Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Kadra

Kontakt:

 • tel.: (0 59) 8474-223
 • tel.: (0 59) 8474-260
 • e-mail:
  Wydział AG: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Gospodarka nieruchomościami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Kadry: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Naczelnik:

 • Sławomir Gutowski
  e-mail: sgutowski@umsl.gov.pl
  tel.: (0 59) 8474-223

Starszy Inspektor:

 • Anna Chomienko
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel.: (0 59) 8474-260

 • Joanna Kasprzak
  tel.: (0 59) 8474-218

 • Stanisław Kieraś
  tel.: (0 59) 8474-222

 • Lucyna Krasowska
  tel.: (0 59) 8474-210

 • Mirosława Szczepkowska
  tel.: (0 59) 8474-260

 • Barbara Śliwka
  tel.: (0 59) 8474-215

 • Barbara Tuwalska
  tel.: (0 59) 8474-260

Inspektor:

 • Anna Kujawska
 • Dagmara Labuda
  tel.: (0 59) 8474-201

 • Dominnika Strzembowicz
  tel.: (0 59) 8474-207

 • Dominik Zalejski

Specjalista:

 • Marlena Węgrzyn
  tel.: (0 59) 8474-235

Sekretarka:

 • Dorota Janowicz
 • Teresa Kawecka
 • Weronika Próchnicka
 • Aneta Ryjewska

Informacje ogólne

Do zadań Wydziału w zakresie administrowania należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie obsługi administracyjnej Urzędu,
 2. monitorowanie stanu kontroli zarządczej oraz koordynowanie działań podejmowanych w celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego stanu kontroli zarządczej w Urzędzie,
 3. uczestniczenie w zadaniach związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie kompetencji Wydziału,
 4. organizowanie pracy i sprawowanie nadzoru nad pracą Sekretariatów Dyrektora Urzędu i Jego Zastępców,
 5. rejestracja korespondencji, odbiór przesyłek oraz rozprowadzanie korespondencji w Urzędzie i na zewnątrz,
 6. zapewnienie obsługi kancelaryjnej stanowisk Dyrektora i Zastępców Dyrektora, w tym przygotowywanie projektów pism,
 7. zabezpieczenie ciągłości świadczenia wobec Urzędu usług pocztowych,
 8. prowadzenie zbioru kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na polskich obszarach morskich,
 9. prowadzenie zamówień pism promulgacyjnych oraz prasy na potrzeby Urzędu,
 10. prowadzenie rejestru imiennych upoważnień dokumentujących delegowanie przez przełożonych uprawnień do podejmowania czynności służbowych,
 11. prowadzenie zbioru „Kart stanowisk służbowych" i „Zakresów obowiązków” pracowników Urzędu,
 12. prowadzenie archiwum Urzędu,
 13. nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków w Urzędzie, prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz sprawozdawczości w tym zakresie,
 14. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie udzielania zewnętrznej informacji oraz tworzenie zbiorczej informacji rocznej o działalności Urzędu,

Do zadań Wydziału w zakresie spraw kadrowych i płacowych należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników w Urzędzie,
 2. organizowanie naboru pracowników na wolne stanowiska pracy i przestrzeganie procedur związanych z procesem ich zatrudniania,
 3. nadzór nad czasem pracy pracowników i prowadzenie dokumentacji ewidencji czasu pracy,
 4. prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem lub rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami,
 5. prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji kadrowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. dokonywanie zmian w zakresie umów o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
 7. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem różnych form szkolenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 8. prowadzenie analizy wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na szkolenia pracowników,
 9. dokonywanie rezerwacji miejsc noclegowych dla pracowników uczestniczących w zamiejscowych szkoleniach, konferencjach, spotkaniach,
 10. kontrola porządku i dyscypliny pracy w komórkach organizacyjnych Urzędu,
 11. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Urzędu – członków korpusu służby cywilnej obowiązków określonych w ustawie o służbie cywilnej,
 12. przygotowywanie dokumentów wstępnych do decyzji Dyrektora dotyczących nagród okolicznościowych przyznawanych pracownikom oraz wniosków w przedmiocie odznaczeń państwowych i resortowych,
 13. opracowywanie planów w zakresie zatrudnienia i funduszu płac i innych spraw związanych ze stosunkami pracy,
 14. zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych pracowników, zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 15. określanie stanu etatowego wraz z nomenklaturą stanowisk w Urzędzie oraz prowadzenie analiz i sprawozdawczości w tym przy uwzględnieniu środków finansowych funduszu płac,
 16. przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie zatrudnienia i wynagradzania ,
 17. prowadzenie dokumentacji związanej z wymierzaniem kar oraz obsługa biurowo – kancelaryjna Komisji Dyscyplinarnej,
 18. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie zatrudnienia, płac i spraw socjalnych oraz inicjowanie i udział w opracowywaniu projektów taryfikatorów kwalifikacyjnych, układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania itp.,
 19. organizacja przebiegu służby przygotowawczej członków korpusu służby cywilnej,
 20. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu ,
 21. administrowanie pokojami gościnnymi, pomieszczeniami rekreacyjno-wypoczynkowymi, obiektami ośrodka wypoczynkowego Urzędu i innym majątkiem służącym celom rekreacyjno- wypoczynkowym,
 22. prowadzenie analizy i sprawozdawczości wynikającej z ustaw regulujących wydatkowanie środków funduszu socjalnego,
 23. naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 24. opracowywanie planów rzeczowo-finansowych związanych z funkcjonowaniem funduszu socjalnego,
 25. naliczanie opłat za pobyt w ośrodku wczasowym Urzędu i w pomieszczeniach rekreacyjno-wypoczynkowych,
 26. opracowywanie danych do projektu budżetu zadaniowego związanych z funduszami: płacowym i socjalnym,
 27. przygotowywanie dokumentacji przetargowych dotyczących wydatków na szkolenia i z funduszu socjalnego,
 28. kierowanie pracowników i kandydatów do pracy na lekarskie badania wstępne, okresowe i kontrolne .

Do zadań Wydziału w zakresie zarządzania nieruchomościami należy w szczególności:

 1. administrowanie nieruchomościami gruntowymi, budynkami i lokalami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Słupsku,
 2. gospodarowanie służbowymi lokalami mieszkalnymi wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi,
 3. przygotowywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości gruntowych, budynków i lokali,
 4. prowadzenie dokumentacji nieruchomości wynajmowanych i wydzierżawianych przez Urząd,
 5. sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania postanowień zawartych umów oraz porządku i właściwego użytkowania budynków, pomieszczeń i terenów,
 6. naliczanie czynszów i opłat z tytułu zawartych umów,
 7. prowadzenie spraw związanych z dzierżawami pracowniczych działek rekreacyjnych w porcie Rowy,
 8. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie udostępniania nieruchomości położonych w granicach pasa technicznego, portów i przystani morskich oraz w zakresie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości administrowanych przez Urząd,
 9. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu nieruchomości na żądanie instytucji i jednostek zewnętrznych,
 10. przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na udostępnianie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Urzędu,
 11. opracowywanie projektów decyzji Dyrektora Urzędu w zakresie ustalania zasad udostępniania nieruchomości administrowanych przez Urząd oraz ustalania stawek opłat z tego tytułu,
 12. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem trwałego zarządu przez Urząd,
 13. prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości oraz opłatą za wieczyste użytkowanie,
 14. składanie wniosków dotyczących zakładania ksiąg wieczystych oraz dokonywanie zmian danych ewidencyjnych w księgach wieczystych,
 15. wykonywanie innych zadań określonych przepisami o gospodarce nieruchomościami pozostającymi we władaniu jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa, dotyczących Urzędu,
 16. terminowa realizacja należności wynikających z tytułu utrzymania obiektów Urzędu (opłaty z tytułu dostarczania wody, odprowadzani ścieków, wywozu nieczystości stałych, zużycia gazu, czynszu itp.. – bez opłat za energię elektryczną),
 17. nadzór i prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Urzędu w spółkach wodno-ściekowych,
 18. opracowywanie danych do projektu budżetu i planów finansowych,
 19. sprawowanie nadzoru i prowadzenie spraw związanych z wywozem nieczystości z terenów administrowanych przez Urząd oraz przygotowywanie przetargów w tym zakresie.

W strukturze Wydziału funkcjonuje stanowisko, któremu powierzona jest funkcja koordynatora do spraw kontroli zarządczej. Zadania koordynatora określają odrębne przepisy wewnętrzne.

W strukturze Wydziału funkcjonują Sekretariaty Dyrektora i jego Zastępców.

 

Wypoczynek