Dyrektor Urzędu Morskiego

Informacje ogólne

dnKontakt:

 • tel.: (0-59) 847-42-52.

Dyrektor Urzędu Morskiego:

 • Włodzimierz Kotuniak 
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartek w godz. 1200-1500 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

Zadania

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku reprezentuje Urząd na zewnątrz, a ponadto kieruje pracą Urzędu oraz nadzoruje i koordynuje całokształt jego działalności. W ramach realizacji obowiązków statutowych Dyrektor Urzędu uprawniony jest do współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, a także prowadzi współpracę międzynarodową w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań terenowego organu administracji morskiej.

Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach o podstawowym znaczeniu, w tym w szczególności:

 1. zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, tworzy warunki jego działania, a także ustala organizację pracy Urzędu,
 2. ustala zasady polityki kadrowej i podejmuje decyzje w sprawach personalnych oraz zaszeregowania pracowników,
 3. ustala roczne plany finansowe Urzędu oraz dysponuje środkami budżetowymi,
 4. zatwierdza stosownie do przyznanego budżetu roczne plany i programy działalności Urzędu, przygotowane przez zastępców dyrektora i głównego księgowego,
 5. wydaje przepisy w formie zarządzeń i zarządzeń porządkowych,
 6. wymierza kary pieniężne w przypadkach przewidzianych w ustawach naruszeń przepisów,
 7. uczestniczy w pracach organów kolegialnych związanych z administracją morską,
 8. zapewnia ochronę portów morskich i żeglugi morskiej, w tym: realizację zadań w zakresie obronności państwa i zadań o charakterze niemilitarnym,
 9. zapewnia ochronę: informacji niejawnych, danych osobowych i innych informacji podlegających ustawowej ochronie,
 10. zapewnia zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 11. nadzoruje sprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich,
 12. podejmuje decyzje w przedmiocie udzielania zamówień publicznych,
 13. zatwierdza roczny plan audytu wewnętrznego i analizuje jego wyniki,
 14. wykonuje zadania w zakresie współpracy międzynarodowej,
 15. nadzoruje pracę jednostek i komórek organizacyjnych bezpośrednio mu podporządkowanych w ramach wewnętrznego podziału pracy,
 16. kontroluje wykonywanie zadań przez wszystkie jednostki i komórki organizacyjne i wszystkich pracowników Urzędu.

Do wyłącznej kompetencji Dyrektora Urzędu należy:

 1. akceptacja ostatecznej wersji opracowywanych aktów normatywnych oraz opiniowanych przez Urząd projektów aktów normatywnych o randze ustawy i rozporządzenia,
 2. udzielanie imiennych upoważnień podległym pracownikom do podpisywania w imieniu Dyrektora określonych upoważnieniem decyzji, pism i innej korespondencji,
 3. udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Urzędu do wymierzania kar pieniężnych za określone naruszenia przepisów,
 4. podejmowanie decyzji: w sprawach sankcji dyscyplinarnych wobec pracowników - członków korpusu służby cywilnej oraz w sprawach stosowania kar przewidzianych w kodeksie pracy,
 5. formułowanie, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, zasad polityki socjalno-bytowej oraz ich realizacja w praktyce.