Biuro Spraw Obronnych Żeglugi

Kadra

 • Naczelnik BSOŻ
  tel.: (0 59) 815-22-54
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Biuro BSOŻ
  tel./fax: (0 59) 815-22-52
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje ogólne

Do zadań Biura należy koordynacja zadań związanych z ochroną portów morskich i żeglugi w zakresie zapobiegania aktom terroru oraz realizacja całokształtu przedsięwzięć obronnych oraz przedsięwzięć o charakterze niemilitarnym związanych z funkcjonowaniem Urzędu i podmiotów gospodarki morskiej funkcjonujących w obszarze właściwości Dyrektora Urzędu, a w szczególności:

 1. współudział w realizowaniu przygotowań obronnych w jednostkach gospodarki morskiej w obszarze właściwości Dyrektora Urzędu oraz prowadzenie okresowych analiz tych przygotowań,
 2. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie koordynacji realizowania zadań obronnych przez jednostki gospodarki morskiej,
 3. opracowywanie i aktualizowanie danych dotyczących Programu Mobilizacji Gospodarki i Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w części dotyczącej gospodarki morskiej,
 4. współudział w przygotowywaniu i opiniowaniu zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych w jednostkach gospodarki morskiej, podejmowanych dla potrzeb obronnych oraz antykryzysowych,
 5. organizacja, koordynacja i nadzór procesu gromadzenia rezerw strategicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ),
 6. nadzór nad przygotowaniami obronnymi i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Morskim,
 7. współudział w planowaniu zabezpieczenia zadań przeładunkowo-przewozowych gospodarki morskiej dla potrzeb sił zbrojnych,
 8. wykonywanie poprzez właściwe komórki organizacyjne Urzędu procesu przygotowywania i przekazywania taboru pływającego, środków transportowych, maszyn i urządzeń oraz realizacji innych świadczeń na rzecz sił zbrojnych oraz koordynowanie i nadzorowanie tych zadań przez jednostki gospodarki morskiej,
 9. wykonywanie przez Urząd oraz koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z logistycznym zabezpieczeniem realizacji zadań obronnych w zakresie rozwiniętego systemu remontowego jednostek Marynarki Wojennej oraz przygotowania baz przeładunkowych na okres zagrożenia bezpieczeństwa i wojny,
 10. współudział w ramach współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego w MGMiŻŚ w realizacji celów sił zbrojnych, w tym zadań Wsparcia Państwa Gospodarza (HNS) oraz w procesie tworzenia NATO Shipping Authority (NSA), w ramach NATO-wskiego systemu ostrzegania i alarmowania zagrożenia w żegludze,
 11. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego dla kierowniczej kadry Urzędu oraz współudział w planowaniu i organizowaniu szkoleń kadry gospodarki morskiej resortu,
 12. współudział w organizowaniu i zapewnieniu prawidłowego procesu przygotowania osłony technicznej transportu morskiego do wykorzystania i sprawnego funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny w przypadku użycia BMR,
 13. udział w treningach i ćwiczeniach organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania,
 14. koordynacja zadań związanych z ochroną portów morskich i żeglugi w zakresie zapobiegania aktom terroru poprzez nadzór i kontrolę portów i obiektów portowych w zakresie przestrzegania Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS) oraz przepisów o ochronie żeglugi i portów morskich,
 15. realizacja zadań w zakresie ochrony żeglugi morskiej i portów morskich, w tym ochrony życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie portów morskich, obiektów portowych – zgodnie z ustawą o ochronie żeglugi i portów morskich,
 16. współdziałanie z Oficerem Ochrony Obiektu Portowego (PFSO), Oficerem Ochrony Armatora (CSO), Strażą Graniczną, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz służbą celną w celu realizacji, w sposób określony ustawą o ochronie żeglugi i portów morskich, ochrony żeglugi i portów morskich,
 17. sporządzanie ocen stanu ochrony portów morskich i obiektów portowych oraz ich przedkładanie do uzgodnienia i zatwierdzenia przez właściwe organy,
 18. przeprowadzanie weryfikacji i prób efektywności systemu ochrony bezpieczeństwa obiektów portowych,
 19. opiniowanie projektów aktów prawnych i dokumentów dotyczących spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego,
 20. współpraca ze sztabami kryzysowymi wojewodów w zakresie zapobiegania zdarzeniom kryzysowym i likwidacji skutków zaistnienia takich zdarzeń,
 21. opracowywanie i utrzymywanie w stanie aktualnym dokumentów obronnych,
 22. wykonywanie wymaganych planów i sprawozdań dotyczących spraw obronnych i zakresu działania Biura,
 23. realizacja bieżących wytycznych Biura Dyrektora Generalnego w MGMiŻŚ,
 24. zapewnienie właściwej ochrony informacji niejawnych w Biurze,
 25. odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu stałego dyżuru w Urzędzie,
 26. współpraca z Biurami Spraw Obronnych Żeglugi w pozostałych Urzędach Morskich w zakresie spójnej i poprawnej realizacji zadań obronnych,
 27. współpraca i współdziałanie w sprawach obronnych z Marynarką Wojenną, Strażą Graniczną oraz z Wojskowymi Komendami Uzupełnień w obszarze właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego,
 28. w porozumieniu z Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym oraz Wydziałem Zaopatrzenia i Transportu, realizacja świadczeń osobowych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych RP, nałożonych na Urząd Morski,
 29. reklamowanie, na wniosek i z urzędu, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, zgodnie z postanowieniami przepisów prawnych i prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 30. udział w szkoleniach (treningach i ćwiczeniach), konferencjach, forach, naradach i sympozjach naukowych dotyczących problematyki obronnej i zarządzania kryzysowego organizowanych przez resort gospodarki morskiej oraz terenowe organy administracji publicznej,
 31. realizacja doraźnych przedsięwzięć nakazanych przez Dyrektora Urzędu.