Ochrona danych osobowych

 

 

Klauzula

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

       Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego z siedzibą w Słupsku,
   al. Henryka Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod @ umsl.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz:  
   • Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
   • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

 

Linki zewnętrzne

 

Organ nadzorczy