Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

Kadra

Kontakt:

 • tel. (0 59) 847-42-56, 847-42-57
 • fax. (0 59) 847-42-55
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Naczelnik Wydziału:

 • Anna Żołądek
  tel. wew.: 205
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. zamówień publicznych:

 • Wioleta Lisowska
  tel. wew.: 205
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. funduszy europejskich:

 • Anna Gliniecka - Woś
  tel.: (0 59) 848-19-90, 848-19-91 - wew. 40
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje ogólne

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych,
 2. uzgadnianie z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi działań w zakresie przewidywanych zamówień,
 3. prowadzenie obsługi organizacyjno-administracyjnej komisji przetargowych zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie instrukcjami, a w szczególności:
  1. pisemne dokumentowanie przebiegu postępowania,
  2. pełnienie obowiązków sekretarza komisji przetargowej,
  3. sporządzanie protokołów,
  4. nadzór nad dotrzymaniem wymaganych przepisami terminów,
  5. przechowywanie dokumentacji z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
 4. aktywne współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w toku postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
 5. przygotowywanie i kierowanie do publikacji ogłoszeń wymaganych procedurą o udzielanie zamówień publicznych,
 6. stała współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych, w tym kierowanie wymaganych procedurą wniosków i wystąpień,
 7. przyjmowanie środków ochrony prawnej oraz prowadzenie postępowania odwoławczego w zakresie przypisanym zamawiającemu,
 8. potwierdzanie poprawności przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego poprzez parafowanie projektów umów zawieranych przez Urząd,
 9. uczestniczenie w zadaniach związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie kompetencji Zespołu,
 10. przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i innych dokumentów dotyczących procedur zamówień publicznych,
 11. prowadzenie zbioru czasopism w sprawach o zamówienia publiczne,
 12. upowszechnianie na terenie Urzędu opracowań, komentarzy i orzecznictwa związanego ze stosowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 13. prowadzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości,
 14. dokumentowanie i rejestrowanie postępowań przetargowych,
 15. wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

W ramach Wydziału funkcjonuje Zespół do spraw Funduszy Europejskich, do zadań którego należy w szczególności:

 1. identyfikacja zewnętrznych źródeł finansowania zadań realizowanych przez Urząd Morski,
 2. pozyskiwanie pozabudżetowych środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne Urzędu Morskiego, w szczególności środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej,
 3. tworzenie bazy danych dotyczących rodzaju programów, ich kryteriów i procedur, w zakresie możliwości wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych Urzędu Morskiego środkami zewnętrznymi,
 4. prowadzenie nadzoru nad realizacją projektów, inicjowanie udziału Urzędu Morskiego w programach pomocowych,
 5. podejmowanie inicjatyw współpracy Urzędu Morskiego z samorządami terytorialnymi różnych szczebli i organami administracji rządowej.