Wydział Finansowo-Księgowy

Kadra

Kontakt:

 • tel.: (0 59) 847-42-21
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główna Księgowa:

 • Katarzyna Wójcik
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel.: (0 59) 847-42-30

Starszy Inspektor:

 • Agnieszka Ciachla 
  tel. (0 59) 847-42-30
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Alicja Filipkowska
  tel. (0 59) 847-42-28
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Anna Adamska
  tel. (0 59) 847-42-28
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Elżbieta Wołk
  tel. (0 59) 847-42-21
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor:

 • Dorota Kopacz
  tel. (0 59) 847-42-21
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Aleksandra Maraszek (kasa)
  tel. (0 59) 847-42-37
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specialista:

 • Kamila Kowalczyk
  tel. (0 59) 847-42-17
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ewelina Małek
  tel. (0 59) 847-42-17
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Starszy administrator:

 • Ewelina Zamęcka-Frąckowiak
  tel. (0 59) 847-42-31
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator:

 • Marian Gryczka
  tel. (0 59) 847-42-51
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje ogólne

Zadania Wydziału Finansowo - Księgowego:

 1. prowadzenie rachunkowości Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
  1.  sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający: właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Urzędu i sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
  2. bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej i finansowej w sposób umożliwiający: terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Urzędu oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za to mienie, a także prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
  3. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne;
 2. prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Urzędu;
  2. zapewnieniu, pod względem finansowym, prawidłowości umów zawieranych przez Urząd;
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 3. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Urzędu,
 4. sporządzanie planów finansowych Urzędu,
 5. dokonywanie wstępnych kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. zgodności, kompleksowości i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 6. kontrola dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym i kwalifikowanie ich według obowiązującej kwalifikacji wydatków,
 7. prowadzenie kasy Urzędu,
 8. opracowywanie preliminarza dochodów i wydatków Urzędu,
 9. kontrola realizacji budżetu według paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 10. dekretowanie dochodów i wydatków finansowych zgodnie z planami kont,
 11. księgowanie dowodów finansowych,
 12. szczegółowa analiza kont rozrachunkowych w zakresie zobowiązań i należności Urzędu,
 13. windykacja należności Urzędu,
 14. sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych Urzędu,
 15. sporządzanie bilansu rocznego,
 16. obliczanie, ewidencja i wypłacanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń oraz należności wynikających z przepisów prawa,
 17. ewidencja materiałów, środków trwałych, wyposażenia oraz inwestycji,
 18. kontrola gospodarki majątkowej w komórkach organizacyjnych Urzędu w zakresie środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
 19. analiza kosztów w porównaniu z wydatkami w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz uzgadnianie ich z realizacją w zakresie budżetu zadaniowego,
 20. gromadzenie i przechowywanie tabel kursowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz informowanie komórek organizacyjnych Urzędu o aktualnych wartościach walut obcych, jednostek taryfowych oraz o kosztach diet zagranicznych,
 21. rozliczanie podatku VAT – prowadzenie rejestrów sprzedaży oraz sporządzanie deklaracji do urzędu skarbowego,
 22. bieżąca i prawidłowa dekretacja dowodów finansowo-księgowych związanych z realizacją projektów współfinansowanych przez UE oraz inwestycji,
 23. dokonywanie zapłaty ostatecznie sprawdzonych faktur związanych z realizacją projektów współfinansowanych przez UE,
 24. obsługa rachunków bankowych dla poszczególnych projektów pozostających w gestii Urzędu oraz innych rachunków bankowych związanych z działalnością wyodrębnioną, projektami współfinansowania ze środków UE oraz dotyczącymi zabezpieczeń należytego wykonania umów,
 25. przeprowadzanie inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu w drodze spisu z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydział Finansowo-Księgowy zapewnia realizację zadań Głównego Księgowego Urzędu.