Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi

Kadra

Kontakt:

 • tel.: (0 59) 847-42-12
  tel./fax: (0 59) 8474 226
  tel./fax bezp.: (0 59) 840-26-07
  e-mail: ibz @ umsl.gov.pl

Główny Inspektor:

 • Leszek Skowroński
  tel.: (0 59) 847-42-33
  e-mail: lskowronski @ umsl.gov.pl

Oddział Inspekcji Okrętowej:

 • Kontakt:
  tel.: (0 59) 847-42-12, (0 59) 847-42-27
  tel. bezp.: (0 59) 840-26-07
  tel./fax bezp.: (0 59) 840-26-07
  e-mail: psc @ umsl.gov.pl
 • Kierownik Oddziału:
  • Krzysztof Arciszewski
   tel.: (0 59) 847-42-26
 • Starszy Inspektor realizujący funkcje publicznoprawne:
  • Zbigniew Bartoszak
   e-mail: zbartoszak @ umsl.gov.pl
  • Andrzej Walas
  • Tadeusz Nawój
  • Jarosław Jaśkiel
  • Jan Ścieszka
  • Andrzej Imiński
  • Andrzej Gałczyński
  • Jarosław Zasowski
 • Starszy Inspektor:
  • Bernadeta Krzeszczyk

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych:

 • Kontakt:
  tel.: (0 59) 847-42-13
  tel.: (0 59) 847-42-54
  tel.: (0 59) 847-42-63
  tel./fax: (0 59) 847-42-25
  e-mail: dokumenty @ umsl.gov.pl
 • Kierownik Oddziału:
  • Anna Gryczka
 • Starszy Inspektor:
  • Krystyna Pawłowska
 • Administrator:
  • Joanna Chabowska
 • Inspektor:
  • Kamila Bielecka

Info

Do zadań Inspektoratu należy w szczególności:

 • przeprowadzanie inspekcji Państwa Bandery (FSC) w zakresie bezpieczeństwa żeglugi obejmujące:
  • przegląd dokumentów statkowych,
  • przegląd kwalifikacji załóg zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego oraz Konwencją STCW 78/95,
  • kontrolę stanu bezpieczeństwa statków i ich wyposażenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  • sprawdzanie umiejętności załóg w obsłudze mechanizmów, urządzeń i wyposażenia statkowego - zgodnie z Konwencjami SOLAS 74, MARPOL 73/78,
  • kontrolę dokumentów uprawniających do uprawiania żeglugi;
 • realizacja postanowień Memorandum Paryskiego oraz dyrektywy 95/21/WE w sprawie kontroli Państwa Portu (PSC) poprzez monitorowanie statków obcych bander zawijających do portów polskich i przeprowadzanie inspekcji statków o obcej przynależności oraz egzekwowanie poleceń inspekcyjnych w zakresie:
  • inspekcji dokumentów statkowych,
  • inspekcji kwalifikacji załóg zgodnie z Certyfikatem Bezpiecznej Obsługi i przepisami Konwencji STCW 78/95,
  • kontroli stanu technicznego statków i ich wyposażenia,
  • kontroli ważności środków ratunkowych, przeciwpożarowych i medycznych,
  • kontroli minimalnych standardów bytowych załóg statków handlowych według przepisów Konwencji 147 ILO;
 • analiza wyników inspekcji okrętowych oraz egzekwowanie poleceń inspekcyjnych - przy współudziale właściwego Kapitanatu/Bosmanatu Portu,
 • wystawianie dokumentów bezpieczeństwa żeglugi:
  • certyfikatów bezpieczeństwa dla statków pasażerskich, towarowych i specjalistycznych oraz innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach,
  • kart bezpieczeństwa oraz kart bezpieczeństwa na jednorazową podróż, potwierdzających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa polskiego;
 • analiza wniosków armatorów w aspekcie ustalania niezbędnego dla bezpiecznej żeglugi składu załóg poprzez:
  • wystawianie Certyfikatu Bezpiecznej Obsługi,
  • określanie w karcie bezpieczeństwa minimalnego niezbędnego składu załóg;
 • prowadzenie i przechowywanie akt statków morskich będących pod nadzorem Urzędu Morskiego w Słupsku,
 • prowadzenie rejestrów: rejestru administracyjnego, rejestru statków w budowie oraz rejestru statków w eksploatacji uprawiających żeglugę na morzu terytorialnym w granicach administracyjnych Urzędu,
 • zatwierdzanie: rozkładów alarmowych na statki pasażerskie, planów rozmieszczenia środków ratunkowych oraz planów ochrony przeciwpożarowej na statkach nowobudowanych, przebudowywanych, pasażerskich i innych,
 • prowadzenie audytów stacji atestujących sprzęt ratunkowy oraz ośrodków szkoleniowych,
 • przeprowadzanie audytów w zakresie Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczeństwem (ISM Code) oraz wystawianie stosownych dokumentów,
 • przeprowadzanie inspekcji statków w zakresie określonym wymaganiami Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS) oraz zatwierdzanie planów ochrony statków zgodnie z wymaganiami tego Kodeksu,
 • legalizacja dzienników okrętowych i innych dokumentów podlegających legalizacji,
 • analizowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie dyplomów oficerskich i świadectw marynarskich, świadectw ratownika, zakładanie akt i wydawanie odpowiednich dokumentów kwalifikacyjnych, zgodnie z systemem PHICS, w tym:
  • wydawanie zezwoleń na pełnienie obowiązków na stopień marynarski lub oficerski po zaopiniowaniu przez Dyrektora Urzędu,
  • analizowanie i opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń specjalistycznych na określony typ zbiornikowca,
  • dokonywanie wymiany dyplomów i świadectwa kwalifikacyjnych osobom posiadającym te dokumenty na podstawie nieobowiązujących przepisów,
  • sporządzanie i potwierdzanie wyciągów pływania oraz potwierdzanie za zgodność kserokopii dokumentów żeglarskich,
  • prowadzenie korespondencji z osobami ubiegającymi się o kwalifikacje morskie,
  • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i hologramów,
  • sporządzanie raportów kwartalnych i rocznych z wydanych dokumentów kwalifikacyjnych, zezwoleń oficerskich i marynarskich oraz zezwoleń specjalistycznych,
  • archiwizowanie dokumentów;
 • wydawanie książeczek żeglarskich, w tym:
  • przyjmowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania książeczki żeglarskiej,
  • prowadzenie rejestrów alfabetycznych dla osób, którym wydano książeczki żeglarskie,
  • prowadzenie rejestrów wydawanych książeczek żeglarskich,
  • prowadzenie ewidencji formularzy książeczek żeglarskich i ich rozliczanie,
  • współpraca z wydziałami paszportowymi,
  • wydawanie decyzji o przyznaniu książeczki żeglarskiej,
  • wymierzanie opłat i wystawianie faktur za wydane książeczki żeglarskie,
  • sporządzanie raportów kwartalnych i sprawozdań rocznych,
  • prowadzenie spraw związanych z deponowaniem książeczek żeglarskich,
  • prowadzenie spraw związanych z archiwizowaniem książeczek żeglarskich,
  • sporządzanie wyciągów pływania, potwierdzanie ich zgodności z wpisami w książeczkach żeglarskich i obliczanie praktyk pływania,
  • prowadzenie korespondencji z osobami ubiegającymi się o wydanie książeczki żeglarskiej,
  • potwierdzanie kserokopii dokumentów;
 • wydawanie świadectw przeszkoleń bezpieczeństwa i specjalistycznego, w tym:
  • przyjmowanie i kompletowanie dokumentów o wymianę świadectw przeszkoleń specjalistycznych,
  • prowadzenie rejestru wydanych świadectw przeszkoleń specjalistycznych,
  • współpraca z ośrodkami szkoleniowymi,
  • wymierzanie opłat i wystawianie faktur za świadectwa przeszkoleń ośrodkom szkoleniowym,
  • sporządzanie i potwierdzanie wyciągów pływania oraz potwierdzanie za zgodność kserokopii dokumentów,
  • prowadzenie korespondencji z osobami ubiegającymi się o certyfikaty oraz z ośrodkami szkoleniowymi,
  • prowadzenie ewidencji hologramów i ich rozliczanie,
  • sporządzanie raportów miesięcznych i sprawozdań rocznych z wydanych świadectw przeszkoleń bezpieczeństwa i specjalistycznych,
  • archiwizowanie dokumentów;
 • wydawanie stosownych dokumentów osobom objętym przepisami dotyczącymi zawodów regulowanych,
 • sprawowanie nadzoru nad wprowadzanymi do obrotu wyrobami stanowiącymi wyposażenie morskie, w trybie i zakresie określonym przepisami o systemie oceny zgodności, w tym w szczególności:
  • przeprowadzanie kontroli spełniania przez wyroby zasadniczych wymagań,
  • prowadzenie postępowań w zakresie wprowadzanych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami,
  • podejmowanie kończących prowadzone postępowania decyzji o zakazie przekazywania wyrobów nie spełniających zasadniczych wymagań,
  • prezentowanie wyników kontroli organom monitorującym nadzór rynku,
  • prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów systemu oceny zgodności,
  • współpraca z organami celnymi w sprawach wprowadzanych na polski obszar celny wyrobów podlegających przepisom o systemie oceny zgodności;
 • współpraca z krajowym ośrodkiem IMO oraz współudział w pracach krajowych sekcji IMO,
 • współpraca z: towarzystwami klasyfikacyjnymi, PZŻ i PZMiNW oraz Strażą Graniczną,
 • opiniowanie i udział w opracowywaniu projektów przepisów dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu,
 • opiniowanie postępowań w sprawach naruszeń przepisów w zakresie bezpieczeństwa morskiego,
 • wymierzanie opłat i wystawianie faktur za czynności wykonywane przez Inspektorat.

W skład Inspektoratu wchodzą:

 • Oddział Inspekcji Okrętowej,
 • Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych,
 • Zespół do spraw Nadzoru Rynku.

Zastępcą Głównego Inspektora Inspektoratu Bezpieczeństwa żeglugi jest Kierownik Oddziału Inspekcji Okrętowej. W strukturze Inspektoratu funkcjonuje Szef PSC podległy merytorycznie Zastępcy Dyrektora do Spraw Inspekcji Morskiej.

Inspekcje

Zamawianie inspekcji

Zwyczajowo inspekcje okresowe statków są przeprowadzane wg następującego rozkładu:

 • Poniedziałek - Ustka, Rowy
 • Wtorek - Kołobrzeg
 • Środa - Łeba, Ustka
 • Czwartek - Darłowo
 • Piątek - Kołobrzeg

Osady rybackie są obsługiwane w dniach przypisanych najbliższemu portowi. Przy małej ilości inspekcji możliwe jest ustalenie innych, dogodnych dla armatorów terminów.

Zgłoszenie jednostki do inspekcji powinno nastąpić telefonicznie conajmniej 3 dni przed jej planowanym terminem. Kierownik Oddziału może zażądać od armatora złożenia pisemnego zamówienia inspekcji.

Jeżeli od poprzedniej inspekcji nastąpiły zmiany danych jednostki lub armatora, które są wpisane w Kartę Bezpieczeństwa (np. wymiary, pojemność, wyposażenie, silnik) należy podać je przy zamawianiu inspekcji. Pozwoli to na wydanie, uaktualnionej Karty Bezpieczeństwa po inspekcji.

Informacje dotyczące aktualnie wymaganych dokumentów oraz wyposażenia statków w urządzenia i środki ratunkowe oraz urządzenia nawigacyjne, radiowe, środki sygnałowe można uzyskać pod linkiem "Przepisy" -> "Podstawowe akty prawne dot. bezpieczeństwa żeglugi" na niniejszej stronie, a także w Oddziale Inspekcji Okrętowej telefonicznie, pisemnie lub osobiście.

Zlecenie inspekcji statku za granicą, ośrodka szkoleniowego lub stacji atestacji środków ratunkowych odbywa się pisemnie lub faksem co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem.

Rejestracje

Nadawanie lub wykreślenie nazwy statku

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek.
2.    Uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku kiedy właścicielem lub armatorem jest osoba prawna.
3.    Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Formularz:

1.    Wniosek o zatwierdzenie / wykreślenie nazwy.

Opłata skarbowa:

Od decyzji o zatwierdzeniu/wykreśleniu nazwy statku morskiego należy uiścić opłatę skarbową w wysokości – 10 zł., zgodnie z Załącznikiem (Część I., poz. 53) do ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r., poz. 1282 , ze zmianami). Opłaty skarbowej należy dokonać nie później niż w dniu składania dokumentów,  w formie wpłaty lub przelewu na konto organu podatkowego:

Urząd Miejski w Słupsku,
m Bank S.A.,
numer konta: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

Wzór przelewu opłaty skarbowej

Osoby do kontaktu:

Bernadeta Krzeszczyk – Starszy Inspektor – pok. 4
tel. 59 840 26 07, e-mail: ibz @ umsl.gov.pl

Krzysztof Arciszewski – Kierownik Oddziału Inspekcji  Okrętowej pok. 4,
tel. 59 840 26 07, e-mail: ibz @ umsl.gov.pl

Rejestracja, wyrejestrowanie lub zmiany w rejestracji statku

Wymagane dokumenty:

Rejestracja statku w eksploatacji:

1. Wniosek
2. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku (np. faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny),
3. Pisemne oświadczenie budowniczego, dla statku budowanego systemem gospodarczym
4. Dokument stwierdzający pełną nazwę i siedzibę osoby prawnej oraz wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu tej osoby lub uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
5. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu uprawniającego armatora do żeglugi statkiem we własnym imieniu, jeżeli armator nie jest właścicielem statku
6. Dowód wykreślenia statku z rejestru okrętowego, rejestru PZŻ albo dowód wykreślenia statku z rejestru prowadzonego przez dyrektora innego urzędu morskiego, jeżeli statek był wpisany do któregokolwiek z wymienionych rejestrów
7. Dowód wykreślenia statku z rejestru zagranicznego, jeżeli statek był wpisany do rejestru za granicą
8. Decyzję Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku o nadaniu oznaki rybackiej, w przypadku łodzi rybackich
9. Dowód wniesienia opłaty

Rejestracja statku w budowie:

1. Wniosek
2. Dowód wniesienia opłaty

Zgłoszenie zmiany wpisu w rejestrze:

1. Wniosek
2. Dokument potwierdzający dane, które uległy zmianie i podlegają wpisowi (np. w przypadku zmiany właściciela, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny; w przypadku zmiany parametrów, dokumenty z instytucji klasyfikacyjnej itp.),
3. Dotychczasowy dokument rejestracyjny statku i wszystkie wydane odpisy
4. Dowód wniesienia opłaty

Wykreślenie statku z rejestru:

1. Wniosek
2. Dokument potwierdzający dane, które stanowią podstawę wykreślenia statku z rejestru
3. Dotychczasowy dokument rejestracyjny statku i wszystkie wydane jego odpisy


Formularze:

1.    Zgłoszenie statku w eksploatacji do rejestracji.
2.    Zgłoszenie statku w budowie do rejestracji.
3.    Zgłoszenie zmiany wpisu w rejestrze.
4.    Wniosek o wykreślenie statku z rejestru.


Opłata administracyjna:

Opłaty za rejestrację statku w eksploatacji, rejestrację statku w budowie, zgłoszenie zmiany w rejestrze - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich (Dz. U. Nr 102, poz. 1074)


Osoby do kontaktu:

Bernadeta Krzeszczyk – Starszy Inspektor – pok. 4
tel. 59 840 26 07, e-mail: ibz @ umsl.gov.pl

Krzysztof Arciszewski – Kierownik Oddziału Inspekcji  Okrętowej pok. 4
tel. 59 840 26 07, e-mail: ibz @ umsl.gov.pl