Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i Ogłoszenia

Komunikaty i Ogłoszenia

Rok 2018

29.06.2018 | Ogłoszenie w spr. naboru na szkolenie pilotowe dla rejonu Darłowo
03.04.2018 | Komunikat Dyrektora UM w związku z brakiem zalodzenia w portach
26.01.2018 | Rekompensata za koszty odzyskiwania należności...
08.01.2018 | Komunikat o rozpoczęciu akcji lodowej
03.01.2018 | Informacja o dodatkowych polowaniach zbiorowych (3, 6, 14 stycznia 2018r.)

Rok 2017

27.10.2017 | Komunikat z 25.10.2017r. dotyczący przeprowadzania akcji przeciwlodowych na wodach morskich
25.10.2017 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku informuje o zakończeniu konsultacji społecznych w sprawie projektu Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Słupsku na lata 2018-2027.
20.10.2017 | Ogłoszenie z 20.10.2017r. o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Urzędu Morskiego w Słupsku
17.07.2017 | Komunikat dot. 71 sesji MEPC Miedzynarodowej Organizacji Morskiej - Londyn 03.07.2017
31.03.2017 | Zarządzenie nr 9 w sprawie dni wolnych
09.03.2017 | Warunki uprawiania rybołóstwa na obszarze redy portu Łeba oraz wędkowania i utrzymanie czystości, porządku w porcie Łeba...
05.01.2017 | W związku z prognozowanym obniżeniem temperatury i możliwością wystąpienia zalodzenia na torach wodnych i w basenach portowych w portach administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku ... z dniem 5 stycznia 2017r. rozpoczęta zostanie akcja przeciwlodowa (pełna treść komunikatu).

Pozostałe

 • 14.11.2016 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsk (w trybie §3, Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 roku (Dz. U poz. 215) w sprawie warunków oraz sposobu przeprowadzania akcji przeciwlodowych na wodach morskich), ogłasza wykaz portów, w którychbędzie prowadzona w okresie zimowym 2016/2017akcja przeciwlodowa:
  • Port Ustka
  • Port Darłowo
  • Port Kołobrzeg

Ponadto ogłasza, że na Wybrzeżu Środkowym portami przebazowania kutrów i łodzi będą porty, w których prowadzona jest akcja przeciwlodowa.

 • 29.12.2015 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zawiadamia o wydaniu pozwolenia nr 2/15 (pismo znak NP-obm-60/18-6/15 z dnia 03.12.2015 r.) na ułożenie i utrzymywanie w granicach morza terytorialnego kabli podmorskich odprowadzających energię elektryczną z morskiej farmy wiatrowej SHARCO I na ląd.
 • 03.06.2015 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zawiadamia o wydaniu pozwolenia nr 1/15 (pismo znak NP-obm-60/46-9/14/15 z dnia 23.03.2015 r.) na ułożenie i utrzymywanie w granicach morza terytorialnego kabli podmorskich odprowadzających energię elektryczną z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II na ląd.
 • 14.01.2015 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zawiadamia o wydaniu pozwolenia nr 7/14 (pismo znak NP-obm-60/58-1/14 z dnia 05.12.2014 r.) na układanie i utrzymywanie kabli podmorskich będących częścią inwestycji p.n. "Projekt i Budowa Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) - Etap IIA", dla przejścia linii światłowodowej pod dnem rzeki Łupawy, stanowiącej morskie wody wewnętrzne w porcie Rowy, dz. nr 672 obręb Rowy.
 • 17.11.2014 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zawiadamia o wydaniu pozwolenia nr 6/14 (pismo znak NP-obm-60/57-1/14 z dnia 13.11.2014 r.) na układanie i utrzymywanie kabli podmorskich będących częścią inwestycji p.n. "Projekt i Budowa Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) - Etap IIA", dla przejścia linii światłowodowej pod dnem rzeki Słupi, stanowiącej morskie wody wewnętrzne w porcie Ustka, dz. nr 1560/81 obręb Ustka.
 • 01.04.2014 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zawiadamia o wydaniu pozwolenia nr 4/14 (pismo znak NP-obm-60/2-7/14 z dnia 19.03.2014 r.) na ułożenie i utrzymywanie w granicach morza terytorialnego kabli podmorskich będących częścią morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej z MFW Bałtyk Środkowy II i MFW Bałtyk Środkowy III do lądowej stacji elektroenergetycznej KSE Słupsk Wierzbięcino..
 • 13.03.2014 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli podmorskich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej... część zachodnia (pdf, 1.2 MB) oraz część wschodnia (pdf, 1.3 MB).
 • 12.03.2014 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zawiadamia o wydaniu pozwolenia nr 3/14 (pismo znak NP-obm-60/5-3/14 z dnia 21.02.2014 r.) na układanie i utrzymywanie kabli podmorskich będących częścią inwestycji p.n. Projekt i Budowa Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap IIA, dla przejścia linii światłowodowej pod dnem rzeki Wieprzy, stanowiącej morskie wody wewnętrzne w porcie Darłowo, dz. nr 1/28 obręb 5 Darłowo.
 • 12.03.2014 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zawiadamia o wydaniu pozwolenia nr 1/14 (pismo znak NP-obm-60/3-3/14 z dnia 21.02.2014 r.) na układanie i utrzymywanie kabli podmorskich będących częścią inwestycji p.n. Projekt i Budowa Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap IIA, dla przejścia linii światłowodowej pod dnem Kanału Resko, stanowiącego morskie wody wewnętrzne w porcie Dźwirzyno, dz. nr 1 obręb Dźwirzyno, gm. Kołobrzeg i dz. nr 135 obręb Mrzeżyno, gm. Trzebiatów.

Pozostałe linki : Mapa (jpg, 50 kB), Wniosek (doc, 40 kB)

 

 

Przetargi na dzierżawy

Przetargi na dzierżawy

Rok 2018Rok 2017

Pozostałe

Wzory oświadczeń, jakie należy  dołączyć do składanych dokumentów aplikacyjnych na wolne stanowisko pracy:

 

Wyniki Przetargów

Wyniki Przetargów na dzierżawy

Rok 2018

 

Upłynnienia

Urząd Morski w Słupsku posiada następujące przedmioty do zbycia:

Rok 2018

30.05.2018 | Ogłoszenie nr 5 - o przetargu na sprzedaż wersalek:

16.04.2018 | Ogłoszenie nr 4 - o III przetargu na sprzedaż światłokopiarki:

28.03.2018 | Informacja o awarii  pojazdu Star 266:

19.03.2018 | Ogłoszenie nr 3 - o II przetargu na sprzedaż pojazdu Star 266 oraz światłokopiarki:

16.02.2018 | Ogłoszenie nr 2 - o sprzedaży na surowce wtórne i likwidacji zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego:

15.02.2018 |Ogłoszenie nr 1 - o sprzedaży majątku ruchomego Urzędu Morskiego w Słupsku:

Rok 2017

28.12.2017 

28.12.2017 | Dnia 05.12.2017r odbyło się nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego Fundacji Nubia zajmująca się wspieraniem badań archeologicznych w krajach Europy Afryki Azji

20.10.2017

20.10.2017 | Ogłoszenie z 20.10.2017r. o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Urzędu Morskiego w Słupsku (pdf, 92kB)

Ogłoszenie z 20.10.2017r. o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Urzędu Morskiego w Słupsku (pdf, 93kB)

22.09.2017 

Ogłoszenie z dnia 22 września 2017 r. o sprzedaży Quada Yamacha Gryzzly - Ogłoszenie (pdf, 700kB), Formularz oferty (pdf, 33kB)

Sprzedający dopuszcza wpłatę wadium na konto Urzędu Morskiego w Słupsku.
38 1010 1140 0179 2313 9120 0000 z dopiskiem „Wadium na Quada” najpóźniej do 06.10.2017r g.15.00.
(wadium jest wpłacone skutecznie dopiero wówczas, gdy zostanie zaksięgowane na rachunku do ww. terminu).

31.03.2017

Zarządzenie szefa KPRM dotyczące dni wolnych od pracy w urzędach administracji rządowej.

09.03.2017

Warunki uprawiania rybołóstwa na obszarze redy portu Łeba oraz wędkowania i utrzymanie czystości, porządku w porcie Łeba...

Rok 2016

fundusze logo

09.12.2016
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

Załączony do niniejszego ogłoszenia wykaz jest dostępny do publicznego wglądu również w Biuletynach Informacji Publicznej Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie. Z wykazem oraz treścią wniosków wraz z opisem przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej można się też zapoznać w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. nr 130, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 0 58 355 34 37).

Wykaz będzie dostępny do dnia wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 wraz z prognozą.

Ząłaczniki:

02.08.2016

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz prognozy oddziaływania projektu ww. planu na środowisko w skali 1 : 200 000

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000, zwanego dalej „projektem planu” oraz prognozy oddziaływania ww. projektu na środowisko.

Projekt planu obejmie obszary morskie, o których mowa w ustawie o obszarach morskich, tj.:

 • wyłączną strefę ekonomiczną wraz ze strefą przyległą,
 • morze terytorialne,
 • morskie wody wewnętrzne przylegające do morza terytorialnego położone pomiędzy linią podstawową morza terytorialnego i linią brzegu morskiego,
 • morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej z wyłączeniem wód portów określonych w art. 4 pkt 4 ustawy o obszarach morskich.

Uwagi i wnioski do projektu planu można składać w terminie do 3go października 2016 r. :

Uwaga lub Wniosek powinien zawierać:

 • Oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres),
 • Treść wniosku lub uwagi,
 • Opis obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa lub wykaz współrzędnych obszaru),
 • Uzasadnienie wniosku lub uwagi,
 • Opis przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3 ustawy o obszarach morskich (w przypadku przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko)

Uwagi i wnioski złożone doprojektu planu po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wnioskóww jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.
Formularz do składania uwag i wniosków oraz mapa obrazująca obszar projektu planu dostępne są poniżej na tej stronie, oraz na stronach internetowych Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni prosi podmioty, które złożyły wniosek do planu w odpowiedzi na Obwieszczenie Dyrektorów Urzędów Morskichz dnia 15.11.2013 r. o informacje nt. aktualności złożonego wniosku.


Załączniki:

15.03.2016
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłasza konkurs


Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłasza konkurs na stanowiska:

- zastępcy przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w Gdyni,
- zastępcy przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w Szczecinie,

w Departamencie Edukacji Morskiej, w Wydziale Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.

Załączniki:

03.03.2016
Budowa „infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej” - publiczna prezentacja założeń projektu w ramach PO PC 2.1


Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej". Prezentacja odbędzie się w dniu 18 marca 2016 roku o godzinie 11:00 w sali A na 8 piętrze budynku B w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.W trakcie publicznej prezentacji zostaną przedstawione założenia projektu "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej", który będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 (PO PC), II oś priorytetowa "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1: „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych", Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

     
 • Ze strony organizatora udział w prezentacji wezmą przedstawiciele:    
 • - Urzędu Morskiego w Słupsku – Lidera Projektu,    
 • - Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Partnera Projektu,    
 • - Urzędu Morskiego w Gdyni – Partnera Projektu,    
 • - Urzędu Morskiego w Szczecinie – Partnera Projektu,    
 • - OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga - Partnera Administracji Morskiej w realizacji Projektu.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do 11 marca, Pani Agnieszce Jędrzejewskiej z Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w prezentacji na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy)). Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

Aktualizacja (24.03.2016r.)
Załączniki:
- Protokół z publiczne prezentacji założeń...
- Prezentacja na temat budowy infrastruktury...

26.02.2016

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku informuje o wyborze, w wyniku przeprowadzonego konkursu, firmy OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga, na partnera Administracji Morskiej w realizacji projektu pn. "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej" w ramach naboru otwartego do PO PC, os II "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych". Dokumentacja z przebiegu prac komisji konkursowej znajduje się w poniższych załącznikach.

Załączniki:

03.02.2016

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku ogłasza konkurs na wyłonienie partnera w realizacji projektu pn."Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej" w ramach naboru otwartego do PO PC, oś II "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".Informacje dotyczące warunków udziału w konkursie, sposobu przygotowania oferty oraz wymaganych dokumentów znajdują się w "Regulaminie konkursu" zamieszczonym w poniższych załącznikach.

Załączniki:

Rok 2015

 

16.11.2015

Ogłoszenie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przetargu na złom stalowy pochodzący z rozbiórki ścianki szczelenej ostrogi portowej w m. Rowy....

16.10.2015

Ogłoszenie z dnia 16 października 2015 r. o zbędnym składniku majątku ruchomego Urzędu Morskiego w Słupsku...

14.07.2015

Ogłoszenie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży materiałów, które nie będą wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, nie nadają się do dalszego użytku ze względu na niemożność współpracy ze sprzętem typowym...

05.05.2015

Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania składniku majątku ruchomego w postaci dwóch samochodów ciężarowych SsangYoon model Actyon Sports:

20.04.2015
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej"


Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej", która odbyła się 3 kwietnia 2015 roku o godzinie 13:00 w sali A na 8 piętrze w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

14.04.2015

II Ogłoszenie o sprzedaży samochodów ciężarowych SSANGYONG typu PICK-up

20.03.2015


Ogłoszenie o sprzedaży samochodów ciężarowych SSANGYONG typu PICK-up:

7.01.2015

Ogłoszenie o sprzedaży kotła olejowego oraz zbiorników na olej opałowy.

 

Pilotaż

Pilotaż w portach

Taryfy opłat za wykonanie usług pilotowych w portach:


Regulamin stacji pilotowych w portach:


Komunikaty w sprawie utworzenia stacji pilotowych w portach:


Komunikat w sprawie powołania i odwołania szefa pilotów w porcie:

 

Cenniki

Inne

Inne