Remont zespołu pompowego na pogłębiarce Belona

Urząd Morski w Słupsku na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: "Remont zespołu pompowego na pogłębiarce Belona"

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

PHU ELBEX Julian Bieleń
ul. Kazimierza Mireckiego 15
37-450 Stalowa Wola

W wyniku oceny ofert Wykonawca uzyskał 75 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania, w tym
w kryterium cena  - 60,00 pkt, w kryterium termin realizacji przedmiotu zamówienia- 15,00 pkt, w kryterium długość okresu bezpłatnego serwisu i gwarancji jakości - 0,00 pkt.

Była to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu.