Ochrona danych osobowych

Przepisy

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

Realizując cele i zadania statutowe, Urząd Morski w Słupsku – Administrator Danych Osobowych – przetwarza dane zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. Poz. 922).

Rejestr zbiorów danych osobowych Urzędu prowadzony jest na podstawie:

  • art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ww. ustawy;
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. 2015 poz. 719).

 

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla klientów Urzędu Morskiego w Słupsku
dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych

       Zgodnie z art. 13 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego z siedzibą w Słupsku, al. Henryka Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod @ umsl.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

 

TEST

TEST