Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi

Kadra

Kontakt:

 • tel.: (0 59) 847-42-12
  tel./fax: (0 59) 8474 226
  tel./fax bezp.: (0 59) 840-26-07
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny Inspektor:

 • Leszek Skowroński
  tel.: (0 59) 847-42-33
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Inspekcji Okrętowej:

 • Kontakt:
  tel.: (0 59) 847-42-12, (0 59) 847-42-27
  tel. bezp.: (0 59) 840-26-07
  tel./fax bezp.: (0 59) 840-26-07
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kierownik Oddziału:
  • Krzysztof Arciszewski
   tel.: (0 59) 847-42-26
 • Starszy Inspektor realizujący funkcje publicznoprawne:
  • Zbigniew Bartoszak
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Andrzej Walas
  • Tadeusz Nawój
  • Jarosław Jaśkiel
  • Jan Ścieszka
  • Andrzej Imiński
  • Andrzej Gałczyński
  • Jarosław Zasowski
 • Starszy Inspektor:
  • Bernadeta Krzeszczyk

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych:

 • Kontakt:
  tel.: (0 59) 847-42-13
  tel.: (0 59) 847-42-54
  tel.: (0 59) 847-42-63
  tel./fax: (0 59) 847-42-25
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kierownik Oddziału:
  • Anna Gryczka
 • Starszy Inspektor:
  • Krystyna Pawłowska
 • Administrator:
  • Ilona Bogacka
  • Joanna Chabowska

Informacje ogólne

Do zadań Inspektoratu należy w szczególności:

 • przeprowadzanie inspekcji Państwa Bandery (FSC) w zakresie bezpieczeństwa żeglugi obejmujące:
  • przegląd dokumentów statkowych,
  • przegląd kwalifikacji załóg zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego oraz Konwencją STCW 78/95,
  • kontrolę stanu bezpieczeństwa statków i ich wyposażenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  • sprawdzanie umiejętności załóg w obsłudze mechanizmów, urządzeń i wyposażenia statkowego - zgodnie z Konwencjami SOLAS 74, MARPOL 73/78,
  • kontrolę dokumentów uprawniających do uprawiania żeglugi;
 • realizacja postanowień Memorandum Paryskiego oraz dyrektywy 95/21/WE w sprawie kontroli Państwa Portu (PSC) poprzez monitorowanie statków obcych bander zawijających do portów polskich i przeprowadzanie inspekcji statków o obcej przynależności oraz egzekwowanie poleceń inspekcyjnych w zakresie:
  • inspekcji dokumentów statkowych,
  • inspekcji kwalifikacji załóg zgodnie z Certyfikatem Bezpiecznej Obsługi i przepisami Konwencji STCW 78/95,
  • kontroli stanu technicznego statków i ich wyposażenia,
  • kontroli ważności środków ratunkowych, przeciwpożarowych i medycznych,
  • kontroli minimalnych standardów bytowych załóg statków handlowych według przepisów Konwencji 147 ILO;
 • analiza wyników inspekcji okrętowych oraz egzekwowanie poleceń inspekcyjnych - przy współudziale właściwego Kapitanatu/Bosmanatu Portu,
 • wystawianie dokumentów bezpieczeństwa żeglugi:
  • certyfikatów bezpieczeństwa dla statków pasażerskich, towarowych i specjalistycznych oraz innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach,
  • kart bezpieczeństwa oraz kart bezpieczeństwa na jednorazową podróż, potwierdzających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa polskiego;
 • analiza wniosków armatorów w aspekcie ustalania niezbędnego dla bezpiecznej żeglugi składu załóg poprzez:
  • wystawianie Certyfikatu Bezpiecznej Obsługi,
  • określanie w karcie bezpieczeństwa minimalnego niezbędnego składu załóg;
 • prowadzenie i przechowywanie akt statków morskich będących pod nadzorem Urzędu Morskiego w Słupsku,
 • prowadzenie rejestrów: rejestru administracyjnego, rejestru statków w budowie oraz rejestru statków w eksploatacji uprawiających żeglugę na morzu terytorialnym w granicach administracyjnych Urzędu,
 • zatwierdzanie: rozkładów alarmowych na statki pasażerskie, planów rozmieszczenia środków ratunkowych oraz planów ochrony przeciwpożarowej na statkach nowobudowanych, przebudowywanych, pasażerskich i innych,
 • prowadzenie audytów stacji atestujących sprzęt ratunkowy oraz ośrodków szkoleniowych,
 • przeprowadzanie audytów w zakresie Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczeństwem (ISM Code) oraz wystawianie stosownych dokumentów,
 • przeprowadzanie inspekcji statków w zakresie określonym wymaganiami Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS) oraz zatwierdzanie planów ochrony statków zgodnie z wymaganiami tego Kodeksu,
 • legalizacja dzienników okrętowych i innych dokumentów podlegających legalizacji,
 • analizowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie dyplomów oficerskich i świadectw marynarskich, świadectw ratownika, zakładanie akt i wydawanie odpowiednich dokumentów kwalifikacyjnych, zgodnie z systemem PHICS, w tym:
  • wydawanie zezwoleń na pełnienie obowiązków na stopień marynarski lub oficerski po zaopiniowaniu przez Dyrektora Urzędu,
  • analizowanie i opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń specjalistycznych na określony typ zbiornikowca,
  • dokonywanie wymiany dyplomów i świadectwa kwalifikacyjnych osobom posiadającym te dokumenty na podstawie nieobowiązujących przepisów,
  • sporządzanie i potwierdzanie wyciągów pływania oraz potwierdzanie za zgodność kserokopii dokumentów żeglarskich,
  • prowadzenie korespondencji z osobami ubiegającymi się o kwalifikacje morskie,
  • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i hologramów,
  • sporządzanie raportów kwartalnych i rocznych z wydanych dokumentów kwalifikacyjnych, zezwoleń oficerskich i marynarskich oraz zezwoleń specjalistycznych,
  • archiwizowanie dokumentów;
 • wydawanie książeczek żeglarskich, w tym:
  • przyjmowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania książeczki żeglarskiej,
  • prowadzenie rejestrów alfabetycznych dla osób, którym wydano książeczki żeglarskie,
  • prowadzenie rejestrów wydawanych książeczek żeglarskich,
  • prowadzenie ewidencji formularzy książeczek żeglarskich i ich rozliczanie,
  • współpraca z wydziałami paszportowymi,
  • wydawanie decyzji o przyznaniu książeczki żeglarskiej,
  • wymierzanie opłat i wystawianie faktur za wydane książeczki żeglarskie,
  • sporządzanie raportów kwartalnych i sprawozdań rocznych,
  • prowadzenie spraw związanych z deponowaniem książeczek żeglarskich,
  • prowadzenie spraw związanych z archiwizowaniem książeczek żeglarskich,
  • sporządzanie wyciągów pływania, potwierdzanie ich zgodności z wpisami w książeczkach żeglarskich i obliczanie praktyk pływania,
  • prowadzenie korespondencji z osobami ubiegającymi się o wydanie książeczki żeglarskiej,
  • potwierdzanie kserokopii dokumentów;
 • wydawanie świadectw przeszkoleń bezpieczeństwa i specjalistycznego, w tym:
  • przyjmowanie i kompletowanie dokumentów o wymianę świadectw przeszkoleń specjalistycznych,
  • prowadzenie rejestru wydanych świadectw przeszkoleń specjalistycznych,
  • współpraca z ośrodkami szkoleniowymi,
  • wymierzanie opłat i wystawianie faktur za świadectwa przeszkoleń ośrodkom szkoleniowym,
  • sporządzanie i potwierdzanie wyciągów pływania oraz potwierdzanie za zgodność kserokopii dokumentów,
  • prowadzenie korespondencji z osobami ubiegającymi się o certyfikaty oraz z ośrodkami szkoleniowymi,
  • prowadzenie ewidencji hologramów i ich rozliczanie,
  • sporządzanie raportów miesięcznych i sprawozdań rocznych z wydanych świadectw przeszkoleń bezpieczeństwa i specjalistycznych,
  • archiwizowanie dokumentów;
 • wydawanie stosownych dokumentów osobom objętym przepisami dotyczącymi zawodów regulowanych,
 • sprawowanie nadzoru nad wprowadzanymi do obrotu wyrobami stanowiącymi wyposażenie morskie, w trybie i zakresie określonym przepisami o systemie oceny zgodności, w tym w szczególności:
  • przeprowadzanie kontroli spełniania przez wyroby zasadniczych wymagań,
  • prowadzenie postępowań w zakresie wprowadzanych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami,
  • podejmowanie kończących prowadzone postępowania decyzji o zakazie przekazywania wyrobów nie spełniających zasadniczych wymagań,
  • prezentowanie wyników kontroli organom monitorującym nadzór rynku,
  • prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów systemu oceny zgodności,
  • współpraca z organami celnymi w sprawach wprowadzanych na polski obszar celny wyrobów podlegających przepisom o systemie oceny zgodności;
 • współpraca z krajowym ośrodkiem IMO oraz współudział w pracach krajowych sekcji IMO,
 • współpraca z: towarzystwami klasyfikacyjnymi, PZŻ i PZMiNW oraz Strażą Graniczną,
 • opiniowanie i udział w opracowywaniu projektów przepisów dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu,
 • opiniowanie postępowań w sprawach naruszeń przepisów w zakresie bezpieczeństwa morskiego,
 • wymierzanie opłat i wystawianie faktur za czynności wykonywane przez Inspektorat.

W skład Inspektoratu wchodzą:

 • Oddział Inspekcji Okrętowej,
 • Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych,
 • Zespół do spraw Nadzoru Rynku.

Zastępcą Głównego Inspektora Inspektoratu Bezpieczeństwa żeglugi jest Kierownik Oddziału Inspekcji Okrętowej. W strukturze Inspektoratu funkcjonuje Szef PSC podległy merytorycznie Zastępcy Dyrektora do Spraw Inspekcji Morskiej.

Zamawianie inspekcji

Zamawianie inspekcji

Zwyczajowo inspekcje okresowe statków są przeprowadzane wg następującego rozkładu:

 • Poniedziałek - Ustka, Rowy
 • Wtorek - Kołobrzeg
 • ŒŚroda - Łeba, Ustka
 • Czwartek - Darłowo
 • Piątek - Kołobrzeg

Osady rybackie są obsługiwane w dniach przypisanych najbliższemu portowi. Przy małej ilości inspekcji możliwe jest ustalenie innych, dogodnych dla armatorów terminów.

Zgłoszenie jednostki do inspekcji powinno nastąpić telefonicznie conajmniej 3 dni przed jej planowanym terminem. Kierownik Oddziału może zażądać od armatora złożenia pisemnego zamówienia inspekcji.

Jeżeli od poprzedniej inspekcji nastąpiły zmiany danych jednostki lub armatora, które są wpisane w Kartę Bezpieczeństwa (np. wymiary, pojemność, wyposażenie, silnik) należy podać je przy zamawianiu inspekcji. Pozwoli to na wydanie, uaktualnionej Karty Bezpieczeństwa po inspekcji.

Informacje dotyczące aktualnie wymaganych dokumentów oraz wyposażenia statków w urządzenia i środki ratunkowe oraz urządzenia nawigacyjne, radiowe, środki sygnałowe można uzyskać pod linkiem "Przepisy" -> "Podstawowe akty prawne dot. bezpieczeństwa żeglugi" na niniejszej stronie, a także w Oddziale Inspekcji Okrętowej telefonicznie, pisemnie lub osobiście.

Zlecenie inspekcji statku za granicą, ośrodka szkoleniowego lub stacji atestacji środków ratunkowych odbywa się pisemnie lub faksem co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem.

Rejestracja statku

Nadawanie lub wykreślenie nazwy statku

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek.
2.    Uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku kiedy właścicielem lub armatorem jest osoba prawna.
3.    Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Formularz:

1.    Wniosek o zatwierdzenie / wykreślenie nazwy.

Opłata skarbowa:

Od decyzji o zatwierdzeniu/wykreśleniu nazwy statku morskiego należy uiścić opłatę skarbową w wysokości – 10 zł., zgodnie z Załącznikiem (Część I., poz. 53) do ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r., poz. 1282 , ze zmianami). Opłaty skarbowej należy dokonać nie później niż w dniu składania dokumentów,  w formie wpłaty lub przelewu na konto organu podatkowego:

Urząd Miejski w Słupsku,
m Bank S.A.,
numer konta: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

Wzór przelewu opłaty skarbowej

Osoby do kontaktu:

Bernadeta Krzeszczyk – Starszy Inspektor – pok. 4
tel. 59 840 26 07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Arciszewski – Kierownik Oddziału Inspekcji  Okrętowej pok. 4,
tel. 59 840 26 07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja, wyrejestrowanie lub zmiany w rejestracji statku

Wymagane dokumenty:

Rejestracja statku w eksploatacji:

1. Wniosek
2. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku (np. faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny),
3. Pisemne oświadczenie budowniczego, dla statku budowanego systemem gospodarczym
4. Dokument stwierdzający pełną nazwę i siedzibę osoby prawnej oraz wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu tej osoby lub uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
5. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu uprawniającego armatora do żeglugi statkiem we własnym imieniu, jeżeli armator nie jest właścicielem statku
6. Dowód wykreślenia statku z rejestru okrętowego, rejestru PZŻ albo dowód wykreślenia statku z rejestru prowadzonego przez dyrektora innego urzędu morskiego, jeżeli statek był wpisany do któregokolwiek z wymienionych rejestrów
7. Dowód wykreślenia statku z rejestru zagranicznego, jeżeli statek był wpisany do rejestru za granicą
8. Decyzję Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku o nadaniu oznaki rybackiej, w przypadku łodzi rybackich
9. Dowód wniesienia opłaty

Rejestracja statku w budowie:

1. Wniosek
2. Dowód wniesienia opłaty

Zgłoszenie zmiany wpisu w rejestrze:

1. Wniosek
2. Dokument potwierdzający dane, które uległy zmianie i podlegają wpisowi (np. w przypadku zmiany właściciela, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny; w przypadku zmiany parametrów, dokumenty z instytucji klasyfikacyjnej itp.),
3. Dotychczasowy dokument rejestracyjny statku i wszystkie wydane odpisy
4. Dowód wniesienia opłaty

Wykreślenie statku z rejestru:

1. Wniosek
2. Dokument potwierdzający dane, które stanowią podstawę wykreślenia statku z rejestru
3. Dotychczasowy dokument rejestracyjny statku i wszystkie wydane jego odpisy


Formularze:

1.    Zgłoszenie statku w eksploatacji do rejestracji.
2.    Zgłoszenie statku w budowie do rejestracji.
3.    Zgłoszenie zmiany wpisu w rejestrze.
4.    Wniosek o wykreślenie statku z rejestru.


Opłata administracyjna:

Opłaty za rejestrację statku w eksploatacji, rejestrację statku w budowie, zgłoszenie zmiany w rejestrze - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich (Dz. U. Nr 102, poz. 1074)


Osoby do kontaktu:

Bernadeta Krzeszczyk – Starszy Inspektor – pok. 4
tel. 59 840 26 07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Arciszewski – Kierownik Oddziału Inspekcji  Okrętowej pok. 4
tel. 59 840 26 07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cennik - inspekcje

Cennik Inspekcji

Załącznik do ustawy o bezpieczeństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 roku

I.    OPŁATY ZA PRZEPROWADZENIE INSPEKCJI I WYSTAWIENIE CERTYFIKATÓW

1. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa statku pasażerskiego:

1.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek – 1200 PLN
1.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek – 1600 PLN
1.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek – 2400 PLN
1.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek – 3200 PLN
1.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek – za każde następne 20 000 jednostek dodatkowo
800 PLN

2. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa statku towarowego:

2.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek – 2000 PLN
2.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek – 3000 PLN
2.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek – 4000 PLN
2.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek – 5000 PLN
2.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek – za każde następne 20 000 jednostek dodatkowo
1000 PLN

3. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa jednostki szybkiej:

3.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek – 2000 PLN
3.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek – 2700 PLN
3.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek – 4000 PLN
3.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek – 5300 PLN
3.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek – za każde następne 20 000 jednostek dodatkowo
1300 PLN
3.6. Za wystawienie pozwolenia na eksploatację jednostki szybkiej – 1000 PLN

4. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu konstrukcji i wyposażenia jednostki dynamicznie unoszonej:

4.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek – 1200 PLN
4.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek – 1600 PLN
4.3. Za pozwolenie na eksploatację jednostki dynamicznie unoszonej – 1000 PLN

5. Za przeprowadzenie inspekcji statku towarowego w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa radiowego dla statków o pojemności brutto (GT) pomiędzy 300 jednostek a 500 jednostek – 600 PLN

6. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa statku specjalistycznego – 500 PLN

7. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu lub tymczasowego certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem:

7.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek – 1500 PLN
7.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek – 2000 PLN
7.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek – 2500 PLN
7.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek – 3500 PLN
7.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek – za każde następne 20 000 jednostek dodatkowo
1000 PLN

8. Za przeprowadzenie audytu w celu wydania dokumentu zgodności, tymczasowego dokumentu zgodności lub przedłużenia ważności tymczasowego dokumentu zgodności – 1200 PLN

9. Za przeprowadzanie inspekcji w celu wydania świadectwa wolnej burty – 350 PLN

10. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu zwolnienia lub zwolnienia od wymagań przepisów krajowych opłata wynosi 50% stawki opłaty podstawowej za przeprowadzenie inspekcji, której zwolnienie dotyczy.

11. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpiecznej obsługi – 500 PLN

12. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu zdolności do przewozu stałych ładunków masowych –
1000 PLN

13. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu zdolności dla statku przewożącego materiały niebezpieczne – 1200 PLN

14. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania karty bezpieczeństwa, karty bezpieczeństwa statku rybackiego i karty bezpieczeństwa typu „Ł”:

14.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 20 jednostek lub długości do 15 m – 100 PLN
14.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 20 jednostek do 100 jednostek lub powyżej 15 m do 25 m długości
200 PLN
14.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 100 jednostek do 300 jednostek – 400 PLN
14.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 300 jednostek do 500 jednostek – 600 PLN
14.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek – 1000 PLN
14.6. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek – 2000 PLN
14.7. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek – 3000 PLN
14.8. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek – za każde następne 20 000 jednostek dodatkowo
1000 PLN
14.9. Jeżeli parametry statku określone w pkt 14.1 i 14.2 wskazują na możliwość zastosowania dwóch stawek, stosuje się stawkę według pojemności brutto.

15. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania karty bezpieczeństwa dla jachtu morskiego:

15.1. Statki o długości do 6 m – 100 PLN
15.2. Statki o długości powyżej 6 m do 9 m – 150 PLN
15.3. Statki o długości powyżej 9 m do 12 m – 200 PLN
15.4. Statki o długości powyżej 12 m do 15 m – 300 PLN
15.5. Statki o długości powyżej 15 m do 24 m – 600 PLN
15.6. Statki o długości powyżej 24 m – 1000 PLN

16. Za wykazy wyposażenia do certyfikatu lub karty bezpieczeństwa – 150 PLN, ale nie więcej niż 50% opłaty
z tytułu inspekcji w celu wydania karty bezpieczeństwa.

17. Zniżki opłat:

17.1. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu lub karty bezpieczeństwa na jednorazową podróż pobiera się opłaty w wysokości 50% opłat wymienionych w pkt 14.1–14.8 oraz 15.1–15.6.
17.2. Opłata za przeprowadzenie inspekcji w celu potwierdzenia ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa wynosi 50% wartości stawki określonej do przeprowadzenia inspekcji w celu wydania certyfikatu lub karty bezpieczeństwa, na której dokonano potwierdzenia ważności.
17.3. Jeżeli właścicielem jachtu rekreacyjnego jest: emeryt, rencista, uczeń lub student, opłatę za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu obniża się o 50%.
17.4. Opłaty określone w pkt 14.1–14.8 ulegają obniżeniu o:
– 50% dla statku bez własnego napędu mechanicznego,
– 20% dla statku bez własnego napędu mechanicznego wyposażonego w mechanizmy pomocnicze.

18. Inne opłaty:

18.1. Za ponowną inspekcję statku o obcej przynależności zatrzymanego przez organ inspekcyjny – 4000 PLN
18.2. Za wydanie lub wymianę certyfikatu – 50 PLN
18.3. Za wydanie duplikatu lub odpisu certyfikatu – 50 PLN
18.4. Za przeprowadzenie inspekcji w celu przywrócenia ważności certyfikatu (w szczególności po awarii, zmianach konstrukcyjnych, po unieważnieniu na skutek inspekcji negatywnej) pobiera się opłatę w wysokości 50% opłaty podstawowej pobieranej za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania tego certyfikatu.
18.5. Za przedłużenie ważności certyfikatu na okres do 1 miesiąca bez inspekcji pobiera się za każdy dokument opłatę w wysokości 10% opłaty podstawowej za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania tego certyfikatu, jednakże nie mniej niż 10 PLN.
18.6. Za przedłużenie ważności certyfikatu na okres do 3 miesięcy – pobiera się opłatę w wysokości 30% opłaty podstawowej za przeprowadzanie inspekcji w celu wydania tego certyfikatu, lecz nie mniej niż 50 PLN.
18.7. Za przedłużenie ważności certyfikatu na okres powyżej 3 miesięcy do 5 miesięcy – pobiera się opłatę w wysokości 50% opłaty podstawowej za przeprowadzanie inspekcji w celu wydania tego certyfikatu.
18.8. Opłata za przeprowadzenie kontroli dla stacji atestacji i wyposażenia statku, w tym sprzętu ochrony przeciwpożarowej, środków ratunkowych oraz urządzeń radiowych i nawigacyjnych:

18.8.1. Wydanie świadectwa uznania – 1350 PLN
18.8.2. Potwierdzenie świadectwa uznania – 650 PLN
18.8.3. Rozszerzenie działalności, za każdą dodatkową usługę atestacji – 550 PLN

18.9. Opłaty za zatwierdzenie planu ochrony pożarowej statków morskich oraz rozkładów alarmowych statków pasażerskich:

18.9.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek – 200 PLN
18.9.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek – 400 PLN
18.9.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek – 800 PLN
18.9.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek – 1200 PLN
18.9.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek – opłata jak w pkt 18.9.4 i dodatkowo za każde następne 20 000 jednostek – 400 PLN

18.10. Za zatwierdzenie planu rozmieszczenia środków ratunkowych pobiera się 50% opłaty podstawowej jak za zatwierdzenie planu obrony pożarowej według stawek określonych w pkt 18.9.1–18.9.5.
18.11. Za wydanie zaświadczenia o przedłużeniu ważności tratw lub zwalniaków hydrostatycznych (bez względu na liczbę środków ratunkowych) – 300 PLN
18.12. Za wydanie lub zatwierdzenie dokumentu, planu, poradnika nieujętego w niniejszym załączniku – 300 PLN
18.13. Za zatwierdzenie instrukcji bezpiecznej obsługi przeładunku materiałów niebezpiecznych – 400 PLN
18.14. Za wydanie jednorazowego zwolnienia statku z asysty holowniczej – dotyczy jednorazowych manewrów (za każde: wejście, wyjście, przeholowanie) – 250 PLN
18.15. Za wydanie zezwolenia na manewrowanie w porcie statkiem ze zmniejszoną liczbą holowników lub bez asysty holowniczej (zezwolenie jest wydawane na okres 12 miesięcy) – 4000 PLN
18.16. Za wydanie zezwolenia jednorazowego na manewrowanie w porcie statkiem ze zmniejszoną liczbą holowników lub bez asysty holowniczej (dotyczy wszystkich rodzajów manewrów) – w czasie jednej wizyty w porcie –600 PLN
18.17. Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku morskiego żeglugi międzynarodowej na manewrowanie statkiem bez pilota, na obszarze portu określonego w zezwoleniu lub jego rejonie – 250 PLN
18.18. Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku morskiego żeglugi krajowej na manewrowanie statkiem na wodach morskich bez pilota – 150 PLN
18.19. Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku na jednorazowe manewrowanie statkiem bez pilota – 400 PLN
18.20. Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku żeglugi śródlądowej na manewrowanie statkiem bez pilota na obszarze portu określonego w zezwoleniu lub jego rejonie – 150 PLN
18.21. Za każdorazowe określenie warunków przeładunku materiałów niebezpiecznych w miejscach, dla których nie zatwierdzono instrukcji, o której mowa w pkt 18.13 – 100 PLN
18.22. Za wydanie zezwolenia i określenie warunków wprowadzania/wyprowadzania do/z portu statków ponadgabarytowych, dla których każdorazowo są one wymagane – 200 PLN
18.23. Za wydanie zezwolenia i określenie warunków żeglugi na obszarze portu dla trudnych w manewrowaniu zespołów holowniczych, w których skład wchodzą doki pływające, wraki, dźwigi pływające, jednostki bez napędu z nietypowym ponadgabarytowym ładunkiem, oraz zestawy holownicze, w których skład wchodzą obiekty holowane o długości powyżej 50 m, tj. pontony, kadłuby statków, barki i statki bez własnego napędu – 150 PLN
18.24. Za wydanie zezwolenia i określenie warunków na przeładunek, bunkrowanie na redzie – 50 PLN
18.25. Za zalegalizowanie dziennika pokładowego lub innego dokumentu podlegającego legalizacji – 20 PLN
18.26. Za certyfikat uznania wyposażenia statku za równoważne – 500 PLN
18.27. Za upoważnienie podmiotu do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m –2000 PLN
18.28. Za przeprowadzenie kontroli okresowej podmiotu upoważnionego do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m – 300 PLN
18.29. Za przeprowadzenie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru:

– 4000 PLN – dla statków starszych niż 15 lat,
– 500 PLN – dla statków do 15 lat

18.30. Za przedłużenie ważności karty bezpieczeństwa na okres nie dłuższy niż 5 miesięcy – pobiera się opłatę w wysokości 50% opłaty podstawowej za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania karty bezpieczeństwa.

19. Objaśnienia uzupełniające:

19.1. Dla statków z nieudokumentowaną pojemnością brutto opłaty nalicza się według wzoru:

V = 0,25 × L × B × H,
gdzie:
B – szerokość maksymalna,
H – wysokość boczna,
L – długość całkowita.
Uwaga: dla doków pływających H oznacza wysokość boczną łącznie z basztami.

19.2. Koszty przejazdów oraz pobytu audytorów/inspektorów poza siedzibami urzędów morskich, związane
z przeprowadzaniem audytu lub inspekcji, w tym audytów dodatkowych lub inspekcji doraźnych, o których mowa
w art. 20 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 pkt 1 i 5, z przeprowadzeniem oceny stanu technicznego, o której mowa w art. 28
ust. 1 pkt 2, oraz wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 18a, ponosi armator statku. W przypadku gdy
opłata netto wynosi poniżej 10 PLN, odstępuje się od jej pobrania.
19.3. Opłaty za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania, potwierdzenia, przedłużenia lub przywrócenia ważności
wszystkich certyfikatów statku ponosi armator lub właściciel statku
19.4. Za przeprowadzenie inspekcji lub audytu w dni ustawowo wolne od pracy lub poza godzinami pracy urzędu morskiego opłata zostaje podwyższona o 50% podstawowej opłaty za przeprowadzenie inspekcji.
19.5. Wszystkie procenty wymienione w tekście należy liczyć od opłat podstawowych.
19.6. Ilekroć opłaty przewidziane taryfą są uzależnione od długości, należy przez to rozumieć długość całkowitą statku.

 

Cennik - dokumenty

 OPŁATY ZA WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW KWALIFIKACYJNYCH

 

 1. Opłaty za dyplomy oficerskie i świadectwa marynarskie oraz ich duplikaty:
  1. Dyplom oficera statków morskich w żegludze międzynarodowej - 50 PLN
  2. Dyplom oficera statków morskich w żegludze krajowej - 30 PLN
  3. Dyplom pilota morskiego - 50 PLN
  4. Świadectwo marynarza - 30 PLN
  5. Potwierdzenie uznania - 50 PLN
  6. Świadectwo przeszkolenia - 20 PLN
  7. Przy wydaniu pierwszego duplikatu dokumentu kwalifikacyjnego opłatę podwyższa się o 50% opłaty podstawowej za ten dokument. Przy wydawaniu kolejnego duplikatu opłatę podwyższa się o 100%.

 2. Opłaty za zezwolenie na zajmowanie stanowiska:
  1. Zezwolenie na zajmowanie stanowiska oficerskiego (art. VIII Konwencji STCW) - 40 PLN
  2. Zezwolenie na zajmowanie stanowiska marynarskiego - 20 PLN
  3. Zezwolenie na pełnienie czynności pilotowych w pilotażu pełnomorskim - 30 PLN
  4. Karta identyfikacyjna pilota pełnomorskiego - 40 PLN
  5. Szczególne uprawnienia pilotowe - 50 PLN
  6. Zezwolenie na pełnienie czynności pilotowych dla kapitana żeglugi śródlądowej na statkach żeglugi śródlądowej obcych bander na wodach administrowanych przez urząd morski - 200 PLN

 3. Opłaty za dyplomy oficerskie i świadectwa członków załóg jachtów komercyjnych oraz ich duplikaty:
  1. Świadectwo dla członka załogi jachtu komercyjnego - 30 PLN
  2. Dyplom oficera jachtu komercyjnego o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 30 PLN
  3. Dyplom oficera jachtu komercyjnego o pojemności brutto (GT) od 500 jednostek do 3000 jednostek - 50 PLN
  4. Przy wydaniu pierwszego duplikatu dokumentu kwalifikacyjnego opłatę podwyższa się o 50% opłaty podstawowej za ten dokument. Przy wydawaniu kolejnego duplikatu opłatę podwyższa się o 100%.

 4. Inne dokumenty:
  1. Za potwierdzenie autentyczności dokumentu - 5 PLN
  2. Za wydanie wyciągu pływania, sporządzonego dla innych celów niż potrzeby urzędu - 10 PLN
  3. Za wydanie zaświadczenia lub innego dokumentu niż wymienione wyżej - 10 PLN

Przepisy

 Zarządzenia i zarządzenia porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku

DataTytuł zarządzeniaDz. Urz. Woj. Zachodnio-
pomorskiego
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
2012.06.05 Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 5 czerwca 2012 r. - Przepisy Portowe.
Treść zarządzenia
   
2012.05.17 Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej.
Treść zarządzenia
DZ. URZ.
2012.1436
DZ. URZ.
2012.2103
2012.04.26 Zarządzenie Porządkowe Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wymogów zabezpieczenia brzegu morskiego, wydm nadmorskich i zalesień ochronnych w nadbrzeżnym pasie technicznym.
Treść zarządzenia
DZ. URZ.
2012.1120
DZ. URZ.
2012.1772
2011.09.01 Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 1 września 2011r. - zmieniające Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z 26 lipca 2010r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej.
Treść zarządzenia
Nr 118 poz. 2137
Nr 142 poz. 2937
2011.03.04 Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 4 marca 2011 r. - Przepisy Portowe.
Treść zarządzenia
Nr 75 poz. 1400
Nr 80 poz. 1707
2010.12.08 Zrządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów DŸwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy, Łeba.
Treść zarządzenia
Nr 15/2011 poz. 236
Nr 8/2011 poz. 227
2010.07.26 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej.
Treść zarządzenia
Nr 115 poz. 2112
Nr 143 poz. 2798
2009.03.25 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń oraz instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej.
treść zarządzenia
Nr 44 poz. 1113
Nr 57 poz. 1086
2009.03.25 Zarządzenie nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów: DŸwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy i Łeba.
treść zarządzenia
Nr 44 poz. 1114
Nr 57 poz. 1087
2008.10.10 Zarządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 10 paŸdziernika 2008 r. w sprawie zmiany Przepisów Portowych.
treść zarządzenia
Nr 90 poz.1900
Nr 133 poz. 3365
2008.10.14 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 14 paŸdziernika 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów: DŸwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy i Łeba.
treść zarządzenia
Nr 90 poz. 1901
Nr 133 poz. 3366
2008.10.14 Zarządzenie nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 14 paŸdziernika 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń oraz instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 90/08 poz. 1901 Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 133/08 poz. 3366
treść zarządzenia
Nr 90 poz. 1902
Nr 133 poz. 3367
2008.07.07 Zarządzenie nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 7 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń oraz instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej.
treść zarządzenia
Nr 66 poz. 1452
Nr 57 poz. 1087
2008.06.05 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Przepisów Portowych.
treść zarządzenia
Nr 59 poz. 1344
Nr 65 poz. 1825
2008.05.09 Zarządzenie porządkowe Nr 1 Dyrektora UM z dnia 9 maja 2008 r., zmieniające zarządzenie porządkowe w sprawie określenia wymogów zabezpieczenia brzegu morskiego, wydm nadmorskich i zalesień ochronnych w nadbrzeżnym pasie technicznym.
treść zarządzenia
Nr 08.53 poz.1177
Nr 78 poz. 2067
2007.07.30 Zarządzenie porządkowe nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie płetwonurkowania na wrakach.
treść zarządzenia
Nr 88 poz. 1476
Nr 132 poz. 2380
2007.07.24 Zarządzenie nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zwolnień z pilotażu obowiązkowego na obszarze właściwości terytorialnej Urzędu Morskiego w Słupsku.
treść zarządzenia
Nr 88 poz. 1475
Nr 129 poz. 2331
2007.01.02 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Przepisów Portowych.
treść zarządzenia
3/07 poz. 141
11/07 poz. 343
2006.11.24 Zarządzenie porządkowe nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie zakazu nurkowania na wraku statku - mogile wojennej.
treść zarządzenia
120/06 poz. 2527
136/06 poz. 2804
2006.05.04 Zarządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie określenia granic pasa ochronnego Urzędu Morskiego w Słupsku na terenie Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.
treść zarządzenia
71/06 poz. 1265
57/06 poz. 1187
2006.05.04 Zarządzenie nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego Urzędu Morskiego w Słupsku na terenie Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.
treść zarządzenia
71/06 poz. 1264
57/06 poz. 1186
2006.02.28 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany przepisów portowych.
treść zarządzenia
23/06 poz. 382
18/06 poz. 353
2006.01.31 Zarządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany przepisów portowych.
treść zarządzenia
5/2006 poz. 71
5/2006 poz. 75
2005.10.14 Zarządzenie nr 2 z dnia 14 paŸdziernika 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej
treść zarządzenia
załącznik do zarządzenia
Nr 85 poz. 1752
Nr 107 poz. 2178
2005.06.29 Zarządzenie nr 1 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej
treść zarządzenia
załącznik do zarządzenia
-
74/05 poz. 1466
2004.12.22 Zarządzenie nr 4/2004 w spr. zmiany przepisów portowych
treść zarządzenia,załącznik nr 1,załącznik nr 2, załacznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5
9/05 p.153
11/05 p.228
2004.12.22 Zarządzenie nr 3/2004 zmieniające zarządzenie w spr. dodatkowych wymagań i procedur dotyczących bezpieczeństwa załadunku i wyładunku masowców.
treść zarządzenia
9/05 p.152
11/05 p.227
2004.12.14 Zarządzenie nr 2/2004 zmieniające zarządzenia w spr. określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej.
treść zarządzenia
treść załącznika
94/04 p.1935
157/04 p.3299
2004.06.03 Komunikat nr 8 w spr. przejścia granicznego w porcie Ustka
treść komunikatu
42/04 p.797
77/04 p.1455
2004.06.03 Komunikat nr 9 w spr. przejścia granicznego w porcie Darłowo
treść komunikatu
42/04 p.798
77/04 p.1456
2004.06.03 Komunikat nr 10 w spr. przejścia granicznego w porcie Łeba
treść komunikatu
42/04 p.799
77/04 p.1457
2004.06.03 Komunikat nr 11 w spr. przejścia granicznego w porcie Kołobrzeg
treść komunikatu
42/04 p.800
77/04 p.1458
2004.05.25 Zarz. porz. 3/2004 w spr. listy obiektów portowych dla których należy powołać oficerów ochrony obiektu portowego i wykonać plan ochrony
treść komunikatu
48/04 p.911
84/04 p.1560
2004.05.14 Zarz. porz. 2/2004 w spr. wytycznych do sporządzania oceny stopnia ochrony oraz planów ochrony statku i obiektu portowego
treść komunikatu
48/04 p.910
84/04 p.1559
2004.04.04 Zarządzenie nr 1/2004 w spr. dodatkowych wymagań i procedur dot. bezpieczeństwa załadunku i wyładunku masowców
treść komunikatu
36/04 p. 686
62/04 p. 1187
2004.01.21 Zarz. porz. 1/2004 w spr. określenia wymogów zabezpieczenia brzegu morskiego, wydm nadmorskich i zalesień ochronnych w nadbrzeżnym pasie technicznym
treść komunikatu
10/04 p. 192
13/04 p. 265
2003.01.15 Zarządzenie nr 1/03 w sprawie przepisów portowych
treść zarządzenia
4/03 p.77
19/03 p.185
2002.03.15 Zarządzenie nr 1/02 w sprawie nurkowania na wrakach
treść zarządzenia
21/02 p.372
19/02 p.482
2000.12.15 Zarządzenie 3/00 w sprawie zmian w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów DŸwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy, Łeba
40/00 p.509
119/00 p.763
  Dz.Urz.Woj. KoszalińskiegoDz.Urz.Woj. Słupskiego
1998.10.30 10/98 w spr. warunków uznawania stacji przeprowadzających atestację środków ratunkowych i wydawania im świadectw uznania  
28/98 p. 192
1997.09.23 1/97 w spr. określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów DŸwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy, Łeba
30/97 p. 131
zm. 17/98 p. 99
26/97 p. 167
zm. 119/00 p.763 (pomorskie)
1997.02.27 2/97 w spr. instrukcji postępowania w przypadku wyłowienia przedmiotów i substancji, których wygląd lub inne cechy wskazują, że mogą być bojowymi środkami chemicznymi
4/97 p. 20
12/97 p. 59
1994.02.01 5/94 w spr. określenia granicy terytorialnej przystani morskiej w Ustroniu Morskim
3/94 p. 13
 
1994.02.01 4/94 w spr. określenia granicy terytorialnej przystani morskiej w Unieściu
3/94 p. 12
 
1994.02.01 3/94 w spr. określenia granicy terytorialnej przystani morskiej w Dąbkach
3/94 p. 11
 
1994.02.01 2/94 w spr. określenia granicy terytorialnej przystani morskiej w Chłopach
3/94 p. 10
 
1994.02.01 1/94 w spr. określenia granicy terytorialnej przystani morskiej w Jarosławcu  
9/94 p. 44
1993.06.01 1/93 w spr. akcji przeciwsztormowych
17/93 p. 156
13/93 p. 128