Opracowanie dokumentacji projektowych dla Urzędu Morskiego w Słupsku

Urząd Morski w Słupsku, al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

"Opracowanie dokumentacji projektowych dla Urzędu Morskiego w Słupsku"

Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Morski w Słupsku, Al. Sienkiewicza 18, pokój nr 20 (I piętro, sekretariat)
do dnia 14 listopada 2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 października 2017 r. pod numerem 609853-N-2017. Zawartość ogłoszenia zgodna jest w treści z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych i znajduje się w linku poniżej pn.: Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4.1: Wzór umowy dla zadania nr 1
Załącznik nr 4.2: Wzór umowy dla zadania nr 2
Załącznik nr 4.3: Wzór umowy dla zadania nr 3
Załącznik nr 5: Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 6: Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia
Załącznik nr 7: Informacja w zakresie grupy kapitałowej
Załącznik nr 8: Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1
Załącznik nr 9: Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
Załącznik nr 10: Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3

Rzut piwnicy budynku OOW Mielno

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 14-11-2017 r.