy o dofinansowanie

 W dniu 21.05.2018r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Gdyni odbyła się uroczystość podpisania przez Zastępcę Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej Urzędu Morskiego w Słupsku, kpt ż. w. Macieja Jeleniewskiego umowy o dofinansowanie na kwotę 188.897.941,00 zł projektu pn.: „Przebudowa wejścia do Portu Ustka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania "Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska".
Umową o dofinansowanie objęty jest I etap przedsięwzięcia, który zostanie zrealizowany do końca I kwartału 2023r. i w swoim zakresie obejmuje m.in.: zaprojektowanie i budowę nowego falochronu Zachodniego o długości ok 800mb, wraz z nabrzeżem przeładunkowym o długości ok 230m, ostrogą tłumiącą falowanie o długości ok 85mb  oraz nabrzeżem cumowniczym  długości ok 250mb łączącym nowy falochron Zachodni ze starym. Ponadto nabrzeża zostaną uzbrojone w instalacje sanitarne, punkty poboru wody, sieć energetyczną i kanalizację. Zakres prac związany z realizacją całej operacji zapewnia całkowitą komplementarność z istniejącą infrastrukturą oraz wyposażeniem Portu Ustka. Dzięki podjęciu planowanych prac zostaną poprawione warunki cumowania i stacjonowania jednostek rybackich na terenie portu macierzystego – Ustka.
W ramach umowy o dofinansowanie zostanie wykonany również projekt budowlany  kolejnego etapu przebudowy wejścia do portu Ustka, na który składają się: budowa nowego falochronu Wschodniego w miejscu istniejącego  wraz z przebudową nabrzeża Pilotowego oraz częściową rozbiórką starego falochron Zachodniego i budową pochłaniacza falowania. Zaprojektowana zostanie również obrotnica o średnicy około  200mb. 

 

Prezentacja inwestycji

 http://www.umsl.gov.pl/images/aktualnosci/2018/05/PrzebudowaPortuUstka.pdf

 

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji przygotowawczej

W dniu 11 września 2018 roku została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Zespołem Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie, Terenowa Grupa Rzeczoznawców w Gdańsku na opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla zadania pn. „Przebudowa wejścia do Portu Ustka”. Wartość umowy 918 778,02 zł brutto.

W ramach umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących czynności (etapów):

a)   wykonanie planu batymetrycznego,

b)   wykonanie mapy do celów projektowych,

c)   wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej z geotechnicznymi warunkami posadowienia,

d)   Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innych wymaganych decyzji związanych z ochroną środowiska dla całej inwestycji,

e)   uzyskanie decyzji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla nowoprojektowanych konstrukcji,

f)    wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla nowo projektowanych konstrukcji,

g)   Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem na potrzeby realizacji przedsięwzięcia dla nowo projektowanych konstrukcji,

h)   wykonanie analizy zmian linii brzegowej i topografii dna morskiego,

i)    wykonanie analizy nawigacyjnej wraz z badaniami symulacyjnymi ruchu statków,

j)    wykonanie analizy falowania wraz z wyborem wariantu najkorzystniejszego,

k)   wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na podstawie w/w zadań,

l)    przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na nadzór inwestorski w ramach I etapu robót budowlanych,

m)  sprawowanie nadzoru autorskiego.

Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia bez sprawowania nadzoru autorskiego wynosi około 240 dni od podpisania umowy.

W dniu 11 września 2018 roku została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Zespołem Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie, Terenowa Grupa Rzeczoznawców w Gdańsku na opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla zadania pn. „Przebudowa wejścia do Portu Ustka”. Wartość umowy 918 778,02 zł brutto.

W ramach umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących czynności (etapów):

a)   wykonanie planu batymetrycznego,

b)   wykonanie mapy do celów projektowych,

c)   wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej z geotechnicznymi warunkami posadowienia,

d)   Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innych wymaganych decyzji związanych z ochroną środowiska dla całej inwestycji,

e)   uzyskanie decyzji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla nowoprojektowanych konstrukcji,

f)    wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla nowo projektowanych konstrukcji,

g)   Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem na potrzeby realizacji przedsięwzięcia dla nowo projektowanych konstrukcji,

h)   wykonanie analizy zmian linii brzegowej i topografii dna morskiego,

i)    wykonanie analizy nawigacyjnej wraz z badaniami symulacyjnymi ruchu statków,

j)    wykonanie analizy falowania wraz z wyborem wariantu najkorzystniejszego,

k)   wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na podstawie w/w zadań,

l)    przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na nadzór inwestorski w ramach I etapu robót budowlanych,

m)  sprawowanie nadzoru autorskiego.

Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia bez sprawowania nadzoru autorskiego wynosi około 240 dni od podpisania umowy.