Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego

Kadra

Kontakt:

 • tel. (0 59) 847-42-14
  fax (0 59) 847-42-55
  e-mail: ios @ umsl.gov.pl

Główny Inspektor:

 • Tomasz Cepiński
  tel.: (0 59) 847-42-14
  email: tcepinski @ umsl.gov.pl

Starszy Inspektor:

 • Anna Raczyńska
  tel.: (0 59) 847-42-14
  email: araczynska @ umsl.gov.pl

Inspektorzy realizujący funkcje publicznoprawne:

 • Port Kołobrzeg: 
  .
 • Port Darłowo:
  Piotr Pryputniewicz,
  email: ppryputniewicz @ umsl.gov.pl
 • Port Ustka:
  Eugieniusz Brusanowski,
  email: ebrusanowski @ umsl.gov.pl
 • Port Łeba:
  .

Informacje ogólne

Do zadań Inspektoratu należy w szczególności:

 • ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczaniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji,
 • prowadzenie doraźnych inspekcji statków, dotyczących przestrzegania przepisów w zakresie przedmiotowym określonym w p. 1),
 • wydawanie zezwoleń na zatapianie w morzu substancji ze statków lub usuwania do morza urobku z pogłębiania dna, dokonywania stosownych zgłoszeń oraz składanie informacji o zatopieniach lub usunięciach,
 • podejmowanie prawem przewidzianych działań związanych ze stwierdzonymi faktami zanieczyszczeń lub zagrożeniem zanieczyszczenia polskich obszarów morskich, w tym:
  • ocena sytuacji faktycznej,
  • składanie informacji odpowiednim organom,
  • wzywanie i udzielanie pomocy zagranicznej w celu zwalczania zanieczyszczeń,
  • powiadamianie Komisji Helsińskiej,
 • prowadzenie postępowań w odniesieniu do statków i osób naruszających przepisy o ochronie środowiska morskiego, w tym:
  • ustalanie sprawców zanieczyszczeń lub zagrożeń zanieczyszczeniem,
  • wydawanie decyzji o ukaraniu,
 • uczestniczenie w procesach uzgadniania:
  • zezwoleń na działalność inwestycyjną w polskich obszarach morskich,
  • badań naukowych,
  • poszukiwania, rozpoznawania, i wydobywania zasobów mineralnych,
  • pozwoleń wodnoprawnych,
  • planów i projektów zagospodarowania portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, - w aspekcie ochrony środowiska morskiego,
 • udział w określaniu zasad współpracy urzędów morskich ze Strażą Graniczną i Marynarką Wojenną,
 • współpraca ze Strażą Graniczną w sprawach wykrywania zanieczyszczeń środowiska morskiego i ich sprawców,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie prac podwodnych i pozwoleń na przeszukiwanie wraków oraz na prowadzenie badań archeologicznych,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem zanieczyszczeń polskich obszarów morskich, w tym w szczególności:
  • nadzór nad funkcjonowaniem organizacji zwalczania,
  • opracowywanie, uzgadnianie, aktualizacja planów, programów i regulaminów związanych z funkcjonowaniem organizacji zwalczania,
  • przeprowadzanie kontroli i alarmów próbnych,
  • zbieranie informacji o przebiegu akcji zwalczania, powiadamianie o zagrożeniu, wzywanie pomocy,
  • wypracowywanie wniosków służących podejmowaniu decyzji w zakresie efektywnego zwalczania zanieczyszczania i jego skutków, a w odniesieniu do statków obcych bander - zgodnych z międzynarodowymi postanowieniami dotyczącymi zakresu interwencji na morzu pełnym,
 • nadzór i kontrola funkcjonowania systemów zdawania, odbioru i utylizacji nieczystości statkowych w portach, w tym kontrole:
  • urządzeń technicznych zainstalowanych na statkach,
  • lądowych urządzeń do odbioru i utylizacji nieczystości statkowych,
  • organizacyjnego funkcjonowania systemów odbioru,
  • prawidłowości rozliczeń finansowych,
 • sprawowanie kontroli czystości polskich obszarów morskich,
 • nadzór i kontrola nad przeładunkami i zabezpieczeniem w okresie składowania na terenie portów substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska morskiego,
 • kontrola paliwa dostarczanego na statki u jego dostawców,
 • wydawanie zezwoleń na złomowanie statków na terenie portów,
 • wykonywanie zadań współpracy międzynarodowej w zakresie spraw pozostających w kompetencji Inspektoratu,
 • współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej i innymi instytucjami w sprawach ochrony środowiska morskiego,
 • opiniowanie i udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych w sprawach ochrony środowiska morskiego,
 • sporządzanie sprawozdań o stwierdzonych faktach zanieczyszczeń morza, naruszenia przepisów konwencyjnych oraz o zastosowanych sankcjach, według wytycznych KH i MEPC,
 • fakturowanie należności wynikających z zakresu działania Inspektoratu.

Inspektoratowi podlegają w terenie inspektorzy ochrony środowiska morskiego z siedzibami w Kapitanatach Portów: Kołobrzeg, Darłowo, Ustka i Łeba.

O Ochronie

 Ochrona Środowiska Morskiego

Ochrona środowiska morskiego, w tym wód Bałtyku, obejmuje m.in. przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wytwarzanym: ze statków, ze źródeł lądowych, z prac pogłębiarskich, z eksploatacji dna, z układania kabli i rurociągów. Odrębną dziedziną ochrony środowiska morskiego jest zapobieganie i zwalczanie zanieczyszczeń olejowych na morzu. Pod względem terytorialnym, ochrona środowiska morskiego obejmuje morskie wody wewnętrzne (do których należą wody w portach), morze terytorialne (pas 12 mil morskich od brzegu) oraz wyłączną strefę ekonomiczną (pozostałe wody do granicy rozdzielającej państwa sąsiednie) wraz z dnem morskim i zasobami naturalnymi znajdującymi się pod nim. W administrowaniu przez Urząd Morski w Słupsku znajduje się ok. 1/3 powierzchni akwenów polskich obszarów morskich. Granice pomiędzy wodami będącymi w jurysdykcji UM Słupsk i sąsiednich urzędów morskich przebiegają wzdłuż południków i znajdują się na pozycjach: 15023'24''E (z UM Szczecin) i 17040'30''E (z UM Gdynia).

Ochrona wód Bałtyku przed zanieczyszczeniami

1. Odbiór w portach nieczystości ze statków.

Odbiór nieczystości statkowych obejmuje: wody zaolejone, ścieki socjalne, odpady bytowo-gospodarcze, pozostałości ładunkowe, wody balastowe. Zachętą do zdawania nieczystości jest wprowadzenie organizacji ich odbioru, na zasadzie "bez pobierania szczególnej opłaty". Taki system, obejmujący odbiór wód zaolejonych, funkcjonuje do tej pory w czterech portach: Darłowo, Kołobrzeg, Łeba i Ustka. Za zdawanie pozostałych nieczystości zapłatę pobiera prowadzący usługę odbioru. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o portach, od 06 listopada 2001 r. koszt odbioru iunieszkodliwiania odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków pokrywany ma być w ramach opłaty tonażowej.

2. Uzgadnianie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do morza ścieków ze źródeł lądowych.

Zanieczyszczenia wprowadzane są do morza m.in. poprzez kanalizację ścieków oczyszczonych, których wylot znajduje się bezpośrednio w morzu. Przykładem takich oczyszczalni są m.in.: Oczyszczalnia Ścieków Grzybowo k. Kołobrzegu oraz Zakład Płyt Wiórowych "Alpex Karlino"- z wylotem przy Ustroniu Morskim. Inne źródła zanieczyszczeń to np. Stacja Utylizacji Wód Zaolejonych w Ustce - wylot z separatora oleju do kanału portowego w Ustce.

3. Wydawanie zezwoleń na odkładanie do morza urobku z prac pogłębiarskich.

Odkładanie do morza urobku z pogłębiania dna portów i red podlega procedurze zezwoleń. Wydanie zezwolenia uwarunkowane jest m.in. stanem czystości materiału dennego i osadów, pod względem zawartości substancji szkodliwych dla środowiska morskiego. Wykaz substancji oraz dopuszczalna ich zawartość przy której można urobek odłożyć do morza znajduje się w załączniku do konwencji helsińskiej o ochronie środowiska morza Bałtyckiego. Ilość urobku przeznaczonego do zatopienia określa się na podstawie badań batymetrycznych wykonywanych podczas sondaży dna. Tylko część urobku trafia do morza, zaś część odkładana jest również na brzeg.

4. Określanie warunków na eksploatację dna morskiego.

Na obszarach morskich znajdujących się w granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w Słupsku eksploatowane jest m.in. kruszywo z Ławicy Słupskiej. Przestrzeganie warunków ochrony środowiska polega na m.in. ustaleniu obszaru eksploatacji (kwatery), określeniu ilości kruszywa jaką można wydobyć oraz innych warunków wykonywania prac. Poza kruszywami, dno jest eksploatowane z podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Platformy wiertnicze (PetroBaltic i Baltic Beta) znajdują się na wysokości Władysławowa w odległości ok. 60 km od brzegu. Otwór wiertniczy B-21, w którym odkryto złoże gazu ziemnego, znajduje się w granicach obszaru administrowanego przez UM Słupsk. Kontrola czystości wód morskich wokół wież prowadzona jest m.in. poprzez obserwacje powierzchni morza z samolotu.

5.Uzgadnianie tras przebiegu kabli i rurociągów.

Na dnie morza układane są m.in. kable i rurociągi. W ostatnim okresie położono np. kabel światłowodowy z Bornholmu do Kołobrzegu oraz kabel energetyczny Szwecja Polska, wychodzący na ląd w rejonie Ustki - i biegnący dalej pod ziemią do stacji przemiennikowej w Wierzbięcinie k.Bierkowa, stąd linią napowietrzną do sieci energetycznej. Trasę przebiegu kabli na pełnym morzu (WSE) uzgodniono z Ministrem Transportu iGospodarki Morskiej, zaś na morzu terytorialnym oraz w pasie nadmorskim z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku. Na obszarze morza terytorialnego oraz pasa nadmorskiego uzgodnienie takie dokonywane jest w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Badania

Tabele wyników badań próbek morskich wód wewnętrznych.

 

Bieżące

Grudzień 2019

  Dźwirzyno
basen portowy
Dźwirzyno
wyjście z portu
Rowy
basen portowy
Rowy
wyjście z portu
Łeba
basen portowy
Łeba
wyjście z portu
BZT5 [mg/l] <3 <3 3 4 <3 <3
ChZT Cr [mg/l] 44 53 32 45 40 55
odczyn [pH] 7,8 7,8 8,1 8,1 8,1 8,1
sub. rozp. [mg/l] 4358 4052 1166 1400 2288 2274
zaw. ogólna [mg/l] 33 40 21 42 20 40
chlorki [mg/l] 2200 1980 521 534 1040 1170
ołów [mg/l] 0,0024 0,0024 0,0019 0,0023 0,0025 0,0025
kadm [mg/l] <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 < 0,00013
cynk [mg/l] 0,014 0,014 0,016 0,020 0,016 0,039
ropopochodne [mg/l] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

 

Czerwiec 2019

  Dźwirzyno
basen portowy
Dźwirzyno
wyjście z portu
Rowy
basen portowy
Rowy
wyjście z portu
Łeba
basen portowy
Łeba
wyjście z portu
BZT5 [mg/l] 4 <3 <3 <3 <3 <3
ChZT Cr [mg/l] 93 88 96 82 139 179
odczyn [pH] 8,7 8,7 8,7 8,7 8,5 8,6
sub. rozp. [mg/l] 944 912 882 896 3670 3846
zaw. ogólna [mg/l] 33 35 35 34 53 51
chlorki [mg/l] 369 365 356 349 1810 1170
ołów [mg/l] 0,0019 0,0027 0,0020 0,0024 0,0021 0,0023
kadm [mg/l] <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 < 0,00010
cynk [mg/l] 0,013 0,0074 0,0051 0,0029 0,0063 0,0045
ropopochodne [mg/l] <0,1 <0,1 0,2 0,3 0,5 1,8

 

Rok 2018

Grudzień 2018

  Dźwirzyno
basen portowy
Dźwirzyno
wyjście z portu
Rowy
basen portowy
Rowy
wyjście z portu
Łeba
basen portowy
Łeba
wyjście z portu
BZT5 [mg/l] <3 <3 4 3 5 <3
ChZT Cr [mg/l] 40 35 37 36 52 41
odczyn [pH] 7,8 7,8 7,9 8,0 7,8 7,9
sub. rozp. [mg/l] 4130 3890 1460 1390 1650 2740
zaw. ogólna [mg/l] 7,6 8,0 10 11 10 10
chlorki [mg/l] 1192 1851 638 603 709 1300
ołów [mg/l] 0,0027 0,0013 <0,006 <0,006 <0,006 <0,06
kadm [mg/l] <0,00010 <0,00010 <0,0006 <0,0006 <0,0006 < 0,0006
cynk [mg/l] 0,028 0,024 0,015 0,014 0,026 0,008
ropopochodne [mg/l] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

 

Czerwiec 2018

  Dźwirzyno
basen portowy
Dźwirzyno
wyjście z portu
Rowy
basen portowy
Rowy
wyjście z portu
Łeba
basen portowy
Łeba
wyjście z portu
BZT5 [mg/l] <3 <3 5±0,006 4±1 4±1 3±1
ChZT Cr [mg/l] 81 78 57±9 65±10 <30 88±13
odczyn [pH] 7,9 8,0 8,9±0,1 8,7±0,1 9,1±0,1 9,1±0,1
sub. rozp. [mg/l] 4621 5910 323±32 310±31 345±34 260±26
zaw. ogólna [mg/l] 18 23 50±6 37±5 44±6 36±5
chlorki [mg/l] 1892 2830 111±11 89±9 111±11 89±9
ołów [mg/l] 0,0010 0,0010 0,0024±,0003 0,0020±0,0002 0,0025±0,0003 0,0022±0,0002
kadm [mg/l] <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 < 0,00010
cynk [mg/l] 0,028 0,028 0,044±,006 0,053±0,007 0,030±0,004 0,051±0,007
ropopochodne [mg/l] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

 

Rok 2017

Październik 2017

Dźwirzyno
basen portowy
Dźwirzyno
wyjście z portu
Rowy
basen portowy
Rowy
wyjście z portu
Łeba
basen portowy
Łeba
wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 2 1,8 <3 <3 <3 <3
ChZT Cr [g/m3] 151 98 50 33 49 +/- 7 47 +/- 7
odczyn [pH] 7,9 8,0 7,7 7,7 7,8 +/- 0,1 7,8 +/- 0,1
sub. rozp. [g/m3] 5976 6930 627 618 216 +/- 22 219 +/- 22
zaw. ogólna [g/m3] 21 21 4,4 9,2 6,4 +/- 2 6,8 +/- 2
chlorki [g/m3] 2678 3010 210 193 9,6 +/- 2 9,7 +/- 2
ołów [g/m3] 0,0037 0,0063 0,0024 0,0019 0,35 +/- 0,04 0,31 +/- 0,03
kadm [g/m3] 0,00024 0,00027 0,0001 <0,0001 <0,0001 < 0,0001
cynk [g/m3] 0,054 0,060 0,056 0,07 0,016 +/- 0,002 0,017 +/- 0,002
ropopochodne [g/m3] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

 

Kwiecień 2017

Dźwirzyno
basen portowy
Dźwirzyno
wyjście z portu
Rowy
basen portowy
Rowy
wyjście z portu
Łeba
basen portowy
Łeba
wyjście z portu
BZT5 [g/m3] <3 <3 <3 4 +/- 1 <3 7 +/- 1
ChZT Cr [g/m3] 69 +/- 10 61 +/- 9 85 +/- 13 107 +/- 16 46 +/- 7 87 +/- 13
odczyn [pH] 8,2 +/- 0,1 8,3 +/- 0,1 8,5 +/- 0,1 8,3 +/- 0,1 8,5 +/- 0,1 8,3 +/- 0,1
sub. rozp. [g/m3] 3678 +/- 368 5906 +/- 591 2132 +/- 213 2118 +/- 212 3034 +/- 303 2581 +/- 258
zaw. ogólna [g/m3] 11 +/- 1 21 +/- 2 23 +/- 3 20 +/- 2 25 +/- 3 26 +/- 3
chlorki [g/m3] 1690 +/-169 2940 +/- 294 928 +/- 93 1370 +/- 137 1494 +/- 149 1370 +/- 137
ołów [g/m3] <0,0010 <0,0010 <0,001 <0,001 <0,001 <001
kadm [g/m3] <0,00010 <0,00010 <0,0001 <0,0001 <0,0001 < 0,0001
cynk [g/m3] 0,087 +/- 0,0011 0,026 +/- 0,003 0,0065 +/- 0,0008 0,0055 +/- 0,0007 0,0078 +/- 0,001 0,012 +/- 0,002
ropopochodne [g/m3] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

 

Rok 2016

Wrzesień 2016

 

Dźwirzyno basen portowy

Dźwirzyno wyjście z portu

Ustka basen portowy

Ustka wyjście z portu

Rowy basen portowy

Rowy wyjście z portu

Łeba basen portowy

Łeba wyjście z portu

BZT5 [g/m3]

<3

<3

<3

<3

4 +/- 1

5 +/- 1

6 +/- 1

32 +/- 6

ChZT Cr [g/m3]

79

70

<30

<30

58 +/- 9

58 +/- 9

60 +/- 9

94 +/- 14

odczyn [pH]

8,6

8,6

8,0 +/- 0,1

7,7 +/- 0,1

8,4 +/- 0,1

8,5 +/- 0,1

8,4 +/- 0,1

8,4 +/- 0,1

sub. rozp. [g/m3]

3785

3821

1305 +/- 130

1946 +/- 195

827 +/- 83

876 +/- 88

2101 +/- 210

2605 +/- 260

zaw. ogólna [g/m3]

24

27

<2

5,4 +/- 0,6

32 +/- 4

48 +/- 6

25 +/- 3

20 +/- 2

chlorki [g/m3]

2003

2052

500 +/- 50

881 +/- 88

320 +/- 32

338 +/- 34

923 +/- 92

1140 +/- 114

ołów [g/m3]

<0,0010

<0,0010

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

kadm [g/m3]

<0,00010

<0,00010

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

< 0,0001

cynk [g/m3]

-

-

0,013 +/- 0,002

0,012 +/- 0,002

0,019 +/- 0,002

0,062 +/- 0,008

0,091 +/- 0,012

0,001 +/- 0,001

ropopochodne [g/m3]

-

-

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

 

Maj 2016

 

Dźwirzyno basen portowy

Dźwirzyno wyjście z portu

Ustka basen portowy

Ustka wyjście z portu

Rowy basen portowy

Rowy wyjście z portu

Łeba basen portowy

Łeba wyjście z portu

BZT5 [g/m3]

<3

<3

4 +/- 1

<3

5 +/- 1

4 +/- 1

<3

<3

ChZT Cr [g/m3]

106

96

58 +/- 9

104 +/- 16

137 +/- 21

178 +/- 27

880 +/- 132

1051 +/- 158

odczyn [pH]

7,9

8,0

8,0 +/- 0,1

8,0 +/- 0,3

8,8 +/- 0,1

8,8 +/- 0,1

7,9 +/- 0,1

7,9 +/- 0,1

sub. rozp. [g/m3]

5200

5090

752 +/- 75

1170 +/- 117

1550 +/- 155

1570 +/- 157

9481 +/- 948

9973 +/- 997

zaw. ogólna [g/m3]

23

27

8,0 +/- 1,0

7,0 +/- 1,0

22 +/- 3

24 +/- 3

15 +/- 2

15 +/- 2

chlorki [g/m3]

2120

1980

296 +/- 30

476 +/- 48

723 +/- 72

705 +/- 70

3866 +/- 387

4207 +/- 421

ołów [g/m3]

<0,0010

<0,0010

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<001

kadm [g/m3]

<0,00010

<0,00010

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

< 0,0001

cynk [g/m3]

0,028

0,023

<0,001

<0,001

0,0018 +/- 0,0002

<0,001

0,0034 +/- 0,0004

0,011 +/- 0,001

ropopochodne [g/m3]

<0,1

<0,1

0,9 +/- 0,4

0,8 +/- 0,3

1,5 +/- 0,6

1,1 +/- 0,4

<0,1

<0,1

 

Pozostałe

Listopad 2015

  Dźwirzyno basen portowy Dźwirzyno wyjście z portu Ustka basen portowy Ustka wyjście z portu Rowy basen portowy Rowy wyjście z portu Łeba basen portowy Łeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] <3 <3 <0,5 <0,5 1,7 +/- 0,3 2,7 +/- 0,5 1,4 +/- 0,3 1,9 +/- 0,4
ChZT Cr [g/m3] 487 +/- 64 582 187 +/- 28 339 +/- 51 488 +/- 73 499 +/- 75 95 +/- 14 73 +/- 11
odczyn [pH] 8,0 +/- 0,1 8,0 +/- 0,1 7,9 +/- 0,1 7,7 +/- 0,1 8,1 +/- 0,1 8,8 +/- 0,1 8,0 +/- 0,1 8,0 +/- 0,1
sub. rozp. [g/m3] 5410 +/- 541 5790 +/- 579 1820 +/- 180 3270 +/- 330 4100 +/- 410 4040 +/- 400 10000 +/- 1000 9220 +/- 920
zaw. ogólna [g/m3] 7,2 +/- 0,7 7,8 +/- 0,8 < 2 9,5 +/- 1,1 30 +/- 4 41 +/- 5 9,2 +/- 1,1 14 +/- 2
chlorki [g/m3] 2620 +/- 262 2960 +/- 296 860 +/- 90 1600 +/- 200 2000 +/- 200 2000 +/- 200 4200 +/- 420 4200 +/- 420
ołów [g/m3] <0,0010 <0,0010 0,0014 +/- 0,0002 <0,0010 0,0012 +/- 0,0001 0,0012 +/- 0,0001 <0,0010 <0010
kadm [g/m3] <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 0,00014 +/- 0,00002 < 0,00010
cynk [g/m3] 0,022 +/- 0,002 0,028 +/- 0,003 0,158 +/- 0,021 0,095 +/- 0,012 0,058 +/- 0,008 0,069 +/- 0,009 0,025 +/- 0,003 0,012 +/- 0,002
ropopochodne [g/m3] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

 

 

Kwiecień 2015

  Dźwirzyno basen portowy Dźwirzyno wyjście z portu Ustka basen portowy Ustka wyjście z portu Rowy basen portowy Rowy wyjście z portu Łeba basen portowy Łeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 0,89 +/- 0,18 1,4 +/- 0,3 <3 <3 3,4 +/- 0,7 1,8 +/- 0,4 1,7 +/- 0,3 1,4 +/- 0,3
ChZT Cr [g/m3] 110 +/- 16 83 +/- 12 <30 <30 42 +/- 6 105 +/- 16 67 +/- 10 101 +/- 15
odczyn [pH] 7,9 +/- 0,1 8,0 +/- 0,1 7,9 +/- 0,1 7,9 +/- 0,1 8,3 +/- 0,1 7,9 +/- 0,1 7,8 +/- 0,1 7,9 +/- 0,1
sub. rozp. [g/m3] 7460 +/- 746 8100 +/- 810 1237 +/- 124 1943 +/- 194 3782 +/- 378 9314 +/- 931 9305 +/- 930 9809 +/- 981
zaw. ogólna [g/m3] 5,8 +/- 0,7 5,2 +/- 0,6 7,2 +/- 0,9 3,2 +/- 0,4 14 +/- 2 23 +/- 3 35 +/- 4 49 +/- 6
chlorki [g/m3] 636 +/- 64 573 +/- 57 590 +/- 59 910 +/- 91 1650 +/- 250 4150 +/- 620 4220 +/- 630 4290 +/- 640
ołów [g/m3] <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0043 +/- 0,0005 0,0062 +/- 0,0007
kadm [g/m3] <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 0,00010 +/- 0,00001
cynk [g/m3] 0,037 +/- 0,004 0,023 +/- 0,003 0,016 +/- 0,002 0,0094 +/- 0,0012 0,015 +/- 0,002 0,014 +/- 0,002 0,026 +/- 0,003 0,018 +/- 0,002
ropopochodne [g/m3] 0,3 +/- 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

 

Październik 2014

  Dźwirzyno basen portowy Dźwirzyno wyjście z portu Ustka basen portowy Ustka wyjście z portu Rowy basen portowy Rowy wyjście z portu Łeba basen portowy Łeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 4,0 +/- 0,8 3,0 +/- 0,6 <0,5 <0,5 1,7 +/- 0,3 1,7 +/- 0,3 5,8 +/- 1,2 4,5 +/- 0,9
ChZT Cr [g/m3] 63 +/- 9 58 +/- 9 <30 <30 42 +/- 6 43 +/- 6 206 +/- 31 209 +/- 31
odczyn [pH] 8,4 +/- 0,1 8,5 +/- 0,1 8,0 +/- 0,1 7,9 +/- 0,1 9,2 +/- 0,1 9,2 +/- 0,1 8,9 +/- 0,1 8,9 +/- 0,1
sub. rozp. [g/m3] 4040 +/- 404 3660 +/- 366 1200 +/- 120 2370 +/- 237 1080 +/- 108 1060 +/- 106 3550 +/- 355 3630 +/- 363
zaw. ogólna [g/m3] 19 +/- 2 25 +/- 3 2,0 +/- 0,2 2,4 +/- 0,3 24 +/- 3 31 +/- 4 25 +/- 3 36 +/- 4
chlorki [g/m3] 1960 +/- 196 1750 +/- 175 478 +/- 48 480 +/- 48 464 +/- 46 460 +/- 46 1770 +/- 177 1800 +/- 180
ołów [g/m3] <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0016 +/- 0,0002 <0,0010 <0,0010
kadm [g/m3] 0,00011 +/- 0,0001 0,00012 +/- 0,00001 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010
cynk [g/m3] 0,026 +/- 0,003 0,016 +/- 0,002 0,0028 +/- 0,0004 0,020 +/- 0,003 0,0021 +/- 0,0003 0,033 +/- 0,0004 0,037 +/- 0,006 <0,0010
ropopochodne [g/m3] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 +/- 0,1 <0,1 0,3 +/- 0,1

 

Marzec 2014

  Dźwirzyno
basen portowy
Dźwirzyno
wyjście z portu
Ustka
basen portowy
Ustka
wyjście z portu
Rowy
basen portowy
Rowy
wyjście z portu
Łeba
basen portowy
Łeba
wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 2,1 +/- 0,3 2,1 +/- 0,3 1,8 +/- 0,3 1,8 +/- 0,3 2,9 +/- 0,4 2,9 +/- 0,4 3,1 +/- 0,5 3,1 +/- 0,5
ChZT Cr [g/m3] 31 +/- 4 116 +/- 17 <30 71 +/- 11 53 +/- 8 43 +/- 6 95 +/- 14 44 +/- 7
odczyn [pH] 8,1 +/- 0,1 8,1 +/- 0,1 7,9 +/- 0,1 7,9 +/- 0,1 8,6 +/- 0,1 8,7 +/- 0,1 8,0 +/- 0,1 8,0 +/- 0,1
sub. rozp. [g/m3] 6070 +/- 607 6170 +/- 617 643 +/- 64 1020 +/- 102 2200 +/- 220 2090 +/- 209 > 10900 9330 +/- 933
zaw. ogólna [g/m3] 26 +/- 3 26 +/- 3 2,9 +/- 0,4 8,1 +/- 1,2 12 +/- 1 24 +/- 3 42 +/- 5 70 +/- 8
chlorki [g/m3] 2960 +/- 296 2960 +/- 296 212 +/- 21 395 +/- 40 1000 +/- 100 945 +/- 94 4270 +/- 427 4260 +/- 426
ołów [g/m3] p. 0,002 0,0025 +/- 0,0003 <0,0010 <0,001 <0,001 <0,001 0,0012 +/- 0,0001 0,0013 +/- 0,0001
kadm [g/m3] <0,0001 0,00011 +/- 0,00001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 +/- 0,00001 <0,0001
cynk [g/m3] 0,073 +/- 0,009 0,062 +/- 0,008 0,0044 +/- 0,0006 0,0062 +/- 0,0008 0,0044 +/- 0,0006 0,018 +/- 0,002 0,034 +/- 0,004 0,037 +/- 0,005
ropopochodne [g/m3] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,3 +/- 0,5 1,2 +/- 0,4

 

Grudzień 2013

  Dźwirzyno basen portowy Dźwirzyno wyjście z portu Ustka basen portowy Ustka wyjście z portu Rowy basen portowy Rowy wyjście z portu Łeba basen portowy Łeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 1,7 +/- 0,5 p. 0,5 0,93 +/- 0,32 0,70 +/- 0,24 3,03 +/- 0,95 2,28 +/- 0,72 2,28 +/- 0,72 2,65 +/- 0,83
ChZT Cr [g/m3] 13,7 +/- 1,9 27,0 +/- 3,7 16,1 +/- 2,2 21,4 +/- 3,0 42,7 +/- 5,9 56,8 +/- 7,9 40,7 +/- 5,6 44,3 +/- 6,1
odczyn [pH] 8,11 +/- 0,46 7,99 +/- 0,45  8,08 +/- 0,46 8,05 +/- 0,46 8,25 +/- 0,47 8,84 +/- 0,80 8,36 +/- 0,48 8,5 +/- 0,48
sub. rozp. [g/m3] 7278 +/- 1456 7410 +/- 1482 732 +/- 146 2454 +/- 491 1531 +/- 306 1815 +/- 363 2026 +/- 405 1924 +/- 385
zaw. ogólna [g/m3] 7,68 +/- 1,01 7,56 +/- 0,99 2,98 +/- 0,39 7,48 +/- 0,98 18,8 +/- 2,5 21,3 +/- 2,8 27,8 +/- 3,6 36,9 +/- 2,5
chlorki [g/m3] 4042 +/- 158 3971 +/- 155 326 +/- 13 1319 +/- 51 851 +/- 33  1028 +/- 40 1064 +/- 41 1007 +/- 39
ołów [g/m3] p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005
kadm [g/m3] 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 0,0005 0,0005
cynk [g/m3] p. 0,022 p. 0,022 0,025+/-0,004 0,028+/-,004 0,024+/-0,004 p. 0,022 p. 0,022 0,035+/-0,005
ropopochodne [g/m3] p. 0,01 0,010 +/- 0,003 p. 0,010 p. 0,010 p. 0,010 p. 0,010 p. 0,010

p. 0,010

  Kołobrzeg Nabrzeże bosmańskie Kołobrzeg Nabrzeże szkutnicze Kołobrzeg Basen rybacki Kołobrzeg Nabrzeże postojowe Darłowo Falochron wschodni Darłowo Basen rybacki Darłowo Nabrzeże skarpowe Darłowo Nabrzeże gdyńskie
BZT5 [g/m3] 2,03 +/- 0,64 1,76 +/- 0,55 2,16 +/- 0,68 2,03 +/- 0,64 2,29 +/- 0,72 2,43 +/-0,76 2,43 +/- 0,76 2,50 +/- 0,79
ChZT Cr [g/m3] 12,2 +/- 1,7 10,2 +/- 1,4 11,8 +/- 1,6 10,6 +/- 1,5 13,4 +/- 2,0 13,0 +/- 2,0 12,6 +/- 1,9 13,8 +/- 2,1
odczyn [pH] 8,0 +/- 0,46 7,98 +/- 0,45 7,96 +/- 0,45 8,01 +/- 0,43 7,89 +/- 0,45 7,86 +/- 0,45 7,94 +/- 0,45 7,92 +/- 0,45
sub. rozp. [g/m3] 1618 +/- 324 359 +/- 72 847 +/- 169 586 +/- 117 1055 +/- 211 500 +/- 100 330 +/- 66 622 +/- 124
chlorki [g/m3] 702 +/- 27 33,7 +/- 1,3 313 +/- 4 170 +/- 7 425 +/- 16 133 +/- 5 39,3 +/- 1,5 204 +/- 8
zaw. ogólna [g/m3] 5,08 +/- 0,66 3,06 +/- 0,40 2,14 +/- 0,28 p. 2,0 3,86 +/- 0,51 p. 2,0 4,76 +/- 0,62 2,58 +/- 0,34
ołów [g/m3] p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005
kadm [g/m3] p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 0,0005 0,0005
cynk [g/m3] p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 0,26 +/- 0,004 p. 0,022
ropopochodne [g/m3] 0,08 +/- 0,02 0,04 +/- 0,01 0,06 +/- 0,02 0,03 +/- 0,001 0,05 +/- 0,01 0,02 +/-0,01 p. 0,01 0,01 +/-0,003

 


Listopad 2012

 

Dźwirzyno basen portowy

Dźwirzyno wyjście z portu

Ustka basen portowy

Ustka wyjście z portu

Rowy basen portowy

Rowy wyjście z portu

Łeba basen portowy

Łeba wyjście z portu

BZT5 [g/m3]

3,16 +/- 0,78
2,41 +/- 0,66
2,48 +/- 0,68
2,11 +/- 0,58
1,54 +/- 0,42
3,63 +/- 0,99
4,31 +/- 1,18
4,09 +/- 1,12

ChZT Cr [g/m3]

64 +/- 8,89
54,8 +/- 7,61
21,7 +/- 3,02
32,5 +/- 4,51
50,3 +/- 6,99
59,4 +/- 8,26
73,1 +/- 10,16
77,7 +/- 10,8

odczyn [pH]

8,04 +/- 0,46
8,15 +/- 0,46
8,02 +/- 0,46
7,79 +/- 0,44
7,97 +/- 0,45
8,02 +/- 0,46
8,01 +/- 0,46
8,00 +/- 0,46

sub. rozp. [g/m3]

4608 +/- 922
4860 +/- 972
303 +/- 61
830 +/- 166
7349 +/- 1470
7297 +/- 1459
1816 +/- 363
1888 +/- 378

chlorki [g/m3]

2279 +/- 89
2355 +/- 92
38 +/- 1,5
325 +/- 13
3840 +/- 150
3633 +/- 142
826 +/- 32
905 +/- 35

zaw. ogólna [g/m3]

25,1 +/- 3,3
23,4 +/- 3,1
9,97 +/- 1,3
18,1 +/- 2,4
23,6 +/- 3,1
34,1 +/- 4,5
49,6 +/- 6,5
57,4 +/- 7,5

ołów [g/m3]

p. 0,005
p. 0,005
p. 0,005
p. 0,005
p. 0,005
p. 0,005
p. 0,005
p. 0,005

kadm [g/m3]

0,0006
p. 0,0005
p. 0,0005
0,0007
p. 0,0005
p. 0,0005
0,0006
0,0006

cynk [g/m3]

p. 0,022
p. 0,022
p. 0,022
p. 0,022
p. 0,022
p. 0,022
p. 0,022
p. 0,022

ropopochodne [g/m3]

p. 0,01
p. 0,01
p. 0,010
p. 0,010
p. 0,010
p. 0,010
p. 0,010
p. 0,010
 
Maj 2012

 

Dźwirzyno basen portowy

Dźwirzyno wyjście z portu

Ustka basen portowy

Ustka wyjście z portu

Rowy basen portowy

Rowy wyjście z portu

Łeba basen portowy

Łeba wyjście z portu

BZT5 [g/m3]

5,59 +/- 1,53

5,39 +/- 1,48

2,07 +/- 0,56

1,69 +/- 0,46

5,30 +/- 1,45

5,0 +/- 1,38

4,02 +/- 1,11

5,48 +/- 1,51

ChZT Cr [g/m3]

52,5 +/- 7,29

55,6 +/- 7,72

32,1 +/- 4,46

42,0 +/- 5,83

40,0 +/- 5,56

39,6 +/- 5,5

32,9 +/- 4,57

32,5 +/- 4,51

odczyn [pH]

8,44 +/- 0,48

8,40 +/- 0,48

7,85 +/- 0,45span>

7,84 +/- 0,45

9,28 +/- 0,53

9,26 +/- 0,53

8,81 +/- 0,50

8,82 +/- 0,50

sub. rozp. [g/m3]

2655 +/- 531

3066 +/- 613

1000 +/- 200

1695 +/- 339

501 +/- 100

565 +/- 113

2058 +/- 417

2042 +/- 408

chlorki [g/m3]

1269 +/- 50

1493 +/- 58

401 +/- 16

142 +/- 6

184 +/- 7

228 +/- 9

975 +/- 38

972 +/- 38

zaw. ogólna [g/m3]

26,1 +/- 3,4

26,8 +/- 3,5

7,54 +/- 0,99

6,6 +/- 0,9

47,4 +/- 6,2

43,9 +/- 5,8

38,0 +/- 5,0

46,7 +/- 6,1

ołów [g/m3]

p. 0,005

p. 0,005

p. 0,005

p. 0,005

p. 0,005 +/- 0,0005

p. 0,005

p. 0,005

p. 0,005

kadm [g/m3]

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

cynk [g/m3]

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

ropopochodne [g/m3]

0,020 +/- 0,006

p. 0,01

0,020 +/- 0,006

0,020 +/- 0,006

0,020 +/- 0,006

0,020 +/- 0,006

0,020 +/- 0,006

0,020 +/- 0,006

 

 

Październik 2011

 

Dźwirzyno basen portowy

Dźwirzyno wyjście z portu

Ustka basen portowy

Ustka wyjście z portu

Rowy basen portowy

Rowy wyjście z portu

Łeba basen portowy

Łeba wyjście z portu

BZT5 [g/m3]

2,16 +/- 0,59

2,96 +/- 0,81

1,06 +/- 0,29

1,59 +/- 0,45

3,52 +/- 0,97

3,52 +/- 0,97

3,52 +/- 0,97

1,32 +/- 0,36

ChZT Cr [g/m3]

29,2 +/- 4,1

25,1 +/- 3,5

19,1 +/- 2,7

14,6 +/- 2,0

41,2 +/- 5,7

37,4 +/- 5,2

29,6 +/- 4,1

20,6 +/- 2,9

odczyn [pH]

8,06 +/- 0,46

7,99 +/- 0,46

7,90 +/- 0,45

7,93 +/- 0,45

8,58 +/- 0,49

8,59 +/- 0,49

8,26 +/- 0,47

8,12 +/- 0,46

sub. rozp. [g/m3]

2502 +/- 500

5176 +/- 1035

829 +/- 166

1213 +/- 243

1410 +/- 282

1536 +/- 307

2862 +/- 572

7885 +/- 1577

chlorki [g/m3]

1177 +/- 46

2616 +/- 102

321 +/- 13

524 +/- 20

1292 +/- 50

1292 +/- 50

1226 +/- 48

3492 +/- 136

zaw. ogólna [g/m3]

9,7 +/- 1,3

18,2 +/- 2,4

4,28 +/- 0,56

4,96 +/- 0,65

36,8 +/- 4,8

34,8 +/- 4,6

51,5 +/- 6,7

14,6 +/- 1,9

ołów [g/m3]

p. 0,005

p. 0,005

0,005

p. 0,005

p. 0,0031 +/- 0,0005

p. 0,005

p. 0,005

p. 0,005

kadm [g/m3]

p. 0,0005

p. 0,0005

0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

cynk [g/m3]

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

ropopochodne [g/m3]

p. 0,01

p. 0,01

p. 0,01

0,010 +/- 0,003

p. 0,01

p. 0,010 +/- 0,003

p. 0,01

p. 0,010

 
 
Kwiecień 2011

 

Dźwirzyno basen portowy

Dźwirzyno wyjście z portu

Ustka basen portowy

Ustka wyjście z portu

Rowy basen portowy

Rowy wyjście z portu

Łeba basen portowy

Łeba wyjście z portu

BZT5 [g/m3]

2,03 +/- 0,56

1,71 +/- 0,47

1,64 +/- 0,45

1,64 +/- 0,45

1,56 +/- 0,43

2,16 +/- 0,59

1,68 +/- 0,46

1,86 +/- 0,51

ChZT Cr [g/m3]

33,9 +/- 4,7

31,4 +/- 4,4

14,8 +/- 2,1

12,9 +/- 1,8

18,4 +/- 2,6

17,7 +/- 2,5

23,3 +/- 3,2

27,1 +/- 3,8

odczyn [pH]

8,80 +/- 0,50

8,98 +/- 0,51

8,01 +/- 0,46

7,95 +/- 0,45

9,10 +/- 0,52

9,07 +/- 0,52

8,80 +/- 0,45

8,81 +/- 0,50

sub. rozp. [g/m3]

1947 +/- 389

2083 +/- 417

691 +/- 138

1304 +/- 261

734 +/- 147

816 +/- 163

1696 +/- 339

1843 +/- 369

chlorki [g/m3]

978 +/- 38

1031 +/- 40

265 +/- 10

580 +/- 23

349 +/- 14

363 +/- 14

852 +/- 33

978 +/- 38

zaw. ogólna [g/m3]

25,8 +/- 3,4

25,9 +/- 3,4

5,0 +/- 0,7

4,54 +/- 0,59

13,4 +/- 1,8

12,6 +/- 1,7

32,7 +/- 4,3

33,6 +/- 4,4

ołów [g/m3]

p. 0,005

p. 0,005

0,005

p. 0,005

p. 0,005

p. 0,005

p. 0,005

p. 0,005

kadm [g/m3]

p. 0,0005

p. 0,0005

0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

cynk [g/m3]

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

ropopochodne [g/m3]

0,010 +/- 0,003

0,11 +/- 0,03

0,010 +/- 0,003

0,010 +/- 0,003

0,010 +/- 0,003

0,020 +/- 0,006

0,020 +/- 0,006

0,010 +/- 0,003

 
 

Październik 2010

 

Dźwirzyno basen portowy

Dźwirzyno wyjście z portu

Ustka basen portowy

Ustka wyjście z portu

Rowy basen portowy

Rowy wyjście z portu

Łeba basen portowy

Łeba wyjście z portu

BZT5 [g/m3]

1,19 +/- 0,33

1,10 +/- 0,30

2,06 +/- 0,57

1,30 +/- 0,36

3,10 +/- 0,85

0,91 +/- 0,25

1,96 +/- 0,54

1,49 +/- 0,41

ChZT Cr [g/m3]

30,6 +/- 4,3

36,6 +/- 5,1

17,9 +/- 2,5

24,6 +/- 3,4

32,6 +/- 4,5

29,0 +/- 4,0

32,2 +/- 4,5

28,6 +/- 4,0

odczyn [pH]

7,92 +/- 0,45

7,51 +/- 0,43

7,83 +/- 0,45

7,90 +/- 0,45

8,04 +/- 0,46

7,69 +/- 0,44

7,92 +/- 0,45

7,88 +/- 0,45

sub. rozp. [g/m3]

6050 +/- 1210

6034 +/- 1207

626 +/- 125

1460 +/- 292

2646 +/- 529

6628 +/- 1326

6863 +/- 1373

6764 +/- 1353

chlorki [g/m3]

3336 +/- 130

3370 +/- 131

289 +/- 11

756 +/- 29

1479 +/- 58

3645 +/- 142

3680 +/- 144

3714 +/- 145

zaw. ogólna [g/m3]

27,2 +/- 3,6

40,8 +/- 5,3

6,6 +/- 0,9

14,0 +/- 1,8

27,8 +/- 3,6

36,8 +/- 4,8

14,6 +/- 1,9

24,7 +/- 3,2

ołów [g/m3]

p. 0,005

p. 0,005

0,007 +/- 0,001

p. 0,005

p. 0,005

p. 0,005

p. 0,005

p. 0,005

kadm [g/m3]

p. 0,0005

p. 0,0005

0,0009 +/- 0,0001

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

cynk [g/m3]

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

ropopochodne [g/m3]

0,010 +/- 0,003

0,020 +/- 0,006

0,010 +/- 0,003

0,010 +/- 0,003

0,010 +/- 0,003

0,020 +/- 0,006

0,010 +/- 0,003

0,010 +/- 0,003

 
 
Kwiecień 2010

 

Dźwirzyno basen portowy

Dźwirzyno wyjście z portu

Ustka basen portowy

Ustka wyjście z portu

Rowy basen portowy

Rowy wyjście z portu

Łeba basen portowy

Łeba wyjście z portu

BZT5 [g/m3]

3,53 +/- 0,73

4,08 +/- 0,92

3,92 +/- 1,08

3,39 +/- 0,93

2,67 +/- 0,73

3,18 +/- 0,87

2,75 +/- 0,76

2,95 +/- 0,81

ChZT Cr [g/m3]

26,7 +/- 3,7

27,1 +/- 3,8

25,2 +/- 3,5

20,2 +/- 2,8

34,3 +/- 4,8

39,7 +/- 5,5

25,2 +/- 3,5

21,7 +/- 3,0

odczyn [pH]

8,29 +/- 0,47

8,14 +/- 0,46

8,02 +/- 0,46

8,10 +/- 0,46

8,33 +/- 0,47

8,28 +/- 0,47

8,50 +/- 0,48

8,39 +/- 0,48

sub. rozp. [g/m3]

4188 +/- 838

4332 +/- 866

401 +/- 80

1288 +/- 258

6461 +/- 1292

6458 +/- 1292

5794 +/- 1159

6051 +/- 1210

chlorki [g/m3]

2364 +/- 92

2536 +/- 99

165,5 +/- 6,5

709 +/- 28

3752 +/- 146

3856 +/- 150

3266 +/- 127

3544 +/- 138

zaw. ogólna [g/m3]

8,9 +/- 1,2

14,1 +/- 1,8

5,44 +/- 0,71

9,14 +/- 1,2

23,7 +/- 3,1

15,7 +/- 2,1

10,7 +/- 1,4

9,81 +/- 1,29

ołów [g/m3]

p. 0,005

p. 0,005

p. 0,005

p. 0,005

p. 0,005

p. 0,005

p. 0,005

p. 0,005

kadm [g/m3]

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

p. 0,0005

cynk [g/m3]

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

p. 0,022

ropopochodne [g/m3]

0,010 +/- 0,003

0,020 +/- 0,006

0,020 +/- 0,006

p. 0,01

0,010 +/- 0,003

p. 0,01

p. 0,01

0,010 +/- 0,003

 
Październik 2009
 Dźwirzyno basen portowyDźwirzyno wyjście z portuUstka basen portowyUstka wyjście z portuRowy basen portowyRowy wyjście z portuŁeba basen portowyŁeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 3,53 +/- 0,97 4,08 +/- 1,12 2,17 +/- 0,60 2,28 +/- 0,63 3,15 +/- 0,87 2,17 +/- 0,60 1,73 +/- 0,48 1,17 +/- 0,32
ChZT Cr [g/m3] 32,4 +/- 4,5 37 +/- 5,1 18,5 +/- 2,6 18,5 +/- 2,6 23,1 +/- 3,2 23,1 +/- 3,2 32,4 +/- 4,5 18,5 +/- 2,6
odczyn [pH] 8,07 +/- 0,46 7,95 +/- 0,45 7,79 +/- 0,44 7,91 +/- 0,45 8,34 +/- 0,48 8,38 +/- 0,48 7,90 +/- 0,45 8,06 +/- 0,46
sub. rozp. [g/m3] 4460 +/- 892 4636 +/- 927 400 +/- 80 1971 +/- 394 3699 +/- 740 3849 +/- 770 7836 +/- 1567 7688 +/- 1538
chlorki [g/m3] 2364 +/- 92 2399 +/- 94 111 +/- 4 1078 +/- 42 1947 +/- 76 1947 +/- 76 4102 +/- 160 4067 +/- 159
zaw. ogólna [g/m3] 17,7 +/- 2,3 15,8 +/- 2,1 5,48 +/- 0,72 19,8 +/- 2,6 21,0 +/- 2,8 21,2 +/- 2,8 57,3 +/- 7,5 23,2 +/- 3,0
ołów [g/m3] p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005
kadm [g/m3] p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005
cynk [g/m3] p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022
ropopochodne [g/m3] p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01
 
Maj 2009
 Dźwirzyno basen portowyDźwirzyno wyjście z portuUstka basen portowyUstka wyjście z portuRowy basen portowyRowy wyjście z portuŁeba basen portowyŁeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 1,74 1,88 2,28 2,28 1,49 0,96 1,88 1,10
ChZT Cr [g/m3] 33,7 +/- 4,7 20,6 +/- 2,86 32,6 +/- 4,5 33,0 +/- 4,6 36,9 +/- 0,46 35,5 +/- 4,9 30,1 +/- 4,2 30,5 +/- 4,2
odczyn [pH] 8,46 +/- 0,48 8,01 +/- 0,46 7,99 +/- 0,46 7,94 +/- 0,45 8,11 +/- 0,46 8,11 +/- 0,46 8,30 +/- 0,47 8,36 +/- 0,48
sub. rozp. [g/m3] 4312 +/- 862 8097 +/- 1619 734 +/- 147 2615 +/- 523 8015 +/- 1603 7992 +/- 1598 5910 +/- 1182 6729 +/- 1346
chlorki [g/m3] 2189 +/- 85 4083 +/- 159 465 +/- 18 1285 +/- 50 4239 +/- 165 4134 +/- 161 3127 +/- 122 309 +/- 137
zaw. ogólna [g/m3] 19,9 +/- 2,6 25,5 +/- 3,3 6,34 +/- 0,83 5,68 +/- 0,74 39,5 +/- 5,2 37,6 +/- 4,9 23,6 +/- 3,1 22,4 +/- 2,9
ołów [g/m3] p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005
kadm [g/m3] p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005
cynk [g/m3] p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022
ropopochodne [g/m3] p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01
 
 
Październik 2008
 Dźwirzyno basen portowyDźwirzyno wyjście z portuUstka basen portowyUstka wyjście z portuRowy basen portowyRowy wyjście z portuŁeba basen portowyŁeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 2,16 1,43 1,61 1,55 3,19 1,85 2,16 0,95
ChZT Cr [g/m3] 39,4 43,7 17,5 21,9 21,9 26,2 39,4 26,2
odczyn [pH] 7,92 7,89 7,78 7,80 8,54 8,23 8,13 8,09
sub. rozp. [g/m3] 4284 6361 742 1311 1673 5986 7016 7431
chlorki [g/m3] 2302 3498 316 692 801 3146 3849 3779
zaw. ogólna [g/m3] 6,34 9,78 4,0 4,26 27,6 25,9 17,3 13,1
ołów [g/m3] p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005
kadm [g/m3] p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005
cynk [g/m3] p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022
ropopochodne [g/m3] p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01
 
Kwiecień 2008
 Dźwirzyno basen portowyDźwirzyno wyjście z portuUstka basen portowyUstka wyjście z portuRowy basen portowyRowy wyjście z portuŁeba basen portowyŁeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 5,22 3,87 6,77 4,05 8,15 7,37 5,80 5,42
ChZT Cr [g/m3] 43,6 30,5 26,2 30,5 39,3 48,0 48,0 43,6
odczyn [pH] 8,65 8,65 7,92 7,98 9,40 9,37 8,88 8,75
sub. rozp. [g/m3] 1829 1834 440 931 523 520 1489 2500
chlorki [g/m3] 891 926 135 427 192 203 641 1383
zaw. ogólna [g/m3] 16,8 15,2 7,16 12,7 24,7 29,2 21,0 14,7
ołów [g/m3] p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005
kadm [g/m3] p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005
cynk [g/m3] p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022
ropopochodne [g/m3] p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01 p. 0,01
 
Październik 2007
 Dźwirzyno basen portowyDźwirzyno wyjście z portuUstka basen portowyUstka wyjście z portuRowy basen portowyRowy wyjście z portuŁeba basen portowyŁeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 6,12 3,05 3,42 1,89 4,99 4,59 4,79 4,99
ChZT Cr [g/m3] 31,4 13,4 22,4 13,4 26,9 22,4 26,9 31,5
odczyn [pH] 8,07 8,00 7,87 7,87 8,70 8,68 8,50 8,54
sub. rozp. [g/m3] 4930 6109 1041 1658 1702 3184 2784 2752
chlorki [g/m3] 2489 3159 396 702 862 1532 1276 1340
zaw. ogólna [g/m3] 6,48 3,66 p. 2,00 p. 2,0 18,4 17,2 15,1 15,8
ołów [g/m3] p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005
kadm [g/m3] p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005
cynk [g/m3] p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022
ropopochodne [g/m3] p. 0,10 p. 0,10 0,72 p. 0,10 p. 0,10 p. 0,10 p. 0,10 p. 0,10
 
Czerwiec 2007
 Dźwirzyno basen portowyDźwirzyno wyjście z portuUstka basen portowyUstka wyjście z portuRowy basen portowyRowy wyjście z portuŁeba basen portowyŁeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 4,98 4,38 3,36 8,95 7,58 6,9 4,74 2,5
ChZT Cr [g/m3] 35,0 33,9 11,5 14,7 28,7 25,5 27,9 26,3
odczyn [pH] 8,15 8,10 7,85 7,81 8,82 8,84 8,85 8,31
sub. rozp. [g/m3] 2942 3646 488 1369 967 926 2714 6852
chlorki [g/m3] 1494 1876 347 764 591 547 1563 3596
zaw. ogólna [g/m3] 11,1 11,3 3,88 3,76 21,1 18,3 16,5 11,5
ołów [g/m3] p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005
kadm [g/m3] p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005
cynk [g/m3] p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022
ropopochodne [g/m3] 0,84 0,73 1,09 0,92 0,98 0,78 0,51 0,62
 
Październik 2006
 Dźwirzyno basen portowyDźwirzyno wyjście z portuUstka basen portowyUstka wyjście z portuRowy basen portowyRowy wyjście z portuŁeba basen portowyŁeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 3,37 1,5 1 1,23 3,8 6,27 5,6 4,67
ChZT Cr [g/m3] 48,1 47,4 22,3 26,1 24,7 39,5 41,2 42,3
odczyn [pH] 8,56 8,24 7,87 7,87 9,14 8,36 8,66 8,66
sub. rozp. [g/m3] 3745 6166 668 2253 1062 5860 3513 3470
chlorki [g/m3] 1723 3065 437 1027 464 2485 1706 1657
zaw. ogólna [g/m3] 18,5 8,5 p. 2,0 p. 2,0 31 20,4 33,7 38,5
ołów [g/m3] p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005
kadm [g/m3] p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005
cynk [g/m3] p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022
ropopochodne [g/m3] 1,35 1 1,17 0,93 1,22 0,78 0,93 0,72
 
Maj 2006
 Dźwirzyno basen portowyDźwirzyno wyjście z portuUstka basen portowyUstka wyjście z portuRowy basen portowyRowy wyjście z portuŁeba basen portowyŁeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 3,45 3,22 2,74 2,89 2,29 2,29 1,38 1,38
ChZT Cr [g/m3] 43,8 42,1 17,9 20 45,5 51,1 49,8 44,7
odczyn [pH] 8,32 7,82 7,09 8,08 8,04 8,05 7,92 8,02
sub. rozp. [g/m3] 5624 6560 499 1140 10290 9185 7883 8183
chlorki [g/m3] 2814 3335 278 573 3900 3961 3943 4030
zaw. ogólna [g/m3] 15,8 50 4,73 5,6 2,26 3,92 4,6 12,7
ołów [g/m3] 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
kadm [g/m3] 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
cynk [g/m3] 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022
ropopochodne [g/m3] 0,93 0,46 1,14 1,45 1,3 1,11 1,17 0,92
 
Czerwiec 2005
 Dźwirzyno basen portowyDźwirzyno wyjście z portuUstka basen portowyUstka wyjście z portuRowy basen portowyRowy wyjście z portuŁeba basen portowyŁeba wyjście z portu
BZT5 [g/m3] 4,2 3,3 1,5 1,7 1 1,2 5,7 6,3
ChZT Cr [g/m3] 28,6 24,7 12,3 15,8 30,1 28,6 30,1 30,9
odczyn [pH] 8,93 8,64 8,26 8,1 8,37 8,31 8,96 8,7
sub. rozp. [g/m3] 4509 6184 1041 1061 7162 7735 3002 2898
chlorki [g/m3] 1942 2843 457,7 443,8 3870 4175 1439 1401
zaw. ogólna [g/m3] 14,6 8,4 5,1 6,4 10,4 16,7 31,5 57,2
ołów [g/m3] 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
kadm [g/m3] 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
cynk [g/m3] 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022
ropopochodne [g/m3] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 
Sierpień 2005
 Kołobrzeg wyjście z portuKołobrzeg basen drzewnyKołobrzeg basen rybackiKołobrzeg basen remontowy
BZT5 [g/m3] 2,1 1,6 4,2 1,9
ChZT Cr [g/m3] 12,7 11,6 13,4 13,9
odczyn [pH] 7,32 7,81 7,84 7,75
sub. rozp. [g/m3] 823 8382 871 1050
chlorki [g/m3] 255 4141 262 188
zaw. ogólna [g/m3] 2,0 2,0 5,3 2,0
ołów [g/m3] 0,005 0,005 0,005 0,005
kadm [g/m3] 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
cynk [g/m3] 0,022 0,022 0,022 0,022
ropopochodne [g/m3] 0,1 0,1 0,1 0,1

 

Powyższe badania analityczne przeprowadzone zostały na zlecenie Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. (odpowiednio) w Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska, Instytutu Morskiego w Gdańsku.

 

Zwalczanie zanieczyszczeń

Zwalczanie zanieczyszczeń w portach morskich

Zanieczyszczenia w portach powstają najczęściej w wyniku awarii, nieuwagi lub np. zatonięcia statku. Substancjami zanieczyszczającymi wody portowe są: paliwo statkowe (olej napędowy), paliwo energetyczne z kotłowni (olej opałowy), inne substancje ropopochodne (np. zużyte oleje silnikowe niewłaściwie przechowywane). Są to substancje lżejsze od wody, stąd przez dłuższy czas pozostają na jej powierzchni. Zatrzymanie zanieczyszczeń polega na przegrodzeniu kanału portowego używając: zapory stałej, zapory przestawnej płotkowej lub zapory sorbentowej. Do małych rozlewów wystarczają zapory sorbentowe, do większych używa się zapór parkanowych i zbieraczy oleju. Akcję zwalczania zanieczyszczenia inicjuje Kapitan Portu, zaś prowadzi podmiot zarządzający portem w oparciu o "Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych". W akcji zwalczania uczestniczą zazwyczaj jednostki specjalistyczne, jak Straż Pożarna, Brzegowa Stacja Ratownicza, Marynarka Wojenna. Również pomocne są zakłady znajdujące się na terenie portu np. stacje paliw, stocznie, zakłady remontowe itp. posiadające odpowiedni sprzęt nadający się do wykorzystania w akcji. Akcja zwalczania obejmuje powstrzymanie rozprzestrzeniania się rozlanej substancji, zebranie jej, przewiezienie do miejsca utylizacji oraz utylizację. 

1. Odbiór wód zaolejonych ze statków w poszczególnych portach.

 

 

 

 

2. Zestawienie zbiorcze odebranych wód zaolejonych ze statków w rozbiciu na poszczególne porty i lata.

 DARŁOWOKOŁOBRZEGŁEBAUSTKA
2006 63 135 63 128
2007 66 101 42 124
2008 22 82 60 139
2009 33 104 39 98
2010 28 66 48 74
2011 25  94  43  63 
Suma237582 294625

 

3. Zawartość siarki w paliwie żeglugowym.

Od roku 2006, w portach prowadzone są kontrole zawartości siarki w paliwie. W poszczególnych miesiącach kolejnych lat zawartość siarki przedstawiają poniższe wykresy.

 

Wartości średnie, minimalne i maksymalne zawartości siarki w paliwie - z wszystkich próbek we wszystkich portach w danym roku - zawiera poniższa tabelka:

rok

2006 

2007

2008

2009

2010

2011 

średnia % [m/m]

0,126

0,095

0,082

0,088

0,068

0,062 

min. % [m/m]

0,001

0,030

0,006

0,010

0,030

0,030 

maks. % [m/m]

0,317

0,180

0,361

0,324

0,100

0,098 

Zezwolenia

I. Zezwolenia na odkładanie do morza urobku z pogłębiania:

Utrzymanie odpowiedniej głębokości na torach wodnych i podejściach do portów (na redzie) oraz w samych portach, należy do zadań administracji morskiej. Urobek pochodzący z pogłębiania dna odkładany jest na brzegu lub zatapiany w morzu, w wyznaczonym miejscu - na morzu takim miejscem jest klapowisko. Dyrektor Urzędu Morskiego jest organem wydającym zezwolenia na tego rodzaju zatapianie. Zezwolenia na odkładanie do morza urobku z pogłębiania red i kanałów portowych wydane przez Urząd Morski w Słupsku, wraz z miejscem jego pochodzenia, ilością urobku na jaką wydano zezwolenie, datą ważności itp., przedstawiono w poniższej tabeli.

Bieżące

Rok 2019

Nr decyzji

Data

Port

Ilość [m3]

Otrzymał

Ważność

Miejsce

OOS

Analizy

1/19

06.02.19

Kołobrzeg

10 000

PŻP

„Czerwony Szkwał”

31.12.19

Port

styczeń 2019

kwiecień 2018

2/19

23.04.19

Ustka

1 230

Marine Sailor s. c.

31.05.19

Port

kwiecień 2019

kwiecień 2019

3/19

29.05.19

Kołobrzeg

18 000

PŻP

„Czerwony Szkwał”

31.12.19

Port

maj 2019

maj 2019

4/19

07.06.19

Darłowo

15 000

PRCiP

31.12.19

Port

czerwiec 2019

czerwiec 2019

5/19

18.06.19

Łeba

10 000

Marine Sailor s. c.

14.12.19

Port

maj 2019

czerwiec 2019

6/19

25.06.19

Ustka

10 000

PRCiP

31.12.19

Port

czerwiec 2019

czerwiec 2019

 

Rok 2018

Rok 2018

 

Nr decyzji

Data

Port

Ilość [m3]

Otrzymał

Ważność

Miejsce

OOS

Analizy

1/18

09.02.18

Kołobrzeg

8 000

PŻP

„Czerwony Szkwał”

30.04.18

Port

styczeń 2018

kwiecień 2017

2/18

20.03.18

Łeba

3 300

Marine Sailor s. c.

31.12.18

Port

marzec 2018

marzec 2018

3/18

13.04.18

Kołobrzeg

20 000

PRCiP

31.12.18

Port

kwiecień 2018

kwiecień 2018

4/18

13.04.18

Darłowo

18 000

PRCiP

31.12.18

Port

kwiecień 2018

kwiecień 2018

5/18

12.04.18

Ustka

18 000

PŻP

„Czerwony Szkwał”

12.04.19

Port

kwiecień 2018

kwiecień 2018

6/18

24.05.18

Łeba

15 000

Marine Sailor s. c.

31.12.18

Port

maj 2018

kwiecień 2018

7/18

14.12.18

Kołobrzeg

15 000

PRCiP

30.04.19

Port

grudzień 2018

kwiecień 2016

 

Rok 2017

Rok 2017

Nr decyzji

Data

Port

Ilość [m3]

Otrzymał

Ważność

Miejsce

OOS

Analizy

1/17

22.02.17

Ustka

10 000

PRCiP

30.06.17

Port

luty

2017

grudzień 2016

2/17

20.03.17

Łeba

3 500

Marine Sailor s. c.

31.12.17

Port

marzec 2017

marzec 2017

3/17

26.04.17

Ustka

6 000

PRCiP

31.12.17

Port

kwiecień 2017

kwiecień 2017

4/17

23.05.17

Kołobrzeg

3 000

PRCiP

31.12.17

Port

maj 2017

kwiecień 2017

5/17

09.06.17

Darłowo

7 000

PŻP

„Czerwony Szkwał”

31.12.17

Port

maj 2017

maj 2017

6/17

31.08.17

Ustka

7 000

PRCiP

31.12.17

Port

sierpień 2017

grudzień 2016

7/17

09.06.17

Łeba

8 000

Marine Sailor s. c.

31.12.17

Port

maj 2017

maj 2017

 

 

Archiwum

Rok 2016

Nr decyzji

Data

Port

Ilość [m3]

Otrzymał

Ważność

Miejsce

OOS

Analizy

1/16

18.05.16

Kołobrzeg

1 000

PŻP

„Czerwony Szkwał”

31.12.16

Port

maj 2016

lipiec 2015

2/16

07.06.16

Ustka

7 000

PŻP

„Czerwony Szkwał”

31.05.17

Port

maj 2016

maj 2016

3/16

06.07.16

Kołobrzeg

3 000

PRCiP

31.12.16

Port

czerwiec

2016

maj 2016

4/16

15.07.16

Darłowo

9 000

PRCiP

31.12.16

Port

lipiec

2016

maj 2016

5/16

03.11.16

Łeba

9 000

Marine Sailor s. c.

31.12.16

Port

październik

2016

czerwiec 2016

6/16

15.12.16

Ustka

10 000

PRCiP

31.01.17

Port

grudzień

2016

grudzień

2016

 

Rok 2015

Nr decyzji

Data

Port

Ilość [m3]

Otrzymał

Ważność

Miejsce

OOS

1/15

08.04.15

Ustka

16 000

PŻP „Czerwony Szkwał”

07.04.2016

Port

luty
2015

2/15

03.09.15

Darłowo

11 000

PRCiP

30.11.2015

Port

lipiec
2015

3/15

29.09.15

Kołobrzeg

6 000

PRCiP

31.12.2015

Port

lipiec
2015

 

Rok 2014

Nr decyzji

Data

Port

Ilość [m3]

Otrzymał

Ważność

Miejsce

OOS

Analizy

1/14

08.05.14

Ustka

12 000

PŻP „Czerwony Szkwał”

31.12.2014

Port

kwiecień
2014

kwiecień
2013

2/14

24.07.14

Darłowo

8 000

Detlef Hegemann Dredging GmbH

30.11.2014

Port

czerwiec
2014

czerwiec
2014

3/14

25.07.14

Kołobrzeg

14 000

Detlef Hegemann Dredging GmbH

31.10.2014

Port

czerwiec
2014

czerwiec
2014

4/14

12.12.14

Łeba

3 000

PRCiP

31.12.2014

Port

grudzień
2014

maj
2014

 

Rok 2013

Nr decyzji

Data

Port

Ilość [m3]

Otrzymał

Ważność

Miejsce

OOS

Analizy

1/13

22.01.13

Ustka

3 000

PRPiH „Marinex”

31.07.2013

Port

styczeń
2013

styczeń
2013

2/13

05.03.13

Ustka

6 000

PRCiP

31.03.2013

Port

marzec
2013

sierpień
2012

3/13

25.04.13

Łeba

9 000

PŻP „Czerwony Szkwał”

31.12.2013

Port

kwiecień
2013

maj
2012

4/13

22.05.13

Ustka

10 000

PŻP „Czerwony Szkwał”

31.12.2013

Port

maj
2013

kwiecień
2013

5/13

21.05.13

Darłowo

81 487

PRCiP

31.12.2013

Port

maj
2013

kwiecień
2013

6/13

19.09.13

Kołobrzeg

20 000

PRCiP

31.12.2013

Port

wrzesień 2013

wrzesień 2013

 

Rok 2012

Nr decyzji

Data

Port

Ilość [m3]

Otrzymał

Ważność

Miejsce

OOS

Analizy

1/2012

12.01.12

Kołobrzeg

1 500

PŻP „Czerwony Szkwał”

31.03.2012

Port

luty
2011

maj
2010

2/2012

27.03.12

Łeba

13 000

PŻP „Czerwony Szkwał”

31.12.2012

Port

marzec
2012

październik
2011

3/2012

13.04.12

Darłowo

28 000

PRCiP

31.07.2012

Port

kwiecień
2012

kwiecień
2011

4/2012

31.07.12

Kołobrzeg

2 000

PŻP „Czerwony Szkwał”

30.07.2012

Port

lipiec
2012

lipiec
2012

5/2012

22.08.12

Kołobrzeg

20 000

PRCiP

31.12.2012

Port

sierpień
2012

lipiec
2012

6/2012

31.10.12

Ustka

12 000

PRCiP

31.12.2012

Port

październik 2012

sierpień
2012

 

ROK 2011

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
01/2011 07.01.11 Łeba 15 000 PRCiP 30.06.2011 Port sierpień 2010 grudzień 2009
02/2011 22.02.11 Kołobrzeg 20 000 PŻP
"Czerwony szkwał"
31.12.2011 Port luty 2011 styczeń 2010
03/2011 27.04.11 Kołobrzeg 15 000 PRCiP 30.06.2011 Port maj 2011 marzec 2011
04/2011 01.06.11 Darłowo 15 000 PRCiP 31.07.2011 Port maj 2011 kwiecień 2011
05/2011 07.06.11 Kołobrzeg 10 000 PŻP
"Czerwony szkwał"
30.06.2012 Port maj 2011 marzec 2011
06/2011 17.08.11 Ustka 15 000 PRCiP 31.10.2011 Port sierpień 2011 maj 2011
07/2011 27.10.11 Łeba 8 000 PŻP
"Czerwony szkwał"
31.01.2012 Port październik 2011 październik 2011
08/2011 29.11.11 Kołobrzeg 12 000 PRCiP 31.03.2012 Port listopad 2011 marzec 2011
    Razem: 110 000          

 

ROK 2010

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
01/2010 05.05.10 Kołobrzeg 20 000 PRCiP 21.12.2010 Port maj 2010 grudzień 2009
02/2010 21.06.10 Kołobrzeg 6 000 PŻP
"Czerwony szkwał"
31.10.2010 Port czerwiec 2010 maj 2009
03/2010 19.08.09 Darłowo 20 000 PRCiP 31.12.2010 Port i reda sierpień 2010 grudzień 2009
04/2010 19.08.10 Łeba 20 000 PRCiP 31.12.2010 Port sierpień 2010 grudzień 2009
05/2010 20.08.10 Kołobrzeg 2 000 PŻP
"Czerwony szkwał"
31.12.2010 Port sierpień 2010 grudzień 2009
06/2010 29.09.10 Ustka 30 000 PRCiP 31.12.2010 Port wrzesień 2010 grudzień 2009
    Razem: 98 000          

 

ROK 2009

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
01/2009 23.01.09 Ustka 16 340 PRCiP 28.02.2009 Port styczeń 2009 styczeń 2009
02/2009 03.02.09 Kołobrzeg 8 000 PRCiP 31.10.2009 Port i reda czerwiec 2009 marzec 2009
03/2009 27.02.09 Ustka 107 000 PRCiP 31.12.2009 Port i reda luty 2009 luty 2009
04/2009 02.03.09 Łeba 62 000 PRCiP 31.12.2009 Port i reda luty 2009 luty 2009
05/2009 23.04.09 Darłowo 5 000 PRCiP 31.12.2009 Port kwiecień 2009 marzec 2009
06/2009 19.08.09 Darłowo 5 000 PRCiP 30.09.2009 Port sierpień 2009 lipiec 2009
07/2009 16.11.09 Kołobrzeg 6 000 PŻP
"Czerwony Szkwał"
31.12.2009 port listopad 2009 kwiecień 2009
    Razem: 209340          

 

ROK 2008

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
01/2008 04.06.08 Kołobrzeg 20 000 Van den Herik 30.11.08 Port i reda maj 2008 wrzesień 2006
02/2008 04.06.08 Darłowo 50 000 Van den Herik 30.11.08 Port i reda maj 2008 wrzesień 2006
03/2008 10.06.08 Łeba 60 000 Van den Herik 30.11.08 Port i reda wrzesień 2006 wrzesień 2006
    Razem: 130000          

 

ROK 2007

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
01/2007 2006-11-21 Kołobrzeg 25000 PRCiP Gdańsk 2007-06-30 port i reda czerwiec 2006 czerwiec 2006
02/2007 2007-03-07 Ustka 150000 Van den Herik 2008-11-30 port i reda kwiecień 2006 kwiecień 2006
03/2007 2006-06-25 Darłowo 40000 Van den Herik 2007-10-31 port i reda listopad 2006 wrzesień 2006
04/2007 2007-07-02 Kołobrzeg 35000 PRCiP Gdańsk 2008-07-01 port i reda czerwiec 2007 marzec 2007
05/2007 2008-10-18 Łeba 50000 Van den Herik 2007-11-30 port i reda wrzesień 2006 wrzesień 2006
    Razem: 300000          

 

ROK 2006

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
01/2006 2006-03-02 Łeba 100000 PRCiP Gdańsk 2006-12-31 port i reda luty 2006 listopad 2005
02/2006 2006-04-20 Rowy 30000 PRCiP Gdańsk 2006-06-15 reda kwiecień 2006 kwiecień 2006
03/2006 2006-06-23 Kołobrzeg 35000 PRCiP Gdańsk 2006-12-31 port i reda czerwiec 2006 czerwiec 2006
    Razem: 165000          

 

ROK 2005

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
01/2005 2005-02-08 Kołobrzeg 21000 PRCiP Gdańsk 2005-05-31 port i reda kwiecień 2004 kwiecień 2004
02/2005 2005-02-22 Łeba 20000 PRCiP Gdańsk 2005-08-31 port i reda sierpień 2004 sierpień 2004
03/2005 2005-04-11 Kołobrzeg 30000 PRCiP Gdańsk 2005-06-30 port i reda kwiecień 2004 kwiecień 2004
04/2005 2005-06-01 Kołobrzeg 90000 PRCiP Gdańsk 2006-05-30 port i reda maj 2005 maj 2005
05/2005 2005-07-18 Darłowo 15000 PRCiP Gdańsk 2005-08-31 port i reda październik 2004 wrzesień 2004
06/2005 2005-08-16 Ustka 15000 PRCiP Gdańsk 2005-10-31 port i reda październik 2004 wrzesień 2004
07/2005 2005-08-16 Darłowo 30000 PRCiP Gdańsk 2005-09-30 port lipiec 2005 lipiec 2005
08/2005 2005-09-06 Ustka 5000 PRCiP Gdańsk 2005-10-31 port październik 2004 wrzesień 2004
    Razem: 226000          

 

ROK 2004

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
01/2004 2004-04-21 Kołobrzeg 30000 PRCiP Gdańsk 2004-12-31 port i reda kwiecień 2004 kwiecień 2003
02/2004 2004-05-27 Łeba 25000 PRCiP Gdańsk 2004-06-30 port i reda maj 2004 maj 2004
03/2004 2004-09-10 Łeba 100000 PRCiP Gdańsk 04-11-31 port i reda sierpień 2004 sierpień 2004
04/2004 2004-09-10 Kołobrzeg 95000 PRCiP Gdańsk 2004-11-30 port i reda sierpień 2004 sierpień 2004
05/2004 2004-10-14 Darłowo 70000 DRAGMOR Szczecin 2004-12-31 port i reda październik 2004 wrzesień 2004
06/2004 2004-11-10 Ustka 90000 PRCiP Gdańsk 2004-12-31 port i reda październik 2004 wrzesień 2004
    Razem: 410000          

 

ROK 2003

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
01/2003 2003-03-10 Kołobrzeg 50000 PRCiP Gdańsk 2003-12-31 port i reda 02-mar 02-lut
02/2003 2003-03-27 Rowy 2000 HYDRONAUTIC 2003-05-30 port 02-lut 02-lut
03/2003 2003-04-30 Łeba 80000 PRCiP Gdańsk 03-11-31 reda 02-mar 02-lut
04/2003 2003-05-19 Łeba 20000 PRCiP Gdańsk 2003-12-31 port 03-maj 03-kwi
05/2003 2003-05-19 Ustka 20000 PRCiP Gdańsk 2003-12-31 port 03-maj 03-kwi
06/2003 2003-05-19 Darłowo 20000 PRCiP Gdańsk 2003-12-31 port 03-maj 03-kwi
07/2003 2003-05-19 Kołobrzeg 20000 PRCiP Gdańsk 2003-12-31 port 03-maj 03-kwi
08/2003 2003-06-05 Darłowo 40000 PRCiP Gdańsk 2003-12-31 reda 02-kwi 02-kwi
    Razem: 252000          

 

ROK 2000 - 2002

Nr decyzji Data Port Ilość [m3] Otrzymał Ważność Miejsce OOS Analizy
1/2000 2000-02-18 Łeba 20000 PRCiP Gdańsk 2000-12-31 port II 00 lut-00
2000-02-18 250000 2001-12-31 reda
2/2000 2000-05-22 Kołobrzeg 17000 PRCiP Gdańsk 2000-08-31 port V 00 maj-00
3/2000 2000-06-14 Darłowo 60000 PRCiP Gdańsk 2001-12-31 port VI 99 cze-00
2000-06-14 250000 2001-12-31 reda
4/2000 2000-11-23 Kołobrzeg 70000 PRCiP Gdańsk 2001-08-15 reda IX 00 wrz-00
1/2001 2001-04-02 Łeba 25000 PRCiP Gdańsk 2001-12-31 port III 01 01-mar
2/2001 2001-08-30 Kołobrzeg 0 PRCiP Gdańsk 2001-10-31 port Przedłużenie na 2002 r.  
1/2002 2002-01-09 Łeba 0 PRCiP Gdańsk 2002-03-31 port Przedłużenie na 2002 r.  
2/2002 2002-02-14 Łeba 50000 PRCiP Gdańsk 2002-12-31 port i reda I 02 02-sty
3/2002 2002-02-15 Ustka 6000 PRCiP Gdańsk 2002-03-31 port i reda I 02 07-lut
3/2002 2002-03-08 Kołobrzeg 20000 PRCiP Gdańsk 2002-05-15 port i reda III 02 12-lut
4/2002 2002-03-15 Ustka 5000 PRCiP Gdańsk 2002-04-15 port i reda I 02 07-lut
5/2002 2002-03-27 Rowy 30000 Wydział RC UM Słupsk 2002-12-31 port II 02 06-lut
6/2002 2002-03-27 Dźwirzyno 25000 Wydział RC UM Słupsk 2002-12-31 port II 02 06-lut
7/2002 2002-04-29 Darłowo 20000 PRCiP Gdańsk 2002-06-20 port IV 02 02-kwi
    Razem: 848000          

 

Statystyka kontroli

Statystyka kontroli

Do zadań Inspektoratu Ochrony Środowiska Morskiego na obszarze administrowanym przez Urząd Morski w Słupsku należą m.in. kontrole statków, terenów portowych, wykrywanie zanieczyszczeń morza, jak też ich sprawców oraz nakładanie kar. W okresie od roku 2000 do roku 2009 ilości poszczególnych kontroli oraz udziałów w rejsach i lotach, ilości wykrytych zanieczyszczeń, jak też wielkości i ilości nałożonych kar, przedstawiono w poniższej tabeli.

 

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE ZBIORCZE ZA LATA 2005 - 2014
w zakresie ochrony środowiska morskiego
na obszarze administrowanym przez Urząd Morski w Słupsku
  WYKONANE CZYNNOŚCI LATA
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Ilość lustracji czystości wód wewnętrznych i red 1274 1175 1145 1107 1107 987 1 095 1 094 1 104 1150
1.1 - ilość wykrytych zanieczyszczeń 50 56 59 37 43 30 41 46 36 33
1.2 - ilość wykrytych sprawców 10 17 7 10 10 3 13 8 12 10
2 Ilości kontroli statków 379 364 358 274 347 343 354 425 386 370
2.1 W porcie 377 364 358 264 347 343 352 416 385 368
2.1.1 - kutrów 309 263 277 188 231 198 205 246 240 238
  (w tym kutrów obcych) 18 0 3 2 1 3 3 4 3 3
2.1.2 - statków 68 101 81 76 116 141 147 170 145 130
  (w tym statków obcych) 3 2 6 2 0 4 4 2 5 1
2.2 W morzu 2 0 1 10 0 4 2 9 1 2
2.2.1 - kutrów 0 0 0 3 0 1 1 8 1 0
  (w tym kutrów obcych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
2.2.2 - statków 2 0 1 7 0 3 1 1 - 2
  (w tym statków obcych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
2.3 Ilość wydanych poleceń pokontrolnych 202 142 146 102 132 114 116 134 117 92
3 Ilość kontroli czystości wód MT i WSE 82 70 221 169 222 146 184 112 69 25
3.1 Ilość rejsów 74 61 205 156 207 135 158 95 56 12
  (czas pobytu w rejsach - godz.) 100,35 100,7 148 190,00 272,50 298,5 360,5 206,5 125,7 23
3.1.1 - statkami Urzędu (ilość rejsów) 73 58 202 132 183 118 137 81 46 12
  (czas pobytu w rejsach - godz.) 93,35 82,7 140 125,00 199,50 210 241,5 128,5 83,2 23
3.1.2 - okrętami Straży Granicznej (ilość rejsów) 1 3 3 24 24 17 21 14 8 0
  (czas pobytu w rejsach - godz.) 7 18 8 65 73 85,5 99 78 40 0
3.2 Ilość uczestniczeń w lotach samolotem MBA 8 9 16 13 15 13 26 17 13 13
  (czas pobytu w lotach - godz.) 30,05 31 59,5 45,00 47,60 45,5 86 54,5 39,5 36,4
3.3 Ilość wykrytych zanieczyszczeń olejowych 1 3 7 7 4 4 9 14 6 3
  - podczas rejsów 0 0 3 0 1 0 2 12 3 0
  - podczas lotów 1 3 4 7 3 4 7 7 3 3
3.4 Ilość wykrytych sprawców zanieczyszczeń 0 1 0 0 1 0 1 1 - 0
  - mieszaninami olejowymi 0 1 0 0 0 0 1 1 - 0
  - śmieciami 0 0 0 0 1 0 0 2 - 0
  - ściekami 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
4 Ilość doniesień o zanieczyszczeniach 21 22 16 10 9 12 15 18 24 18
4.1 - ilość potwierdzonych zdarzeń 11 16 10 7 7 5 12 10 15 13
5 Ilość protokólarnych kontroli obszarów portowych 169 133 159 95 109 67 88 77 71 63
6 Ilość przypadków nałożenia kar pieniężnych 12 19 6 7 9 3 13 10 16 14
  (łączna kwota ukarań [PLN]) 14600 7650 3600 2700 3300 1300 9500 5 000 15.547 5900
6.1 - ilość ukarań przez inspektorów w drodze decyzji 11 19 6 7 9 3 13 10 15 14
  (łączna kwota ukarań przez inspektorów [PLN]) 4600 7650 3600 2700 3300 1300 9500 5 000 10.700 5900
6.2 ilość ukarań decyzją przez Dyrektora Urzędu 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0
  (łączna kwota nałożona przez Dyrektora [PLN]) 10000 1300 0 0 0 0 0 0 4.847 0
7 Ilość kontroli stacji odbioru wód zaolejonych 24 28 31 32 26 19 27 21 23 20
8 Ilość kontroli dostawców paliwa/pobór prób paliwa nie wyk.  100 120 120 120 120 120 120 120 100

Kary

Urząd Morski w Słupsku w wyniku działalności inspekcyjnej w portach oraz czynności administracyjnych w urzędzie, w okresie 1996 - 2009r., nałożył szereg kar na sprawców zanieczyszczenia środowiska morskiego. Do roku 2000 w portach i na statkach prowadzone były kontrole kompleksowe wykonywane przez inspektorów ochrony rybołówstwa i środowiska morskiego. W roku 2000 od Urzędu został oddzielony Inspektorat Ochrony Rybołówstwa i w ramach nowej struktury, podlegającej Ministrowi Rolnictwa, powstał Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku. Od roku 2001 reaktywowana jest działalność inspektorów ochrony środowiska z siedzibami w portach (w porcie Kołobrzeg inspektor ochrony środowiska wykonuje obowiązki od listopada 2001 r., w porcie Ustka od marca 2003 r., w porcie Łeba od czerwca 2003 r., w porcie Darłowo od września 2003 r.)

Kary nałożone za zanieczyszczenia w okresie 1996 - 2015 r. (pdf, 153kB)

 

 

zanieczyszczenia2015

Odpady ze statków

Plany gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków:

 

Sprzęt

Sprzęt do zwalczania zanieczyszczeń w portach

Dla zatrzymania i zebrania zanieczyszczeń ropopochodnych w sytuacji awaryjnego rozlewu (np. paliwo ze statku, olej lub inne substancje z instalacji lądowych) do wód portowych, porty środkowego wybrzeża wyposażone zostały w sprzęt specjalistyczny. Każdy z portów posiada zapory przeciwolejowe umożliwiające użycie ich w dowolnym miejscu portu (zapory segmentowe). Dwa porty - Ustka i Darłowo - posiadają zdalnie uruchamiane stacjonarne stanowiska portowej zapory przeciwolejowej.

 

Dwa porty - Ustka i Łeba - posiadają pływające zbieracze przelewowe, umożliwiające np. przepompowanie zatrzymanego zaporami oleju z powierzchni wody do pojemników na lądzie. W przypadku prowadzenia akcji zwalczania rozlewu, Kapitan Portu wydaje dyspozycje do użycia odpowiedniego sprzętu, kierując się zasadami określonymi w "Portowym planie zwalczania zanieczyszczeń"
 

Wykaz sprzętu do zwalczania rozlewów w portach:

NAZWA SPRZĘTUPORT
DźwirzynoDarłowoUstkaRowyŁeba
Portowa zapora stacjonarna [kpl.] 0 1 1 0 0
Zapora segmnetowa 900MP FleksiSystems [mb] 30 0 55 30 115
Zapora parkanowa typ 600 [mb] 0 0 55 0 0
Zbieracz przelewowy oleju Aquafast [szt.] 0 0 1 0 2
Myjka ciśnieniowa HD 140/660 [szt.] 0 0 1 0 0
Wózek do transportu zapór [szt.] 0 0 0 0 0
Statek "Hydrograf-31" 0 1 0 0 0
 

Wykaz materiałów przeciwrozlewowych zużywalnych:

NAZWA SPRZĘTUPORT
DźwirzynoDarłowoUstkaRowyŁeba
Zapora parkanowa sorbentowa 6 m [szt.]             0 0 6 0 5
Rękawy sorbentowe 3 m [szt.] 0 0 1 0 0
Rękawy sorbentowe 2,5 m [szt.] 0 0 0 0 10
Rękawy sorbentowe 1,2 m [szt.] 0 0 36 0 24
Rękawy sorbentowe 0,6 m [szt.] 0 0 0 0 4
Poduszki sorbentowe [szt.] 0 0 6 0 0
Chusty sorbentowe [szt.] 0 0 250 0 50

Strategia bałtycka

Strategia Bałtycka

Strategia Bałtycka wynika z HELCOM Recomm. nr 17/11 z 1996 r. w spr. urządzeń odbiorczych w portach (dot. art. 7 Konwencji Helsińskiej), nr 19/8 z 1998 r. w spr. no-special-fee (dot. art. 8 i 9 Konw. Hel.) oraz nr 19/12 dot. portowych planów gospodarowania odpadami (Rec.19/7, 19/14). Przywołane art. Konw. Helsińskiej wg tekstu z 1993 r.

Strategia dotyczy ochrony środowiska morskiego Morza Bałtyckiego. Strategia precyzuje ogólne wymagania określone w Konwencji Helsińskiej określając m.in. zasady postępowania z odpadami
na statkach, organizację odbioru nieczystości w portach, jak również odnosi się do zasad nadzoru sprawowanego przez administrację morską.

Główne założenia strategii są następujące:

1. W każdym z portów dostępne będą urządzenia odbiorcze na nieczystości statkowe.

Zdawanie w porcie nieczystości ze statków odbywać się będzie:
- bez niepotrzebnej zwłoki;
- bez powodowania utrudnień;
- przy minimum biurokracji.

2. Wprowadzony zostanie "no-special-fee-system" polegający na:
- włączeniu do opłat portowych kosztów odbioru nieczystości statkowych;
- wnoszeniu opłat przez wszystkie statki, niezależnie czy zdają nieczystości, czy też nie;
- przejrzystości systemu (np. powiązany % z opłatą tonażową);
- sharmonizowaniu opłat (nie powodując konkurowania pomiędzy portami).

3. Wpływy wydzielone z opłat na odbiór nieczystości, będą wykorzystane wyłącznie na:
- wyposażenie portu w urządzenia odbiorcze (stacjonarne i ruchome);
- funkcjonowanie, utrzymanie, remonty i bieżącą obsługę tych urządzeń;
- magazynowanie, transport i utylizację odebranych nieczystości.

4. Zdawanie nieczystości jest obowiązkowe (z kilkoma wyjątkami, na które wymagane jest indywidualne zwolnienie wydawane przez administrację morską).

5. Prowadzona będzie w porcie ewidencja zdawania nieczystości przez statki oraz wymiana informacji (pomiędzy portami i z administracją morską) poprzez stworzenie systemu komunikacji i baz danych.

6. Nie zdawanie nieczystości w porcie podlegać będzie sankcjom administracyjnym.

7. Porty jachtowe, miejsca zaopatrywania jednostek w paliwa oraz porty rybackie wyposażone będą w instalacje umożliwiające proste i wygodne zdanie ścieków oraz innych śmieci stałych. Dotyczy to małych statków, w szczególności: kutrów, jachtów i statków turystycznych.

8. Portowy plan gospodarowania odpadami zawierać będzie: opis procedury zdawania, ogólne informacje dot. magazynowania, podczyszczania (przetwarzania), oczyszczania i utylizacji odpadów, wskazanie osoby    odpowiedzialnej za wdrożenie planu, wykaz odbiorczych urządzeń i ich usytuowanie, opis procesu    postępowania z odpadami, opis procedur dla użytkowników (statków), sposób prowadzenia rejestrów z podziałem na rodzaje odpadów.