Przepisy portowe dla dróg morskich i śródlądowych

Przepisy portowe

Przepisy portowe

Bieżące

 Pobierz pliki:

 

Przepisy jachtowe

Przepisy jachtowe

Bieżące

    W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 29 stycznie 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów
komercyjnych ( Dz. U. z 2018 poz. 490) - Urząd Morski w Słupsku informuje, że od dnia 7 czerwca
2018 r., każdy członek załogi jachtu komercyjnego obowiązany jest posiadać aktualne świadectwa
przeszkoleń w zakresie:


1. ITR;
2. Ochrony p.poż - stopień podstawowy:
3. Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej;
4. Pierwszej pomocy medycznej.


    Na jednostkach wyposażonych w urządzenia radiokomunikacyjne, kapitan obowiązany jest posiadać
odpowiednie Świadectwo operatora urządzeń radiowych.
Na jednostkach komercyjnych wyposażonych w radar i ARPA, oficer w dziale pokładowym
obowiązany jest posiadać Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na
poziomie operacyjnym.

 

Prawa pasażerów

 Prawa pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową

Bieżące

Do rozpatrywania skarg z terenu działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku wyznaczony został Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Sprawozdanie 2016

Na obszarze Urzędu Morskiego w Słupsku nadal operuje jeden konwencyjny statek pasażerski m/s „Jantar” IMO 8418708, tonaż brutto 572, maksymalna ilość pasażerów 288.        

W celu zapewnienia pasażerom dostępu do informacji przed i w czasie podróży, a w tym informacji na temat ceny biletu, warunków przewozu oraz innych informacji, ustalono następujące mechanizmy:

1.       Informacja ustna w biurze armatora

2.       Informacja internetowa

3.       Foldery, broszury

4.       Tablice informacyjne w biurze i na statku.

Dostępne są również informacje na wniosek pasażerów telefoniczne lub e- mailowe.

Zapewniono pasażerom informacje na temat warunków dostępu do transportu dla osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Informacje zamieszczono w opublikowanym regulaminie przewozów.

W przypadku odwołania lub opóźnienia, pasażerowie informowani są o fakcie co najmniej 30 minut lub wcześniej po planowanym czasie odjazdu poprzez telefon, SMS, rozgłośnię statkową.

Pasażerowie są regularnie informowani o wszystkich okolicznościach w okresie opóźnienia.

W przypadku opóźnienia lub odwołania rejsu, w celu zapewnienia pasażerom informacji o alternatywnych usługach, w tym usługach dostępnych za pośrednictwem innych przewoźników. Informacji  udziela się w biurze Kołobrzeskiej Żeglugi Pasażerskiej (biurze  armatora).

W celu informowania pasażerów o ich prawach wynikających z Rozporządzenia UE 1177/2010, informację zamieszczono na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych w biurze armatora i na statku.

Mechanizm rozpatrywania skarg pasażerów, gdy ich prawa wynikające z ustawodawstwa  zostały naruszone, zawarty został w został w Regulaminie Przewozów. Informacje na temat skarg są dostępne w biurze podczas zakupu biletu oraz od członków załogi statku, z którymi przeprowadza się rozmowę na ten temat przed zamustrowaniem.

Pasażerowie otrzymują informację o możliwości złożenia skargi. Informacje dla pasażerów o prawie do odwołania się od sposobu rozpatrzenia skargi do właściwego Urzędu Morskiego jako drugiej instancji zawarto w Regulaminie Przewozów.

W przypadku przewozów pasażerskich odwołanych lub opóźnionych o więcej niż 90 minut, oferuje się wybór pomiędzy zmianą trasy w możliwie najkrótszym czasie bez dodatkowych kosztów lub zwrotem ceny biletu (płatne w całości w ciągu 7 dni). W przypadku trasy alternatywnej, dokonano ustaleń z innymi przewoźnikami poprzez wymianę rozkładów rejsów, możliwość nabycia biletów online.

Proporcjonalnie do długości opóźnienia zapewnia się przekąski, posiłki, napoje. W przypadku dłuższego opóźnienia zapewnia się zakwaterowanie na pokładzie statku lub na lądzie (max.80 ero za noc).

W przypadku dłuższego opóźnienia, pasażerowie są powiadamiani o ich prawie do odszkodowania w wysokości 25 % i 50 % ceny biletu zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 19 Rozporządzenia P. E. i Rady (UE) nr 1177/2010.

Aby zapewnić pasażerom wypłacenie należnego im odszkodowania, stosuje się wypłatę gotówki lub przelew.

Przy szczególnych potrzebach udzielenia pomocy, doradza się zajęcie odpowiedniego miejsca oraz inne porady stosowne do sytuacji.

Na statku, zastosowane oznakowanie spełnia potrzeby osób niepełnosprawnych. Przy wsiadaniu, wysiadaniu oraz na całej trasie, osobom o ograniczonej sprawności ruchowej udziela się bezpłatnej.

Osoba towarzysząca osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej przewożona jest bezpłatnie. Nie ma wymogu wcześniejszego powiadamiania o potrzebie udzielania pomocy dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Dla osób w/w oferuje się możliwość powiadamiania  o potrzebie udzielania pomocy w formie elektronicznej lub SMS em. Dla pasażerów wymagających szczególnej pomocy, punktami informacyjnymi są biuro oraz każdy członek załogi. Psy przewodniki oraz psy asystujące przewożone są bez żadnych warunków i bezpłatnie.

Korzystanie ze wszystkich urządzeń mobilnych jest bezpłatne.

W przypadku gdy sprzęt potrzebny do poruszania się osobom niepełnosprawnym został zgubiony lub uszkodzony, osoba ma prawo do odszkodowania zgodnie z Regulaminem Przewozów Zagranicznych. W przypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu do poruszania się, nie zapewnia się dostarczenia tymczasowego sprzętu zastępczego.

Osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej zapewnia się pomoc w planowaniu alternatywnego transportu (w przypadku odmowy przyjęcia na pokład ze względów bezpieczeństwa, nieodpowiedniej infrastruktury, niezbędnego wyposażenia) poprzez poradę w biurze armatora.

Zapewnia się szkolenia i instruktaż dla personelu lądowego oraz załogi statku w zakresie niepełnosprawności pasażerów. Szkolenia doskonalące dla pracowników odbywają się raz w roku. Dla nowego pracownika – szkolenie zapoznawcze.

Liczba przewiezionych pasażerów:

Od    01.01.2015 do 31.12.2015         13 500 pasażerów

Od 01.01.2016 do 31.12.2016              14 500 pasażerów

W okresie objętym sprawozdaniem skarg nie było. Nie było również przypadku odmowy pasażerowi niepełnosprawnemu lub pasażerowi o ograniczonej sprawności ruchowej przyjęcia na pokład ze względów bezpieczeństwa (nieodpowiedniego lub niedostatecznego projektu infrastruktury, brak odpowiedniego sprzętu).

Dnia 18 sierpnia 2016 r, inspektor Bezpieczeństwa Żeglugi Urzędu Morskiego w Słupsku odbył rejs kontrolny na statku „Jantar” na trasie Kołobrzeg – Nexo – Kołobrzeg pod kątem przestrzegania Rozporządzenia P.E. i Rady (UE) nr 1177/2010. Wynik kontroli pozytywny. Uwag brak.

W celu wprowadzenia rozporządzenia w życie, armator został uprzedzony o konieczności uwzględnienia w/w rozporządzenia w swoich przepisach. Przesłano armatorowi treść Rozporządzenia. Wykonanie powyższego sprawdzane jest podczas audytów ISM biura i statku.

Ostatnie audyty:                                                    

Biuro 25.05.2016 r.

Statek   11.09.2015 r.

Starszy Inspektor Bezpieczeństwa Żeglugi

Andrzej Walas


Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie dotyczy statku „Jantar” jedynego pasażerskiego statku konwencyjnego   na obszarze Urzędu Morskiego w Słupsku .

- w celu zapewnienia pasażerom dostępu do informacji przed i w czasie podróży, w tym     informacji na temat ceny biletu, warunków przewozu oraz innych, ustalono następujące mechanizmy:

1. informacja ustna w biurze

2. informacja internetowa

3. foldery, broszury

4.tablice informacyjne w biurze i na statku

Dostępne są również informacje na wniosek pasażerów telefoniczne lub e-mailowe.

Zapewniono pasażerom informacje na temat warunków dostępu do transportu dla osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej, Informacje zamieszczono w opublikowanym regulaminie przewozów.

W przypadku odwołania lub opóźnienia, pasażerowie informowani są o fakcie co najmniej 30 minut lub wcześniej po planowanym czasie odjazdu poprzez telefon, SMS, rozgłośnię statkową.

Pasażerowie są regularnie informowani o wszystkich okolicznościach w okresie opóźnienia.

W przypadku opóźnienia lub odwołania rejsu, w celu zapewnienia pasażerom informacji o alternatywnych usługach, w tym usługach dostępnych za pośrednictwem innych przewoźników, informacji udziela się w biurze Kołobrzeskiej Żeglugi Pasażerskiej (biurze armatora)

W celu informowania pasażerów o ich prawach wynikających z Rozporządzenia UE 1177/2010, informację zamieszczono na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych w biurze armatora i na statku.

Mechanizm rozpatrywania skarg pasażerów, gdy ich prawo wynikające z ustawodawstwa zostały naruszone został zawarty w Regulaminie Przewozów. Informacje na temat skarg są dostępne w biurze podczas zakupu biletu oraz od członków załogi statku, z którymi przeprowadza się rozmowę na ten temat przed zamustrowaniem.

Pasażerowie otrzymują informację o możliwości złożenia skargi. Informacje dla pasażerów o prawie do odwołania się od sposobu rozpatrzenia skargi do właściwego Urzędu Morskiego jako drugiej instancji zawarto w Regulaminie Przewozów.

W przypadku przewozów pasażerskich odwołanych lub opóźnionych o więcej niż   90 minut oferuje się wybór pomiędzy zmianą trasy w możliwie najkrótszym czasie bez dodatkowych kosztów lub zwrotem ceny biletu (płatne w całości w ciągu 7 dni). W przypadku trasy alternatywnej, dokonano ustaleń z innymi przewoźnikami poprzez wymianę rozkładów rejsów, możliwości nabycia biletów on line.

Proporcjonalnie do długości opóźnienia zapewnia się przekąski, posiłki, napoje.

W przypadku dłuższego opóźnienia zapewnia się zakwaterowanie na pokładzie statku lub na lądzie (max. 80 euro za noc).

W przypadku dużego opóźnienia, pasażerowie są powiadamiani o ich prawie do odszkodowania w wysokości 25% i 50% ceny biletu zgodnie z kryteriami wymienionymi w art.19 Rozporządzenia P.E. i Rady (UE) nr 1177/2010.

Aby zapewnić pasażerom wypłacenie należnego im odszkodowania, stosuje się wypłatę gotówki lub przelew.

Przy szczególnych potrzebach udzielenia pomocy, doradza się zajęcie odpowiedniego miejsca oraz inne porady stosowne do sytuacji.

Na statku oraz w terminalu portowym w Darłowie zastosowane oznakowanie spełnia potrzeby osób niepełnosprawnych. W Kołobrzegu brak terminalu.

Przy wsiadaniu, wysiadaniu oraz na całej trasie, osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, udziela się bezpłatnej pomocy.

Osoba towarzysząca osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej przewożona jest bezpłatnie.

Nie ma wymogu wcześniejszego powiadamiania o potrzebie udzielania pomocy dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Dla osób w/w oferuje się możliwość powiadamiania o potrzebie udzielenia pomocy w formie elektronicznej lub SMS – em.

Dla pasażerów wymagających szczególnej pomocy, punktami informacyjnymi są : biuro oraz każdy członek załogi.

Psy przewodniki oraz psy asystujące przewożone są bez żadnych warunków i bezpłatnie.

Korzystanie ze wszystkich urządzeń mobilnych jest bezpłatne.

W przypadku gdy sprzęt potrzebny do poruszania się osobom niepełnosprawnym został zgubiony lub uszkodzony, osoba ma prawo do odszkodowania zgodnie z Regulaminem Przewozów Zagranicznych.

W przypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu do poruszania się, nie zapewnia się dostarczenia tymczasowego sprzętu zastępczego.

Osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej zapewnia się pomoc w planowaniu alternatywnego transportu ( w przypadku odmowy przyjęcia na pokład ze względów bezpieczeństwa, nieodpowiedniej infrastruktury, niezbędnego wyposażenia) poprzez poradę w biurze armatora.

Zapewnia się szkolenia i instruktaż dla personelu lądowego oraz załogi statku w zakresie niepełnosprawności pasażerów. Szkolenia doskonalące dla pracowników odbywają się raz w roku lub dla nowego pracownika – szkolenie zapoznawcze.

           W okresie 18.12.2012 do 31.12.2012 liczba pasażerów 0

           W okresie 01.01.2013 do 31.12.2013 liczba pasażerów 16 500

           W okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 liczba pasażerów 15 000

Skarg nie było.

Nie było przypadku odmowy pasażerowi niepełnosprawnemu lub pasażerowi o ograniczonej sprawności ruchowej przyjęcia na pokład ze względów bezpieczeństwa

(nieodpowiedniego lub niedostatecznego projektu infrastruktury, brak odpowiedniego sprzętu).

Dnia 11 sierpnia 2015 r. inspektor Bezpieczeństwa Żeglugi Urzędu Morskiego w Słupsku odbył rejs kontrolny na statku „Jantar” na trasie Kołobrzeg – Nexo – Kołobrzeg

pod kątem Rozporządzenia P.E. i Rady (UE) nr 1177/2010. Wynik kontroli pozytywny, bez uwag.

W celu wprowadzenia rozporządzenia 1177/2010 w życie, armator został uprzedzony o konieczności uwzględnienia w/w rozporządzenia w swoich przepisach. Przesłano armatorowi treść Rozporządzenia. Wykonanie powyższego sprawdzono podczas audytu biura i statku.

Starszy Inspektor Bezpieczeństwa Żeglugi

Andrzej Walas

Sprawozdania zgodnie z Artykułem 26 rozporządzenia 1177/2010

 

Obszary żeglugi

Obszary pasażerskiej żeglugi krajowej

Bieżące

Pobierz plik:

 

Wymogi AIS

Wymogi AIS

Bieżące

    Na podstawie rozporządzenia Ministra transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji
(Dz.U. 2011.268.1590.) Urząd Morski w Słupsku informuje, że obowiązek wyposażania w AIS
między innymi dotyczy:

1) statków pasażerskich w żegludze krajowej o długości całkowitej 15m i powyżej, od 25 stycznia 20012 roku
( z wyłączeniem statków uprawiających żeglugę w odległości do1,5 Mm od portu schronienia)
2) statków rybackich o długości całkowitej przekraczającej 15metrów będą wyposażane w System Automatycznej
Identyfikacji (AIS) w terminach jak niżej:
- statki rybackie o długości całkowitej wynoszącej 24 metry lub więcej, ale mniejszej niż 45 metrów:
najpóźniej do dnia 31 maja 2012r.,
- statki rybackie o długości całkowitej wynoszącej 18 metrów lub więcej, ale mniejszej niż 24 metrów:
najpóźniej do dnia 31 maja 2013r.,
- statki rybackie o długości całkowitej przekraczającej 15 metrów ale mniejszej niż 18 metrów:
najpóźniej do dnia 31 maja 2014r.,
- do nowo wybudowanych statków rybackich o długości całkowitej przekraczającej 15 metrów wymóg posiadania
przedmiotowego systemu stosuje sie od dnia 30 listopada 2010r.

    System AIS musi odpowiadać normom ustalonym przez Międzynarodową Organizację Morską
zgodnie z rozdziałem V prawidło 19 sekcja 2.4.5 konwencji SOLAS z 1974r.

 

 

Holowanie

Holowanie statków i obiektów m/y portami

Bieżące

Pobierz plik:

Nurkowanie

Nurkowanie

Bieżące

W celu nurkowania na wraki w obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku należy wypełnić Zgłoszenie wyjścia z portu na płetwonurkowanie na wraki (Załącznik nr 2 Zarządzenia porządkowego Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z 6 marca 2013 r.) i przekazać je do Kapitana portu, dla uzyskania zgody.