AKTUALNOŚCI
  01.12.2015|  "OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH POBRZEŻA KOSZALIŃSKIEGO"

    W dniu 30 listopada 2015 roku w Jarosławcu odbyła się konferencja poświęcona dobiegającego do końca projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego". Projekt realizowany przez Urząd Morski w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 dzięki zaangażowaniu wykonawców, nadzoru inwestorskiego oraz pracowników Urzędu Morskiego w Słupsku dobiega końca.
W ramach projektu realizowanych było siedem zadań w pięciu lokalizacjach: Jarosławiec, Unieście, Chłopy, Ustronie Morskie oraz Dźwirzyno. Założenia projektu, strukturę finansowania oraz dalsze perspektywy finansowania działań przedstawił Aleksander Duszny - Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Funduszy Unijnych. Sposób realizacji oraz o napotkanych problemach w trakcie wykonywania robót budowlanych przedstawili przedstawiciele firm budowlanych: Budimex S.A. - Krzysztof Narel oraz Hydrobud - Adam Dzik. Podjęte działania spotkały się z dużym zadowoleniem środowisk lokalnych, które zostały przedstawione m.in. przez Wójta Gminy Postomino oraz sołtysa Jarosławca.

  30.11.2015|  JUBILEUSZ NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO

    Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku działa już 55 lat. Utworzone zostało w 1960 roku, a w roku 2013 otrzymało status narodowego. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w dniu 27 listopada b.r. w Politechnice Gdańskiej. Historię i dokonania tej instytucji przedstawił dyrektor dr Jerzy Litwin. Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego uhonorowało z okazji jubileuszu 10 osób "Medalem Przyjaciela Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku". Zaszczytu tego dostąpił m.in. Tomasz Bobin - Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. Słupski Urząd od wielu lat współpracuje z Muzeum. Aktualnie trwają prace projektowe nad utworzeniem Muzeum Rybołówstwa w Porcie Łeba. Latem bieżącego roku wspólnie zabezpieczono na placu budowy w Rowach wydobyte z morza 100 sztuk pistoletów skałkowych z przełomu XVII i XVIII wieku.


  25.11.2015|   KRAJOWY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO - ETAP 1

    W dniu 24.11.b.r. w Gdyni odbyła się konferencja zamykająca projekt "Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego - etap 1". Zasadniczym celem budowy KSBM jest poprawa bezpieczeństwa żeglugi oraz podniesienie poziomu ochrony środowiska w obszarach morskich RP. System jest także narzędziem do prowadzenia nadzoru nad przestrzeganiem prawa przez użytkowników morza.

W ramach projektu zmodernizowano i rozbudowano systemy monitorowania ruchu morskiego w obszarach VTS Zatoka Gdańska oraz VTMS Szczecin - Świnoujście. Ustanowiono także system w obszarze trasy TSS Ławica Słupska obejmując monitoringiem radarowym oraz zasięgiem łączności VHF wrażliwy nawigacyjnie i sąsiadującymi z poligonem morskim rejon tranzytu statków zmierzających do portów Zatoki Gdańskiej. Wyposażono wszystkie służby polskich portów w urządzenia do prowadzenia nadzoru ruchu oraz wykonywania asysty nawigacyjnej w sytuacjach awaryjnych (radary portowe, kamery, środki łączności, stacje hydro-meteo, elektroniczny dostęp do baz danych i informacji związanej z bezpieczeństwem żeglugi). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu wynosi 112.674.893,83 PLN.


  23.11.2015|  ZJAZD LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

    W dniu 21 listopada b.r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbył się XXI Walny Zjazd Delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej. Podsumowano dotychczasowe działania. Liga zrzesza prawie 13 tysięcy członków, skupionych w 42 okręgach, oddziałach, klubach i kołach na terenie całego kraju. Wybrano także nowe władze. Prezesem na kolejną kadencję jednogłośnie wybrano dotychczasowego prezesa kpt. ż.w. Andrzeja Królikowskiego - Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. W skład 26 osobowego zarządu wszedł przedstawiciel słupskiego oddziału Waldemar Parus, na co dzień pracownik Urzędu Morskiego w Słupsku. W roku 2018 Liga obchodzić będzie jubileusz 100-lecia powstania.


  13.11.2015|  POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO

    W dniu 12.11.2015r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Tematyką spotkania było podsumowanie prac zmierzających do opracowania Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
Projekt Planu zakłada m.in. w pierwszym cyklu (2016-2021) 12 inwestycji na brzegu morskim w województwie zachodniopomorskim na łączną kwotę 138,55 mln zł. Szczegóły projektu Planu można znaleźć na stronie internetowej (www.powodz.gov.pl). Dyskusję zdominował temat map zagrożenia i ryzyka powodziowego, które budzą najwięcej kontrowersji. W pracach Komitetu uczestniczą m.in. dyrektorzy Urzędów Morskich ze Szczecina i Słupska.


  05.11.2015|  REMONT NAWIERZCHNI PRZYSTANI W UNIEŚCIU

    Zakończone zostały podstawowe roboty budowlane przy remoncie nawierzchni na przystani morskiej w Unieściu (Gmina Mielno). Wyremontowana została nawierzchnia wraz z odwodnieniem, wykonano ciągi pieszo-jezdne o długości 200 metrów oraz przyłącze kanalizacji deszczowej. Dodatkowo uporządkowano nośniki mediów zainstalowane na przystani. Wykonawcą robót był Zakład Projektowo-Wykonawczy HABUD Sp. z o.o. z Gdańska. Wartość robót wynosi 436.731,35 zł (brutto). Na wiosnę 2016 roku planowany jest jeszcze (siłami Urzędu) remont nawierzchni parkingu przy przystani.


  03.11.2015|  PRZEKAZANIE MAJĄTKU RUCHOMEGO

    W dniu 3 listopada 2015 r. w siedzibie pionu technicznego Urzędu Morskiego w Słupsku odbyło się komisyjne przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego składników majątku ruchomego jak materiały, sukno, obuwie, guziki marynarskie na podstawie § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.10.114.761). W/w składniki majątku zostały określone jako zbędne dla potrzeb i działań Urzędu Morskiego w Słupsku i zakwalifikowane do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom.

Stronę przekazującą reprezentował Igor Strąk (Naczelnik Wydziału Gospodarczego, Zaopatrzenia i Transportu), Mirosław Gliszczyński (Starszy Inspektor ds. Zaopatrzenia), Urszula Kieraś (Starszy Inspektor ds. gospodarki magazynowej) . Z ramienia Zespołu Szkół Mechanicznych dyrektor szkoły Barbara Zakrzewska która dokonała odbioru składników majątku ruchomego. Wykorzystane materiały zostaną przeznaczone na potrzeby nowo utworzonej klasy o specjalności morskiej której patronatem jest Urząd Morski w Słupsku.


  23.10.2015|  POSIEDZENIE RADY GOSPODARCZEJ

    W dniu 22.10.b.r. w siedzibie COFELY EC w Słupsku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Akademii Pomorskiej. Zaprezentowano miejską ciepłownię, jako źródło ekologicznego ciepła oraz dyskutowano na temat opłacalności inwestycji w tzw. zieloną energię. Skład Rady został poszerzony o kolejne dwie firmy ze Słupska: „OptiNav” i „Kaliop”. Są to firmy informatyczne z obszaru „IT”. Aktualnie w skład Rady wchodzi 14 podmiotów, w tym Urząd Morski w Słupsku. W spotkaniu uczestniczyli także studenci pierwszego roku Akademii z kierunku fizyka techniczna.

  20.10.2015|  ZAKOŃCZENIE PRAC W PORCIE DARŁOWO

    Urząd Morski w Słupsku zakończył realizację ostatniego etapu robót budowlanych w ramach projektu „Remont Nabrzeży Parkowego i Skarpowego w Porcie Darłowo”. Wykonano budowę ciągów komunikacyjnych w czterech lokalizacjach, łączących nabrzeża z drogą wojewódzką nr 205 a także remont Nabrzeża Postojowego II, które znajduje się pomiędzy nabrzeżami Parkowym i Skarpowym. W poprzednich etapach wyremontowano (wyłączone od lat z eksploatacji ze względu na stan techniczny) nabrzeża poprzez zabicie nowej ścianki szczelnej, wykonanie nowego oczepu wraz z nawierzchnią nabrzeża, wykonanie przyłączy energetycznych oraz sieci oświetleniowej i kanalizacji deszczowej wraz z separatorem frakcji ropopochodnych. Przy Nabrzeżu Skarpowym stary pomost drewniany został rozebrany, a w jego miejsce zamontowano pomosty pływające z infrastrukturą dla potrzeb cumowania jednostek. Przy Nabrzeżu Parkowym powstał slip, do wodowania jednostek. Kolejny etap stanowiły prace czerpalne, których celem było dostosowanie głębokości toru wodnego oraz kanału portowego do możliwości korzystania z nowo wyremontowanych nabrzeży. W dniu 19.10.b.r. odbyła się prezentacja terenowa zrealizowanej inwestycji. Wartość całego projektu wynosi prawie 39 milionów złotych. Został on zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (75% dofinansowania z UE, a 25% z budżetu Państwa). Instytucją wdrażającą projekt jest Pomorski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Gdyni. Po wielu latach wyłączenia 1397 metrów linii cumowniczej w pełni służyć będzie użytkownikom darłowskiego portu.

  12.10.2015|  ŚWIĘTOWANO W DARŁOWSKIM PORCIE

    Zarząd Portu Morskiego Darłowo obchodzi jubileusz 15-lecia swojej działalności. Rada Miejska w Darłowie w październiku 1999 roku podjęła uchwałę o komunalizacji portu i powołaniu spółki prawa handlowego, jako podmiotu zarządzającego portem. Spółka została powołana w roku 2000. Przez 15 lat w darłowskim porcie zaszły ogromne zmiany. Przede wszystkim zrealizowano wiele inwestycji około portowych na łączną kwotę ponad 130 mln złotych. Rok 2015 zapisze się w kronikach portowych jeszcze jednym znaczącym faktem. Będzie to rekordowy rok w przeładunkach. Szacuje się, że wskaźnik ten będzie na poziomie ok. 400 tys. ton. W dniu 9 października b.r. jubileusz świętowano w hali portowej w nowo wybudowanym basenie rybackim. Zarząd Portu przygotował liczne podziękowania dla instytucji i osób zaangażowanych w rozwój portu, na przestrzeni ostatnich 15 lat. Zaszczyt ten przypadł także dla Urzędu Morskiego w Słupsku.


  09.10.2015|  GAUDEAMUS IGITUR W SŁUPSKICH UCZELNIACH

    W dniu 7.10.2015r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016. W trakcie uroczystości miała miejsce immatrykulacja studentów i doktorantów. Wręczone zostały także nagrody Rektora. Wykład inauguracyjny pn. "Na co komu muzyka?. O niezwykłej sile dźwięków" wygłosiła prof. Monika Zytke. Kolejna inauguracja miała miejsce 9.10.2015r. w Wyższej Szkole Inżynierii Gospodarki.
Urząd Morski w Słupsku współpracuje ze słupskimi uczelniami na mocy porozumień od 2014 roku. M.in. Dyrektor Urzędu jest członkiem Rady Gospodarczej przy Akademii Pomorskiej w Słupsku.


  05.10.2015|  ZAKUP ZESTAWU DO WYWOZU WÓD ZAOLEJONYCH

    W dniu 02.10.2015r. w placówce Obwodu Ochrony Wybrzeża Ustronie Morskie Urzędu Morskiego w Słupsku odbył się komisyjny odbiór Mobilnego zestawu do wywozu wód zaolejonych SCANIA model P370CB4x4HHZ wraz wyposażeniem, rok produkcji 2015. Dostawcą sprzętu była firma NOPEA PLUS Sp. z o.o z Poznania, która wygrała przetarg na dostawę mobilnego zestawu. Zakup został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 dla projektu Modernizacja przystani morskiej w Ustroniu Morskim.
Nowy sprzęt został włączony do wyposażenia Obwodu Ochrony Wybrzeża w Ustroniu Morskim którego głównym zadaniem będzie wywóz wód zaolejonych z terenu przystani.

Stronę przekazującą reprezentował:
1. Pan Marek Iwaszkiewicz - Prezes Zarządu NEOPEA PLUS Sp. z o.o. z Poznania.
Stronę przejmującą reprezentowali:
1. Igor Strąk - Naczelnik Wydziału Gospodarczego, Zaopatrzenia i Transportu,
2. Agnieszka Kurzyńska - Kierownik OOW Ustronie Morskie,
3. Jarosław Michałek - Starszy Inspektor Wydziału Gospodarczego, Zaopatrzenia i Transportu.

  21.09.2015|  POSIEDZENIE RADY SAR

    W dniu 18.09.b.r. w Świnoujściu odbyło się kolejne posiedzenie Rady SAR, organu doradczego Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Podczas spotkania przedstawiono m.in. przebieg prac legislacyjnych w sprawie uznania ratowników morskich za ratowników w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz dodanie służby SAR do grupy podmiotów współpracujących z systemem, a także nt. bieżących prac legislacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na morzu. Zaprezentowano również wstępny raport z międzynarodowych ćwiczeń zwalczania zanieczyszczeń na morzu BALEX DELTA 2015, które odbyły się w dniach 9-11 września b.r. Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej przedstawił informację nt. możliwości wsparcia działań służby SAR w zakresie wykrywania i neutralizacji zanieczyszczeń na morzu przez MOSG. Przewodniczący Rady SAR gen. broni Marek Tomaszycki wręczył powołania do składu Rady nowym członkom w osobach: wiceadmirał Marian Ambroziak - Inspektor Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk - Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

  14.09.2015|  BALEX DELTA 2015

    W dniach 09-11 września 2015 r. w Świnoujściu odbyły się międzynarodowe ćwiczenia Balex Delta 2015, miały one na celu przećwiczenia wspólnych procedur alarmowych oraz odpowiedzi na nie podczas akcji zwalczania zanieczyszczeń na morzu. Organizatorem oraz koordynatorem działań na morzu była Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa pod patronem HELCOM. W ćwiczeniach brały udział jednostki pływające miedzy innymi z Polski, Niemiec, Danii, Estonii, Litwy, Łotwy. Przedstawicielami Urzędu Morskiego w Słupsku była Jolanta Malec (jako obserwator na morzu na jednostce Pasat) oraz Piotr Pryputniewicz (jako obserwator na pokładzie samolotu Urzędu Morskiego w Gdyni).

  09.09.2015|  ŚWIATOWY DZIEŃ MORZA

    Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyznaczyło dzień 22 września 2015r. jako termin obchodów Światowego Dnia Morza w Polsce. Tegoroczne obchody będą organizowane z tematem przewodnim "Edukacja morska i szkolenie".
Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej Koji Sekimizu wydał tradycyjne przesłanie na Światowy Dzień Morza 2015.

Z okazji święta w dniu 22 września 2015r. (wtorek) na wybrzeże środkowe zapraszają:
  • Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu (ul. Arciszewskiego 21) w godz. 10.00-14.00 na prezentację gabinetów map elektronicznych oraz łączności morskiej,
  • Zespół Szkół Morskich w Darłowie (Port, Nabrzeże Parkowe) w godz. 10.00-14.00 na prezentację statku szkolnego m/t "Franek Zubrzycki II",
  • Muzeum Morskie w Darłowie (Port, Terminal Sztuki) w godz. 10.00-18.00 na zwiedzanie ekspozycji (wstęp wolny),
  • Stowarzyszenie "Latarnik" (z siedzibą w Ustce) w godz. 11.00-16.00 na zwiedzanie latarni morskich w Ustce, Jarosławcu, Darłowie i Gąskach (wstęp wolny).

W dniach 22-25 września b.r. na budynkach Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Kapitanatach Portów w Łebie, Ustce, Darłowie i Kołobrzegu z okazji Światowego Dnia Morza zostanie podniesiona gala flagowa.

  08.09.2015|  BALTEXPO-2015

    Od 7 do 9 września 2015r. w gdańskim Amberexpo odbywa się największe w Polsce i jedno z najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń poświęconych gospodarce morskiej, organizowane co dwa lata nieprzerwanie od 1982 roku. Tegoroczne BALTEXPO ma szczególną wymowę, ponieważ doskonale odzwierciedla dynamikę zmian polskiej gospodarki morskiej, jaką obserwujemy w ostatnim czasie. O nowych trendach, rynkach i kierunkach rozwoju dyskutują eksperci i przedstawiciele branży podczas licznych konferencji, które tradycyjnie już wzbogacają ofertę targów. W tegorocznej edycji uczestniczą przedstawiciele 14 krajów z ekspozycją na 296 stoiskach.

  31.08.2015|  ZAKUP KOPARKO-ŁADOWARKI

    Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetarg na dostawę koparko-ładowarki wraz z dodatkowym osprzętem. Przedmiotem umowy jest koparko-ładowarka marki JCB, model 4CX AEC, rok produkcji 2015. Dostawcą sprzętu jest firma INTERHANDLER Sp. z o.o. z Torunia. Koszt zakupu wynosi 527.670,00 zł. Zakup został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 dla projektu Modernizacja przystani morskiej w Ustroniu Morskim. Nowy sprzęt został włączony do wyposażenia Obwodu Ochrony Wybrzeża w Ustroniu Morskim. Na dzień dzisiejszy Urząd posiada 4 tego typu maszyny, po jednej w każdym Obwodzie Ochrony Wybrzeża (Ustronie Morskie, Darłowo, Ustka i Łeba).

  28.08.2015|  OTWARCIE MUZEUM MORSKIEGO

    28 sierpnia b.r. w darłowskim porcie w Terminalu Sztuki otwarto Muzeum Morskie. Był to pierwszy wernisaż kolekcji marynistycznej ze zbiorów kolekcjonera prof. Marka Żukowskiego, oraz eksponatów przekazanych przez inne osoby i instytucje. Ideą Muzeum jest zachęcanie kolekcjonerów i instytucji związanych z gospodarką morską do eksponowania kolejnych pamiątek i dzieł sztuki marynistycznej. Część eksponatów do Muzeum przekazał również Urząd Morski w Słupsku. W planach Muzeum są liczne wystawy, wykłady i spotkania z ludźmi morza. Muzeum czynne jest od godz. 10.00 do 18.00.

  19.08.2015|  ZAKUP DRONA DO URZĘDU

    W dniu 19 sierpnia b.r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę na dostawę zestawu bezzałogowego do pomiarów lidarowych dla potrzeb Urzędu. Dostawcą i producentem zestawu jest firma FlyTech UAV Sp. z o.o. z Krakowa, model FENIX, rok produkcji 2015. W ramach dostawy wykonawca przeszkoli 8 osób z Urzędu w zakresie przygotowania pilotów dronów do zdobycia świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego uznawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Koszt zamówienia wynosi 274.782,00 zł. Termin realizacji umowy określono do dnia 16 grudnia 2015r. Dron wykorzystywany będzie w Urzędzie do monitoringu strefy brzegowej oraz tworzenia ortofotomap dla potrzeb realizacji statutowej działalności Urzędu.

  18.08.2015|  PRZEBUDOWA OPASKI BRZEGOWEJ W USTRONIU MORSKIM

    W dniu 18.08.2015r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę na realizację zadania: "Przebudowa opaski brzegowej w Ustroniu Morskim, km 319,814-320,184 oraz 320,184-320,414". Zakres robót obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego umocnienia z gwiazdobloków wraz z ich utylizacją, rozbiórkę i wykonanie nowego oczepu oraz wykonanie przed ścianką szczelną narzutu kamiennego dwuwarstwowego na podbudowie geotkaniny i materaca gabionowego. Prace rozpoczną się po 25 sierpnia b.r., a termin ich zakończenia przewidziano do 25 listopada 2015r. Wykonawcą robót jest STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Całkowity koszt inwestycji wynosi 6.584.805,38 zł. Inwestycja jest realizowana w ramach ustawy o ustanowieniu wieloletniego Programu Ochrony Brzegów Morskich.

  13.08.2015|  ŚLADY HISTORII NA PLACU BUDOWY

    Podczas realizacji inwestycji "Ochrona brzegów morskich w miejscowościach Ustka, Rowy i Łeba" wykonawca natknął się przy pracach podwodnych, związanych z układaniem progów podwodnych na elementy starej broni palnej, na wysokości miejscowości Rowy. Prace zostały wstrzymane na tym odcinku w dniu 8.08.b.r. W dniu 10.08.b.r. grupa nurków dokładnie sprawdziła teren na głębokości ok. 3,5m, stwierdzając większą ilość przedmiotów. W dniu 12.08.b.r. pod nadzorem słupskiego konserwatora zabytków i archeologów z Narodowego Muzeum Morskiego z Gdańska nurkowie przeprowadzili akcję wydobycia przedmiotów z wody. Ogółem wydobyto ponad 60 elementów pistoletów skałkowych, oraz drewniane elementy beczki, w której były prawdopodobnie złożone. Zdaniem specjalistów znalezisko pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przekazał znalezisko do laboratorium Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, które sprawuje nadzór archeologiczny nad obszarami morskimi RP. Prace na tym odcinku zostały wznowione.

  06.08.2015|  ŚWIĘTO LATARŃ MORSKICH

    Urząd Morski w Słupsku oraz Stowarzyszenie LATARNIK we współpracy z Domem Kultury w Ustce i słupskim oddziałem Ligi Morskiej i Rzecznej zapraszają na tegoroczne Święto Latarń Morskich, które obchodzone będzie w dniu 15 sierpnia.
W tym roku gospodarzem jest latarnia morska w Ustce. Piknik latarnika rozpocznie się w sobotę o godzinie 17.00 przy latarni morskiej. W programie m.in. konkursy plastyczny i marynistyczny, nauka rzemiosła garncarskiego, występ usteckiej orkiestry dętej oraz okolicznościowa poczta latarnika. W trakcie obchodów odsłonięta zostanie tablica z nadaniem nazwy "Skwer Latarnika" oraz poleru cumowniczego "Ludziom Morza". Od godziny 20.00 zapraszamy na V NOC LATARŃ MORSKICH. W tym czasie udostępnione do zwiedzania będą latarnie morskie w Gąskach, Darłowie, Jarosławcu i Ustce. Wstęp wolny.

18 sierpnia 2002 roku na wniosek angielskiej organizacji kultywującej dziedzictwo i tradycje morskie obchodzono na całym świecie I Międzynarodowy Dzień Latarń Morskich. Od tej pory świętuje się go dorocznie w trzeci weekend sierpnia. Od 2010 roku z inicjatywy Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku na środkowym wybrzeżu organizowana jest także Noc Latarń Morskich.

  24.07.2015|  MUNDUROWE ŚWIĘTA W SŁUPSKU

    W dniu 24 lipca b.r. swoje święto obchodzili słupscy żołnierze i policjanci. Uroczysty apel odbył się z okazji święta w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmota-Skotnickiego. W tym dniu można było m.in. obejrzeć sprzęt bojowy będący na wyposażeniu , oraz zapoznać się z historią i tradycjami Brygady.
Z okazji święta Policji na terenie Komendy Miejskiej Policji odbył się festyn z pokazem sprzętu policyjnego. W trakcie uroczystej akademii wręczono funkcjonariuszom nominacje, odznaczenia państwowe i resortowe oraz wyróżnienia. W uroczystościach uczestniczył Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
  20.07.2015|  Konferencja "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo"

    W dniu 17 lipca 2015 roku odbyła się konferencja związana z zakończenie realizacji projektu pn.: "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo". W trakcie konferencji zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z terenem objętym inwestycją od strony morza a następnie zapoznali się ze szczegółowym zakresem zrealizowanych prac budowlanych. Prezentacje dotyczące projektu przedstawili ze stronu Urzędu Morskiego w Słupsku Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża - pan Adam Meller - Kubica i ze strony Wykonawcy robót firny Budimex S.A. pan Krzysztof Narel. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Instytucji Wdrażającej projekt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz mediów. Całkowita wartość zakończonego projektu wyniosła 111 061 571,40 zł.


  10.07.2015|  PLAN URZĄDZENIA LASÓW PASA NADBRZEŻNEGO

    W dniu 10.07.2015r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę na wykonanie Planu Urządzenia Lasów Pasa Nadbrzeżnego w granicach administracji Urzędu na lata 2018-2027. Zgodnie z decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 1993r. dla potrzeb ochrony wybrzeża lasy w tym pasie zostały przekazane w użytkowanie dla Urzędów Morskich. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie planu z programem ochrony przyrody, prognozą oddziaływania na środowisko i obszary NATURA 2000, mapą numeryczną i wniesieniem treści do bazy danych, z której korzystać będzie inspektorat w Słupsku oraz w terenie Obwody Ochrony Wybrzeża w Ustroniu Morskim, Darłowie, Ustce i Łebie. Wykonawcą planu - wyłonionym w przetargu nieograniczonym - jest TAXUS UL Sp. z o.o. z Warszawy. Końcowy termin realizacji zadania określono na 15.11.2017r. Całkowity koszt wynosi 417.916,00 zł.


  30.06.2015|  ŚWIATOWY DZIEŃ HYDROGRAFII

    W dniu 27 czerwca b.r. Szczecin był gospodarzem Światowego Dnia Hydrografii, organizowanym przez Urząd Miasta Szczecin, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej oraz Urząd Morski w Szczecinie. Obchody rozpoczęły się od zwiedzania jednostek hydrograficznych Marynarki Wojennej, Urzędu Morskiego, szczecińskiej Akademii Morskiej oraz firm hydrograficznych. W trakcie uroczystości odbył się dynamiczny pokaz jednostek i sprzętu hydrograficznego. W ramach obchodów odbyły się warsztaty z oprogramowania hydrograficznego QPS Qimera. W Akademii Morskiej zorganizowano konferencję z tematyki hydrograficznej.  30.06.2015|  JUBILEUSZ URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI

    W dniu 26 czerwca 2015r. w Gdyni na pokładzie promu Stena Spirit odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 95-lecia Urzędu Morskiego w Gdyni. Historia sięga 2 kwietnia 1920 roku, kiedy to powołano Urząd Marynarki Handlowej w Wejherowie, tworząc początki polskiej administracji morskiej. W maju 1927r. Urząd przeniesiono do Gdyni, a w marcu 1928 roku przekształcono go w Urząd Morski. Aktualnie administracja morska realizuje swoje zadania na bazie 3 urzędów: w Gdyni, w Słupsku oraz w Szczecinie. Jubileuszową galę prowadził osobiście Dyrektor gdyńskiego Urzędu kpt. ż.w. dr Andrzej Królikowski. W drugiej części zaproszeni goście wspólnie obserwowali ćwiczenia antyterrorystyczne na wodach zatoki Gdańskiej z udziałem załogi promu oraz sił Straży Granicznej, Marynarki Wojennej, Policji, służby SAR oraz Służby Celnej.  24.06.2015|  URZĄD NAGRODZONY W KONKURSIE BUDOWA ROKU

   W dniu 23 czerwca b.r. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyło się podsumowanie jubileuszowej 25 edycji konkursu Budowa Roku 2014. Organizatorem konkursu jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa pod patronatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Nagrodę pierwszego stopnia i tytuł Budowa Roku 2014 otrzymał Urząd Morski w Słupsku w kategorii obiekty oceniane indywidualnie (obiekty inżynierskie) za realizację inwestycji Ochrona Brzegów Morskich na Wschód od Portu Darłowo. Nagrodzeni zostali także główny wykonawca konsorcjum firm Budimex SA Warszawa i Ferrovial Agroman SA Madryt oraz jednostka projektowa Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych z Gdańska. W gronie laureatów znajdują się m.in. takie inwestycje jak: Filharmonia Szczecińska, Opolski Teatr Lalki i Aktora, Hala widowiskowo-sportowa Tauron Arena Kraków, Silver Tower Center we Wrocławiu czy też Centrum Solidarności w Gdańsku.


  22.06.2015|  FESTYN EDUKACYJNY

    W ramach promocji projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego"- realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Urząd Morski w Słupsku jest organizatorem cyklu festynów edukacyjnych. Pierwszy z nich odbył się w dniu 20 czerwca b.r. w Mielnie. Festyn obfitował w liczne konkursy, gry i zabawy. Przy sprzyjającej pogodzie najbardziej zainteresowane zabawą były dzieci z miejscowych szkół. Kolejne festyny zaplanowano w Jarosławcu 5 lipca (ul. Nadmorska 28 - w godz. 11.00-14.00) oraz w Ustroniu Morskim 11 lipca (ul. Polna 3 - w godz. 14.00-17.00).  16.06.2015|  PRZEKAZANIE POJAZDÓW

    W dniach 27 maja 2015 r. i 08.06.2015 r. w siedzibie pionu technicznego Urzędu Morskiego w Słupsku odbyło się komisyjne przekazanie na rzecz Urzędów Gminy w Postominie i Smołdzinie samochodów terenowych marki SSANGYONG ACTYON SPORTS na podstawie § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.10.114.761). Pojazdy zostały określone jako zbędne dla potrzeb i działań Urzędu Morskiego w Słupsku i zakwalifikowane do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostkę budżetową.

Stronę przekazującą reprezentował Igor Strąk (Naczelnik Wydziału Gospodarczego, Zaopatrzenia i Transportu), Jarosław Michałek (Starszy Inspektor ds. Transportu), Roman Maciąg (Starszy Inspektor ds. Majątkowych). Z ramienia Urzędu Gminy Postomino odbioru pojazdu dokonał Piotr Grzejszczak, a z ramienia Urzędu Gminy Smołdzino odbioru pojazdu dokonał Wójt Gminy Smołdzino Arkadiusz Walach.

Urząd Gminy w Postominie zadeklarował, iż otrzymany pojazd będzie wykorzystywany przez całodobowe służby dyżurne w ramach działań ratowniczo gaśniczych. Natomiast Urząd Gminy w Smołdzinie otrzymany pojazd będzie wykorzystywał na bieżące potrzeby.

  12.06.2015|  SPOTKANIE INFORMACYJNE URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU

    Urząd Morski w Słupsku wraz z Urzędem Miasta Łeba zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne.

Temat spotkania - "Spotkanie informacyjne Urzędu Morskiego w Słupsku w sprawie postępu prac na projekcie pn.: "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki", wraz z określeniem utrudnień w użytkowaniu plaży w okresie sezonu wakacyjnego 2015 r. dla odcinka plaży w Łebie".

Spotkanie odbędzie się dnia 18.06.2015 r. godz. 17.00 w bibliotece miejskiej.
  11.06.2015|  Łeba miejscem zdjęć do filmu "Maria Curie"

    Plaża w Łebie, dzięki przychylności Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, była miejscem zdjęć do nowego filmu o życiu naszej dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Zdjęcia, oprócz Łeby, Krakowa i Łodzi będą realizowane również w Paryżu, Brukseli i Monachium. Obok Karoliny Gruszki, której powierzono rolę główną, z polskich aktorów wystąpią także: Izabela Kuna (siostra Marii, Bronisława), Daniel Olbrychski (Emile Amagat, wielki przeciwnik uczonej) i Jan Frycz. Ponadto w obsadzie filmu znajdują się aktorzy francuscy, m. in. Charles Berling, który zagra Pierre’a Curie, Fabrizio Rongione i Andre Wilms oraz niemieccy (Sabin Tambrea, Samuel Finzi). Reżyserką filmu jest Maria Noëlle z Francji, operatorem Artur Reinhart, za zdjęcia odpowiada polski operator Michał Englert.
Premiera filmu zaplanowana jest na rok 2016.  05.06.2015|  SPOTKANIE INFORMACYJNE URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU

    Urząd Morski w Słupsku wraz z Urzędem Miejskim w Ustce zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne.

Temat spotkania - Spotkanie informacyjne Urzędu Morskiego w Słupsku w sprawie postępu prac na projekcie pn.: "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki", wraz z określeniem utrudnień w użytkowaniu plaży w okresie sezonu wakacyjnego 2015 r. dla odcinka plaży w Ustce".

Spotkanie odbędzie się dnia 10.06.2015 r. godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Ustce sala nr 101.
  02.06.2015|  OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH - ROWY II

    Zakończone zostało kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest realizacja roboty budowlanej na zasadach "zaprojektuj-wybuduj" przy projekcie "Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Rowy - etap II".
W ramach inwestycji zostanie kompleksowe zaprojektowanie, wykonanie i oddanie do użytku opaski brzegowej wraz z dwoma zejściami na plażę i jednym zjazdem dla osób niepełnosprawnych o długości ok. 260 mb oraz ze zjazdem technicznym z korony opaski o długości 40 m (łącznie 300 mb konstrukcji), narzut antyerozyjny opaski i zjazdu z kamienia łamanego na długości 300 mb, ostrogi brzegowe drewniane w ilości 3 szt. o długości 150 mb każda. Dodatkowo zostanie zaprojektowana i wykonana modernizacja ostrogi portowej zachodniej o łącznej długości 110 mb, w tym 60 mb rozbiórki starej konstrukcji z powtórnym wykonaniem na ściance szczelnej (wraz z narzutem antyerozyjnym z kamienia łamanego od strony zachodniej) i 50 mb wydłużonej ażurowej na fundamencie palowym. Wykonawcą robót jest firma NAVIMOR-INVEST S.A. z Gdańska. Termin zakończenia realizacji inwestycji planowany jest na 13 listopada 2015r. Koszt robót wynosi 16.485.542,40 zł.
Zadanie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki". pobierany będzie w ramach utrzymania torów podejściowych do portów Łeba, Darłowo i Kołobrzeg. Planowany termin zakończenia prac przewidziano na 30 czerwca 2015r.


  02.06.2015|  ROBOTY CZERPALNO-REFULACYJNE

    Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetarg na roboty czerpalno-refulacyjne na terenach administrowanych przez Urząd. W 2015 roku sztuczne zasilanie brzegów zostanie przeprowadzone na 4 odcinkach. W Łebie zostanie zasilony odcinek 300 m plaży wschodniej a wykonawcą prac jest Marine Sailor s.c. z Łeby. Pozostałe 3 zadania będzie realizować konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych z Gdańska, Detlef Hegemann Dredging GmbH z Niemiec oraz Rohde Nielsen A/S z Dani. Zasilanie zostanie wykonane po stronie wschodniej w Darłowie na odcinku 300 m , w Kołobrzegu na odcinku 300 m (na wysokści Bulwaru Szymańskiego) oraz w Ustroniu Morskim (m. Sianożęty) na odcinku 1400m. Łączna kubatura sztucznego zasilania wynosi 157 tys. m3 . Koszt planowanych prac wynosi 8.759546,00 zł. Głównym źródłem finansowania jest Wieloletni Program Ochrony Brzegów Morskich (w przypadku Ustronia Morskiego) oraz wydatki bieżące Urzędu. Refulat pobierany będzie w ramach utrzymania torów podejściowych do portów Łeba, Darłowo i Kołobrzeg. Planowany termin zakończenia prac przewidziano na 30 czerwca 2015r.  02.06.2015|  REMONT NAWIERZCHNI NA PRZYSTANI W UNIEŚCIU

    Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni na przystani rybackiej w Unieściu". W ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się przeprowadzenie remontu nawierzchni wraz z odwodnieniem. Wykonane zostaną ciągi pieszo-jezdne o łącznej długości 200m. Kolejnym elementem jest budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wpiętego do istniejącego odbiornika w drodze gminnej. Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Projektowo-Wykonawczy HABUD Sp. z o.o. z Gdańska. Termin realizacji umowy wynosi 2 miesiące od dnia podpisania umowy. Całkowity koszt inwestycji wynosi 290.361,35 zł.  02.06.2015|  ŚWIĘTO UCZELNI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

    Dnia 29 maja 2015r. odbyła się uroczystość z okazji Święta Akademii Pomorskiej, z którą od wielu lat współpracuje Urząd Morski w Słupsku. Program uroczystości zawierał wystąpienia JM AP dr hab. prof. nadzw. Romana Drozda i zaproszonych gości, promocję pracy doktorskiej oraz wręczenie medali za długoletnią pracę. Uroczystość zakończyło Gaudeamus igitur, odśpiewany przez chór akademicki. Urząd Morski w Słupsku reprezentował Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku ds. Inspekcji Morskiej Pan Mirosław Krajewski.
  29.05.2015|  ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ

    W dniu 29 maja b.r. w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku odbyły się uroczyste obchody 24 rocznicy powstania Straży Granicznej. Gospodarzem święta był Morski Oddział Straży Granicznej. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia, medale, akty mianowań oraz wyróżnienia. W specjalnej prezentacji gościom przybliżona została postać patrona Morskiego Oddziału SG – pułkownika Karola Bacza. Spotkanie ubarwiła morskim repertuarem orkiestra reprezentacyjna Morskiego Oddziału Straży Granicznej. W imieniu administracji morskiej życzenia jubilatowi złożył Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
  29.05.2015|  INWESTYCJA W PORCIE ŁEBA

    Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetarg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa Nabrzeża Gdyńskiego w Porcie Łeba”. W ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się wykonanie 36 metrów nowej konstrukcji żelbetowego oczepu ścianki szczelnej, o projektowanej rzędnej 1,5 m n.p.m. Wykonana zostanie także podbudowa z frakcjonowanego kruszywa filtracyjnego. Powierzchnia nabrzeża zostanie umocniona w formie kątowej płyty żelbetowej. Zamontowany zostanie system odbojowy oraz wymienione zostaną drabinki ratownicze. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia 2015r. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Hydro-Dróg z Koszalina. Wartość inwestycji wynosi 411.447,72 zł.


  25.05.2015|  WALNE ZEBRANIE LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

    W dniu 28 maja b.r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej w Słupsku. Słupski Oddział działa od września 2009 roku i aktualnie w jego strukturze funkcjonuje 6 kół. W trakcie zebrania wybrano nowy zarząd. Funkcję prezesa nadal pełnił będzie Jan Wild - dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych z Kobylnicy. Wiceprezesami zostali: Marian Jarczyński oraz Waldemar Parus (pracownik Urzędu Morskiego w Słupsku). Wybrano także delegatów na zjazd krajowy Ligi, który odbędzie się jesienią bieżącego roku.
  25.05.2015|  OBCHODY DNIA STRAŻAKA

    Zachodniopomorskie wojewódzkie obchody Dnia Strażaka odbyły się 23 maja 2015r. w Kołobrzegu. Po mszy świętej w Bazylice Konkatedralnej uczestnicy w pochodzie przeszli do portu, na plac przy pomniku komandora Stanisława Mieszkowskiego. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2015 roku obchodzone jest 20-lecie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Polsce.
  21.05.2015|  KONFERENCJA LOKALNYCH GRUP RYBACKICH

    W dniach 21-22 maja b.r. w Darłowie odbyła się konferencja podsumowująca działalność zachodniopomorskiej sieci lokalnych grup rybackich. W trakcie spotkania zaprezentowano najciekawsze projekty zrealizowane przez lokalne grupy rybackie w okresie programowania 2007-2013, oraz omówiono kierunki działania w nowej perspektywie 2014-2020. Dyrektor Urzędu Morskiego ze Słupska przedstawił prezentację na temat ochrony brzegów morskich realizowanych przez Urząd w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jednym z tematów obrad była prezentacja projektu pn. „Budowa międzynarodowego szlaku rowerowego R10 (EV10,EV13)”, jako regionalnego produktu turystyki aktywnej. Trasa tego szlaku ma przebiegać przez całe polskie wybrzeże. Podpisano także list intencyjny w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Jednym z partnerów projektu jest Urząd Morski w Słupsku.


  19.05.2015|  POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

    W dniu 19 maja b.r. w Urzędzie Miasta w Słupsku zostało podpisane porozumienie o współpracy, pomiędzy: Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku a Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i Urzędem Morskim w Słupsku. W ramach porozumienia mają być podejmowane wspólne działania na rzecz krzewienia edukacji morskiej młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania chlubnych regionalnych tradycji związanych ze zdobywaniem kwalifikacji marynarskich. Strony zobowiązały się do podjęcia działań promujących tradycje morskie oraz współczesne oblicze działalności administracji morskiej w środowisku szkolnym.  19.05.2015|  SZKOLENIE OBRONNE

    W dniu 18 maja b.r. na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce odbyło się szkolenie obronne kierowniczej kadry Urzędu Morskiego w Słupsku. W ramach części teoretycznej omówione zostały zadania Urzędu Morskiego w funkcjonowaniu państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa. Kolejnym tematem była bezpieczna eksploatacja systemu teleinformatycznego w urzędzie z uwzględnieniem informacji niejawnych w planowaniu operacyjnym. W części praktycznej - we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku - przećwiczone zostało współdziałanie elementów zarządzania kryzysowego w likwidacji symulowanego zdarzenia (wyrzut na plażę beczki z iperytem) na terenie Obwodu Ochrony Wybrzeża w Ustce. W ćwiczeniu uczestniczyła specjalistyczna jednostka chemiczna PSP z Gdyni.


  08.05.2015|  RZĄDOWY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH

    Urząd Morski w Słupsku uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikowane są na stronie oferty.praca.gov.pl. Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z ofertą.
Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm.gov.pl.


  04.05.2015|  GOŚCIE Z ORKIESTRY

    11 stycznia 2015r. odbył się 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczne granie przeznaczone było dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Urząd Morski w Słupsku tradycyjnie wystawił na aukcję weekendowy pobyt dla 3 osób (1-3 maja b.r.) w latarni morskiej w Jarosławcu, we współpracy z centrum KRÓL PLAZA SPA z Jarosławca.
W tym roku licytację wygrał Pan Jacek Rduch z Wałbrzycha, który wraz ze znajomymi przyjechał nad polski Bałtyk w majowy weekend. W dniu 1 maja b.r. z gośćmi spotkał się Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. Zauroczeni miejscem pobytu goście zapowiedzieli udział w licytacji w kolejnym finale Orkiestry.


  29.04.2015|  ROBOTY CZERPALNE NA 2015 ROK

    Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetargi na roboty czerpalne w portach administrowanych przez Urząd w 2015 roku. Roboty mają na celu utrzymanie parametrów torów wodnych, żeglowności w poszczególnych portach. W portach Darłowo (ilość urobku 11 tys. m3) i Kołobrzeg (6 tys. m3) roboty prowadzić będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. z Gdańska, Detlef Hegemann Dredging GmbH z Niemiec oraz Rohde Nielsen A/S z Dani. W porcie Ustka (7,5 tys. m3) wykonawcą jest Przybrzeżna Żegluga Pasażerska "Czerwony Szkwał" z Kołobrzegu, natomiast w porcie Łeba (10 tys. m3) Marine Sailor S.C. z Łeby. Prace prowadzone będą po sezonie letnim w terminie od 1 września do 18 grudnia. Łączny koszt robót czerpalnych wraz z pobraniem i zbadaniem próbek urobku wynosi 1.510.840,00 zł. W mniejszych portach Urząd prowadzi prace własnymi siłami, pogłębiarką "Omułek" w Dźwirzynie oraz "Belona" w Rowach.


  28.04.2015|  NOWY TERMINAL W PORCIE DARŁOWO

    W dniu 27.04.2014r. w darłowskim porcie odbyła się uroczystość otwarcia terminala pasażerskiego wraz z całorocznym Biurem Obsługi Turystycznej w Darłówku. Inwestycja została zrealizowana w ramach założeń projektu Interface Plus. Jej beneficjentem jest Miasto Darłowo. Jednocześnie zainaugurowano sezon bezpośrednich międzynarodowych połączeń Darłowa z duńską wyspą Bornholm. W dniu 28 kwietnia odbył się pierwszy w tym sezonie rejs z Darłowa do Nexo na pokładzie katamaranu „JANTAR” Kołobrzeskiej Żeglugi Pasażerskiej
  28.04.2015|  ZAKOŃCZENIE ROBÓT NA POLIGONIE

   Zgodnie z terminem zakończone zostały roboty budowlane w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie”, realizowanego przez Urząd Morski w Słupsku. Projekt był współfinansowany ze środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ochroną objęte zostały 4 odcinki, o łącznej długości 4,5 km. Na tych odcinkach zbudowane zostały opaski brzegowe o konstrukcji ziemnego wału przeciwsztormowego wraz z obrzutem kamiennym po stronie odmorskiej, z drogą inspekcyjną na szczycie. Opaski mają charakter typu lekkiego (2400m) oraz typu ciężkiego (2100m). Pracami remontowymi objęto także 18 dróg dojazdowych (ok. 5km) oraz wykonano 16 zjazdów technicznych. W ramach rozpoznania saperskiego wydobyto i zutylizowano prawie 2000 niewypałów i niewybuchów. Wykonawcą zadań projektowo-budowlanych była firma BUDIMEX S.A. z Warszawy. Nadzór inwestorski pełniło konsorcjum EKO-INVEST S.A. ze Szczecina i DEVELOPMENT DESING Sp. z o.o. ze Słupska. Wartość całego projektu stanowi kwota 52.378.501,58 zł. W dniu 27 kwietnia b.r. na terenie Poligonu odbyła się prezentacja zrealizowanych robót budowlanych. W spotkaniu uczestniczyła m.in. Minister Dorota Pyć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.


  27.04.2015|  CZAS MATUR

    W dniu 24 kwietnia b.r. w Zespołach Szkół Morskich w Kołobrzegu i Darłowie odbyły się uroczystości pożegnania absolwentów, tegorocznych maturzystów. Mury szkoły w Kołobrzegu opuszcza 113 absolwentów a 84 w Darłowie. Przed nimi najważniejszy egzamin w dorosłe życie – matura, która rozpoczyna się już w poniedziałek 4 maja. Wszystkim „Morsakom” dyrekcja i pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku życzą przysłowiowego „połamania piór”!
  20.04.2015|  Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej

    W dniu 27.04.2014r. została upubliczniona prezentacja z Budowy infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej
Więcej szczegółów na stronie: Budowa infrastruktury

  09.04.2015|  10 LAT PROGRAMU OCHRONY BRZEGÓW MORSKICH

   W dniu 8 kwietnia 2015r. w gmachu Senatu RP w Warszawie odbyła się konferencja pn. "Inwestycje w dobro wspólne - 10 lat programu ochrony brzegów morskich", z udziałem posłów, senatorów, przedstawicieli administracji morskiej i samorządów gmin nadmorskich. Program ochrony brzegów morskich został ustanowiony w 2003 roku z uwagi na zjawisko postępującej erozji brzegu morskiego. Obecnie upływa 10 lat od rozpoczęcia działań z zakresu ochrony brzegu morskiego prowadzonych przez administrację morską w ramach programu. Celem konferencji było przedstawienie dorobku urzędów morskich w zakresie ratowania wybrzeża oraz adaptacji do prognozowanych zmian klimatu. W trakcie konferencji poszczególne urzędy morskie przedstawiły prezentacje, obrazujące działania inwestycyjne w ramach programu w ostatnich 10 latach. W hallu Senatu zaprezentowana została także wystawa fotograficzna, obrazująca wybrane inwestycje na polskim wybrzeżu, zrealizowane w ramach programu.


  09.04.2015|  SZTUCZNE ZASILANIE BRZEGU NA WYSOKOŚCI M.KOPAŃ

    Urząd Morski w Słupsku podpisał w dniu 8 kwietnia b.r. umowę na zadanie "Sztuczne zasilanie brzegu morskiego w miejscowości Darłowo". Zadanie jest realizowane w ramach rozszerzenia projektu "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo", i jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem umowy są prace zasilające brzeg morski na wysokości miejscowości Kopań, na odcinku 800m - od Jeziora Kopań w kierunku Darłówka Zach. (km 267,500-268,300). Miejscem poboru urobku do sztucznego zasilania będzie tor podejściowy do Portu Darłowo. Szacunkowa kubatura urobku wynosi ca 55 tys. m3. Wykonawcą prac - wyłonionym w przetargu nieograniczonym - jest Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. z Gdańska. Planowany termin realizacji umowy 30.06.2015r. Koszt realizacji zadania wynosi 2.253.680,00 zł (brutto).

  31.03.2015|  Wybory Prezydenta RP - głosowanie na polskich statkach morskich

   Wyborca przebywający w dniu wyborów na polskim statku morskim, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć do kapitana statku wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiada zaświadczenie o prawie do głosowania.
Obwody głosowania na polskich statkach morskich tworzy Minister Infrastruktury i Rozwoju w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.
Do głosowania na polskich statkach morskich na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania mają zastosowanie odpowiednie zasady wskazane w części dotyczącej głosowania za granicą, z tym że wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do kapitana statku. >> czytaj dalej >>


  30.03.2015|  ZAPROSZENIE NA PUBLICZNĄ PREZENTACJĘ W SIEDZIBIE MIiR

    Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi wraz z Dyrektorami Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie zapraszają wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej", przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Prezentacja odbędzie się 13 kwietnia 2015 roku, o godzinie 13:00, w sali A na 8. piętrze w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, przy ul. Chałubińskiego 4/6, w Warszawie. Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2015 roku, na adres: Kamil.Rybka@mir.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy).

  30.03.2015|  XIX Festiwal Piosenki Marynistycznej ŁAJBA 2015

    Dnia 28 marca 2015r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbył się XIX Festiwal Piosenki Marynistycznej ŁAJBA 2015. Urząd Morski w Słupsku reprezentował Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej Pan Mirosław Krajewski.  30.03.2015|  KONFERENCJA POIŚ

    Urząd Morski w Słupsku był organizatorem konferencji w ramach projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego", która odbyła się w dniu 27 marca 2015r. w Dźwirzynie. W ramach projektu realizowanych jest siedem zadań w pięciu lokalizacjach: Jarosławiec, Unieście, Chłopy, Ustronie Morskie oraz Dźwirzyno. Aktualny stan zaawansowania robót budowlanych, realizowanych w ramach projektu przedstawił Aleksander Duszny - Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Funduszy Unijnych. Druga część konferencji poświęcona została prezentacji wyników monitoringu strefy brzegowej na odcinku Kołobrzeg Zachód - Grzybowo - Dźwirzyno, które omówił Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Słupsku - Adam Meller-Kubica. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem, głównie ze strony przedstawicieli lokalnych samorządów.


  26.03.2015|  Godzina dla Morświna

    Dnia 26.03.2015 r. Urząd Morski w Słupsku odwiedził patrol WWF wraz z Morświnem. Dyrekcja wraz ze wszystkimi pracownikami Urzędu Morskiego w Słupsku popiera i dołącza się do akcji Godzina dla Morświna. Dziękujemy za pamięć i życzymy sukcesów.
Więcej szczegółów o akcji na stronie internetowej: www.godzinadlaziemi.pl

  25.03.2015|  LV Światowy Dzień Meteorologii

    W dniu 23 marca 2015 roku w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się seminarium z okazji LV Światowego Dnia Meteorologii pod hasłem: "Wiedza o klimacie dla działań na rzecz klimatu". Podczas seminarium zaprezentowano m.in. projekt morskiego systemu pomiarowo-diagnostycznego wspomagającego prognozy na obszary morskie i nadbrzeżne. W seminarium udział wziął przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku.
  23.03.2015|  MARINA 2015

    Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy był organizatorem - w dniu 20.03.2015r. - II Regionalnego Festiwalu Piosenki Marynistycznej "Marina 2015". Celem festiwalu jest głównie popularyzowanie tradycji morskiej w piosence. Patronat nad imprezą tradycyjnie sprawuje Liga Morska i Rzeczna, a współorganizatorami są: Urząd Morski w Słupsku oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej z Ustki. Młodzi artyści rywalizują w dwóch kategoriach: szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody dla zwycięzców wręczył m.in. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
  23.03.2015|  TARGI ZAWODOZNAWCZE

    W dniu 20 marca b.r. w Zespole Szkół Morskich w Darłowie odbyły się I Powiatowe Targi Zawodoznawcze. Wśród licznych stoisk wystawienniczych nie zabrakło także Urzędu Morskiego ze Słupska oraz Akademii Morskiej ze Szczecina. Na terenie szkoły odbył się również piknik naukowy dotyczący energii odnawialnej, w ramach projektu "Zielona energia w szkołach". W ramach targów uczestnicy mogli również poznać szkołę, jej dorobek, historię oraz zwiedzić internat, warsztaty i szkolny statek m/t "Franek Zubrzycki II".
  20.03.2015|  KONGRES POŻARNICTWA W GDAŃSKU

    W dniu 17 marca 2015 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się konferencja Kongres Pożarnictwa, którego wiodącym tematem była ochrona przeciwpożarowa i zabezpieczenie techniczne w obiektach budowlanych i użyteczności publicznej. Konferencji towarzyszyła wystawa wiodących firm z branży oraz pokazy sprzętu. Głównym ekspertem był mgr inż. Rafał Marasz Kujawsko-Pomorski Oddział SITP, Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP w Bydgoszczy. Z ramienia Urzędu Morskiego w Słupsku w konferencji wziął udział Krzysztof Kowalski - st. inspektor ds. ochrony ppoż.
  20.03.2015|  OLIMPIADA I TARGI PRACY W AKADEMII POMORSKIEJ

    W dniu 18 marca b.r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbył się finał Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa, pod honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W skład Komitetu Honorowego wchodził m.in. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. W zmaganiach uczestniczyła młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych środkowego wybrzeża. Zarówno indywidualnie jak i zespołowo zmagania zdominowali uczniowie Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych z Bytowa.
Z kolei w dniu 19 marca 2015r. słupska Akademia Pomorska była organizatorem Akademickich Spotkań z Przedsiębiorczością, skierowanych głównie do studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych jak i do osób dorosłych. W trakcie zaprezentowały się firmy oraz przedsiębiorstwa, odbyły się warsztaty i prelekcje, które prowadzili wykwalifikowani doradcy zawodowi. Na stoisku słupskiego Urzędu Morskiego informacji udzielały panie inspektor Urzędu Anna Chomienko oraz Anna Woś.


  06.03.2015|  REMONT NABRZEŻY W PORCIE DARŁOWO – ETAP III

    Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał w dniu 6 marca 2015r. umowę z wykonawcą na realizację zadania: "Budowa ciągów pieszo-jezdnych łączących Nabrzeża Parkowe i Skarpowe" w Porcie Darłowo. Jest to ostatni etap inwestycji przebudowy wspomnianych nabrzeży, współfinansowany z Funduszu Rybackiego PO RYBY 2007-2013, którego łączna wartość wynosi 39 mln zł (w tym remont nabrzeży, prace pogłębiarskie i ciągi pieszo-jezdne). Inwestycja ma być realizowana w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Zakłada się budowę 4 dróg dojazdowych, łączących ulicę Morską i Conrada z nabrzeżami Parkowym i Skarpowym, o łącznej powierzchni ok. 1830 m2. Nawierzchnia wykonana będzie z kostki brukowej w kolorze szarym, o szerokości 5m, obustronnie ograniczona krawężnikami. Dodatkowo w ramach tej inwestycji przebudowie poddane zostanie Nabrzeże Postojowe II, celem dostosowania jego konstrukcji (rzędna korony, szerokość nawierzchni i sposób wykonania) do wyremontowanych już nabrzeży Parkowego i Skarpowego. Nawierzchnia nabrzeża zostanie wyposażona w instalację odwodnienia burzowego, zamontowane zostaną polery cumownicze, odbojnice elastomerowe oraz drabinki i stojaki na sprzęt ratunkowy. Wykonawcą (wyłonionym w przetargu nieograniczonym) jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ze Słupska. Wartość robót wynosi 1.239.840,00 zł (brutto). Planowany termin zakończenia zadania to 30 czerwca 2015r.


  02.03.2015|  OTWARCIE MOSTU PORTOWEGO

    Tak zwana mała kołobrzeska obwodnica to największa inwestycja drogowa w historii Kołobrzegu. Dobiegł końca I etap jej budowy, w ramach którego, na rzece Parsęcie powstał most z estakadą, który uroczyście oddano do użytkowania w dniu 28 lutego 2015r. Odciąża on istniejący układ komunikacyjny, stanowiąc ogromne udogodnienie dla mieszkańców i turystów. Przede wszystkim jednak, wpłynie na rozwój wpisanego w gospodarczą mapę miasta, kołobrzeskiego portu. Całkowita wartość tej inwestycji to prawie 41 mln zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej.


  20.02.2015|  JUBILEUSZ BHMW

    W dniu 19.02.2015r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyły się uroczystości związane z 95-leciem Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. 19 lutego 1920 powołano Urząd Hydrograficzny, którego pierwszym kierownikiem został kpt. mar. Józef Unrug. 1 maja podniesiono banderę na ORP "Pomorzanin", pierwszym okręcie Rzeczpospolitej Polskiej i pierwszej jednostce w Służbie Hydrograficznej. Aktualna nazwa Biura datuje się od roku 1922. Od 2013r. szefem Biura jest kmdr Andrzej Kowalski. Zadania BHMW, jako państwowej morskiej służby hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego w zakresie hydrografii i kartografii morskiej, wynikają z międzynarodowych standardów dla serwisu hydrograficznego, a także potrzeb krajowych. Od wielu lat Biuro współpracuje z polską administracją morską, w tym z Urzędami Morskimi w Gdyni, Słupsku i Szczecinie. W 2014r. ustanowiono święto BHMW (decyzja nr 306/MON) oraz odznakę pamiątkową (decyzja nr 155/MON).


  19.02.2015|  DZIEŃ OTWARTY NFOŚiGW 17-02-2015

    W dniu 18 lutego 2015r. w Warszawie Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował Dzień Otwarty Funduszu. Podczas spotkania zaprezentowano ofertę programową NFOŚiGW na lata 2015-2020 oraz przedstawiono możliwości finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przy udziale środków Funduszu w roku 2015. Prezentacja programów priorytetowych Funduszu – wraz z dyskusją – odbyła się w dwóch blokach tematycznych: zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz ochrona środowiska, a w tym adaptacja do zmian klimatu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Inspektoratu Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Słupsku.  11.02.2015|  95 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

    Tradycyjnie w Pucku 10 lutego b.r. odbyły się uroczystości z okazji 95 rocznicy zaślubin Polski z morzem. Obchody rozpoczęły się przywitaniem uczestników na rynku miasta. Następnie w miejscowej farze odprawiona została koncelebrowana msza św. Kolejne wydarzenia miały miejsce w porcie rybackim. Po wystąpieniach gości honorowych wręczone zostały Pierścienie Hallera - nagrody przyznawane przez Ligę Morską i Rzeczną. Następnie z pokładu śmigłowca W-3 Marynarki Wojennej złożony został wieniec na wodach Zatoki Puckiej. Uroczystość zakończyło składanie wiązanek kwiatów przez delegacje przy pomniku generała Józefa Hallera. W obchodach uczestniczyli m.in. minister Dorota Pyć - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz dyrektorzy Urzędów Morskich z Gdyni, Szczecina oraz Słupska - wraz z pocztem sztandarowym.


  10.02.2015|  SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE

   W dniu 9 lutego 2015r. w gmachu Politechniki Koszalińskiej odbyło się seminarium naukowo-techniczne pt. "Ochrona strefy przybrzeżnej południowego Bałtyku, a zjawiska ekstremalne". Naukowcy i eksperci dyskutowali na temat realizowanych inwestycji i potrzeb w świetle prowadzonych badań, skupiając się głównie na mierzei Jeziora Jamno. Temat ochrony brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego - ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych - zaprezentowali przedstawiciele Urzędu Morskiego ze Słupska. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych omówił zakres wykonanych i planowanych inwestycji w zlewni Jeziora Jamno. Wyniki monitoringu hydrologicznego opartego o automatyczne stacje pomiarowe omówili naukowcy z Politechniki Koszalińskiej. Moderatorem seminarium był prof. Tomasz Heese.


  26.01.2015|  SPOTKANIA INFORMACYJNE

   
Urząd Morski w Słupsku informuje o planowanym cyklu spotkań informacyjnych, dotyczących inwestycji realizowanych przez administrację morską w ramach ochrony brzegów morskich. W trakcie spotkań przedstawiony zostanie aktualny stan zaawansowania realizowanych prac, harmonogram terminowy oraz możliwości wystąpienia ewentualnych utrudnień w trakcie sezonu letniego w poszczególnych lokalizacjach. Zapraszamy wszystkie osoby i instytucje zainteresowane tematem.


Terminarz spotkań:

"Budowa falochronów brzegowych oraz stabilizacja drenażowa klifu w Jarosławcu"
- 3 luty 2015r. (wtorek) godz. 13.00, miejsce: Świetlica Wiejska w m. Rusinowo

"Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Rowy, Ustka"
- 6 luty 2015r. (piątek) godz. 17.00, miejsce: Ustka, Urząd Miasta ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3
- 11 luty 2015r. (środa) godz. 18.00, miejsce: Świetlica Wiejska w m. Rowy
- 13 luty 2015r. (piątek) godz. 17.00, miejsce: Łeba, Biblioteka Miejska ul. 11 listopada 5a.


  23.01.2015|  REMONT NABRZEŻA WŁADYSŁAWOWSKIEGO

   W dniu 23.01.2015r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę z wykonawcą na remont Nabrzeża Władysławowskiego w Porcie Ustka. W ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się przeprowadzenie remontu nawierzchni nabrzeża wraz z odwodnieniem i wyposażeniem w polery cumownicze i rząd 10 sztuk dalb odbojowych. Wykonany zostanie remont nawierzchni o szerokości 10m i długości 60m. Wykonawcą robót – wyłonionym w przetargu nieograniczonym – jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ze Słupska. Wartość zamówienia wynosi 782.127,37 zł. Termin wykonania przewidziano do 30 czerwca 2015r. Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".


  21.01.2015|  KONFERENCJA MARYNISTYCZNA

    W siedzibie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w dniu 20.01.2015r. odbyła się II Słupska Konferencja Marynistyczna. Organizatorem konferencji był słupski Oddział Ligi Morskiej i Rzecznej. W trakcie spotkania wręczone zostały legitymacje nowym członkom Ligi Morskiej i Rzecznej. W programie artystycznym zaprezentowały się szkolne koła LMiR ze Szkoły Podstawowej nr 9 ze Słupska oraz z Gimnazjum w Kobylnicy. W części konferencyjnej odbyła się dyskusja nad bieżącą działalnością słupskiego Oddziału Ligi. W konferencji uczestniczyli m.in. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Naczelnik Biura Spraw Obronnych Żeglugi - Waldemar Parus, członek Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej w Słupsku.


  19.01.2015|  PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY

    W dniu 16 stycznia 2015r. w siedzibie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni podpisane zostały umowy o współpracy na rok 2015, pomiędzy Urzędami Morskimi (Gdynia, Słupsk i Szczecin), Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej oraz Morskim Oddziałem Straży Granicznej. Roczny plan współpracy obejmuje wzajemną wymianę informacji w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska, naruszania przepisów na polskich obszarach morskich oraz w pasie technicznym wybrzeża.  09.01.2015|  SAMORZĄDOWE SPOTKANIE NOWOROCZNE

    W dniu 8 stycznia 2015r. w Urzędzie Miasta w Darłowie odbyło się doroczne samorządowe spotkanie noworoczne. Podczas spotkania zostały wręczone wyróżnienia za podjęte w 2014 roku inicjatywy, które miały istotny wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku Darłowa i jakości życia jego mieszkańców. Wśród wyróżnionych znalazł się Urząd Morski w Słupsku. Dyrektor Urzędu odebrał gratulacje za realizację największej inwestycji morskiej w historii powojennego Darłowa, mającej ogromny wpływ na ochronę brzegu morskiego i podniesienie jakości plaż Gminy Miasta Darłowo. Inwestycja „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo” realizowana była w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a jej całkowity koszt wyniósł 115 mln zł.


  7.01.2015|  GRAMY Z ORKIESTRĄ

    11 stycznia 2015r. odbędzie się 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczne granie przeznaczone jest dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Urząd Morski w Słupsku jak co roku zagra z Orkiestrą. Tradycyjnie wystawiamy na aukcję weekendowy pobyt dla 3 osób (1-3 maja b.r.) w latarni morskiej w JAROSŁAWCU, wraz z wyżywieniem i atrakcjami w KRÓL PLAZA SPA. Zapraszamy do licytacji i nad polski Bałtyk w majowy weekend.

  31.12.2014|  PIASKIEM W RAKA

    Rafał Dadej z Fundacji „Trzeba Marzyć” pokonuje pieszo polskie wybrzeże Bałtyku, od Świnoujścia po Piaski. Samotnie, z plecakiem, nocując w namiocie, kąpiąc się w morzu i Sylwestra spędzając na plaży. A wszystko po to aby zebrać (z wolnych datków) 15 tys. zł na wyjazd do Disneyland’u trójki Marzycieli, dzieci z chorobą nowotworową. W dniu 31 grudnia b.r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku spotkał się z Panem Rafałem na plaży w Jarosławcu, gdzie piechur nocował z 30 na 31 grudnia. Po złożeniu życzeń noworocznych piechur ruszył dalej na wschód, korzystając – dzięki uprzejmości Komendanta Poligonu – z przejścia do Ustki przez teren Centralnego Poligonu Sił Powietrznych. Panu Rafałowi życzymy zakończenia wyprawy „Piaskiem w raka” pełnym sukcesem. Każdy może wspomóc dzielnego piechura. Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.siepomaga.pl


  30.12.2014|  PODPISANIE UMOWY NA JAROSŁAWIEC

    W dniu 30 grudnia b.r. podczas sesji Rady Gminy w Postominie podpisana została umowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony brzegów morskich w m. Jarosławiec. Inwestycja Urzędu Morskiego w Słupsku realizowana będzie w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Roboty budowlane obejmują zadanie nr 6 – budowa falochronów brzegowych (5 odcinków na wysokości opaski brzegowej), oraz zadanie nr 7 – stabilizacja drenażowa klifu (w tym: drenaż poziomy masywu klifu, drenaż plaży oraz drenaż koluwium podnóża klifu). Wykonawcą robót jest firma – wyłoniona w przetargu nieograniczonym – Budimex Budownictwo Sp. z o.o. z Warszawy. Koszt inwestycji to kwota 92.148.075,84 zł (brutto). Nadzór inwestorski pełnić będzie Eko Invest ze Szczecina. Prace rozpoczną się na początku stycznia 2015r.


  22.12.2014|  SPOTKANIE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

    W dniu 22 grudnia b.r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku odbyło się doroczne spotkanie podsumowujące współpracę pracodawcy - Dyrektora Urzędu - ze związkami zawodowymi, działającymi przy Urzędzie, tj. NSZZ "Solidarność” oraz NSZZ "Solidarność’80". W spotkaniu uczestniczyła Minister Dorota Pyć - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Stanisław Szukała - Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Regionu Słupskiego. Tomasz Bobin - Dyrektor Urzędu przedstawił najważniejsze wydarzenia w działalności Urzędu w 2014 roku, podkreślając i dziękując za zaangażowanie w codziennej działalności organizacji związkowych, działających przy Urzędzie Morskim w Słupsku. W toku dyskusji jednym z najważniejszych problemów zgłaszanych przez stronę związkową był fakt braku podwyżek w tzw. "budżetówce" od 2009 roku oraz brak perspektyw w tym temacie na kolejne lata. Obie strony spotkania pozytywnie oceniły dotychczasową współpracę.


  19.12.2014|  REMONTY W PORCIE ŁEBA

    W Porcie Łeba zakończona została inwestycja "Przebudowa Nabrzeża Wydmowego – etap II". Wykonano m.in. nową konstrukcję nabrzeża na odcinku 73m z żelbetowym oczepem ścianki szczelnej oraz nawierzchnią na zapleczu nabrzeża. Na odcinku 223m m.in. umocniono dno, zamontowano odbojnice gumowe, wymieniono instalacje energetyczne i zamontowano balustrady ochronne. Koszt przebudowy wyniósł 1.227.473,43 zł. Aktualnie trwają jeszcze prace związane z remontem Nabrzeża Mostowego, w ramach których wykonana zostanie nowa nawierzchnia nabrzeża. Koszt tych prac wynosi 100.831,72 zł, a termin zakończenia zaplanowano na 29 grudnia 2014r. Wykonawcą wszystkich robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.


  19.12.2014|  GALA KONKURSU GOSPODARCZEGO

    Północna Izba Gospodarcza była organizatorem „Wigilii Izbowej”, która odbyła się 16 grudnia b.r. w Szczecinie. W trakcie spotkania odbyła się również Gala Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W kategorii „Inwestycja Roku” z 33 zgłoszeń kapituła nominowała do głównej nagrody. Wśród nominowanych uznanie znalazła inwestycja Urzędu Morskiego w Słupsku „Ochrona brzegów morskich w Kołobrzegu”, za odtworzenie centralnej plaży w uzdrowisku. Wyróżnienie z rąk Marszałka Olgierda Geblewicza odebrał Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.


  16.12.2014|  REMONT LATARNI MORSKIEJ W DARŁOWIE

    Urząd Morski w Słupsku przystąpił do remontu latarni morskiej w Darłowie. Roboty budowlane zaplanowane zostały w 3 etapach. Pierwszy etap obejmuje remont wieży wewnątrz i na zewnątrz, a w tym m.in. usuwanie skażeń biologicznych, odsalanie murów, konserwację wątku ceglanego oraz hydrofobizację elewacji zewnętrznej. Realizacja tego etapu ma zakończyć się do 29 grudnia 2014r. Wykonawcą prac jest firma TEMIX z Siemianic. Koszt tego etapu to kwota 152.938,34 zł. Środki pochodzą z budżetu Urzędu. Drugi etap realizowany będzie przy współpracy Urzędu ze Stowarzyszeniem „LATARNIK”. Ostatni etap jest planowany do realizacji ze środków Urzędu do końca czerwca 2015 roku. Całkowity koszt remontu latarni (3 etapy) szacowany jest na poziomie ok. 500 tys. zł. Po remoncie latarni w Ustce i Gąskach jest to kolejna latarnia remontowana przez Urząd w ostatnich 2 latach. Aktualnie Urząd przystąpił do wyłonienia wykonawcy na dokumentację techniczną remontu kolejnej latarni morskiej w Jarosławcu.


  16.12.2014|  OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH NA POLIGONIE WICKO MORSKIE

    Dobiega koniec realizacji robót budowlanych projektu „Ochrona brzegów morskich na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie”. W dniu 15 grudnia b.r. Urząd Morski w Słupsku zorganizował na terenie Poligonu konferencję, na której zaprezentowano aktualny stan zaawansowania prac. W ramach robót wykonano ponad 4 km opasek typu lekkiego i ciężkiego w 4 lokalizacjach oraz 18 dróg dojazdowych na podkładzie mat wierzbowych. Wartość całego projektu opiewa na kwotę ok. 52 mln zł. Wykonawcą robót jest firma BUDIMEX S.A. z Warszawy. Planowany termin zakończenia robót przypada na 30 kwietnia 2015r. Aktualnie prace są wstrzymane ze względu na okres przelotów ptaków w tym rejonie.


  16.12.2014|  LATARNIA GĄSKI PO REMONCIE

    Urząd Morski w Słupsku zakończył roboty budowlane w ramach remontu latarni morskiej w Gąskach (Gmina Mielno). Remont obejmował elewację zewnętrzną od dołu latarni do gzymsu, remont laterny oraz muru (26,2m) otaczającego latarnię. Wykonano m.in. konserwację wątku ceglanego, odsalanie murów, uzupełnienie ubytków cegieł i spoin, hydrofobizację elewacji zewnętrznej oraz remont galerii widokowej. Ze względu na fakt, że cały kompleks jest obiektem zabytkowym, roboty prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków. Wykonawcą prac – wyłonionym w przetargu publicznym – była firma TEMIX Barbara Skrzybalska z Siemianic. Całkowity koszt remontu wyniósł 443.395,86 zł.


  15.12.2014|  PODSUMOWANIE EFEKTÓW POIŚ

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze Szczecina był organizatorem dorocznej konferencji podsumowującej realizację projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, która odbyła się w dniach 11-12 grudnia b.r. w Kołobrzegu. Wiele miejsca poświęcono m.in. zamykaniu projektów, rozliczaniu efektu ekologicznego, kontroli projektów na miejscu oraz ich trwałości. Prezentację na temat czterech projektów realizowanych przez Urząd Morski w Słupsku – dla których WFOŚiGW w Szczecinie jest instytucją wdrażająca – przedstawił Dyrektor słupskiego Urzędu. Projekty realizowane przez Urząd Morski w Słupsku z zakresu ochrony brzegów morskich (Kołobrzeg, na wschód od Portu Darłowo, Centralny Poligon Sił Powietrznych oraz Pobrzeże Koszalińskie) opiewają na łączną kwotę ponad 370 mln zł.


  15.12.2014|  OCHRONA PRZYRODY NADMORSKIEJ

    W ramach projektu „Wyposażenie Urzędu Morskiego w Słupsku w tablice edukacyjne do ochrony przyrody nadmorskiej” na wybrzeżu środkowym (od Dźwirzyna do Jarosławca) zostało zamontowanych ponad 200 tablic edukacyjnych. Tablice mają przypominać wszystkim korzystającym z uroków nadmorskiego brzegu o konieczności wspólnej troski o stan czystości, a przy okazji informować o formach przyrody i ochrony brzegu morskiego. Wartość wykonanych elementów to kwota ponad 150 tys. zł. Wykonawcą – wyłonionym w przetargu – była Pracownia Plastyczna STUDIO 22 z Połczyna Zdrój. Projekt został sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


  10.12.2014|  MORSKA WIGILIA

    W dniu 9 grudnia b.r. na pokładzie Statku-Muzeum "Dar Pomorza w Gdyni odbyło się spotkanie wigilijne środowisk morskich. Organizatorem spotkania byli: Polskie Towarzystwo Nautologiczne, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego. Uczestnicy złożyli sobie tradycyjne opłatkowe życzenia świąteczne. Nie zabrakło także wspólnego śpiewania polskich kolęd. Na zakończenie organizatorzy poczęstowali gości barszczem, przyrządzonym według oryginalnego okrętowego przepisu z 1923 roku.
  08.12.2014|  NA PLACU BUDOWY W USTCE

    W dniu 5 grudnia b.r. Urząd Morski w Słupsku był organizatorem konferencji w ramach realizacji projektu "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki", która odbyła się w Ustce. W spotkaniu uczestniczyli m.in. samorządowcy z Miasta i Gminy Ustka oraz Łeba, wykonawca robót budowlanych i instytucja wdrażająca - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Gdańska. Na placu budowy - usteckiej plaży - zaprezentowano stan zaawansowania robót budowlanych. W części teoretycznej prezentację o swojej działalności przedstawił gdański WFOŚiGW. Urząd Morski omówił założenia projektowe realizowanych robót budowlanych a kierownik budowy poinformował o stanie prac w Rowach i Łebie. W dyskusji najwięcej miejsca poświęcono ewentualnym pracom, które mogą jeszcze trwać w sezonie letnim i użytkowaniu plaż w tym czasie oraz zastosowaniu modułów siedliskowych (tzw. sztucznych raf).


  15.09.2014|  TABLICE EDUKACYJNE

      Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetarg na "Wyposażenie Urzędu Morskiego w Słupsku w tablice edukacyjne do ochrony przyrody nadmorskiej". W ramach zamówienia wykonane zostaną tablice w ilości: 50 szt. (130x180 cm - orientacja pozioma), 66 szt. (70x100 cm - orientacja pozioma) oraz 92 szt. (70x100 cm - orientacja pionowa). Tablice zamontowane zostaną w pasie przybrzeżnym w części Województwa Zachodniopomorskiego, administrowanej przez Urząd. Wykonawcą zlecenia jest Pracownia Plastyczna STUDIO 22 z Połczyna Zdrój. Wartość zamówienia wynosi 156.126,36 zł. Termin realizacji określono na 10 listopada 2014r. Projekt jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Tablice edukacyjne pojawią się również w części Województwa Pomorskiego. W tym przypadku zostaną sfinansowane w ramach realizacji projektu "Ochrona brzegów morskich w miejscowościach Łeba, Rowy, Ustka" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją wdrażającą jest WFOŚiGW w Gdańsku.


  12.09.2014|  ŚLEDŹ A SPRAWA POLSKA

     „Dziedzictwo – źródło tożsamości” – to hasło kolejnej, XXII już edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce. Jednym z wydarzeń tych obchodów była konferencja popularnonaukowa „Śledź a sprawa polska”, która odbyła się 12 września b.r. w Kołobrzegu. Podczas spotkania w Marinie Solnej uczestnikom przybliżono znaczenie i rolę śledzi, zarówno w aspekcie kulturowym, historycznym jak i ekonomicznym. Zaprezentowano także szlaki turystyczne związane z tą najpopularniejszą rybą. W trakcie konferencji odbył się również pokaz sztuki kulinarnej, której głównym bohaterem był śledź.


  08.09.2014|  MEMORIAŁ ZBYSZKA ŻYNISA

     W dniu 6 września b.r. w Słupsku rozegrano czwartą edycję Międzynarodowego Memoriału Zbyszka Żynisa, byłego pracownika Urzędu Morskiego w Słupsku, znanego działacza społecznego. Tradycyjnie zmagania sportowe toczyły się w piłce nożnej mężczyzn i koszykówce kobiet. Reprezentacja Urzędu ze zmiennym szczęściem zagrała w piłkę nożną, zajmując w ostatecznej kwalifikacji czwarte miejsce. Ale nie miejsce było najważniejsze. Dobra zabawa i pamięć o naszym koledze były górą.
  05.09.2014|  MARYNARSKIE UROCZYSTOŚCI W USTCE

     95 rocznicę utworzenia Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej oraz 10 rocznicę Szkoły Podoficerskiej MW obchodzono 5 września b.r. w Ustce. Uroczystość odbyła się w usteckim porcie, z ceremoniałem wojskowym i asystą kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz udziałem okrętu ORP „Gardno”. Święto było również okazją do otwarcia na terenie Centrum nowego obiektu szkoleniowego – systemu szkolno-treningowego do broni strzeleckiej „Śnieżnik”.
  03.09.2014|  MODERNIZACJA DALB CUMOWNICZYCH W PORCIE ROWY

      W dniu 3 września b.r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę na realizację projektu "Modernizacja dalb cumowniczych w Porcie Rowy". Zamówienie jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji dalb cumowniczych w Porcie Rowy w warunkach otwartego morza, a także oddanie do użytkowania wykonanych konstrukcji morskich budowli hydrotechnicznych. Zakres obejmuje wyrwanie starych i wykonanie z montażem nowych dalb cumowniczych. Nowe dalby usytuowano w odległości 81 m od głowicy falochronu wschodniego oraz w odległości 109 m od głowicy falochronu zachodniego. W wyniku procedur przetargowych wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ze Słupska. Koszt inwestycji wynosi 1.418.432,63 zł. Planowany termin zakończenia robót: 30 kwietnia 2015r.


  29.08.2014|  PRZEBUDOWA OSTRÓG W DŹWIRZYNIE I USTRONIU MORSKIM

     W dniu 29.08.2014r. w Dźwirzynie Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę na roboty budowlane zadania nr. 2 „Przebudowa i rozbudowa ostróg w Dźwirzynie i Ustroniu Morskim”. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie starych i wbudowanie nowych ostróg: w Dźwirzynie 3 szt. typu „I” oraz 5 szt. typu „T” a w Ustroniu Morskim 3 szt. typu „I”. Koszt inwestycji wynosi 8.189.720,72 zł. Wykonawcą – wyłonionym w przetargu nieograniczonym – jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe HYDROBUD Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Planowany termin zakończenia prac to 30 czerwca 2015r.


  26.08.2014|  ANEKS NA OCHRONĘ BRZEGÓW NA WSCHÓD OD PORTU DARŁOWO

     W dniu 26 sierpnia b.r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał aneks z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (instytucja wdrażająca) do umowy o dofinansowanie projektu „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Podstawowy zakres robót budowlanych został już zakończony w maju 2014r. Aneks przewiduje realizację trzech dodatkowych zadań: wykonanie prac budowlano-montażowych kleszczenia ostróg typu „T”, podniesienie rzędnej korony wału (w starej części) oraz wykonanie prac refulacyjnych (sztuczne zasilanie o kubaturze ok. 50 tys. m3). Zakładana wartość dodatkowych prac wynosi ogółem 5.376.595,90 zł. Wykonawcy prac wyłonieni zostaną w procedurze prawa zamówień publicznych. Planowany termin wykonania prac określono na 31 maja 2015r.


  25.08.2014|  PIKNIK LOTNICZY

     Z okazji Święta Lotnictwa w dniu 22 sierpnia b.r. na lotnisku w Darłowie odbył się Piknik Lotniczy, zorganizowany przez Miasto Darłowo oraz 44 Bazę Lotnictwa Morskiego. Tego dnia lotnisko w Darłowie odwiedziło ponad 7 tysięcy osób. Można było z bliska obejrzeć samoloty i śmigłowce lotników morskich a także specjalistyczne wyposażenie jednostki. Swój sprzęt zaprezentowali również: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Straż Graniczna, Policja Zachodniopomorska, Żandarmeria Wojskowa oraz Aeroklub Słupski. W ramach pikniku można było również zwiedzić cumujące w darłowskim porcie okręty 8 Flotylli Obrony Wybrzeża: ORP "Drużno" oraz kuter transportowy KTr 853.


  21.08.2014|  Ochrona brzegów morskich pobrzeża koszalińskiego - zadanie IV i V

      W dniu 21 sierpnia 2014r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę z wykonawcą - wyłonionym w przetargu nieograniczonym - na realizację robót budowlanych projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego - zadanie IV i V", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zadanie IV obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i budowę falochronu osłonowego na przetoce Jeziora Jamno. Koszt robót wynosi 17.744.238,30 zł. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania V jest zaprojektowanie i budowa opaski brzegowej narzutowej na przetoce Jeziora Jamno. Koszt tej inwestycji wynosi 4.672.923,75 zł. Wykonawcą zadania IV i V jest firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Termin realizacji inwestycji określono na 30 czerwca 2015r.


  16.08.2014|  ŚWIĘTOWALI LATARNICY

     Za nami doroczne Święto Latarni Morskich. W dniu 16 sierpnia b.r. środkowo-pomorskie obchody odbyły się w Jarosławcu. Stowarzyszenie LATARNIK przy znacznym wsparciu Gminy Postomino przygotowało szereg atrakcji, dla licznie przybyłych mieszkańców i wczasowiczów. Były konkursy rysunkowe i wiedzy marynistycznej, liczne koncerty, pokazy sztuki garncarskiej oraz rzeźbienie latarni w drewnie za pomocą piły łańcuchowej. Tradycyjnie zadziałała poczta latarnika, wydając widokówki z okolicznościowym stemplem. Całość obchodów uwieńczyła IV Noc Latarni Morskich. Tysiące turystów odwiedziło latarnie morskie w Gąskach, Darłowie, Jarosławcu i Ustce.  14.08.2014|  ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

     Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się w Słupsku na terenie 7 Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmota-Skotnickiego. Po uroczystym apelu - zakończonym defiladą pododdziałów - goście i mieszkańcy Słupska mogli obejrzeć sprzęt będący na wyposażeniu Brygady, w ramach Dnia Otwartych Koszar. W imieniu administracji morskiej życzenia żołnierzom i pracownikom wojska złożył Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
  11.08.2014|  FESTIWAL DORSZA I FLĄDRY

    Pod hasłem "Wielki Przypływ" w dniach 9-10 sierpnia 2014r. w Dźwirzynie odbyła się piąta edycja Festiwalu Dorsza i Flądry. Główny organizator Organizacja Rybaków Łodziowych - Producentów Rybnych z Kołobrzegu w ten sposób od lat propaguje modę na spożywanie ryb morskich. W tegorocznej edycji swoje przepisy proponowali znani kucharze Ryszard Pilecki i Grzegorz Łapanowski. Pierwszego dnia królem amfiteatru był dorsz - pod różną postacią, natomiast drugiego dnia królową była flądra. Prezentacjom kulinarnym towarzyszyły liczne konkursy i występy artystyczne.  07.08.2014|  Komitet Sterujący Regionu Wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego

     W dniu 7.08.2014r. w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Regionu Wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego. Komitet zarządza projektem opracowania Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na poziomie strategicznym oraz podejmuje wszelkie związane z tym decyzje. Plan stanowi podstawowy dokument planistyczny, mający na celu integrację działań instytucji związanych z zarządzaniem ryzyka powodziowego. Plan m.in. ma wyznaczyć obszary zagrożenia powodziowego, zbudować system prognozowania, określić odpowiednie przepisy budowlane oraz opracować plan zarządzania kryzysowego. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu planu do przyjęcia przez Radę Ministrów i przekazanie raportu z opracowania do Komisji Europejskiej planowane jest na grudzień 2015r. W skład Komitetu Sterującego wchodzą m.in. dyrektorzy Urzędów Morskich ze Słupska i Szczecina.

  06.08.2014|  PIRAT STANĄŁ PRZED BOSMANATEM W ROWACH

     W dniu 6 sierpnia 2014r. przed Bosmanatem Portu w Rowach stanęła rzeźba pirata. Oficjalnie Anna Sobczuk-Jodłowska (Wójt Gminy Ustka) oraz Jadwiga Fudala (Sołtys m.Rowy) przekazały Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Słupsku „Pirata”, w podziękowaniu za podejmowane działania Urzędu na rzecz ochrony brzegów morskich w miejscowości Rowy. Rowy są objęte projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki”.  04.08.2014|  ANEKS DO UMOWY

     Dyrektor słupskiego Urzędu Morskiego podpisał w dniu 4 sierpnia 2014r. w Gdańsku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie projektu: „Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki”. Aneks dotyczy rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o zadanie związane z budową w m. Rowy opaski brzegowej, wydłużenie zachodniej ostrogi portowej wraz z promenadą, zejściami na plażę, pochylnią dla osób niepełnosprawnych, zjazdem technologicznym, budową 3 dodatkowych ostróg brzegowych oraz wykonanie i montaż 9 tablic edukacyjnych w Łebie, Rowach i Ustce. Ponadto zostaną zwiększone zakupy inwestycyjne m.in. o zestaw bezzałogowy do pomiarów lidarowych, łódź z wyposażeniem do pomiarów sondażowych strefy płytkowodnej czy też echosondę jednowiązkową dwuczęstotliwościową. Po aneksie planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 144.978.561,16 PLN. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 85% dofinansowania pochodzi z UE, a 15% stanowią środki krajowe.


  02.08.2014|  UROCZYSTOŚĆ W STILO

     2 sierpnia 2014r. na latarni morskiej w Stilo uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą Romualdowi Łozickiemu, wieloletniemu kierownikowi tej latarni, który zmarł w 2012r. Inicjatorem wydarzenia jest Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, przy współudziale Urzędu Morskiego w Gdyni. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku wraz z delegacją Stowarzyszenia „Latarnik” - przedstawicielami z latarni morskich z Gąsek, Darłowa, Jarosławca i Ustki.
  02.08.2014|  BEZPIECZNIE NAD WODĄ

     Ćwiczenia ratownictwa morskiego pod hasłem „Bezpiecznie nad wodą” przeprowadzono 2 sierpnia 2014r. w Łebie, na plaży wschodniej oraz w kanale portowym. Licznie zgromadzona publiczność mogła zobaczyć w akcji tych, którzy na co dzień są w gotowości, aby w razie potrzeby nieść pomoc na morzu jej potrzebującym. Scenariusz ćwiczeń został zrealizowany przy udziale jednostek Marynarki Wojennej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Straży Granicznej, Grupy Beskidzkiej GOPR ze Szczyrku, Powiatowej państwowej Straży Pożarnej z Lęborka, Ochotniczej Straży Pożarnej z Łeby, ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Urzędu Morskiego w Słupsku.


  22.07.2014 |   OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH POBRZEŻA KOSZALIŃSKIEGO

     Urząd Morski w Słupsku zakończył procedury przetargowe na dwa (z siedmiu) zadania projektu "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.2). Zadanie nr 1 obejmuje budowę opaski brzegowej narzutowej w miejscowości Chłopy, o długości 320 mb na zachód od przystani morskiej. Wykonawcą robót budowlanych będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ze Słupska. Wartość przedmiotu umowy wynosi 3.192.321,59 zł. Termin realizacji - 30 czerwca 2015r. Zadanie nr 3 dotyczy przebudowy i rozbudowy ostróg w Dźwirzynie (2 ostrogi proste i jedna typu "T" - o długości 110m, na odcinku 300 m w km 342,9-343,2) i Jarosławcu (7 ostróg typu "T", 6szt. po 110m i jedna 75m - na odcinku 675 mb na wschód od przystani morskiej). Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Hydrobud Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 4.686.300,00 zł. Termin realizacji 30 czerwca 2015r. Pozostałe 5 zadań projektu znajduje się w fazie procedur przetargowych.

  04.07.2014|  XAVER WRÓCIŁ NA FALOCHRON

     Gwiazdoblok o masie 5 ton, który w czasie sławetnego sztormu Ksawery w dniu 6 grudnia 2013r. został siłami natury wyrzucony od strony odmorskiej na falochron wschodni w Porcie Darłowo - po remoncie nawierzchni falochronu, którą znacząco uszkodził - stanął w miejscu, gdzie znalazł się owego czasu. Zgodnie z przyjętym nazewnictwem otrzymał nazwę "XAVER". Na gwiazdobloku zamontowana została tablica z informacją. Oprócz pewnej atrakcji turystycznej ma on przede wszystkim stanowić "symbol potęgi żywiołu - ku przestrodze próbujących z nim igrać".  02.07.2014|  POD ŻAGLAMI ZAWISZY

     S/y "Zawisza Czarny" (szkuner sztakslowy) - jacht morski Związku Harcerstwa Polskiego odwiedził porty środkowego wybrzeża w Kołobrzegu i Ustce. Była to wizyta z cyklu "Muzycy dla Zawiszy". Podczas postoju w portach jacht był udostępniony do zwiedzania. Goście mogli posłuchać szant, kupić pamiątki związane z jednostką oraz zasilić symboliczną puszkę na remont jachtu. Kapitana Andrzeja Kałamaja i jego załogę na pokładzie w Porcie Ustka odwiedził m.in. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
  30.06.2014 |   FESTIWAL ŻAGLI ISSA 2014

     Port Darłowo w dniach 26-28.06.2014r. był areną bałtyckiej inauguracji Festiwalu Żagli, której głównym organizatorem jest Federacja Szkół Żeglarskich ISSA. Załogi jachtów rywalizowały w dwóch turach wyścigów regatowych, na wschód od Portu Darłowo. Z okazji tego wydarzenia uruchomiony został buczek portowy, usytuowany u nasady falochronu wschodniego. Ciekawostką regat było pojawienie się na starcie jachtu "Goliat" - odrestaurowanego w ramach projektu pn. "Goliat - Kuźnią Charakterów". Regatom towarzyszyły występy w marinie licznych zespołów szntowych.  30.06.2014 |   WAKACJE

     W dniu 27 czerwca 2014r. zakończył się rok szkolny 2013/2014. Uroczystości odbyły się m.in. w Zespołach Szkół Morskich w Darłowie i Kołobrzegu, które kształcą przyszłe kadry dla potrzeb gospodarki morskiej. Podczas uroczystości w Darłowie Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku wyróżnił upominkami uczniów, którzy w tym roku szkolnym odbywali praktyki w Urzędzie Morskim. Podziękowania i upominki otrzymała również załoga statku szkolnego m/t "Franek Zubrzycki II', za współpracę i promocję "morskości" środkowego wybrzeża.
  26.06.2014 |   PRZEBUDOWA NABRZEŻY W PORCIE ŁEBA

     W dniu 26.06.2014r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę z wykonawcą na "Przebudowę Nabrzeża Wydmowego na terenie Portu Łeba - etap II". Zakres przebudowy obejmuje m.in. rozbiórkę starego nabrzeża żelbetowego o konstrukcji skarpowej na odcinku 73m z zabezpieczeniem ściągów nową hydroizolacją, wykonanie nowej konstrukcji nabrzeża, na całej długości nabrzeża (223m) - umocnienie dna, montaż odbojnic gumowych oraz modernizacja sieci energetycznej wraz z oświetleniem. W wyniku procedur przetargowych wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ze Słupska. Wartość zaplanowanych prac wynosi 1.150.202,91 zł (brutto). Planowany termin zakończenia - 15 grudnia 2014r.

  25.06.2014 |   KRAJOWY DZIEŃ HYDROGRAFII

     W związku z obchodami Krajowego Dnia Hydrografii w dniu 28 czerwca 2014 r. w godzinach 10.00 - 14.00 w portach Darłowo i Ustka zostaną udostępnione do zwiedzania jednostki hydrograficzne Urzędu Morskiego w Słupsku „Hydrograf - 1 i Hydrograf - 2. W porcie Darłowo jednostka Hydrograf - 1 będzie zacumowana przy nabrzeżu Kołobrzeskim naprzeciwko Kapitanatu Portu Darłowo. Jednostka Hydrograf - 2 zacumowana będzie przy nabrzeżu Kołobrzeskim w porcie Ustka.
  23.06.2014 |   PARAFINA NA PLAŻY

     W dniu 21 czerwca b.r. w godzinach porannych morze wyrzuciło na plażę grudki parafiny. Zdarzenie miało miejsce na odcinku od m. Wicie do m. Mielno (km 261-294,5). Dzięki podjęciu szybkich działań przez Urząd Morski w Słupsku, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Urząd Miasta Darłowo oraz Urzędy Gmin Darłowo i Mielno do godz. 17.00 substancja została zebrana z plaży i zeskładowana w placówkach obchodów ochrony wybrzeża. Całość zostanie przekazana specjalistycznej firmie, celem jej utylizacji. Plaża na tym odcinku jest czysta i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia jak i środowiska naturalnego.


  23.06.2014 |   NADMORSKI ZLOT CIĄGNIKÓW W ŁAZACH

     Łazy (Gmina Mielno) były areną otwarcia sezonu turystycznego 2014. Z tej okazji w dniach 19-21.06.2014r. odbył się tam Pierwszy Nadmorski Zlot Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych. Nad morze zjechało ponad 50 zabytkowych ciągników z całej Polski. Oprócz licznych prezentacji odbyła się także parada na trasie Łazy-Mielno. Największą atrakcją zlotu zarówno dla uczestników jak i licznie zgromadzonej publiczności były jazdy manewrowe po plaży. Organizatorem zlotu było Stowarzyszenie "Kocham Polski Bałtyk", które zadbało o wszelkie szczegóły, głównie związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska, we współpracy m.in. z Urzędem Morskim w Słupsku.


  18.06.2014 |   BUDOWA ROKU 2013

     W dniu 17 czerwca 2014r. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyła się gala konkursu „Budowa roku 2013”. Organizatorem konkursu jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Laureatem licznych nagród w 2 kategoriach został także Urząd Morski w Słupsku. Główną nagrodę w kategorii budowla inżynierska Urząd otrzymał za inwestycję "Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu", zrealizowaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Drugie wyróżnienie to dyplom uznania za inwestycję "Przebudowa opaski brzegowej w Sarbinowie", zrealizowaną w ramach wieloletniego Programu Ochrony Brzegów Morskich .


  09.06.2014 |   URZĄD MORSKI W SŁUPSKU UHONOROWANY

      W dniu 8 czerwca 2014r. w Darłówku Zachodnim przy „Skale Ekologa” odbyła się uroczystość VII edycji „EKOLODZY - EKOLOGOM”. Ekologiczny Klub Obywatelski „Czuwanie” z Darłowa cyklicznie honoruje osoby i instytucje zasłużone dla ekologii, poprzez umieszczenie na „Skale Ekologa” pamiątkowej tablicy. Tegoroczni laureaci to: Zofia Stępczyńska, Joanna Pawłowicz, Marek Gróbarczyk, Stanisław Szyszko, Alojzy Kowalkowski oraz Urząd Morski w Słupsku. Urząd został uhonorowany za całokształt działań na środkowym wybrzeżu, podejmowanych na rzecz ochrony brzegów morskich.  04.06.2014 |   MODERNIZACJA PRZYSTANI W CHŁOPACH

     W dniu 4 czerwca 2014r. w Chłopach (Gmina Mielno) podpisana została umowa na realizację projektu "Modernizacja przystani rybackiej w Chłopach". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" przez Urząd Morski w Słupsku. Przedmiotem umowy jest kompleksowe zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych, na które składają się: wymiana urządzeń wyciągowych, montaż dalby wyciągowej zwrotnej wraz z wyposażeniem, wyciąg linowy, pomieszczenie maszynowni oraz budowa trafostacji z przyłączeniami. Zostanie także wybudowane molo rozładunkowe o długości 60m wraz z ciągiem komunikacyjnym łączącym molo z przystanią. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD – Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Nadzór inwestorski sprawować będzie Development Desing Sp. z o.o. ze Słupska. Termin zakończenia robót zaplanowano na 30 kwietnia 2015r. Koszt inwestycji wynosi 4.944.600,00 zł (brutto), w tym dofinansowanie z funduszu rybackiego 75% wartości.


  03.06.2014 |   ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH W DARŁOWIE

     W miesiącu maju b.r. nastąpił odbiór robót budowlanych zrealizowanych w ramach projektu "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo", współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z tej okazji w dniu 3.06.2014r. w Darłowie odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli samorządu Miasta i Gminy Darłowo, Instytucji Wdrażającej - WFOŚiGW ze Szczecina, generalnego wykonawcy Budimex S.A. oraz beneficjenta – Urzędu Morskiego w Słupsku. Cały projekt zamknął się kwotą 115.345.643,30 zł – z tego dofinansowanie z UE wynosi 98.036.864,23 zł. W trakcie robót użyto 100 tys. ton kamienia łamanego, 18 tys. drewnianych pali na ostrogi oraz wykonano 20 tys. mb płotków wydmotwórczych. Inwestycja zawiera 3 zasadnicze elementy: przebudowa falochronu wyspowego, dokończenie budowy falochronu przeciwsztormowego oraz wymiana 53 sztuk ostróg brzegowych, na odcinku od Darłówka Wschodniego do m. Wicie (ponad 8 km). Aktualnie w Darłowie na odcinku 1900 m trwa sztuczne zasilanie brzegu morskiego kubaturą 120 tys. m3 piachem pobranym z morza, finansowane z wieloletniego Programu Ochrony Brzegów Morskich. W sezonie letnim nie planuje się już żadnych prac w tym rejonie wybrzeża.


  03.06.2014 |   Ostrzeżenie ws. żeglugi na wodach przybrzeżnych Półwyspu Krymskiego


     Nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy z dnia 22 kwietnia 2014 roku, dotycząca "Ostrzeżenia przybrzeżnego" w sprawie żeglugi na wodach przybrzeżnych Półwyspu Krymskiego.
Treść noty

  03.06.2014 |   10 FORUM SAMORZĄDOWE

     Kołobrzeg był miejscem obrad 10 Forum Samorządowego pod hasłem "10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej". W dniu 2 czerwca b.r. odbyło się seminarium pn. "Inwestycje proekologiczne z funduszy UE na przykładzie POIŚ – doświadczenia i rekomendacje". Gospodarzem seminarium był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze Szczecina. W trakcie seminarium Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zaprezentował aktualne dane z monitoringu trwałości projektu "Ochrona brzegów morskich w Kołobrzegu", który funkcjonuje już 2 lata i był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją wdrażającą dla tego projektu jest WFOŚiGW ze Szczecina.


  02.06.2014 |   XII Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego

     W dniach 29-30 maja 2014 roku odbyła się w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku "XII Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego". Uczestnicy konferencji zapoznali się m.in. z problematyką współczesnego muzealnictwa morskiego, odkryciami, badaniami i ochroną wraków statków. Poruszone były również kwestie polskich kanałów, zalewów, torów wodnych oraz techniki dokumentacji łodzi i statków. Drugiego dnia konferencji uczestnicy zwiedzili tczewskie Muzeum Wisły oraz Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. W konferencji udział wziął przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku, St. Inspektor Ochrony Środowiska Morskiego - Tomasz Cepiński.

  30.05.2014 |   ZMIANA KOMENDANTA POLIGONU

     Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce ma nowego komendanta. Dotychczasowy komendant płk Andrzej WITEK z dniem 30 maja 2014r. przeszedł do rezerwy. Podczas uroczystości na terenie Komendy Poligonu nastąpiło oficjalne przekazanie obowiązków. Aktualnie obowiązki komendanta pełni dotychczasowy zastępca ppłk Bogusław ATALSKI.


  30.05.2014 |   MORSKIE KLIMATY W DARŁOWIE

     W dniu 30 maja b.r. w Darłowie młodzież rywalizowała w liryce, poezji i piosenkach marynistycznych. Pod patronatem m.in. Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku odbyły się dwie imprezy. Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza było organizatorem XI Finału Powiatowego Konkursu Liryki Morskiej „Złota muszla – 2014”. Z kolei w Zespole Szkół Społecznych im. Lotników Morskich odbył się festyn, podczas którego przeprowadzono III Międzyszkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej "Z piosenką między żaglami". Imprezom towarzyszyła dobra zabawa i wiosenna pogoda.  30.05.2014 |   EUROPEJSKI DZIEŃ MORZA

     Europejski Dzień Morza (EDM) został ustanowiony w 2008 roku na mocy trójstronnej deklaracji podpisanej w Strasburgu przez Przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej. Co roku jedno z państw członkowskich UE jest gospodarzem głównych obchodów - w tym roku są to Niemcy. Tegoroczne hasło obchodów to "Innowacyjność technologii morskich". W dniu 29 maja b.r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyły się krajowe obchody Europejskiego Dnia Morza. Gospodarzami spotkania byli: Minister Dorota PYĆ - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Poseł na Sejm RP Konstanty OŚWIĘCIMSKI - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Morskiej. Obchody uświetnił m.in. występ chóru Akademii Morskiej ze Szczecina.


  28.05.2014 |   SZKOLENIE OBRONNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU

     Zgodnie z założeniami "Planu zasadniczych przedsięwzięć obronnych Urzędu Morskiego w Słupsku na 2014 r." w dniu 23 maja 2014 r. zostało przeprowadzone szkolenie obronne kierowniczej kadry Urzędu Morskiego w Słupsku. Szkolenie odbyło się w oparciu o bazę dydaktyczną Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz 3. Flotylli Okrętów im. Komandora Bolesława Romanowskiego w Gdyni. Na szkoleniu poruszone zostały tematy: rola i zadania Marynarki Wojennej RP i Urzędu Morskiego w Słupsku w funkcjonowaniu państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny, zapoznanie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych mających zastosowanie w Urzędzie Morskim w Słupsku. Podczas szkolenia odbyła się prezentacja okrętu podwodnego ORP "BIELIK" oraz fregaty ORP Gen. Tadeusz Kościuszko, odbyło się szkolenie strzeleckie na – symulatorze „Śnieżnik”.


  28.05.2014 |   MODERNIZACJA PRZYSTANI W USTRONIU MORSKIM

     W dniu 27.05.2014r. w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim podpisana została umowa na realizację projektu "Modernizacja przystani rybackiej w Ustroniu Morskim". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" przez Urząd Morski w Słupsku. Przedmiotem umowy jest kompleksowe zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych, na które składają się: wymiana urządzeń wyciągowych, montaż dalby wyciągowej zwrotnej wraz z wyposażeniem, wyciąg linowy, pomieszczenie maszynowni oraz budowa trafostacji z przyłączeniami. Zostaną także wykonane prace czerpalne do głębokości 2,5m przy dalbie. Wykonawcą prac jest firma Krzysztof Bobrowski z Jeżyc. Nadzór inwestorski sprawować będzie Development Desing Sp. z o.o. ze Słupska. Termin zakończenia robót zaplanowano na 30 marca 2015r. Koszt inwestycji wynosi 2.431.279,50 zł (brutto), w tym dofinansowanie z funduszu rybackiego 75% wartości.


  25.05.2014 |   JUBILEUSZ AKADEMII POMORSKIEJ

   Akademia Pomorska w Słupsku obchodzi jubileusz 45-lecia istnienia. Uroczyste obchody święta uczelni odbyły się 23 maja b.r. w historycznym holu Wydziału Filologiczno-Historycznego w Słupsku. Podczas spotkania wyróżniono zasłużonych pracowników uczelni. Rektor Akademii dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd uhonorował statuetką „Sowy” instytucje szczególnie zaangażowane w intensywne działania na rzecz słupskiej Alma Mater. W gronie wyróżnionych znalazł się również Urząd Morski w Słupsku.

  21.05.2014 |   BALTIC BOTTOM BASE

   Instytut Morski w Gdańsku był w dniach 19-20 maja b.r. organizatorem konferencji podsumowującej realizację projektu pt. "Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku Baltic Bottom Base (BBB)". Głównym celem projektu jest stworzenie bazy informacji o środowisku południowego Bałtyku na podstawie pomiarów i badań prowadzonych przez wiele lat przez Instytut Morski. Baza będzie dostępna przez internet i na bieżąco uaktualniana. Baza danych zapewni środowisku naukowemu w Polsce stały i bezpieczny dostęp do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwiającej wykorzystanie naukowych zasobów informacyjnych Instytutu dla celów naukowo-badawczych, gospodarczych i edukacyjnych a także bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz prowadzenia badań naukowych z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego.


  19.05.2014 |   ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ

     W Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej w Gdańsku w dniu 19 maja b.r. odbyły się uroczystości święta Straży Granicznej. Oddział Morski SG obchodzi w tym roku 23 rocznicę utworzenia. W czasie uroczystości wręczono odznaczenia, medale, akty mianowań i wyróżnienia dla funkcjonariuszy SG. Uroczystość uświetnił blok muzyki rozrywkowej w wykonaniu Orkiestry MOSG oraz powietrzne pokazy lotnictwa SG. Administrację morską na uroczystości reprezentował Dyrektor Urzędu Morskiego ze Słupska.
  16.05.2014 |   HERRING – SZCZECIN 2014

     W dniu 16 maja 2014r. w Szczecinie odbyło się XIX międzynarodowe spotkanie „Herring Szczecin”, organizowane przez środowisko morskie Zachodniego Wybrzeża. Oprócz charakteru integracyjnego, impreza stawia sobie za cel dofinansowanie działalności fundacji związanych z gospodarką morską. W tym roku beneficjentem została szczecińska fundacja „Ludziom Morza”. Tradycyjnie organizatorzy przyznali wyróżnienia. „Laur Bałtyku” otrzymał dr. Adolf Wysocki, Sekretarz Generalny Związku Armatorów Polskich. „Bursztynowy Laur Bałtyku” przyznano firmie Magemar Sp. z o.o., natomiast specjalne wyróżnienie otrzymał Związek Armatorów Polskich – obchodzący w tym roku jubileusz 85-lecia. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod patronatem m.in. Ministra Infrastruktury i Rozwoju.


  01.05.2014 |   MAJÓWKA EUROPEJSKA W SZCZECINIE

     1 maja obchodziliśmy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Obchody w Szczecinie na Jasnych Błoniach odbywały się pod nazwą Majówka Europejska. W ramach imprezy informacyjno-promocyjnej, która miała na celu pokazanie, jak wiele pozytywnych zmian zachodzi w Polsce dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich, Urząd Morski w Słupsku był reprezentowany przez swojego przedstawiciela – Naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Funduszy Unijnych Aleksandra Dusznego. Mogliśmy zaakcentować w ten sposób, że Urząd Morski w Słupsku również wykorzystuje okazję do pozyskania środków Unii Europejskiej i dobrze wykorzystywać je dla dobra wspólnego dbając o plaże Bałtyku i chroniąc brzeg morski.


  01.05.2014 |   GOŚCIE Z ORKIESTRY

     Majowy weekend Państwo Jolanta i Andrzej Chojnowscy z córką Elą z Wrocławia spędzili w latarni morskiej w Jarosławcu. Pobyt wylicytowali w trakcie ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest to wspólna inicjatywa Urzędu Morskiego w Słupsku i Centrum Wypoczynku Król Plaza SPA z Jarosławca. W trakcie pobytu nasi goście odwiedzili wszystkie latarnie morskie, na terenie administrowanym przez słupski Urząd Morski. Państwo Chojnowscy bardzo polubili środkowe wybrzeże Bałtyku, a dowodem na to jest fakt, że drugi rok z rzędu wygrali licytację na pobyt w Jarosławcu. Zapraszamy również w przyszłym roku.


  29.04.2014 |   ROBOTY W PORCIE USTKA

     Urząd Morski w Słupsku wyłonił wykonawców robót w Porcie Ustka. Pierwsza dotyczy uszczelnienia palisady konstrukcji wsporczej Nabrzeża Pilotowego przy zastosowaniu geobagów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym ściągów stalowych i rozpór z ceowników. Wykonawcą jest Krzysztof Bobrowski z Jeżyc. Koszt robót wynosi 628.999,49 zł, a termin zakończenia planowany jest na 16 czerwca 2014r. Kolejne roboty dotyczą remontu oczepu Nabrzeża Słupskiego. Wykonawcą jest "Cetech" Sp. z o.o. z Gdańska. Koszt robót wynosi 352.831,04 zł. Termin zakończenia planowany jest do 30 września 2014r. Zamówienia będą finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".


  25.04.2014 |   ROBOTY CZERPALNO-REFULACYJNE

     Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetarg na roboty czerpalno-refulacyjne na terenach administrowanych przez Urząd. W 2014 roku sztuczne zasilanie brzegów zostanie przeprowadzone na 4 odcinkach. W Łebie zostanie zasilony odcinek 700 m plaży wschodniej a wykonawcą prac jest Marine Sailor s.c. z Łeby. Pozostałe 3 zadania będzie realizować konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych z Gdańska, Detlef Hegemann Dredging GmbH z Niemiec oraz Rohde Nielsen A/S z Dani. Zasilanie zostanie wykonane na Mierzei Jeziora Kopań na odcinku 500 m, na plaży wschodniej w Darłowie na odcinku 1900 m oraz w Kołobrzegu na odcinku 700 m od falochronu wschodniego w kierunku mola (wzdłuż Bulwaru Szymańskiego). Łączna kubatura sztucznego zasilania wynosi 250 tys. m3. Dodatkowo zostanie wykonane rozpoznanie nagromadzeń osadów piaszczystych na dnie morskim. Koszt planowanych prac wynosi 11.364.120,00 zł. Głównym źródłem finansowania jest Program Ochrony Brzegów Morskich. Planowany termin zakończenia prac przewidziano na 27 czerwca 2014r.


  25.04.2014 |   USPRAWNIENIA DZIAŁALNOŚCI POLIGONÓW

     W dniach 23-24.04.2014 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim odbyła się narada robocza komendantów poligonów Sił Zbrojnych RP z przedstawicielami instytucji współdziałającymi z poligonami w zakresie rozbudowy, ochrony środowiska i przeciwpożarowej. Celem konferencji było przedstawienie planów rozbudowy obiektów poligonowych oraz wypracowanie wspólnych kierunków działania mających wpływ na szkolenie wojsk na poligonach. W trakcie spotkania Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przedstawił prezentację nt. inwestycji z zakresu ochrony brzegów morskich, realizowanej przez Urząd na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Wśród wniosków z konferencji znalazła się propozycja słupskiego Urzędu Morskiego mająca na celu podjęcie wspólnych działań z Komendą Poligonu, Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej i Strażą Graniczną, w celu wypracowania procedury udostępniania zamkniętego akwenu morskiego dla żeglugi i rybołówstwa w przypadkach szczególnych.


  16.04.2014 |   POSIEDZENIE RADY SAR

     W dniu 15.04.2014r. w siedzibie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni odbyło się kolejne posiedzenie Rady SAR, organu opiniodawczego przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju. W składzie Rady zaszło kilka istotnych zmian personalnych. M.in. w związku ze zmianami w strukturach Wojska Polskiego przewodniczącym Rady SAR został generał broni Marek Tomaszewski, Dowódca Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zastąpił on dotychczasowego przewodniczącego admirała floty Tomasza Mathea, byłego Dowódcę Marynarki Wojennej RP. W trakcie posiedzenia omówiono zasady funkcjonowania Rady, w szczególności regulaminu, zasad komunikacji i współpracy z ministrem właściwym ds. gospodarki morskiej. Uzgodniono także wolę rozszerzenia zakresu kompetencji Rady o problematykę zanieczyszczeń na morzu i brzegu morskim. Spotkanie zdominował temat potrzeby powołania w Polsce systemu zewnętrznego wsparcia działań ratowniczych przez Państwową Straż Pożarną i grupy medyczne. Tematem tym szczegółowo zajmie się zespół powołany ze składu Rady.


  15.04.2014 |   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

     W dniu 14 kwietnia 2014 r. ukazało się znowelizowane rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, które wprowadza nową strefę 6c. Pozwoli to na lepsze dopasowanie potrzeb lokalnej społeczności rybackiej w zakresie połowów oraz potrzeb obronnych w zakresie prowadzenia ćwiczeń i szkoleń wojskowych. Nowe rozporządzenie wieńczy starania rybaków morskich wspierane przez Urząd Morski w Słupsku oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju o bardziej racjonalne wykorzystanie tych akwenów do połowów morskich, szczególnie dla małych jednostek z Jarosławca i Ustki.
                                                               TEKST ROZPORZĄDZENIA  15.04.2014 |   PLEBISCYT "ALE SIĘ ZMIENIŁO!"

     14 kwietnia 2014r. ruszył plebiscyt telewizyjny pt. „Ale się zmieniło”. Przez 2 tygodnie widzowie TVP będą wybierali – ich zdaniem – najciekawsze inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 10 lat. Inwestycje (po 5 w każdym województwie) zostały wybrane przez dziennikarzy i ekspertów. Ostateczny głos będzie należał do widzów, poprzez głosowanie internetowe. W woj. Zachodniopomorskim wśród wybranych inwestycji znalazł się projekt Urzędu Morskiego w Słupsku, realizowany w latach 2010-2012 pt. „Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4-333,4”. Plebiscyt jest częścią akcji promocyjnej związanej z obchodami 10 rocznicy obecności Polski w Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA >>> www.10latwue.pl
10latwue.tvp.pl/wojewodztwo/zachodniopomorskie


  11.04.2014 |   66-ta SESJA KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC)     W dniach 31 marca - 4 kwietnia 2014 r. odbyła się w Londynie 66-ta sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) Więcej szczegółów o wydarzeniu : SprawozdanieMEPC66.pdf  10.04.2014 |   OBRADY ZWIĄZKU MIAST I GMIN MORSKICH

     W Jastarni w dniach 9-10 kwietnia b.r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele administracji morskiej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Urzędów Morskich z Gdyni, Słupska i Szczecina. Obrady zdominowała dyskusja na temat rozpoczętych prac przez Urzędy Morskie nad planem zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów przybrzeżnych. Zaprezentowano obecny stan prawny a także problemy i wyzwania Urzędów Morskich. Drugim istotnym tematem prezentowanym przez Urzędy Morskie były morskie obszary NATURA 2000 i dyskusja nad problemami zgłaszanymi przez lokalne samorządy, powodującymi utrudnienia w planowaniu przestrzennym i rozwoju gmin nadmorskich.


  07.04.2014 |   ROBOTY CZERPALNE

     Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetargi na roboty czerpalne na terenach administrowanych przez Urząd w 2014 roku. Zadanie obejmuje roboty podczyszczeniowe w kanałach portowych i na redach portów, w tym czerpanie i wywóz urobku na klapowisko. Prace będą wykonywać: w Porcie Łeba – „Marine Sailor” s.c. z Łeby, w Porcie Ustka – Przybrzeżna Żegluga Pasażerska „Czerwony Szkwał” z Kołobrzegu a w portach Darłowo i Kołobrzeg – Detlef Hegemann Dredging GmbH z Bremen (Niemcy). Łączna wartość zaplanowanych prac opiewa na kwotę 1.513.600 zł. Termin realizacji zadań upływa z dniem 23.12.2014r. Prace planowane są wstępnie po okresie letnim. W pozostałych portach (Dźwirzyno i Rowy) roboty czerpalne realizowane są na bieżąco siłami własnymi Urzędu (pogłębiarki „Omułek” i „Belona”).


  03.04.2014 |   WIATR I WODA

     W dniach 3-6 kwietnia 2014r. na stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się 26 edycja targów sportów wodnych i rekreacji „Wiatr i Woda”. Było to największe biznesowe wydarzenie w historii polskich sportów wodnych i jedyna wystawa przemysłu jachtowego na świecie organizowana pod dachem piłkarskiego obiektu. Wystawom towarzyszyły spotkania z polskimi żeglarzami oraz prezentacje najciekawszych wypraw żeglarskich ostatnich miesięcy. Ciekawym akcentem była ekspozycja muzealnego jachtu „Opty”, na którym Leonid Teliga opłynął świat. Więcej szczegółów o wydarzeniu na : www.wiatriwoda.pl


  02.04.2014 |   KONSULTACJE SPOŁECZNE

     W dniu 1 kwietnia b.r. w Szczecinie odbyła się konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.). Była to już trzecia konferencja. Poprzednie odbyły się w Rzeszowie i Katowicach. Ostania zaplanowana jest na 4 kwietnia b.r. w Warszawie. Szczecińską konferencję zdominowała problematyka żeglugi śródlądowej, głównie na rzece Odra. Omówiono także uwarunkowania środowiskowe dla wybranych projektów morskich. W strategii na liście projektów morskich ujęte zostały 2 inwestycje, zgłoszone przez Urząd Morski w Słupsku - przebudowa wejścia do portów w Darłowie i Ustce, o łącznej wartości 425 mln zł. Zgłoszone uwagi i wnioski będą stanowiły wsparcie w procesie opracowania ostatecznej wersji prognozy. Organizatorem konsultacji jest Departament Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.srt-2020.pl


  31.03.2014 |   WEEKEND Z PIOSENKĄ MARYNISTYCZNĄ

     Urząd Morski w Słupsku był współorganizatorem dwóch festiwali piosenki marynistycznej. I Regionalny Festiwal Piosenki Marynistycznej "MARINA-2014" odbył się 28.03.2014r. w Kobylnicy, gdzie rywalizowała młodzież szkół gimnazjalnych. Organizatorem był Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy. Z kolei 29.03.2014r. w Inkubatorze Technologicznym w Słupsku odbyła się kolejna edycja Festiwalu "ŁAJBA-2014", z udziałem młodzieży ze szkół podstawowych. Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 9 ze Słupska. Zwycięzcy obu festiwali otrzymali nagrody - kotwice Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku oraz zaproszenie na pokład jednostki urzędu m/s "Marzenka". Przedsięwzięciom tradycyjnie patronowała Liga Morska i Rzeczna.  31.03.2014 |   KONFERENCJA W KOŁOBRZEGU

     "Fundusze Unii Europejskiej na rzecz rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego - perspektywa 2014-2020" to temat konferencji, która odbyła się w dniach 27-28 marca b.r. w Kołobrzegu. Przedmiotem konferencji była najbliższa siedmioletnia perspektywa budżetowa Unii Europejskiej. Zaprezentowano m.in. takie tematy jak: kierunki wspierania działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach, główne założenia Programu Horyzont 2020, fundusze strukturalne w Polsce 2014-2020, instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Przedstawione zostały również założenia dla Regionalnych Programów Operacyjnych województw nadmorskich. Konferencja objęta była patronatem honorowym Andrzeja Jakubowskiego - Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego.  19.03.2014 |   UROCZYSTOŚCI W KOŁOBRZEGU

     W dniu 18 marca 2014r. w Kołobrzegu odbyły się uroczyste obchody 69 rocznicy walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem w marcu 1945 roku. Przy Pomniku Zaślubin Polski z Morzem ślubowanie złożyła młodzież Ligi Morskiej i Rzecznej. Po złożeniu kwiatów uczestnicy zgromadzenia przeszli pod pomnik pierwszego Kapitana Portu Kołobrzeg - kmdr. Stanisława Mieszkowskiego, na Skwer przy latarni morskiej. Uroczystość zakończyło spotkanie z kombatantami, uczestnikami walk o Kołobrzeg. W obchodach uczestniczyli m.in. dyrektorzy Urzędów Morskich z Gdyni, Szczecina i Słupska.  18.03.2014 |   Konferencja prasowa z podpisania umowy z wykonawcą robót...

     W dniu 14 marca 2014 roku odbyła się konferencja prasowa związana z realizacją projektu pn.: "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki". Ten bardzo ważny projekt, dla wschodniej części terenów administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku, po długim okresie procedur przetargowych przechodzi w etap realizacji.

Podpisana umowa o dofinansowanie projektu, podpisana przez Urząd Morski w Słupsku z WFOŚiGW w Gdańsku opiewa na wartość 160 992 350,30 zł. W ramach tych środków wykonane zostaną roboty projektowe i budowlane, pełniony będzie nadzór inwestorski, dokonano już zakupów inwestycyjnych oraz prowadzone są działania informacyjno - promocyjne.     czytaj więcej...


  12.03.2014 |    ZAKOŃCZENIE AKCJI PRZECIWLODOWEJ

      W związku z brakiem zalodzenia na akwenach portowych w portach administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku i nie prowadzenia akcji przeciwlodowej Dyrektor Urzędu informuje, że z dniem 12.03.2014 kończy się akcję przeciwlodową.     Dokument źródłowy


  26.02.2013 |   ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE OBSZARAMI PRZYBRZEŻNYMI

     "Turystyka na nadmorskich obszarach NATURA 2000 - nauka i praktyka" - to hasło VI Ogólnopolskiej Konferencji, która odbyła się w dniach 25-27.02.2014r. w Ustce. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Szczeciński, przy współpracy ze Związkiem Miast i Gmin Morskich. Konferencja poruszała problemy zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi w Polsce w obszarach NATURA 2000. Podsumowano m.in. projekt "4 Pory Roku z Naturą 2000", którego celem była kampania edukacyjno-informacyjna. Z przedstawionych badań nt. świadomości ekologicznej turystów - których ok. 6 milionów przebywa w sezonie nad polskim morzem - wynika, że ponad 40% nie ma wiedzy w temacie obszarów chronionych NATURA 2000. Sporo miejsca w czasie konferencji poświęcono także zależności środowiska przyrodniczego od lokalnej polityki turystycznej w gminach. Konferencję zakończyły warsztaty terenowe w ośrodkach ekologicznych środkowego wybrzeża.


  25.02.2013 |   PODSUMOWANIE 22 FINAŁU WOŚP

     W dniu 25 lutego 2014r. w Urzędzie Miasta w Słupsku odbyło się podsumowanie 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sztabu słupskiego. W czasie tegorocznej edycji w Słupsku zebrano łącznie kwotę 121.541,49 zł. Urząd Morski w Słupsku tradycyjnie zagrał z orkiestrą. Największą kwotę wylicytowano za weekendowy pobyt w Latarni Morskiej w Jarosławcu - ponad 1.300 zł. W trakcie spotkania w ratuszu Prezydent Miasta Maciej Kobyliński wręczył podziękowania instytucjom i osobom zaangażowanym w tegoroczny finał. Podziękowania dla Urzędu Morskiego w Słupsku odebrał Tomasz Bobin - dyrektor naczelny.  17.02.2014 |    ZAWIESZENIE AKCJI PRZECIWLODOWEJ

      W związku z brakiem zalodzenia na akwenach portowych w portach administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku i nie prowadzenia akcji przeciwlodowej Dyrektor Urzędu zawiesza akcję przeciwlodową.     Dokument źródłowy


  14.02.2013 |   CHEMSEA

     W dniu 13.02.2014r. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się konferencja podsumowująca projekt CHEMSEA (Chemical Munitions Search & Assessment). Celem tego projektu była ocena ryzyka związanego z bronią chemiczną zatopioną w Bałtyku. Trzyletni projekt zakończy się 8 marca. W jego trakcie wykonano 15 rejsów badawczych (z czego 5 zrealizowała strona polska). Przebadano obszar o powierzchni 1760 km2 i wykryto około 40 tys. obiektów podwodnych, z czego ponad 17 tys. ma cechy amunicji chemicznej.
Najważniejszymi osiągnięciami CHEMSEA było ujednolicenie metod analizy skażonych próbek wody, osadów dennych oraz tkanek (u ryb i mięczaków), a także unifikacja procedur detekcji rejonów skażonych. Powstał też model pozwalający ocenić, jak rozprzestrzenia się skażenie, gdyby spoczywająca na dnie broń chemiczna została naruszona. Zaktualizowano także mapy obszarów skażonych. Zebrane w ramach projektu informacje trafią do systemu GIS (Geograficzny System Informacji) i będą ogólnodostępne.
W projekcie brało udział 11 instytucji rządowych i badawczych z Polski, Niemiec, Szwecji, Finlandii i Litwy. Liderem projektu był Instytut Oceanografii Polskiej Akademii Nauk. Projekt był współfinansowany ze środków unijnych na łączną kwotę ponad 4,5 mln euro. Słupski Urząd Morski podczas konferencji reprezentował Naczelnik Biura Spraw Obronnych Żeglugi.


  12.02.2013 |   WSPÓŁPRACA Z MORSKIM ODDZIAŁEM STRAŻY GRANICZNEJ

     Plan współpracy Urzędu Morskiego w Słupsku z Morskim Oddziałem Straży Granicznej na rok 2014 został podpisany w dniu 11 lutego b.r. w Gdańsku. W ramach współpracy Urząd będzie przekazywać dane dotyczące m.in. zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych, usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna, przeszukiwanie wraków statków czy też zarządzeń porządkowych. Prowadzona będzie wzajemna wymiana informacji w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska, naruszania przepisów na polskich obszarach morskich oraz naruszania przepisów w pasie technicznym. W sprawach pilnych całodobową wymianę informacji prowadzą: Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego w Ustce i służba dyżurna operacyjna MOSG w Gdańsku. Plan podpisali: kontradmirał SG Piotr Stocki - Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Tomasz Bobin - Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.


  11.02.2013 |   94 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

     W dniu 10 lutego 2014r. tradycyjnie w Pucku odbyły się uroczystości 94 rocznicy zaślubin Polski z Morzem. Pamięć o tym symbolu Generała Józefa Hallera z 1920 roku kultywuje Liga Morska i Rzeczna oraz Miasto Puck. Uroczystości rozpoczęło spotkanie na miejskim rynku, gdzie zostały wręczone wyróżnienia Ligi - Pierścienie Hallera. Następnie w miejscowej farze odbyła się koncelebrowana msza święta w intencji ludzi morza. Finał uroczystości miał miejsce w porcie rybackim, gdzie m.in. został złożony na wodach Zatoki Puckiej wieniec z pokładu śmigłowca W-3 z 43 Bazy Lotniczej. W uroczystościach uczestniczyli m.in. dyrektorzy Urzędów Morskich z Gdyni, Słupska i Szczecina.


  06.02.2014 |    Możliwość utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich

     W związku z zaplanowanymi na 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje o możliwości przesyłania przez zainteresowanych armatorów, na podstawie art. 15 § 3 ustawy Kodeks wyborczy, wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, obwody głosowania utworzyć można na polskich statkach morskich, które znajdują się w podróży w okresie obejmującym dzień wyborów, jeżeli przebywa na nich co najmniej 15 wyborców i jeżeli istnieje możliwość przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu.

Obwody głosowania tworzy, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej (obecnie Minister Infrastruktury i Rozwoju), na wniosek armatora zgłoszony najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów. Obwody takie wchodzą w skład okręgu wyborczego właściwego dla siedziby armatora.


  28.01.2014 |    II EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO

      Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju serdecznie zaprasza do udziału w II edycji konkursu plastycznego o tematyce morskiej pt. "MORSKI ŚWIAT PRZYSZŁOŚCI". Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży. Celem konkursu jest promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie morskiego wizerunku kraju, jak również rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich. Interpretacja tematu jest dowolna. Prace należy przesyłać pocztą, z dopiskiem "Konkurs plastyczny - DTM V" w terminie do 11 kwietnia 2014r. na adres organizatora. Szczegóły (w tym regulamin i karta zgłoszenia) na stronie internetowej www.mir.gov.pl.


  24.01.2014 |    KOMUNIKAT DOT. OBLODZENIA TORÓW WODNYCH

      W związku z wystąpieniem zalodzenia na torach wodnych i basenach portowych administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku informuję się o rozpoczęciu akcji przeciwlodowej.     Dokument źródłowy


  16.01.2014 |    SPOTKANIE ZE ŚRODOWISKIEM RYBACKIM

      Z inicjatywy Zrzeszenia Rybaków Polskich w dniu 14.01.2014r. w Urzędzie Miasta w Ustce odbyło się spotkanie poświęcone problemowi ograniczeń związanych z funkcjonowaniem strefy zamykanej dla żeglugi i rybołówstwa w obrębie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. W spotkaniu uczestniczyli m.in. dyrekcja Urzędu Morskiego w Słupsku, szefostwo Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, burmistrz Miasta Ustka oraz wójt Gminy Postomino. Sprawa dotyczy głównie blokowania funkcjonowania przystani morskiej w Jarosławcu podczas działań prowadzonych na poligonie i zamykania strefy nr 6 dla potrzeb strzelnicy wojskowej. Jedynym sensownym rozwiązaniem problemu jest wprowadzenie nowej mniejszej strefy nr 6C, dla potrzeb samej strzelnicy. Rozwiązanie to jest akceptowane przez wszystkie strony, związane z działalnością w tym rejonie. Strefy ograniczenia dla żeglugi i rybołówstwa wprowadza rozporządzeniem Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. Projekt taki został już przygotowany, procedury przeprowadzone przez stronę wojskową i aktualnie znajduje się w Rządowym Centrum Legislacyjnym. Dyrektor Urzędu Morskiego zobowiązał się wystąpić do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu przyśpieszenie procedur i szybkie wprowadzenie decyzji w życie.


  15.01.2014 |    UMOWA O WSPÓŁPRACY

      W dniu 14 stycznia b.r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku została podpisana umowa o współpracy na 2014 rok pomiędzy Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej a słupskim Urzędem. Umowa jest kontynuacją wieloletniej współpracy m.in. w zakresie pomiarów hydrograficznych dla potrzeb opracowania map morskich i publikacji nautycznych oraz bezpieczeństwa żeglugi. Współpraca dotyczy także aktualizacji danych dotyczących wraków i utrzymania infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej dostęp do portów od strony morza. Umowę podpisali: Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr Andrzej KOWALSKI oraz Tomasz BOBIN Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.


  10.01.2014 |    OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNCH

      Urząd Morski w Słupsku informuje, że w związku z Procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Dokumentu implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu 2020 r." zaplanowane zostały dwuetapowe konsultacje społeczne     Dokument źródłowy


  02.01.2014 |    GRAMY Z ORKIESTRĄ

     12 stycznia 2014r. odbędzie się 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczne hasło to: "NA RATUNEK - na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów".
Urząd Morski w Słupsku tradycyjne zagra z Orkiestrą. W tym roku jest to szczególna "gra", albowiem na puszkach wolontariuszy motywem przewodnim jest latarnia morska, jeden z symboli naszej codziennej działalności. Wystawiamy na aukcję weekendowy pobyt dla 3 osób (1-4 maja b.r.) w latarni morskiej w JAROSŁAWCU, wraz z wyżywieniem i atrakcjami w KRÓL PLAZA SPA. Dodatkowo 12 stycznia stowarzyszenie naszych latarników PRO MARI BALTICO zaprasza w godzinach 10.00 - 14.00 na Dzień Otwartych Latarni Środkowego Wybrzeża (Ustka, Jarosławiec, Darłowo i Gąski). Wstęp: wolne datki do puszek wolontariuszy WOŚP. Zapraszamy nad polski Bałtyk.


  02.01.2014 |    STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU

      Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku ( z perspektywą do 2030 roku). W okresie od 2 stycznia do 5 lutego 2014r. potrwają konsultacje społeczne projektu dokumentu. Projekt dokumentu wraz z formularzem on-line zgłaszania uwag dostępny jest na stronie internetowej: www.srt-2020.pl . W załącznikach dokumentu dostępna jest m.in. lista projektów morskich, planowanych do realizacji do 2020 roku.
  31.12.2013 |    PRACE AWARYJNE

     Po przejściu orkanu "Ksawery" Urząd Morski w Słupsku przystępuje do sukcesywnego usuwania jego skutków. Trwają ciągłe prace porządkowe na całej długości pasa nadmorskiego (170,2 km) przy usuwaniu powalonych drzew (ponad 2 tys. sztuk). Prace te realizowane są we własnym zakresie, siłami pracowników obwodów ochrony wybrzeża (Ustronie Morskie, Darłowo, Ustka i Łeba). W ramach interwencyjnych prac zleconych udrożnione zostały tory wodne w portach Łeba (6 tys. m3 urobku) oraz Darłowo (3 tys. m3). We wszystkich portach infrastruktura hydrotechniczna zapewniająca dostęp do portów jest drożna, zgodna z wymagalnymi parametrami i nie zagraża bezpieczeństwu żeglugi. Przeprowadzono także doraźne prace w przystaniach morskich w Chłopach i Jarosławcu, mające na celu zapewnienie ich bieżącej działalności . Koszt prac zleconych wyniósł ok. 500 tys. zł. Wiele elementów infrastruktury portowej oraz odcinków brzegów morskich wymaga interwencji.
Prace, które będą realizowane zostaną w części sfinansowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (na które Urząd posiada już podpisane umowy na dofinansowanie lub jest w trakcie procedur przetargowych) oraz z budżetu Urzędu w ramach działalności bieżącej. Urząd Morski w Słupsku planuje w pierwszej dekadzie stycznia 2014r. złożyć również wniosek na pozyskanie dotacji z rezerwy celowej budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.


  30.12.2013 |    ŁEBA - ZAKOŃCZONY I ETAP

     W dniu 27 grudnia 2013r. nastąpił odbiór prac realizacji I etapu remontu Nabrzeża Wydmowego w Porcie Łeba. W ramach prac wykonano rozbiórkę starego nabrzeża żelbetowego na odcinku 150 m i wykonano nową konstrukcję nabrzeża wraz z nawierzchnią na zapleczu. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ze Słupska. Wartość inwestycji ok. 1 mln zł. Inwestycja realizowana była w całości ze środków budżetu Państwa. II etap inwestycji planowany jest do realizacji w roku 2014.
  23.12.2013 |    NOWY KOMENDANT CENTRUM

     Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce ma nowego komendanta. Dotychczasowy komendant kmdr Zenon Juchniewicz zakończył zawodową służbę wojskową. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nowym komendantem został kmdr Robert Kozacki, dotychczasowy Komendant Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego w Gdyni. Uroczyste przekazanie obowiązków z udziałem Dowódcy Marynarki Wojennej odbyły się 20 grudnia 2013r. w Ustce.

  23.12.2013 |    WSPÓŁPRACA Z AKADEMIĄ POMORSKĄ

     W dniu 20 grudnia 2013r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Urzędem Morskim w Słupsku a słupską Akademią Pomorską. Strony zadeklarowały wolę współpracy w obszarze wspólnych przedsięwzięć naukowo badawczych i wdrożeniowych, organizowania praktyk i staży studenckich. Główne obszary współpracy dotyczyć będą bezpieczeństwa portów i żeglugi oraz ochrony brzegów morskich. Umowę podpisali: Tomasz Bobin - Dyrektor Urzędu oraz Zbigniew Osadowski - Prorektor Akademii Pomorskiej.
  20.12.2013 |    KŁADKA W PORCIE USTKA OTWARTA

     Obiekt mostowy kładka otwieralna w Porcie Ustka została w dniu 19.12.2013r. oficjalnie otwarta. Połączyła ona stronę wschodnią z zachodnią w porcie i pozwoli pieszym na swobodne przejście w krótkim czasie. Będzie otwarta o pełnych godzinach na 15 minut. Jest to konstrukcja stalowa podwieszana o długości 52,30m , szerokości 4,0m. Inwestorem jest Miasto Ustka, a generalnym wykonawcą firma Hydro-Naval . Całkowity koszt inwestycji wynosi 4,6 mln zł. Inwestycja została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rybackiego w 85%.
  18.12.2013 |    SPOTKANIE ZE ZWIĄZKAMI

     Zgodnie z porozumieniem o współpracy w dniu 18 grudnia b.r. odbyło się spotkanie Dyrektora Urzędu Morskiego z Komisjami Zakładowymi związków zawodowych, działających przy Urzędzie. Celem spotkania było podsumowanie współpracy pomiędzy związkami a pracodawcą w roku 2013. W Urzędzie Morskim w Słupsku działają dwie organizacje związkowe: NSZZ "Solidarność" (Przewodniczący Andrzej Mazuruk) oraz NSZZ "Solidarność '80" (Przewodniczący Piotr Laskowski). W trakcie dyskusji omówiono szereg spraw pracowniczych oraz zaproponowano tematy wspólnych działań na rok 2014. Obie strony pozytywnie oceniły relacje na linii związki zawodowe - pracodawca.


  16.12.2013 |    KOLEJNE PROJEKTY Z PO RYBY 2007-2013

     W dniu 16 grudnia b.r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni zostało podpisane kolejne porozumienie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Urząd Morski w Słupsku otrzymał dofinansowanie na realizację trzech projektów:
1. Modernizacja dalb cumowniczych w Porcie Rowy - wartość 1.505.649,00 zł
2. Modernizacja morskiej przystani rybackiej w Ustroniu Morskim - wartość 4.143.406,00 zł
3. Modernizacja morskiej przystani w Chłopach - wartość 8.554.309,00 zł.

Wszystkie projekty są w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. Modernizacja przystani rybackich przewiduje m.in. nowe dalby, wyciągarki z zabudową kontenerową, kabestany wraz z olinowaniem, stacje transformatorowe oraz w przypadku przystani w Chłopach budowę mola cumowniczego wraz z infrastrukturą drogową.


  16.12.2013 |    ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WĘDKARZY

     14 grudnia b.r. w Darłowie odbyło się świąteczne spotkanie wędkarzy i przyjaciół. W spotkaniu uczestniczył Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Dionizy Ziemiecki. W uznaniu zasług wniesionych w rozwój i upowszechnianie wędkarstwa - szczególnie jego morskiej formy - Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego nadał odznakę ZASŁUŻONY DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO dla Burmistrza Miasta Darłowo oraz dla Urzędu Morskiego w Słupsku. Wyróżnienie odebrał Dyrektor słupskiego Urzędu.
  13.12.2013 |    RADA GOSPODARCZA W USTCE

      Urząd Morski w Słupsku był gospodarzem w dniu 13 grudnia 2013r. plenarnego posiedzenia Rady Gospodarczej Akademii Pomorskiej, która odbyła się w Porcie Ustka. W pierwszej części Dyrektor Urzędu Morskiego zapoznał uczestników z zadaniami i kompetencjami na obszarach administrowanych przez słupski Urząd Morski. W drugiej części goście odwiedzili obiekty Urzędu, w tym m.in. Kapitanat Portu i Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego.
Zaprezentowany został także najnowszy nabytek - łódź hybrydowa z echosondą wielowiązkową i sonarem holowanym HYDROGRAF 2, zakupiona w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Ochrona brzegów morskich Ustka-Rowy-Łeba".


  11.12.2013 |    DEKALOG SOLIDARNOŚCI

      W dniu 11 grudnia b.r. w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku otwarto wystawę „21. Dekalog Solidarności”. Wystawa została zorganizowana w 10 rocznicę wpisania Tablic z 21 Postulatami Gdańskiego Sierpnia 1980 roku na Listę UNESCO „Pamięć Świata”. Oprócz ekspozycji historycznych tablic Muzeum przygotowało ciekawą multimedialną ścieżkę edukacyjną, odnoszącą się do sytuacji w kraju w tamtych latach. Dyrektor Muzeum Jerzy Litwin poinformował, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał Muzeum status Narodowego Muzeum Morskiego. Przekazał także informację o rozpoczętej współpracy z Urzędem Morskim w Słupsku, mającą na celu utworzenie w Porcie Łeba Muzeum archeologii morza i rybołówstwa bałtyckiego.


  10.12.2013 |    KONFERENCJA POIŚ

     "Ekofundusze szansą rozwoju Pomorza Zachodniego" to temat V Ogólnopolskiej Konferencji, która odbyła się w dniach 9-11 grudnia 2013r. w Kołobrzegu. Organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze Szczecina. W trakcie konferencji podsumowano Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko za okres programowania 2007-2013 oraz przedstawiono główne założenia na nową perspektywę finansową 2014-2020. Urząd Morski w Słupsku jest beneficjentem 5 projektów w Ramach POIŚ, na łączną wartość prawie 500 mln zł. (Kołobrzeg, Darłowo-Mierzeja Jez. Kopań, Centralny Poligon Sił Powietrznych, Ustka-Rowy-Łeba oraz Pobrzeże Koszalińskie). Prezentację nt. ochrony brzegów morskich przedstawił Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.


  10.12.2013 |    FESTIWAL POMUCHLA

     W dniu 8 grudnia b.r. w Łebie odbył się XV Festiwal Pomuchla. Popularne święto dorsza zgromadziło licznie mieszkańców i zaproszonych gości. Tradycyjnie przeprowadzono konkurs potraw rybnych. Ciekawe stroiki można było nabyć na kiermaszu świątecznym. Gośćmi festiwalu byli m.in. Maria Szabłowska i Jakub Kuroń. Burmistrz Łeby za wkład w morskość Łeby wyróżnił czapkami tzw. "szyprówkami" m.in. Kazimierza Plocke – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.
  10.12.2013 |    KOMUNIKAT POSZTORMOWY

     W dniach 6-8 grudnia br. sztorm o sile 9-10 stopni w skali Beauforta w porywach do 11 przy maksymalnym stanie wody sięgającym 640 cm (Port Darłowo) spowodował znaczące szkody w pasie nadmorskim, administrowanym przez Urząd Morski w Słupsku. W zakresie zniszczeń wałów wydmowych oraz umocnień biotechnicznych straty zostały wycenione na ok. 8 mln zł. Na dzień dzisiejszy zaewidencjonowano 2280 sztuk złomów i wywrotów niezbędnych do usunięcia w celu zachowania właściwego stanu bezpieczeństwa w granicach pasa technicznego, ich ilość może ulec zmianie. Łączna kubatura strat w sztucznym zasilaniu brzegu morskiego wykonanego w latach 2012-13 wynosi ok. 290 tyś. m³. Stwierdzono uszkodzenie lub zniszczenie zjazdów technicznych na plaże uniemożliwiające możliwości z ich korzystania w ilości 23 szt. Największe średnie szkody w wale wydmowym odnotowano na odcinku między miejscowościami Jarosławiec- Łazy, w miejscowościach Dźwirzyno i Chłopy. Niektóre dotychczas istniejące odcinki brzegu nie posiadają plaż, dlatego uprasza się osoby z nich korzystające o rozwagę w zakresie korzystania z nich - szczególnie między miejscowościami Ustka i Rowy, gdzie odcinkowo niemożliwe jest przejście u podnóża klifów. W granicach portów i przystani morskich stwierdzono częściowe uszkodzenia istniejących urządzeń (Darłowo, Ustka, Rowy, Jarosławiec, Chłopy). Dotychczas trwa ich ocena, lecz nie stwierdzono potrzeby wyłączania ich z użytkowania. Ogólne straty wywołane tzw. „Ksawerym” szacuje się na poziomie ok. 22 mln zł.


  02.12.2013 |    Umowa o dofinansowanie projektu podpisana.

      W dniu 29 listopada 2013 roku w siedzibie Starostwa Koszalińskiego odbyła się konferencja prasowa związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego".
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowany będzie w Jarosławcu, Unieściu, Chłopach, Ustroniu Morskim oraz Dźwirzynie. Wartość podpisanej umowy o dofinansowanie projektu wynosi 92 841 087,12 PLN.
W konferencji prasowej związanej z podpisaniem umowy uczestniczył Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Stanisław Gawłowski, Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Tomasz Bobin, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, Prezydent Miasta Koszalin Piotr Jedliński oraz Starosta Koszaliński Roman Szewczyk.


  28.11.2013 |    KOMUNIKAT - utworzenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

      Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013r. (Dziennik Ustaw RP, poz.1390) utworzone zostało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W dniu 27 listopada 2013r. Minister Elżbieta Bieńkowska została zaprzysiężona na stanowisko Wicepremiera i Ministra Infrastruktury i Rozwoju.  19.11.2013 |    ZAKOŃCZENIE KONKURSU "DBAMY O CZYSTE PLAŻE BAŁTYKU"

      W wyniku zakończenia konkursu plastycznego "Dbamy o czyste plaże Bałtyku" wyłoniony został laureat głównej nagrody, jakim jest plac zabaw dla dzieci. Zwycięzcą konkursu, realizowanego w ramach projektu "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zostało przedszkole z Łeby. Dzieci w ramach zajęć przedszkolnych wykonały najpiękniejsze prace konkursowe, co zostało uhonorowane przez jury konkursu przyznaniem głównej nagrody.
Z tej okazji w dniu 21 listopada 2013 roku odbyło się uroczyste przekazanie placu zabaw wraz z wręczeniem drobnych upominków dla dzieci biorących udział w konkursie. Wszystkim przedszkolakom życzymy miłej zabawy na placu zabaw.
Uroczystego przekazania placu zabaw dokonał Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Tomasz Bobin, swoją obecnością uświetnił uroczystość burmistrz Łeby - Andrzej Strzechmiński.


  19.11.2013 |    WAL Z ŁAZ POWĘDRUJE DO HELU

      W poniedziałek 18.11.2013r. wznowiona została akcja podniesienia z plaży w Łazach wieloryba, którego morze wyrzuciło na ląd w ubiegłym tygodniu w piątek. Działania trwały prawie 5 godzin. Pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku przy współpracy z naukowcami ze Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego z Helu po obłożeniu wala siecią, za pomocą lin koparko-ładowarką wciągnęli ssaka na samochód ciężarowy, umieszczony we wcześniej przygotowanym dole w plaży. Po zabezpieczeniu wieloryba specjalną folią został on odtransportowany z terenu plaży i przekazany do dyspozycji naukowców z Helu.

Planowane są szczegółowe badania ssaka i próba wyeksponowania jego szkieletu w tzw. Błękitnym Parku, na terenie Stacji Morskiej w Helu. Był to pierwszy przypadek znalezienia wieloryba na plaży Bałtyku Południowego.


  16.11.2013 |    WIELORYB NA PLAŻY

      Wieczorem 15 listopada b.r. morze wyrzuciło na plażę na wysokości miejscowości Łazy (293 km) martwego wieloryba. Ssak to prawdopodobnie młody samiec z gatunku wal butlonosy. Mierzy 7,30 m i waży (prawdopodobnie) ok. 2 ton. Trwają próby podniesienia i przetransportowania wieloryba do Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Tam ma zostać poddany szczegółowym badaniom, w celu określenia jego tożsamości, próby odpowiedzi na pytanie w jaki sposób dotarł na polskie wybrzeże i ewentualne wyeksponowanie na potrzeby edukacyjne. Działania prowadzone są siłami Urzędu Morskiego w Słupsku przy ścisłej współpracy z naukowcami z Helu z profesorem Krzysztofem Skórą na czele.


  15.11.2013 |    OTWARCIE FABRYKI LODU

      W dniu 15 listopada b.r. w kołobrzeskim porcie odbyła się uroczystość związana z zakończeniem inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku produkcyjnego fabryki lodu z przeznaczeniem na zamrażanie i składowanie ryb zamrożonych, produkcję lodu z zapleczem socjalno-biurowym oraz dobudowa części składowania odpadów rybnych”. Inwestorem jest Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb. Inwestycja współfinansowana została z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Jej całkowita wartość wynosi 58 mln zł. Przebudowano obiekty dawnej fabryki oraz nabrzeża. Chłodnia składowa ma pojemność 2 tys. ton. Dodatkowo wybudowano siloryb na składowanie ryb nie przeznaczonych do konsumpcji. W uroczystości uczestniczył m.in. Minister Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


  15.11.2013 |    DZIAŁANIA PRZECIWLODOWE W SEZONIE ZIMOWYM

     W dniu 14.11.2013r. w Ustce odbyło się spotkanie Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku mające na celu uzgodnienie warunków współpracy w zakresie prowadzenia akcji przeciwlodowej w sezonie zimowym 2013/2014. W spotkaniu uczestniczyli kapitanowie portów, prezesi Zarządów portów, armatorzy jednostek (wyłonieni w przetargu) świadczący usługi lodołamania w poszczególnych portach oraz osoby funkcyjne Urzędu. Na świadczenie usług Urząd zarezerwował w budżecie kwotę prawie 100 tys. złotych. Usługi świadczone będą w portach Kołobrzeg, Darłowo i Łeba. Port Ustka obsługiwany będzie jednostką Urzędu Morskiego m/s „Lucek”. Dla jednostek stacjonujących w mniejszych portach Rowy i Dźwirzyno wskazane zostały jako porty przebazowania odpowiednio porty Ustka i Kołobrzeg. Sytuacja ta dotyczy także przystani morskich. Szczegółowe dane dotyczące działań przeciwlodowych zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu w terminie do dnia 10 listopada b.r.


  13.11.2013 |    KONGRES BEZPIECZEŃSTWA WODNEGO

     W dniach 12-13 listopada b.r. w Szczecinie obradował I Kongres Bezpieczeństwa Wodnego, którego głównym organizatorem było Zachodniopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Celem debaty było tworzenie platformy do wymiany informacji i doświadczeń podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na wodach, prezentacja modelowych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na wodach oraz stworzenie fundamentu do założeń strategii systemu bezpieczeństwa wodnego. Urząd Morski w Słupsku przedstawił prezentację nt. "Zagrożenia środowiska morskiego polskiego wybrzeża", przygotowaną przez Biuro Spraw Obronnych Żeglugi.


  12.11.2013 |    NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

   
     W dniu 11 listopada b.r. w całym kraju, w tym na Wybrzeżu Środkowym uroczyście obchodzono 95 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W licznych manifestacjach i imprezach towarzyszących uczestniczyli także przedstawiciele słupskiego Urzędu Morskiego, m.in. w Słupsku, Kołobrzegu, Darłowie, Ustce i Łebie. Na budynkach kapitanatów portów z okazji święta podniesiona została gala flagowa.

  12.11.2013 |    ROBOTY CZERPALNO-REFULACYJNE

   
     Na Porcie w Kołobrzegu Urząd Morski w Słupsku zakończył planowane na 2014 rok roboty czerpalno-refulacyjne. W ramach prac czerpalno-podczyszczeniowych mających na celu utrzymanie parametrów torów podejściowych i torów wodnych w portach środkowego wybrzeża (Kołobrzeg, Ustka i Łeba) łącznie wybrano prawie 75 tys. m³ urobku. Koszt wykonanych prac wynosi ponad 3,2 mln zł. W mniejszych portach (Rowy i Dźwirzyno) roboty czerpalne wykonywane były na bieżąco siłami własnymi urzędu (pogłębiarki „Belona” i „Omułek”). Roboty refulacyjne (sztuczne zasilanie) wykonane zostały na trzech odcinkach: Sarbinowo, Ustronie Morskie i Łeba, w ramach wieloletniego programu ochrony brzegów morskich. Łączna kubatura zasilania wynosi 141 617 m³, a jej koszt to kwota ponad 6,6 mln zł. .


  8.11.2013 |    OBRADY ZWIĄZKU MIAST I GMIN MORSKICH

   
     W dniach 7-8 listopada b.r. w Mielnie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich. Tematem wiodącym była wspólna polityka rybacka jako szansa rozwoju polskiego rybołówstwa. W dyskusji uczestniczył Poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Gróbarczyk, przedstawiciele środowisk rybackich oraz administracji morskiej. Jako priorytetowy problem podniesiono zanik zasobów ryb bałtyckich, w tym głównie dorsza, upatrując przyczynę w tzw. połowach paszowych. Żywą dyskusję wywołał temat koncepcji renaturyzacji obszaru morskiego na styku zarządzania gminy, urzędów morskich, obszaru NATURA 2000 i Lasów Państwowych.


  6.11.2013 |    ZAKOŃCZONO PRACE PRZY NABRZEŻU MOSTOWYM W PORCIE ŁEBA

   
     Urząd Morski w Słupsku zakończył remont, polegający na umocnieniu dna przy Nabrzeżu Mostowym w Porcie Łeba. Zakres rzeczowy obejmował m.in. wyrównanie podłoża gruntowego, ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny oraz montaż i wbudowanie koszy gabionowych. Długość umocnienia wynosi 88m, szerokość 6m a głębokość techniczna 3,5m. Celem prac było odtworzenie bezpiecznych głębokości nabrzeża. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ze Słupska. Wartość zamówienia wyniosła 575.711,88 zł. W Porcie Łeba trwają jeszcze prace przy realizacji pierwszego etapu inwestycji "Remont Nabrzeża Wydmowego". Zakończenie prac planowane jest na 16 grudnia b.r. Wykonawcą prac jest również PBO Słupsk.


  28.10.2013 |    USTECKIE NAGRODY DLA URZĘDU

   Urząd Morski w Słupsku został dwukrotnie wyróżniony w Ustce. W dniu 25.10.b.r. Burmistrz Miasta rozstrzygnął konkurs "Mister Ustki - obiekt roku". W kategorii B - budynki odnowione pierwsze miejsce przyznano dla Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Stowarzyszenia Pro Mari Baltico, za zestetyzowanie zabytkowego obiektu latarni morskiej przy ulicy Marynarki Polskiej.
Z kolei 26.10.b.r. Dyrektor Urzędu odebrał podczas XX Koktajlu Bałtyckiego honorową nagrodę "Złota Kotwica". Nagrodę przyznało Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ustki za remont nabrzeży po wschodniej stronie Portu Ustka.


  25.10.2013 |    UROCZYSTOŚĆ W SŁUPSKIEJ "9"

   
     34 pierwszoklasistów zasiliło szeregi uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku, dla której Urząd Morski w Słupsku jest od wielu lat instytucją patronacką, głównie w zakresie realizacji programu morskiej edukacji dzieci i młodzieży. Szkoła nosi imię komandora Stanisława Hryniewieckiego. Po uroczystym ślubowaniu i pasowaniu pierwszoklasistów na uczniów rodzice założyli swoim pociechom kołnierze marynarskie. Dyrektor Urzędu Morskiego przekazał dzieciom na pamiątkę uroczystości kamizelki odblaskowe. Uroczystość przebiegała pod hasłem: "Odwaga i wytrwałość marynarzy naszym wzorem".


  18.10.2013 |    OBRADOWAŁA RADA SAR

    W siedzibie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni w dniu 18.10.2013 r. obradowała Rada SAR, organ doradczy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Posiedzenie w całości poświęcone było omówieniu ostatecznego projektu Planu SAR. Rozpatrzono zgłoszone uwagi do planu. Rada podjęła uchwałę w sprawie rekomendowania Ministrowi TBiGM Planu SAR do dalszego procedowania i zatwierdzenia. Gościem Rady była Minister Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.


  18.10.2013 |    SŁUPSKIE DNI GOSPODARKI

    W dniach 17 - 18.10.2013 r. odbyły się X Słupskie Dni Gospodarki, organizowane przez Miasto Słupsk we współpracy z lokalnymi partnerami. Przedsięwzięcie to ma na celu promocję słupskiej gospodarki, umożliwienie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz wymianę poglądów przedstawicieli sektora publicznego i biznesu. W panelu dyskusyjnym "Przyszłość małych portów" panelistami byli m.in. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Burmistrzowie Darłowa i Łeby oraz Prezes Zarządu Portu Ustka. Moderatorem panelu był Aleksander Duszny, Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Funduszy Unijnych Urzędu Morskiego w Słupsku.


  05.10.2013 |    JUBILEUSZ MORSAKÓW

   Zespół Szkół Morskich w Darłowie obchodzi swoje 60-te urodziny. Centralne uroczystości odbyły się 5 października b.r. Po mszy św. na placu przy ratuszu miejskim odbyła się uroczysta zbiórka szkoły z okazji święta, połączona z pasowaniem uczniów klas pierwszych. Uroczystość uświetniła orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Na zakończenie uczniowie szkoły zaprezentowali pokaz musztry paradnej. Następnie goście i licznie przybyli absolwenci odwiedzili szkołę i statek m/t „Franek Zubrzycki II”. Świętowanie zakończył bal absolwentów, na którym bawiło się ponad 200 osób. W swojej historii szkoła wykształciła ponad 4 tys. absolwentów, wysokiej klasy kadr morskich, których można spotkać dziś na morzach i oceanach na całym świecie.


  04.10.2013 |    KONKURS PLASTYCZNY

   Urząd Morski w Słupsku w ramach projektu unijnego „Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej organizuje konkursu plastyczny "Dbamy o czyste plaże Bałtyku". W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 4-6 w przedszkolach na terenie miasta Łeba oraz miasta i gminy Ustka. Uczestnicy konkursu wykonują maksymalnie dwie prace w formacie A4 lub A3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.).

Termin składania prac: 14 październik 2013r.
Regulamin konkursu dostępny w zakładce Fundusze unijne.


  27.09.2013 |    MROŹNIA SKŁADOWA W PORCIE USTKA

    Krajowa Izba Producentów Ryb zakończyła realizację inwestycji „Budowa mroźni składowej w Porcie Ustka”, na terenie Aukcji Rybnej. Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 27 września b.r. Inwestycja kosztowała ok. 7 mln złotych i dofinansowana została z funduszu rybackiego w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. W sześciu komorach mroźni można zabezpieczyć jednorazowo około 1000 ton surowca. Przy okazji otwarcia odbył się piknik rodzinny po hasłem "Ryba w diecie – zdrowie w pakiecie".


  26.09.2013 |    SPOTKANIE RADY GOSPODARCZEJ

    W dniu 26 września b.r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Gospodarczej przy Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rada jest organem doradczym i wspierającym działania uczelni. Radzie przewodniczy Rektor Akademii. Do kompetencji Rady należy m.in. doradzanie w zakresie strategicznych kierunków działania uczelni, wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla rozwoju uczelni czy też wspieranie uczelni w realizacji zadań statutowych. Radę tworzą: Rektor Akademii (Przewodniczący Rady), Prorektor, Kanclerz oraz przedstawiciele instytucji zewnętrznych. Do składu Rady Gospodarczej zaproszony został także Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.


  26.09.2013 |    SESJA PLENARNA PROP

    W dniach 22-24 września b.r. w Międzyzdrojach obradowała na sesji plenarnej Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Tematem przewodnim obrad były zagrożenia i ochrona przyrody morza i pobrzeża Polskiego Bałtyku. Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja prezydenckiego projektu ochrony krajobrazu. Na tym tle omówiono szereg zagadnień odnoszących się w głównej mierze do Polskiego Pobrzeża Morza Bałtyckiego. Druga część sesji odbyła się w niemieckim Stralsundzie, gdzie uczestnicy zapoznani zostali z bogatą ścieżką edukacyjną w muzeum morza „Ozeaneum”. W sesji uczestniczyli również przedstawiciele Urzędów Morskich.


  18.09.2013 |    ŚWIATOWY DZIEŃ MORZA

    Zgodnie z okólnikiem nr 3343 z 9.01.2013r. Międzynarodowej Organizacji Morza wyznaczającym obchody Światowego Dnia Morza między 23 a 27 września b.r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wyznaczyło 27 września b.r. jako termin obchodów w Polsce. Tematem Światowego Dnia Morza 2013 jest "Zrównoważony Rozwój: Zaangażowanie IMO po szczycie w Rio+20". Jednym z osiągnięć Konferencji Rio+30 jest przyjęcie porozumienia w sprawie rozpoczęcia procesu określenia celów zrównoważonego rozwoju. Transport morski jako jedyna godna zaufania, globalna, ekonomicznie i energetycznie efektywna droga transportu energii, surowców, żywności oraz produktów, stanowi rdzeń koncepcji zrównoważonego rozwoju. Tym samym system transportu morskiego musi gwarantować, że sam rozwija się w sposób zrównoważony. IMO nadal przewodzić będzie wsparciu tych procesów, poprzez kształtowanie właściwych globalnych standardów i pomoc w promowaniu, poprzez działalność szkoleniową, budowanie krajowych polityk transportowych i ram instytucjonalnych.

W dniu 27 września b.r. na budynkach Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Kapitanatach Portów z okazji Światowego Dnia Morza zostanie podniesiona gala flagowa.


  15.9.2013 |    ŁEBSKI DZIEŃ RYBAKA

    W dniach 13-14 września b.r. w Łebie uroczyście obchodzono coroczny "Łebski Dzień Rybaka". Pierwszego dnia otwarto Punkt Pierwszej Sprzedaży Ryb, sfinansowany ze wsparciem środków z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. Beneficjentem projektu jest Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów. Tego samego dnia odbyła się konferencja "Peskaturyzm - wyzwanie i szansa", zorganizowana przez Lokalną Grupę Rybacką "Pradolina Łeby". Drugiego dnia odbyły się liczne konkursy, degustacje i występy artystyczne. Rybołówstwo jest znaczącym operatorem Portu Morskiego w Łebie. Aktualnie zarejestrowanych jest tu 45 jednostek pokładowych do 15m, 7 kutrów rybackich i 13 jachtów komercyjnych (świadczących m.in. usługi w zakresie wędkarstwa morskiego).


  9.9.2013 |    MEMORIAŁ ZBYSZKA ŻYNISA

    Słupski SALOS przy współpracy z Urzędem Morskim w Słupsku był organizatorem III Memoriału im. Zbigniewa Żynisa w dniu 7 września b.r. Zbyszek Żynis był znanym działaczem salezjańskim a także pracownikiem Urzędu Morskiego. W turnieju piłki nożnej na boisku „Orlik-2012” rywalizowało 6 drużyn. Zespół Urzędu Morskiego po trzech wygranych, jednym remisie i jednej porażce zajął w końcowej klasyfikacji 3 miejsce. Zwycięzcą turnieju został zespół Polonii z niemieckiego Hannoveru, zdobywając puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.
  9.9.2013 |    20 LAT W TROSCE O ŚRODOWISKO

    W dniu 6 września b.r. w Sali Kongresowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się konferencja "20 lat w trosce o środowisko w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń". Okazją jest jubileusz 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Gościem konferencji była m.in. Aneta Wilmańska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku złożył życzenia okolicznościowe na ręce Prezes WFOŚiGW Danuty Grodzickiej-Kozak. Urząd współpracuje z gdańskim Funduszem, m.in. przy realizacji unijnego projektu z zakresu ochrony brzegów morskich na wysokości miejscowości Ustka, Rowy i Łeba, dla którego Fundusz jest instytucją wdrażającą.


  06.09.2013 |    SARBINOWO ZAKOŃCZONE

    Urząd Morski w Słupsku zakończył realizację inwestycji „Przebudowa opaski brzegowej w Sarbinowie (km 306,20 – 307,60)”. W dniu 3.09.b.r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie wydał decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie. Inwestycja została zrealizowana w ramach wieloletniego programu ochrony brzegów morskich, a jej koszt to kwota ok. 16 mln zł.
Modernizacji poddany został mur oporowy zaplecza odlądowego, zmodernizowano ciąg pieszo-jezdny na koronie opaski wraz z siecią oświetlenia, wybudowano dwa zjazdy na plażę, dziewięć zejść na plażę wraz z trzema zjazdami dla osób niepełnosprawnych. Prace budowlane realizowane były w latach 2012/2013. Generalnym wykonawcą prac budowlanych była firma Aarsleff Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.


  05.09.2013 |    BALTEXPO 2013

    W dniach 3-5 września 2013r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Gdańsku odbyły się XVII Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje "BALTEXPO-2013". W targach uczestniczyli przedstawiciele Polski oraz goście zagraniczni. Na stoiskach targowych zaprezentowało się ponad 200 firm związanych z szeroko pojętą gospodarką morską.
Delegacja Urzędu Morskiego uczestniczyła w 2 konferencjach tematycznych: "Rynek Offshore w Polsce" oraz "Bezpieczeństwo Wybrzeża, portów i żeglugi", z Prezentacją Naczelnika Biura Spraw Obronnych Żeglugi i Kapitana Portu Kołobrzeg.
  05.09.2013 |    ZMIANA PODSEKRETARZA STANU

    W dniu 3 września 2013r. Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prof. Dorotę PYĆ, która będzie odpowiedzialna za sprawy gospodarki morskiej. Nowa Pani Minister zastąpiła na tym stanowisku Minister ANNĘ WYPYCH-NAMIOTKO, która z kolei objęła stanowisko stałego przedstawiciela Polski w Międzynarodowej Organizacji Morza (IMO) w Londynie.


  30.08.2013 |    KONFERENCJA I PODPISANIE UMOWY

    W dniu 30.08.2013r. w Jarosławcu oraz na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych odbyła się konferencja połączona z podpisaniem umowy z wykonawcą robót w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie”. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, i jest w 85% współfinansowana przez UE, z Funduszu Spójności. Zakres prac obejmuje zabezpieczenie 4 odcinków brzegu wraz z budową dróg technologicznych na łącznej długości brzegu morskiego ok. 4,5 km. Głównym elementem są wały przeciwpowodziowe, w postaci opasek typu ciężkiego i lekkiego. Całkowita wartość projektu ok.78 milionów złotych, wraz z zakupami inwestycyjnymi i promocją. W wyniku przetargu ograniczonego wyłoniono wykonawcę, którym jest firma BUDIMEX S.A. Koszt robót budowlanych wynosi 49.871.134,74 zł (brutto). Inspektorem nadzoru (wyłonionym w przetargu) jest konsorcjum z liderem EKO-INVEST ze Szczecina, oraz partnerem DEVELOPMENT DESING ze Słupska. Planowany termin zakończenia prac to 30 kwietnia 2015r.  26.08.2013 |    ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI

    W dniach 22-25 sierpnia 2013r. w Darłowie odbyły się Międzynarodowe Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski W ORC International i KWR. Na starcie stanęło 21 załóg. W sumie rozegrano 6 biegów na trasie Darłowo-Kopań-Darłowo oraz Darłowo-Unieście-Darłowo. Bazą mistrzostw był Port Jachtowy Darłowo. Nagrodę specjalną za szczęśliwy powrót do żeglarstwa regatowego Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku wręczył dla kpt Eugeniusza Gintera (Jacht VIHUELA) z Ustki. Głównym organizatorem mistrzostw był Klub Morski TRAMP z Mielna  19.08.2013 |    DZIEŃ LATARNI MORSKICH

   Tradycyjnie w trzecią niedzielę sierpnia na całym świecie obchodzony był Światowy Dzień Latarni Morskich. Z tej okazji Urząd Morski w Słupsku oraz Stowarzyszenie Latarników Pro Mari Baltico zorganizowali święto środkowopomorskie w latarni morskiej w Gąskach (Gmina Mielno), która w tym roku obchodzi swoje 135 urodziny. Piknik odbył się w dniu 17.08.2013r. Odbyły się m.in. konkurs plastyczny "Latarnie świecą nocą", konkurs wiedzy o latarniach morskich polskiego wybrzeża, gawędy latarników, prezentacja multimedialna o historii latarni w Gąskach, konkurs piratów, konkursy wokalne i taneczne oraz występ zespołu ludowego "Cecylianki".
Największy podziw tego dnia zdobył pilarz z Czarnego, który na oczach licznie zgromadzonej publiczności za pomocą piły spalinowej "wyrzeźbił" miniaturę latarni w Gąskach oraz cztery gąski. O godzinie 21.00 nastąpiło otwarcie III Nocy Latarni Morskich. Do późnych godzin nocnych można było za darmo zwiedzić latarnie nie tylko w Gąskach, ale także w Darłowie, Jarosławcu i Ustce. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowało Polskie Radio Koszalin, na antenie którego można było przez cały dzień na żywo wysłuchać relacji z Gąsek.


  16.08.2013 |    PRZEBUDOWA NABRZEŻA WYDMOWEGO W ŁEBIE

    W wyniku zakończonych procedur przetargowych w dniu 14 sierpnia b.r. Dyrektor Urzędu Morskiego podpisał umowę na realizację pierwszego etapu przebudowy Nabrzeża Wydmowego w Porcie Łeba. Zakres remontu obejmuje m.in. rozbiórkę starego nabrzeża żelbetowego na odcinku 150 mb i wykonanie nowej konstrukcji nabrzeża wraz z nawierzchnią na zapleczu (ciąg pieszo-jezdny). Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ze Słupska. Termin realizacji przedmiotu umowy to 16 grudnia 2013r. Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy wynosi 1.093.604,76 zł (brutto).


  09.08.2013 |    Rejestracja i liczenie pasażerów

    W związku ze zmianą przepisów dotyczących liczenia i systemu rejestracji osób odbywających podróż morską, Urząd Morski w Słupsku informuje ,że wszystkie przepisy w tej sprawie znajdują się w zakładce "Przepisy", podpunkt "Rejestracja i liczenie pasażerów".

  02.08.2013 |    REMONT LATARNI W USTCE

    Dobiegają końca prace remontowe w latarni morskiej w Ustce. Nowy blask uzyskała elewacja latarni, a to głównie dzięki piaskowaniu, hydrofobizacji i fugowaniu. Wymieniono rynny oraz pokrycie dachowe z blachy na karpiówkę z elementami blachy miedzianej. Wzmocniony został system bezpieczeństwa p-poż., m.in. poprzez zamontowanie drzwi ognioodpornych i urządzeń przywoławczych. Zamontowano również nowe oświetlenie ewakuacyjne. Koszt całego remontu wyniósł 300 tys. zł. Remont przeprowadził Urząd Morski w Słupsku we współpracy ze Stowarzyszeniem Latarników „Pro Mari Baltico”. W najbliższym czasie w ramach tej współpracy planowane są remonty kolejnych latarni, będących w zarządzie Urzędu Morskiego w Słupsku.


  01.08.2013 |    Ogłoszenie Konwencji o Pracy na morzu

    Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zawiadamia iż w dniu 26 lipca została ogłoszona konwencja o Pracy na morzu z 2006 r. Konwencja wchodzi w życie 20 sierpnia 2013 r. W chwili złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Rzeczpospolita Polska oświadczyła, zgodnie z Normą A4.5 ust. 2 i ust. 10 konwencji, że marynarze zatrudnieni na pokładach statków podnoszących polską banderę podlegają następującym świadczeniom z tytułu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w Normie A4.5 ust. 1 konwencji:opieka medyczna, zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych, świadczenia emerytalne, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, zasiłek macierzyński, świadczenia inwalidzkie, świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny. Tekst Konwencji o pracy na Morzu do pobrania:    >tekst konwencji>   


  01.08.2013 |    KOŁOBRZESKIE MOLO

    Po wielu latach prób unormowania stanu prawnego nareszcie molo w Kołobrzegu jest prawnie na stanie Miasta Kołobrzeg. W dniu 31.07.2013r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku (z upoważnienia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) podpisał umowę z Prezydentem Miasta Kołobrzeg. Jest to umowa użytkowania gruntu pokrytego wodami morza terytorialnego, na którym posadowiona jest zasadnicza część mola spacerowego, o powierzchni 2870 m2. Wcześniej Minister TBiGM wydał decyzję pozwalającą na wznoszenie i użytkowanie tzw. sztucznej wyspy, w której kategorii według prawa kwalifikuje się konstrukcja mola. Umowa została podpisana na okres 30 lat, tj. do dnia 31.07.2043 roku.  01.08.2013 |    HARCERZE W PLEŚNEJ

    Mija prawie 40 lat od nawiązania współpracy pomiędzy Urzędem Morskim w Słupsku, a Hufcem ZHP Ziemi Raciborskiej im. Alojzego Wilka. W ramach współpracy Chorągiew Śląska organizuje corocznie obozy harcerskie w miejscowości Pleśna (Gmina Będzino), edukując dzieci i młodzież m.in. poprzez czynne porządkowanie plaż i wydm nadmorskich. W dniu 31 lipca b.r. Dyrektor Urzędu Morskiego odwiedził harcerzy przebywających aktualnie na obozie (łącznie 160 osób), przekazując uczestnikom urzędowe gadżety. Spotkanie zakończył wspólny obiad harcerski.  30.07.2013 |    INWESTYCJA W PORCIE ŁEBA

    Urząd Morski w Słupsku rozstrzygnął przetarg na wykonanie robót budowlanych, polegających na umocnieniu dna przy Nabrzeżu Mostowym w Porcie Łeba. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wyrównanie podłoża gruntowego, ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny oraz montaż i wbudowanie koszy gabionowych. Długość umocnienia wynosi 88m, szerokość 6m a głębokość techniczna 3,5m. Celem prac jest odtworzenie bezpiecznych głębokości nabrzeża. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ze Słupska. Wartość zamówienia wynosi 549.968,27 zł. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec października 2013r.  17.07.2013 |    WIZYTA PREZYDENTA RP

    W dniach 15-16 lipca b.r. Prezydent RP Bronisław Komorowski przebywał na środkowym wybrzeżu. Pierwszego dnia przybył do portu w Łebie na pokładzie jachtu DELPHIA-V. Po spotkaniu z mieszkańcami i wczasowiczami otworzył Aleję Prezydentów w Łebie. W drugim dniu odwiedził skansen w Klukach, a następnie złożył wizytę w usteckim porcie, gdzie witały go tłumy publiczności. Pobyt zakończyła wizyta w Swołowie, gdzie odbyło się spotkanie z samorządowcami.

  30.06.2013 |    ĆWICZENIA ANTYTERRORYSTYCZNE I RATOWNICZE.

    Z okazji Święta Morza organizowanego w Gdyni w dniu 28 czerwca b.r. na wodach Zatoki Gdańskiej odbyły się pokazy elementów działań antyterrorystycznych i ratowniczych. W ćwiczeniach uczestniczył prom „Stena Spiryt” oraz jednostki pływające i statki powietrzne Policji, Straży Granicznej, Marynarki Wojennej, Jednostki „Formoza”, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Służby Celnej. Pokaz oglądała również spora publiczność, zgromadzona na nabrzeżach Portu Gdynia.

  28.06.2013 |    KONFERENCJA PN.: "OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH NA WSCHÓD OD PORTU DARŁOWO" - W DRODZE DO FINAŁU.

    W dniu 27 czerwca 2013 roku odbyła się konferencja dotycząca projektu pn.: "Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo" - W drodze do finału, realizowanego przez Urząd Morski w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konferencja odbyła się w siedzibie Zarządu Portu Darłowo. Na konferencji obecni byli przedstawiciele m.in. władz samorządowych oraz przedstawiciele służb porządkowych z którymi współpracuje Urząd Morski w Słupsku.

   W ramach konferencji uczestnikom zaprezentowano przebieg realizacji projektu oraz zaangażowanie środków unijnych w realizację inwestycji dotyczącej ochrony brzegów morskich. Kierownik budowy przedstawił zaawansowanie prac budowlanych dla przedmiotowej inwestycji. Planowany termin zakończenia robót - styczeń 2014 r.


  23.06.2013 |    ZAWODY WĘDKARSKIE

    Dnia 23.06.2013r. w Łebie odbyło się uroczyste otwarcie zawodów wędkarskich poławiania dorsza na morzu otwartym . W zawodach biorą udział drużyny z Polski , Niemiec oraz Luksemburga. W uroczystości otwarcia zawodów uczestniczył zastępca dyrektora ds. Inspekcji Morskiej Mirosław Krajewski.  21.06.2013 |    OTWARCIE OŚRODKA SZKOLENIOWEGO

    W Kołobrzegu otwarto 20 czerwca b.r. jeden z najnowocześniejszych na świecie ośrodek szkoleniowy rybołówstwa bałtyckiego. Ośrodek to kilka sal komputerowych, gdzie rybacy ćwiczą na symulatorach m.in. manewry i połowy ryb. Odbywać się tu będzie kształcenie na światowym poziomie. Ośrodek kosztował ponad 14 mln zł, z czego ponad połowę sfinansowała Unia Europejska, w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. Szczecińska Akademia Morska planuje szkolenia również rybaków z innych krajów.
  19.06.2013 |    GRATKA DLA FILATELISTÓW

    Poczta Polska wypuściła w obieg cztery nowe znaczki pocztowe, z widokiem polskich latarni morskich środkowego wybrzeża. Są to latarnie: Darłowo (o nominale 1,60 zł), Jarosławiec (2,35 zł), Ustka (3,75 zł) oraz Czołpino (3,80 zł). Pierwszy dzień obiegu znaczków miał miejsce w dniu 14 czerwca b.r. w budynku Poczty Polskiej w Ustce.  18.06.2013 |    OBRADOWAŁA RADA SAR

    W dniu 17.06.2013r. w Gdyni odbyło się posiedzenie Rady SAR, zespołu doradczego powoływanego przez Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Radzie przewodniczy Dowódca Marynarki Wojennej RP. W trakcie spotkania Dyrektor Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Magdalena Jabłonowska wręczyła powołania Ministra dla członków Rady SAR. Dyskutowano także w temacie nowego planu SAR, planu udzielania schronienia statkom potrzebującym pomocy, perspektywie zmiany lokalizacji stacji ratownictwa morskiego w Kołobrzegu oraz kategoryzacji portów morskich w kontekście zabezpieczenia operacyjnego. W skład Rady SAR wchodzą m.in. dyrektorzy Urzędów Morskich.


  17.06.2013 |    BALEX DELTA 2013

    Dnia 13.06.2013 r. u wybrzeży Meklemburgii (k. Warnemünde) w Niemczech odbyły się międzynarodowe ćwiczenia Balex Delta 2013. Celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości Państw Stron Konwencji Helsińskiej w sytuacji rozlewu olejowego, użycie specjalistycznego sprzętu do zbierania zanieczyszczeń oraz doskonalenie komunikacji i współpracy pomiędzy jednostkami.
W ćwiczeniu wzięły udział 23 statki do zwalczania zanieczyszczeń z następujących państw: Danii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski (m/s "Kapitan Poinc", m/s "Czesław II") , Rosji, Szwecji. Użyto również dwóch samolotów oraz śmigłowca do wykrywania rozlewów. Jako przedstawiciele Urzędu Morskiego w Słupsku w ćwiczeniach wzięli udział: Mariola Czechowska i Jarosław Laskowski z Inspektoratu Monitorowania Ruchu Morskiego.


  13.06.2013 |    MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI

    W dniach 13-15 czerwca b.r. w Szczecinie odbył się Międzynarodowy Kongres Morski. Było to pionierskie spotkanie tak dużej grupy reprezentantów szeroko rozumianej branży morskiej w naszym kraju. Uczestniczyło ponad 500 osób. Organizatorem była Północna Izba Gospodarcza oraz Polska Żegluga Morska. W trakcie przedstawiono 50 prezentacji. Bloki tematyczne obejmowały takie zagadnienia jak: Polska gospodarka morska – dzisiaj, integracja w transporcie morskim, wykorzystanie zasobów morza oraz gospodarka morska a nauka. Prezentację na temat ochrony brzegów morskich przedstawili dyrektorzy Urzędów Morskich ze Słupska i Szczecina.


  13.06.2013 |    KSBM – ETAP IIA

    „Pomorska Magistrala Teleinformatyczna jako narzędzie wspierające bezpieczeństwo żeglugi oraz zapewniające integrację regionów Polski Północnej” - to temat konferencji, która odbyła się w Ustce w dniu 12 czerwca 2013r. W trakcie zaprezentowano założenia drugiego etapu realizacji projektu Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego. Benificjentem projektu współfinansowanego z udziałem środków UE - jest Urząd Morski w Gdyni, we współpracy z Urzędami Morskimi w Słupsku i Szczecinie. Zakres projektu obejmuje: budowę kanalizacji teletechnicznej wzdłuż polskiego wybrzeża, budowę okablowania światłowodowego o łącznej długości 420 km, budowę 19 punktów węzłowych oraz 22 punktów dostępowych do sieci, dostawę infrastruktury sieciowej i systemu monitorowania wraz z systemem detekcji uszkodzeń okablowania światłowodowego. Termin realizacji przedsięwzięcia planowany jest na 2015 rok.


  11.06.2013 |    POLSKIE GLOBE GAMES 2013

    GLOBE to międzynarodowy program edukacyjny skupiający uczniów, nauczycieli i naukowców wokół działań na rzecz poznawania globalnych problemów środowiska. Program umożliwia poznawanie zagadnień środowiskowych, ukazując Ziemię jako spójny system powiązanych zjawisk i procesów. Badania prowadzone przez uczniów dotyczą wielu parametrów środowiska: atmosfery, hydrologii, gleby, fenologii.

W dniach 8-11.06.2013r. Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zorganizowało w Darłowie coroczne spotkanie uczniów z całej Polski (ok. 250 osób). Współorganizatorem był darłowski Zespół Szkół Morskich. Honorowy patronat sprawował Urząd Morski w Słupsku. Zajęcia dydaktyczne miały charakter ćwiczeń i konkursów terenowych. W zestawie punktów badawczych znalazły się m.in. plaża, roślinność wydmowa i latarnia morska. Zakończenie spotkania odbyło się w Zespole Szkół Morskich, gdzie „badaczom” wręczono nagrody.


  10.06.2013 |    20 – LECIE r/v BALTICA

    Statek badawczy r/v „Baltica” jest podstawowym narzędziem badawczym Morskiego Instytutu Rybackiego oraz Morskiego Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni, niezbędnym do realizowania Wieloletniego Programu Zbioru Danych Rybackich, zobowiązań Polski jako członka UE oraz organizacji międzynarodowych. Właśnie minęło 20 lat od podniesienia bandery na tej jednostce.
Z tej okazji w dniu 10 czerwca b.r. w siedzibie MIR w Gdyni odbyła się konferencja poświęcona dotychczasowym osiągnięciom i dalszym perspektywom statku. Przedstawiono również koncepcję budowy nowej jednostki, spełniającej wymogi i potrzeby dzisiejszych czasów. Jak zapewnił wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, może to nastąpić we wsparciu UE w najbliższej perspektywie 2014-2020.


  06.06.2013 |    JUBILEUSZ FUNDUSZU

    W bieżącym roku mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. W dniu 5 czerwca b.r. w Teatrze Polskim w Szczecinie odbyła się Gala jubileuszowa szczecińskiego Funduszu. WFOŚiGW w Szczecinie jest m.in. instytucją wdrażającą dla Urzędu Morskiego w Słupsku, w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Słupski Urząd Morski został uhonorowany podczas Gali statuetką, za aktywność w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.


  02.06.2013 |    PRACE CZERPALNO – REFULACYJNE

    W wyniku zakończonych procedur przetargowych wyłoniono wykonawców i rozpoczęły się prace czerpalno-refulacyjne na terenach administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku.
W bieżącym roku zostaną wykonane roboty podczyszczeniowe - mające na celu utrzymanie parametrów torów wodnych – w poszczególnych portach, z planowaną kubaturą urobku: Kołobrzeg 20 tys. m3 , Ustka 10 tys. m3 (oraz 30 tys. m3 tor podejściowy z odkładem urobku na plażę wschodnią) Łeba 9 tys. m3 . Urobek z portów wywożony jest na tzw. klapowisko, ok. 3 Mm w morze. Łączny koszt prac podczyszczeniowych wynosi 3,2 mln zł. W ramach wieloletniego Programu Ochrony Brzegów Morskich zrealizowane zostanie sztuczne zasilanie 3 odcinków brzegowych (o kubaturze po 50 tys. m3 każdy) na wysokości miejscowości: Łeba Wschód, Sarbinowo i Ustronie Morskie. Koszt sztucznego zasilania wyniesie ok. 7 mln zł. Termin zakończenia prac zaplanowano na 28 czerwca b.r.


  01.06.2013 |    ŚWIĘTOWANO W USTCE

    Uroczystości z ceremoniałem wojskowym miały miejsce przed Kapitanatem Portu w Ustce. W dniu 29 maja b.r. odbyła się tu uroczysta przysięga wojskowa słuchaczy Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej Narodowych Sił Rezerwy.
Z kolei 31 maja b.r. swoje 5 urodziny obchodził ustecki 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Z tej okazji w porcie zacumował okręt Marynarki Wojennej ORP „Jamno”, którego pokład odwiedziła liczna rzesza turystów oraz mieszkańców Ustki.  29.05.2013 |    ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ

    Gdańskie Amber Expo było w dniu 28 maja b.r. miejscem uroczystych obchodów 22 rocznicy utworzenia Straży Granicznej. Morski Oddział Straży Granicznej swoim zasięgiem obejmuje praktycznie całe polskie wybrzeże. Na co dzień współpracuje z wieloma instytucjami, w tym również z Urzędami Morskimi.
Z okazji święta gratulacje na ręce Komendanta kontradmirała SG Piotra Stockiego złożyli m.in. dyrektorzy Urzędów Morskich z Gdyni i Słupska. W trakcie uroczystości wielu funkcjonariuszy zostało wyróżnionych odznaczeniami i awansami. Część artystyczną uświetniła orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z solistami.


  27.05.2013 |    MARINA SOLNA KOŁOBRZEG

    Otwarcie sezonu żeglarskiego w Kołobrzegu odbyło się 25 maja w Porcie Jachtowym. Zgodnie z decyzją Rady Miasta Port Jachtowy otrzymał oficjalną nazwę : MARINA SOLNA KOŁOBRZEG.
W czasie uroczystości odsłonięto kolejny poler "Zasłużony dla żeglarstwa kołobrzeskiego", poświęcony Ryszardowi Chomej – długoletniemu nauczycielowi Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu. Nie zabrakło także podziękowań i wyróżnień dla działaczy kołobrzeskiego Oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej. Otwarciu towarzyszyły liczne pokazy i występy artystyczne.  27.05.2013 |    SZKOLENIE OBRONNE

    W dniu 24 maja b.r. w Darłowie odbyło się doroczne szkolenie obronne kierowniczej kadry słupskiego Urzędu Morskiego. W pierwszej części uczestników zapoznano z zagospodarowaniem dla potrzeb edukacyjnych pozostałości budowli z okresu II wojny światowej, usytuowanych w pasie technicznym w Darłówku. Kolejna część szkolenia odbyła się na terenie 44 Bazy Lotniczej Marynarki Wojennej. Zaprezentowano zadania realizowane przez jednostkę lotniczą na rzecz obronności oraz zadania wykonywane w ramach SAR – systemu ratownictwa morskiego, połączone ze statycznym pokazem sprzętu lotniczego (śmigłowce Mi-14).
Szkolenie zakończyła prezentacja Wydziału Ochrony Środowiska Morskiego na temat substancji niebezpiecznych, zatopionych w Morzu Bałtyckim. Szkolenie przygotowane zostało przez Biuro Spraw Obronnych Żeglugi Urzędu Morskiego w Słupsku.


  22.05.2013 |    BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE NA OBSZARACH MORSKICH

    W dniach 20-21 maja b.r. w Unieściu odbyła się konferencja pn. "Administracja publiczna i Siły Zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego na obszarach morskich", pod patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
W trakcie dyskutowano m.in. o współczesnych zagrożeniach bezpieczeństwa morskiego, infrastrukturze bezpieczeństwa oraz o współpracy administracji morskiej z Siłami Zbrojnymi w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego na obszarach morskich.
W czasie konferencji prezentację nt. "Współpraca urzędów morskich z samorządem terytorialnym" przedstawił Waldemar Parus, Naczelnik Biura Spraw Obronnych Żeglugi Urzędu Morskiego w Słupsku.


  18.05.2013 |    CENTRALNE OTWARCIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO

    Tegoroczny ogólnopolski sezon żeglarski zainaugurowano 18 maja b.r. w Darłowie. Okazja była wyjątkowa. Oddano do użytku nową marinę na 70 jednostek (w dawnym basenie rybackim) w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz obchodzono 65-lecie działalności Klubu Morskiego „TRAMP”, którego jednostką flagowa jest jacht „Wojewoda Koszaliński”, z macierzystym portem Darłowo. Wśród wielu podziękowań i gratulacji uhonorowano także Kapitana Poru Darłowo, za „ współpracę i życzliwość dla środowiska żeglarskiego”.
  13.05.2013 |    MISTRZOSTWA WĘDKARZY

    W dniach 9-12 maja b.r. na wodach południowego Bałtyku odbyły się XXXI Mistrzostwa Polski w wędkarstwie morskim z dryfujących łodzi na przynęty sztuczne. Organizatorem mistrzostw był Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku, przy współpracy z Miastem Darłowo. We współzawodnictwie uczestniczyło 120 wędkarzy, poławiających na 7 jednostkach. Drużynowym mistrzem Polski na rok 2013 został zespół Centrum Wędkarstwa Morskiego z Ustki. Indywidualnie zwyciężył aktualny mistrz Europy Mariusz Getka ze Szczecinka.
  09.05.2013 |    BORNHOLM – DRUGA STRONA BAŁTYKU

    W dniu 7 maja w Ustce i 9 maja w Darłowie odbyła się prezentacja katamaranu „Jantar”, Kołobrzeskiej Żeglugi Pasażerskiej. Zapoznano ze szczegółami nowej oferty na sezon letni – turystycznych rejsów na duńską wyspę Bornholm z portów Kołobrzeg, Darłowo i Ustka. Katamaran pasażerski typu KP-2 został zbudowany w 1986 roku. Długość 37,85m , szerokość 11,5m , zanurzenie 2,7m. Pływa pod polską banderą. Załoga liczy 12 osób a na pokład może zabrać 288 osób. Rejs wraz z pobytem na wyspie trwa od 7.00 do 22.30. Inauguracja połączenia odbyła się w dniu 8 maja b.r. na trasie Darłowo – Nexo – Darłowo.
  07.05.2013 |    ROBOTY CZERPALNE W PORCIE DARŁOWO

    W dniu 6 maja b.r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku – podpisał umowę z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Refulacyjnych Gdańsk, Detlef Hegemann Dredging GmbH (Niemcy) i Rohde Nielsen A/S (Dania), wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Roboty czerpalne w porcie Darłowo na odcinku Nabrzeża Parkowego oraz Nabrzeża Skarpowego”. Inwestycja będzie realizowana jako dodatkowe zadanie w ramach aktualnie trwających prac przy remoncie nabrzeży Parkowego i Skarpowego i również finansowana z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. Prace czerpalne zostaną wykonane także przy sąsiednich nabrzeżach, stanowiących ciąg dostępu do nabrzeży Parkowego i Skarpowego. Kubatura planowanego wydobycia urobku wynosi prawie 82 tys. m3. W wyniku wykonanych prac głębokości przy Nabrzeżu Parkowym będą na poziomie 4m, przy Skarpowym 3,5m (aktualnie 1-2 m) a w torze wodnym 5,5m. Termin wykonania robót czerpalnych planowany jest na: przy Nabrzeżu Skarpowym do 14 czerwca, przy Nabrzeżu Parkowym do 1 lipca a przy pozostałych do 31 października 2013r. Koszt przedsięwzięcia opiewa na kwotę 5.756.415,40 zł (brutto).
  01.05.2013 |    GOŚCIE Z ORKIESTRY

    W dniach 1-4 maja b.r. weekendowy pobyt w latarni morskiej w Jarosławcu spędzał z rodziną Pan Andrzej Chojnowski z Wrocławia, który ten pobyt wylicytował podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Państwo Chojnowscy okazali się wielkimi miłośnikami latarni morskich. Podczas pobytu oprócz Jarosławca odwiedzili także latarnie morskie w Czołpinie, Ustce i Darłowie. Gości odwiedził Dyrektor Naczelny Urzędu, przekazując im na pamiątkę wydawnictwa dotyczące latarni morskich środkowego wybrzeża. Fundatorem pobytu był Urząd Morski w Słupsku we współpracy z Centrum Wypoczynku SPA „Król Plaza” z Jarosławca. Jak podkreślili Państwo Chojnowscy największym atutem tego pobytu było wsparcie działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
  19.04.2013 |    WIZYTA PRZEWODNICZĄCEGO

    Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wyznaczył z dniem 26 lutego 2013r. Cezarego Łuczywka na Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

Przewodniczący Komisji w dniu 19.04 b.r. gościł w Urzędzie Morskim w Słupsku. Podczas wizyty został zapoznany z infrastrukturą portową oraz organizacją inspekcji morskiej, na obszarach administrowanych przez słupski Urząd Morski. Odwiedził także porty w Ustce i Darłowie oraz Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego w Ustce.
  18.04.2013 |    USTKA SPRAWDZONA

    Grupa Nurków Minerów 13 Dywizjonu Trałowców z Gdyni oraz saperzy 43 Batalionu Saperów Marynarki Wojennej z Rozewia w dniach 18-19.04 b.r. zakończyli sprawdzanie dna kanału portowego przy Nabrzeżu Kołobrzeskim w Porcie Ustka.

Podczas realizacji inwestycji w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 (remont Nabrzeży Kołobrzeskiego, Słupskiego i Lęborskiego) w dniu 26.03 b.r. natrafiono na 2 bomby głębinowe typu DM-11, z okresu II Wojny Światowej. Saperzy Marynarki Wojennej podjęli niewypały w dniu 27.03 b.r. Następnie Grupa Nurków Minerów w dniach 2-3.04 b.r. dokonała sprawdzenia dna. Ze względu na zalegające stare geotuby wykonawca musiał je wydobyć, w celu odkrycia terenu do ponownego sprawdzenia, przed pogłębieniem akwenu.

Aktualnie teren został sprawdzony i dalsze prace mogą przebiegać bez zakłóceń.


  18.04.2013 |    "Safe shipping on the Baltic Sea"

    18 kwietnia 2013r. w Szczecinie odbył się kongres pt. "Safe shipping on the Baltic Sea" w którym uczestniczyli między innymi: Pani Minister Anna Wypych - Namiotko, Pani dyr. Alicja Jabłonowska, Prezes Polskiego Rejestru Statków dr Jan Jankowski, przedstawiciele administracji duńskiej, fińskiej i niemieckiej. Reprezentantem Urzędu Morskiego w Słupsku był Dyrektor. ds. Inspekcji Morskiej Mirosław Krajewski, Urzędu Morskiego w Szczecinie Dyrektor Andrzej Borowiec oraz zastępca ds. Inspekcji Morskiej Janusz Markiewicz.

W trakcie spotkania referaty wygłosili: Pan Paweł Szynkaruk - Dyrektor Naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej, Pani Minister Anneliese Jost - Departament Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miejskiego w Niemczech, Francis Zachariae - przedstawiciel Urzędu Morskiego w Danii oraz Olof Widen - przedstawiciel Stowarzyszenia Rybaków Morskich w Finlandii.

Głównym tematem kongresu było bezpieczeństwo statków pływających po Morzu Bałtyckim.

  15.04.2013 |    PRZEBUDOWA OPASKI W KOŁOBRZEGU

    Urząd Morski w Słupsku zakończył realizację inwestycji przebudowy opaski brzegowej w Kołobrzegu na odcinku na zachód od mola o długości 450m. Dokonano rozbiórki i utylizacji istniejącego umocnienia w postaci geokontenerów (tzw. "wielorybów") oraz konserwacji ścianki szczelnej. Wykonano narzut ochronny przed istniejącą opaską brzegową typu lekkiego. Rozebrano także starą i zamontowano nową barierkę ze stali nierdzewnej.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 3.680.738,10 zł. Inwestycja zrealizowana została w ramach wieloletniego programu ochrony brzegów morskich. Wykonawcą robót - wyłonionym w przetargu nieograniczonym - była firma Hydrotechnika - Colcrete - von Essen Sp. z o.o. - Lider z siedzibą w Szczecinie.  15.04.2013 |    POŻAR NA WYDMACH

    W dniu 14 kwietnia b.r. w godzinach popołudniowych doszło do zaprószenia ognia na wydmie w Darłówku Zachodnim. Ogień strawił trawę wydmową na obszarze ok. 60 arów. Dzięki szybkiej i sprawnej interwencji straży pożarnej nie doszło do zajęcia ogniem drzewostanu.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi przy korzystaniu z uroków wiosennych spacerów po nadmorskich plażach, ze szczególnym uwzględnieniem nieużywania otwartego ognia i porzucania opakowań szklanych. Wody polskich obszarów morskich wraz z pasem nadbrzeżnym ustawowo są zaliczane do strategicznych zasobów naturalnych kraju, podlegających zachowaniu narodowego charakteru. Chrońmy je, aby służyły nam i następnym pokoleniom.  15.04.2013 |    TALENTIADA 2013 - MORSKA PRZYGODA

    Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łebie była w dniu 14.04.2013r. organizatorem 8 edycji „"Talentiady". W tym roku motywem przewodnim była „"Morska przygoda". Partnerem projektu był również Urząd Morski w Słupsku. Przy wydatnym udziale Rady Rodziców w hali sportowej można było podziwiać występy przedszkolaków, uczniów szkoły, orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Zespołu Szkół Morskich z Darłowa, przy wyjątkowym aplauzie musztry paradnej. W konkursie na maskotkę morską (Złota Rybka) główną nagrodę wręczył Dyrektor Urzędu Morskiego ze Słupska. Liczne kiermasze, loteria i licytacje wzbogacą ofertę edukacyjną szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem motywu morskiego.


  28.03.2013 |    Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie

    W dniu 26 marca 2013 roku odbyła się konferencja dotycząca projektu pn.: „Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie” realizowanego przez Urząd Morski w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach konferencji uczestnikom zaprezentowano fragmenty obszaru brzegu morskiego, który w ramach realizacji inwestycji zostanie umocniony przez budowę opasek brzegowych. Inwestycja realizowana będzie na czterech odcinkach o łącznej długości 4,5 km.

W chwili obecnej wyłoniony został, w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego, wykonawca zadania związanego w pełnieniem nadzoru inwestorskiego - Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A., ul. Lucjana Szenwalda 20,71-281 SZCZECIN. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego związanego z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych i projektowych, w trybie przetargu ograniczonego, złożone zostały oferty przez dziewięciu potencjalnych wykonawców. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą robót przewidziano na przełomie lipca i sierpnia br.  21.03.2013 |    DZIEŃ OCHRONY BAŁTYKU

    Co roku 22 marca obchodzony jest w krajach nadbałtyckich jako Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego. Został on ustanowiony przez komisję Helsińską w roku 1997, jako element obchodzonego w tym samym terminie Światowego Dnia Wody.

Z tej okazji Zespół Szkół Morskich w Darłowie zorganizował w dniu 21.03.b.r. międzynarodowy konkurs wiedzy o Morzu Bałtyckim oraz dzień otwartej szkoły. W konkursie uczestniczyło 9 trzyosobowych zespołów, w tym goście z Kaliningradu. Zwycięzcą konkursu została ekipa Zespołu Szkół Morskich z Kołobrzegu. Patronat nad uroczystością objął m.in. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.  20.03.2013 |    ZAPROSZENIE

    W imieniu Pana Ministra Kazimierza Plocke - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zapraszamy na kolejne spotkanie ze środowiskiem rybackim. Tematyką będzie stan realizacji Programu Operacyjnego „PO RYBY 2007-2013”, sieć lokalnych Centrów Pierwszej Sprzedaży Ryb, wspólna polityka rybacka, Europejski Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014-2020 oraz sytuacja prawna jednostek, które zaprzestały wykonywania rybołówstwa morskiego. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 marca 2013r. w godz. 11.00-14.00 w budynku Hotelu New Skanpol (sala Zelandia), przy ul. Dworcowej 10 w Kołobrzegu.


  20.03.2013 |    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw...

    19 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową, przedłożony przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Projekt nowelizacji niektórych ustaw wdraża przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1177/2010 z listopada 2010 r. dotyczące praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 2006/2004. (więcej...)  18.03.2013 |    ŁAJBA 2013

    Słupska Szkoła Podstawowa nr 9 była organizatorem 17 edycji Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Łajba-2013”. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów spotkali się 16 marca b.r. w słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Oprócz popisów wokalnych uczniowie rywalizowali także w kategorii dziennikarskiej i plastycznej. Fundatorami nagród byli m.in. Senator RP Kazimierz Kliejna, Liga Morska i Rzeczna oraz Urząd Morski w Słupsku. Łącznie na scenie rywalizowało 26 zespołów. Głównym laureatem tegorocznego festiwalu została Szkoła Podstawowa nr 2 ze Słupska.


  08.03.2013 |    TRANSPORT WEEK 2013

    W dniach 5-7 marca b.r. w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja „Transport Week - 2013”. To już trzecia edycja wydarzenia, w ramach którego odbyły się panele poświęcone tematowi rynku transportowego w regionie Morza Bałtyckiego oraz centralnej i wschodniej Europy. W ramach panelu morskiej energetyki wiatrowej odbyły się trzy sesje: strategiczne planowanie rozwoju portów dla morskiej energetyki wiatrowej, analiza przypadku dla roli portów w rozwoju morskich farm wiatrowych oraz budowy i eksploatacji statków przeznaczonych dla potrzeb procesu inwestycyjnego. W panelu słupski Urząd Morski reprezentował Tadeusz Wojtasik - Kapitan Port Kołobrzeg, który przedstawił prezentację na temat polskich portów środkowego wybrzeża.


  04.03.2013 |    POWRÓT STATKÓW POD POLSKĄ BANDERĘ

    28 lutego b.r. na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego "Powrót statków pod polską banderę". Konferencja jest cyklicznym projektem realizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Z przedstawionych analiz wynika, że obecnie pod polską banderą pływają 174 statki, natomiast 86% pływa pod obcą banderą. Pod obcą banderą obecnie pływa 68% światowego tonażu. Państwa europejskie dążą do ograniczenia tego wskaźnika do 40%. Armatorzy oczekują obniżenia kosztów pracy oraz pomocy inwestycyjnej w modernizację statków. W podsumowaniu stwierdzono, że silną banderę należy rozumieć jako prężną gospodarkę. Na poziomie prawa międzynarodowego należy doprowadzić do sytuacji, w której państwo może zapewnić wzrost konkurencyjności i wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą. W tym celu należy m.in. wspierać przedsiębiorstwa żeglugowe poprzez wykorzystanie środków w ramach pomocy publicznej.

W konferencji uczestniczyła Minister Anna Wypych-Namiotko, Podsekretarz Stanu MTBiGM. Słupski Urząd Morski reprezentowali: kpt żw Andrzej Rączka - Kapitan Portu Ustka oraz Waldemar Parus - Naczelnik Biura Spraw Obronnych Żeglugi.  18.02.2013 |    SPOTKANIA ZE ŚRODOWISKIEM RYBACKIM

   Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke w dniu 18 lutego b.r. spotkał się w Ustce i Darłowie ze środowiskiem rybackim Pomorza Środkowego. Tematem spotkania była aktualna sytuacja w rybołówstwie oraz stan realizacji Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, oraz perspektywy budżetu 2014-2020. Według przedstawionej informacji stan realizacji funduszu rybackiego kształtuje się na poziomie 70% (przy 50% zrealizowanych płatności). Główne tematy poruszane przez rybaków to: przełowienia tzw. paszowe (śledź i szprot), funkcjonowanie rynku rybnego, stan zasobów Bałtyku oraz paliwa żeglugowe. W tych tematach planowane jest osobne spotkanie Ministra ze środowiskiem. Projektowe wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2014-2020 dla rybołówstwa morskiego zakłada m.in. inwestycje w portach i miejscach wyładunku w celu podnoszenia jakości wyładowywanych produktów, zwiększenie efektywności energetycznej, przyczynianie się do ochrony środowiska lub poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy oraz współpracę z naukowcami.


  10.02.2013 |    93 ROCZNICA ZAŚLUBIN

   W dniu 10 lutego 2013r. w Pucku odbyły się uroczystości 93 rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. Organizatorem obchodów był Urząd Miasta w Pucku oraz Liga Morska i Rzeczna. Uroczystość rozpoczęła koncelebrowana msza święta w miejscowej farze. W dalszej części w porcie rybackim zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia, tradycyjnie przyznawane przez Ligę Morską i Rzeczną. Jak co roku wieniec na wodach Zatoki Puckiej został złożony z pokładu śmigłowca Marynarki Wojennej z 43 Bazy Lotniczej. Na zakończenie delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku generała Józefa Hallera. Delegacji słupskiego Urzędu Morskiego przewodniczył Mirosław Krajewski, zastępca dyrektora ds. inspekcji morskiej.


  28.01.2013 |    RYBACKA INWESTYCJA W CHŁOPACH

   Organizacja Rybaków Łodziowych - Producentów Rybnych we współpracy z Urzędem Morskim w Słupsku i Urzędem Gminy Mielno realizuje budowę centrum pierwszej sprzedaży ryb, na przystani morskiej w Chłopach.

   W dniu 25 stycznia b.r. w Mielnie podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji. Całkowity koszt to 2,2 mln zł, a pieniądze pochodzą z UE w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. W ramach projektu powstanie centrum, droga wewnętrzna, plac manewrowy oraz zostaną zakupione: samochód chłodnia, wózki widłowe oraz pojemniki do przechowywania ryb. Umowę z wykonawcą podpisał Bartłomiej Gościniak, Prezes organizacji. Zakończenie prac planowane jest do końca 2013 roku.  25.01.2013 |    Zmiana przepisów o oznakowaniu nawigacyjnym

   14 stycznia br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 57) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (czyli 28 stycznia br.).
Nowe rozporządzenie zachowuje w dużym stopniu dotychczasowy stan prawny dotyczący kwestii oznakowania nawigacyjnego ustanowiony przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie sposobu oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 20, poz. 173), uwzględniając jednocześnie postanowienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Oznakowania Nawigacyjnego (IALA). Ujednolicono także sposób zapisu charakterystyk świateł znaków nawigacyjnych przez przyjęcie terminologii międzynarodowej jako ich podstawowego sposobu zapisu, rezygnując z polskich oznaczeń (skrótów). Wprowadzono jednocześnie nowe pojęcia takie, jak: systemy nawodne, lądowe, radionawigacyjne. Szczegóły w dziale „Przepisy”.  24.01.2013 |    NOWY KAPITAN PORTU KOŁOBRZEG

   W dniu 23.01.b.r. na konferencji prasowej w Kapitanacie Portu Kołobrzeg, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku - w obecności mediów, Prezydenta Miasta i Starosty Kołobrzeskiego - zaprezentował nowego Kapitana Portu Kołobrzeg. Po przeprowadzonych procedurach naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej wyłoniono kandydaturę kpt żw Tadeusz WOJTASIK.
Pan Kapitan ma 59 lat i pochodzi z Częstochowy. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Wiele lat przepracował w Polskiej Żegludze Morskiej, zarówno na statkach jak i na lądzie. Ostatnie 4 lata na stanowisku Radcy Ministra TBiGM. W czasie polskiej prezydencji w UE w Brukseli jako stały przedstawiciel Polski. Poprzedni Kapitan Portu Kołobrzeg kpt żw Michał GIEORGIJEWSKI w lipcu 2012 roku odszedł na emeryturę.  23.01.2013 |    POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

   W dniu 22 stycznia b.r. w Sopocie podpisane zostały umowy o współpracy na 2013 rok pomiędzy Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku, Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Urzędami Morskimi z Gdyni, Słupska i Szczecina. Porozumienia dotyczą m.in. współpracy i wymiany wzajemnej informacji w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska oraz naruszania przepisów na polskich obszarach morskich i w pasie technicznym. Na bieżąco będą wykonywane pomiary a ich dane będą wymieniane pomiędzy instytucjami w zakresie m.in. hydrografii, nawigacji i geodezji, w celu uaktualniania map i publikacji nawigacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi. Podpisane porozumienia są kontynuacją z lat poprzednich. Efektem porozumień jest m.in. przy współpracy w 2011 roku Urzędu Morskiego w Słupsku z Morskim Oddziałem Straży Granicznej udaremnienie penetracji wraku ”Steubena”, uznanego za mogiłę wojenną.


  22.01.2013 |    KONFERENCJA: MORSKIE FARMY WIATROWE

   Z inicjatywy Senatora RP Kazimierza Klejny w dniu 21 stycznia b.r. w słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się konferencja pt. „Morska energetyka kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich”. Zainteresowanie tematem było tak duże, że konferencja zgromadziła ponad 300 osób. A i miejsce spotkania nie było przypadkowe, albowiem gro potencjalnych lokalizacji morskich farm wiatrowych przypada na obszar administrowany przez Urząd Morski w Słupsku.
W ramach konferencji odbyły się trzy sesje w tematach: warunki rozwoju przemysłu i energetyki morskiej, morska energetyka wiatrowa a rozwój regionalny oraz rola nauki i edukacji w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli m.in. Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Anna Wypych-Namiotko - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Więcej szczegółów na temat konferencji na: www.konferencje.fnez.org .  17.01.2013 |    KOŁOBRZESKI KONIK DLA URZĘDU

   W dniu 16 stycznia 2013r. w Kołobrzegu podczas noworocznego spotkania wręczone zostały nagrody Prezydenta Kołobrzegu "Koniki Kołobrzeskie". Celem dorocznej gali jest wyróżnienie, uhonorowanie i podziękowanie za wkład pracy osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Miasta Kołobrzegu. Za rok 2012 kapituła nagrody Prezydenta Miasta przyznała Konika Kołobrzeskiego dla Urzędu Morskiego w Słupsku, za działania na rzecz ochrony brzegów morskich i odtworzenia centralnej plaży Uzdrowiska Kołobrzeg. Nagrodę odebrał Dyrektor Naczelny Urzędu.


  14.01.2013 |    M/F JAN HEWELIUSZ - PAMIĘTAMY

   W dniu 14 stycznia 2013 roku przypada XX rocznica katastrofy promu „JAN HEWELIUSZ”. W dniu 13.01.b.r. z inicjatywy „EuroAfrica - Shipping Lines” w Szczecinie odbyły się uroczystości rocznicowe. Przed pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza” na Cmentarzu Centralnym odbył się Apel Pamięci. Następnie w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba odprawiona została msza święta w intencji ofiar katastrofy. Bezpośrednio po mszy św. miał miejsce okolicznościowy koncert poświęcony pamięci Tych, którzy zginęli w katastrofie. Głównym wykonawcą był Grzegorz Turnau oraz muzycy z Akademii Sztuki w Szczecinie.


  03.01.2013 |    GRAMY Z ORKIESTRĄ

   Urząd Morski w Słupsku tradycyjnie „zagra” w 21 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 13 stycznia 2013r.
Wspólnie z Centrum Zdrowia i Wypoczynku KRÓL PLAZA SPA w Jarosławcu zapraszamy do licytacji weekendowego pobytu w dniach 2-5 maja 2013r. w Latarni Morskiej w Jarosławcu, z wyżywieniem i korzystaniem z Centrum Wellnes w KRÓL PLAZA SPA. W trakcie pobytu dodatkowe atrakcje - niespodzianki.
Szczegóły licytacji na stronie internetowej www.emcek.pl, słupskiego Sztabu Orkiestry.
  21.12.2012 |    SPOTKANIE ZWIĄZKOWE

    W dniu 21 grudnia 2012r. odbyło się doroczne spotkanie podsumowujące współpracę związków zawodowych z pracodawcą. W Urzędzie Morskim w Słupsku działają 2 związki zawodowe: NSZZ Solidarność (55 członków) oraz NSZZ Solidarność '80 (26 członków). Uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili wzajemne relacje i dobrą współpracę.
W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Regionu Słupskiego NSZZ Solidarność Stanisław Szukała. Podsumowanie zakończyły życzenia świąteczno-noworoczne.
  21.12.2012 |    TERYT - 2

    W dniu 20 grudnia 2012 roku w Warszawie odbyła się konferencja Głównego Geodety Kraju podsumowująca realizację projektu „TERYT 2 - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju”.
Głównym celem projektu jest udostępnienie za pośrednictwem Internetu państwowego rejestru granic i powierzchni, w tym również pasa nadbrzeżnego, wód morskich, portów i przystani morskich. Dane rejestru oraz usługi im towarzyszące będą dostępne poprzez serwis www.geoportal.gov.pl oraz inne systemy administracji publicznej.
Projekt TERYT 2 skierowany jest do wszystkich zainteresowanych dostępem do aktualnych i wiarygodnych informacji dotyczących granic podziałów terytorialnych kraju oraz adresów budynków.  20.12.2012 |    "Dbając o zieloną przyszłość" - spotkanie beneficjentów funduszy europejskich w Krakowie

    W dniach 10-11 grudnia 2012 roku w Krakowie odbyła się V konferencja "Dbając o zieloną przyszłość", czyli coroczne spotkanie z beneficjentami projektów środowiskowych organizowane przez Ministerstwo Środowiska. W konferencji brała udział podsekretarz stanu w MŚ Aneta Wilmańska. W 2012 roku zostały podpisane 94 nowe umowy na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 2,45 mld zł, w tym między innymi projekt Urządu Morskiego w Słupsku "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki". W przemówieniu otwierającym pierwszy dzień spotkania minister Wilmańska podsumowała wdrażanie Programu Infrastruktura i Środowisko w 2012 roku oraz przedstawiła plany dotyczące POIiŚ na przyszły rok. W konferencji brali udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, zagranicznych urzędów centralnych (m.in. Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Obszarów Wiejskich Węgier), lokalnych władz - w tym Marka Sowy, marszałka województwa małopolskiego - i oczywiście beneficjentów. Goście zza granicy opowiedzieli o doświadczeniach w finansowaniu projektów środowiskowych w swoich krajach. W trakcie konferencji Pan Adam Meller-Kubica - Główny Inspektor Inspektoratu Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Słupsku przedstawił prezentację na temat zakończonej inwestycji, realizowanej w ramach POIŚ pt. "Ochrona brzegu morskiego w Kołobrzegu - po wyboistej drodze do celu". Prezentacja została nagrodzona wyróżnieniem.


  06.12.2012 |    Przekazanie Hydrografa 31 dla Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

Przekazanie Hydrografa 31 dla Zespołu Szkół Morskich w Darłowie
    Dnia 6 grudnia 2012 roku w Kapitanacie Portu Darłowo, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku - Tomasz Bobin przekazał Wojciechowi Wiśniowskiemu Staroście Sławieńskiemu łódź hydrograficzną „” o parametrach; dł. 9,10 m, szer. 2,90, zan. 0,78 m. wyposażoną między innymi w urządzenia radiowo-nawigacyjne, echosondę KODEN CVS 118, radar RAYTHEOON R40X.
Jednostka ta następnie została przekazana dla Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Łódź hydrograficzna służyć będzie do szkolenia uczniów na wydziale mechaniki okrętowej oraz przyszłych nawigatorów. W miejsce przekazanej jednostki do eksploatacji weszła łódź hydrograficzna, typu S-10500/k „Hydrograf 1”.  06.12.2012 |    KONFERENCJA SZCZECIŃSKIEGO WFOŚiGW

KONFERENCJA  SZCZECIŃSKIEGO  WFOŚiGW
    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zorganizował w dniach 3-4 grudnia b.r. w Kołobrzegu konferencję pt. "Rola WFOŚiGW w Szczecinie w finansowaniu zadań z zakresu ochrony środowiska w województwie zachodniopomorskim oraz możliwości pozyskiwania środków z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków krajowych".

W trakcie konferencji dyrektor słupskiego Urzędu Morskiego przedstawił prezentację na temat zakończonej inwestycji, realizowanej w ramach POIŚ pt. "Ochrona brzegu morskiego w Kołobrzegu - po wyboistej drodze do celu".  03.12.2012 |    Ochrona brzegu morskiego w Kołobrzegu - po wyboistej drodze do celu

„Ochrona brzegu morskiego w Kołobrzegu ” - po wyboistej drodze do celu
    W dniu 30 listopada 2012 roku w Kołobrzegu odbyła się konferencja związana z zakończeniem realizacji projektu pn.: „Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu 330,4 - 333,4”.

Pierwsza część konferencji miała miejsce na plaży w Kołobrzegu, gdzie Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku wraz z zaproszonymi gośćmi symbolicznie przecięli wstęgę otwierając zakończoną budowę umocnień brzegu morskiego. Realizacja inwestycji trwała od 2010 roku i zakończona została 12 października 2012 roku. W ramach projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wykonano odbudowę zespołu ostróg brzegowych, dwanaście progów podwodnych oraz wykonano refulację brzegu morskiego w ilości ok. 700 tys. m3.

Dalsza część konferencji odbyła się w sali posiedzeń rady miasta Kołobrzeg w tzw. „czerwonym ratuszu”. Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością konferencję, był m.in. Pan Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska jako przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej, Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Pan Jacek Chrzanowski oraz przedstawiciele władz parlamentarnych RP, samorządowych i zaprzyjaźnionych instytucji.  29.11.2012 |    URODZINY MARYNARKI WOJENNEJ

URODZINY MARYNARKI WOJENNEJ
    28 listopada b.r. w Gdyni odbyły się uroczyste obchody 94 rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej. Uroczystości otworzyła msza św. w kościele garnizonowym. Następnie na cmentarzu MW złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem głównym i twórców MW. Uroczystości centralne miały tradycyjnie miejsce przy płycie Marynarza Polskiego, w centrum miasta. Tego dnia dokonano także uroczystego otwarcia nowej siedziby Muzeum Marynarki Wojennej. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak oraz Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Słupski Urząd Morski reprezentował dyrektor naczelny


  27.11.2012 |    AWARYJNA NAPRAWA BRZEGÓW MORSKICH

AWARYJNA NAPRAWA BRZEGÓW MORSKICH
    Trwają prace związane z naprawą brzegów morskich, na które finansowanie Urząd Morski w Słupsku pozyskał z rezerwy celowej budżetu państwa („Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych”). W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych poszczególne zadania realizują: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ze Słupska - przebudowa zjazdu technicznego w Poddąbiu (wartość prac 541.200,00 zł-brutto), roboty na przystani morskiej w Jarosławcu (619.920,00 zł) oraz zabezpieczenie brzegu morskiego w m. Chłopy (250.858,50 zł); HYDRO GEOTECH z Bobrowiczek - przebudowa rurociągów refulacyjnych w m. Rowy (276.750,00 zł); WMW Pestilenz z Krokowej - budowa dwóch odcinków opaski brzegowej w Kołobrzegu (1.396.849,50 zł). Termin zakończenia wszystkich prac planowany jest na 14 grudnia 2012r.


  21.11.2012 |   INFORMACJA O WSPÓŁPRACY CYWILNO-WOJSKOWEJ

 DOWÓDZTWO OPERACYJNE SIŁ ZBROJNYCH poszukuje kandydatów - specjalistów cywilnych:

OPIS ORGANIZACYJNY OBSZARU: Infrastruktura cywilna (CI) Działania obejmujące relacje pomiędzy wojskiem i władzami cywilnymi na obszarach stacjonowania wojska i zawierające stosowanie wiedzy odnośnie infrastruktury cywilnej w obszarach będących normalnie domeną organizacji cywilnych w celu wzmożenia działań cywilno - wojskowych. Eksperci oferują wiedzę techniczną, doradztwo i pomoc w identyfikacji i ocenie państwowej strategii w stosunku do infrastruktury cywilnej...  (czytaj dalej)  21.11.2012 |    MONITORING STREFY BRZEGOWEJ

MONITORING  STREFY  BRZEGOWEJ
    W dniu 19.11.2012r. Urząd Morski w Słupsku podpisał umowę z konsorcjum firm: MGGP Aero z Tarnowa oraz Instytutem Morskim z Gdańska (wyłonionym w trybie przetargu niegraniczonego) na „Monitoring strefy brzegowej południowego Bałtyku w granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w Słupsku”.
Monitoring strefy brzegowej zostanie wykonany na odcinku 170 km (km 175,4 - 345,4). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie terenowych pomiarów batymetrycznych, geofizycznych sonarowych i topograficznych lotniczych, wykonanie i opracowanie prób osadów powierzchniowych w strefie brzegowej. Opracowane zostaną także elementy wskaźnikowe: przekrój brzegu i strefy brzegowej, erozja brzegu i przybrzeża oraz deficyt osadów w strefie brzegowej.
Wartość zamówienia to kwota 4.491.347,71 zł. Zamówienie realizowane jest w ramach wieloletniego programu ochrony brzegów morskich. Termin zakończenia prac: 17 listopada 2013 roku. Jest to trzeci cykl pomiarów tego typu. Poprzednie realizowane były w 2004r. i w 2008r.  07.11.2012 |    DZIAŁANIA PRZECIWLODOWE

DZIAŁANIA  PRZECIWLODOWE
    W dniu 7 listopada 2012r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku odbyło się spotkanie, mające na celu uzgodnienie warunków współpracy w zakresie prowadzenia akcji przeciwlodowej w sezonie zimowym 2012/2013 na wodach morskich, administrowanych przez słupski Urząd Morski.
W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor naczelny i zastępca ds. inspekcji morskiej, naczelnicy wydziałów merytorycznych urzędu, kapitanowie portów (Kołobrzeg/Dźwirzyno, Darłowo, Ustka/Rowy i Łeba), dyrektorzy Zarządów Portów Morskich (Darłowo i Kołobrzeg) oraz armatorzy jednostek mających świadczyć usługę lodołamania.
W trakcie spotkania uzgodniono warunki współpracy w zakresie prowadzenia akcji przeciwlodowej w nadchodzącym sezonie zimowym. Wykazy portów, w których może być prowadzona akcja przeciwlodowa oraz portu przebazowania kutrów i łodzi rybackich, dyrektor urzędu ogłosi w terminie do dnia 10 listopada b.r.  02.11.2012 |    Sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego

Międzynarodowa Organizacja Morska
    W dniach 1-5 października 2012 r. w Londynie, w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, odbyła się 64 sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC 64) poświęcona m.in. sprawom wytycznych do Konwencji o bezpiecznym złomowaniu statków, nowych systemów oczyszczania wód balastowych, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza ze statków, w tym wskaźnika efektywności energetycznej EEDI, oraz zmian i uzupełnień w obowiązujących przepisach. Delegacja z Polski reprezentowana była przez stałego przedstawiciela przy IMO p. Andrzeja Kossowskiego, przedstawiciela MTBiGM p. Pawła Banasia, eksperta z PRS p. Krzysztofa Kołwzana, przedstawiciela MŚ z IOŚ p. Macieja Werkowskiego oraz przedstawicieli Urzędu Morskiego w Szczecinie p. Magdaleny Wesołowskiej, Urzędu Morskiego w Gdyni p. Leszka Czerwińskiego i Urzędu Morskiego w Słupsku p. Edwarda Tymińskiego. (czytaj dalej)


  30.10.2012 |   JUBILEUSZ WOPR

JUBILEUSZ  WOPR
    W dniu 29.10.2012r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyły się uroczystości 50-lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie było okazją do prezentacji bogatego dorobku jubilata a także do wyróżnienia wielu ratowników, głównie Krzyżami Zasługi, które wręczył Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz. Prezes WOPR Jerzy Telak uhonorował instytucje współpracujące w temacie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych Medalem 50-lecia WOPR, w tym m.in. Urząd Morski w Słupsku. Po zakończeniu uroczystości rozpoczęła się dwudniowa ogólnopolska konferencja „Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach wodnych”.


  19.10.2012 |   POSIEDZENIE RADY SAR

    W dniu 19.10.b.r. w Klubie Marynarki Wojennej „Riviera” w Gdyni odbyło się posiedzenie Rady SAR, zespołu opiniodawczego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady admirał floty Tomasz Mathea, Dowódca Marynarki Wojennej RP. Dyrektor SAR przedstawił informację o wejściu w życie nowej ustawy o bezpieczeństwie morskim i wynikających z tego faktu zadaniach dla służby SAR i jednostek współdziałających. Omawiano również sprawy związane z utworzeniem zewnętrznego wsparcia działań ratowniczych na morzu przez Państwową Straż Pożarną, głównie w kontekście barier prawnych obowiązujących na dzień dzisiejszy. Istotnym tematem jest również ujednolicenie procedur współdziałania służb morskich i lądowych, dotyczących organizacji lądowania rozbitków podczas masowych akcji ratowniczych na morzu. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na pierwszy kwartał 2013 roku.


  17.10.2012 |   Projekt Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki

    W dniu 16 października 2012 roku, podczas konferencji organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku – Tomasz Bobin wraz z Panią Prezes WFOŚiGW w Gdańsku – Danutą Grodzicką – Kozak, podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki”.

Wartość podpisanej umowy wynosi 160 992 350,30 zł. Dofinansowanie planowanej inwestycji obejmuje 100% wydatków związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Wkład środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności obejmuje 85% kosztów projektu i wynosi 136 843 497,75 zł. Pozostałe 15% wartości projektu pochodzi ze środków budżetu państwa w wysokości 24 148 852,55 zł.

Planowane działania inwestycyjne obejmą łącznie odcinek 4,1 km linii brzegowej na wysokości Łeby, Rowów i Ustki, na których wybudowane zostaną progi podwodne wraz z modułami siedliskowymi, zespoły ostróg brzegowych, oraz przeprowadzona będzie refulacja (sztuczne zasilanie brzegu morskiego). W Ustce przebudowana będzie również opaska brzegowa na długości 462 m.  11.10.2012 |   SPOTKANIE UOKiK Z URZĘDAMI MORSKIMI

    Zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartym między Dyrektorami Urzędów Morskich a Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w dniu 11.10.2012r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku odbyło się doroczne spotkanie stron. W spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Kozak, Wiceprezes UOKiK. Dokonano oceny przebiegu współpracy, omówiono tematy wpływające na efektywność funkcjonowania systemu nadzoru rynku w Polsce oraz ustalono priorytety we wzajemnym współdziałaniu. Przedstawiciele urzędów morskich przedstawili główne problemy, na które napotykają przy wykonywaniu zadań w ramach systemu oceny zgodności, głównie w temacie łodzi rekreacyjnych i wyposażenia morskiego.


  11.10.2012 |   KONFERENCJA I TARGI OFFSHORE

    W dniach 10-11.10.2012r. w Sopocie odbyła się konferencja i targi OFFSHORE, poświęcone morskiej energetyce wiatrowej. W spotkaniu uczestniczyli głównie inwestorzy tej branży, a także przedstawiciele administracji morskiej, branży energetycznej, posłowie i senatorzy oraz instytucji związanych z energetyką wiatrową. Morskie farmy wiatrowe w Polsce to temat nowy, ale zainteresowanie potencjalnych inwestorów jest bardzo duże. Do tej pory do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wpłynęło już ponad 60 wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp. Potencjalna lokalizacja większości obszarów budowy farm wskazana jest na wodach będących w administrowaniu słupskiego Urzędu Morskiego. Proces inwestycyjny trwa około 8-10 lat i jest przed ostatecznym pozwoleniem na budowę poprzedzony szeregiem badań, głównie natury środowiskowej. Unia Europejska zakłada do roku 2020 pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 34% (w Polsce 17,05%), z tego 40% ma pochodzić z wiatru, a w tym 11% z morza. Jednak na dzień dzisiejszy nie ma pełnej akceptacji dla tego typu przedsięwzięcia ze strony wszystkich „użytkowników” morza. Najwięcej obaw zgłasza środowisko rybackie. Dlatego temat zapewne musi być szerzej konsultowany, aby ewentualne inwestycje nie zakłócały działalności na morzu i nie oddziaływały negatywnie na środowisko morskie.


  08.10.2012 |   DEBATA O OCHRONIE BRZEGÓW MORSKICH

    W Pogorzelicy w dniu 4.10.b.r. odbyło się walne zebranie delegatów Związku Miast i Gmin Morskich. W ramach spotkania odbyła się debata na temat ochrony brzegów morskich w Polsce. Stan prawny oraz aktualne i planowane działania w tym temacie prezentowali m.in. Małgorzata Buszyńska z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz poszczególne Urzędy Morskie. Prowadzone działania uczestnicy debaty ocenili pozytywnie, szczególnie w kontekście wynikających z tego tytułu korzyści dla gmin nadmorskich. Poseł Konstanty Oświęcimski – Przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. gospodarki morskiej – podkreślił, że oprócz realizacji wieloletniego programu ochrony brzegów morskich, administracja morska realizuje na dużą skalę projekty finansowane ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


  03.10.2012 |   REMONT GŁOWIC FALOCHRONÓW W PORCIE USTKA

    Urząd Morski w Słupsku rozpoczął remont części nadwodnej głowic falochronu wschodniego oraz zachodniego w Porcie Ustka. Roboty budowlane obejmują m.in. czyszczenie hydrościerne konstrukcji żelbetonowych oraz kamiennych, spoinowanie murów z kamienia oraz hydrofobizację ścian kamiennych w celu zapobiegania wnikania wody w głąb struktury głowic. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ze Słupska, wyłonione w drodze przetargu publicznego nieograniczonego. Koszt zaplanowanych robót wynosi 249.237,84 zł (brutto). Termin zakończenia prac zaplanowano na 30.11.2012r.


  01.10.2012 |   REMONTY W PORCIE ŁEBA
        Urząd Morski w Słupsku zakończył remont kierownicy i parapetu falochronu zachodniego w Porcie Łeba. Przedmiot wykonanych robót zawiera: naprawę powierzchni konstrukcji żelbetowych parapetu falochronu zachodniego, konserwację i malowanie konstrukcji stalowej kierownicy statków, wymianę drabinek wyjściowych, uzupełnienie dylatacji falochronu i parapetu, malowanie słupów oświetleniowych, podniesienie studzienek kablowych oraz prace porządkowe. Wykonawcą prac był Zakład Budowlany Tadeusz Godnicz z Lęborka, wyłoniony w przetargu publicznym nieograniczonym. Koszt inwestycji wynosi 199.336,63 zł (brutto). Kolejny remont w łebskim porcie planowany jest na lata 2013-2014 i dotyczy Nabrzeża Wydmowego.

  30.09.2012 |   ŁEBSKI DZIEŃ RYBAKA

    W dniu 29 września 2012r. w Łebie po raz pierwszy obchodzono "ŁEBSKI DZIEŃ RYBAKA". Festyn w porcie otworzyła uroczystość wręczenia łebskim rybakom, przyznanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej honorowych odznak "Zasłużony Pracownik Morza". Odznaki otrzymali: Andrzej GRACZYK, Jan HINCA, Marian KOSZ, Ryszard SZUREK i Tadeusz WACHAŁ. Odznaczenia wręczył Dyrektor słupskiego Urzędu Morskiego. W programie były również szanty, pirackie zabawy dla dzieci, wielobój załóg kutrów rybackich, konkurs wiązania węzłów oraz prezentacja potraw rybnych. Całość zakończyło światełko do morza.


  27.09.2012 |   NOWELIZACJA USTAW

     W dniu 26 września 2012 roku ogłoszona została ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
    Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/20/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 128) oraz wykonuje postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 24). Ponadto zawiera przepisy implementujące postanowienia Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r.
    Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów wdrażających rozporządzenie 392/2009 dotyczących ubezpieczenia przewoźników pasażerskich, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2012 r. W chwili obecnej trwają również prace nad rozporządzeniem wykonawczym MTBiGM w zakresie rozporządzenia 392/2009.

                                                               TEKST USTAWY


  27.09.2012 |   ODBUDOWA OSTRÓG W DŹWIRZYNIE

    
     Urząd Morski w Słupsku zakończył kolejny etap realizacji inwestycji „Odbudowa ostróg brzegowych w Dźwirzynie km 343,0-345,6”. Inwestycja realizowana jest w ramach ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”. Zgodnie z realizacją przedmiotu umowy dokończono budowę (na wysokości ulicy Leśnej) 3 ostróg i wykonano 2 nowe. Jednocześnie przeprowadzono roboty rozbiórkowe 5 starych ostróg. Wykonawcą inwestycji (wyłonionym w przetargu nieograniczonym) było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HYDROBUD” Adam Dzik z siedzibą w Ustroniu Morskim. Koszt całkowity wykonanych prac wynosi 4.337.338,18 zł (brutto).


  26.09.2012 |   POLITYKA RYBOŁÓWSTWA W POLSCE

    W dniu 25.09.2012r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się konferencja pod hasłem "Polityka rybołówstwa w Polsce - stan i przyszłość". Organizatorem spotkania była Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Biuro Analiz Sejmowych. Podczas konferencji przedstawiono informację nt. realizacji polityki rybołówstwa w latach 2007-2013, stanu polskiego rybołówstwa i rynku rybnego oraz jego przyszłości po 2014 roku. W dyskusji na temat założeń wspólnej polityki rybołówstwa na lata 2014-2020 omówiono założenia do planowanego budżetu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, który planowany jest na poziomie 6,5 mld euro.


  21.09.2012 |   ŚWIATOWY DZIEŃ MORZA

    W tym roku obchodzimy rocznicę stulecia zatonięcia „Titanica”. To niezwykle ważne wydarzenie w historii tworzenia prawodawstwa morskiego. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), która jest obecnie głównym strażnikiem bezpieczeństwa statków, organizuje w tym roku Międzynarodowy Dzień Morza pod hasłem – „IMO : Sto lat po Titanicu”. Punktem kulminacyjnym tegorocznych obchodów będzie spotkanie w londyńskiej siedzibie IMO 27 września 2012r.
    Na całym świecie uroczystości będą się odbywały dowolnego dnia w tygodniu, pomiędzy 24 a 28 września. Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej wyznaczyło termin obchodów święta w Polsce na dzień 28 września 2012r. W tym dniu na budynkach Urzędów Morskich (w Szczecinie, w Słupsku i w Gdyni) oraz Kapitanatach i Bosmanatach Portów na polskim wybrzeżu wywieszona zostanie gala flagowa. Również z tej okazji Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa zaprasza na „Dzień otwartych baz SAR”. 28 września b.r. będzie można odwiedzić wszystkie bazy na całym wybrzeżu w godz. 13.00 – 17.00.
  11.09.2012 |   WĘDKARSKIE MISTRZOSTWA EUROPY

    Wody Morza Bałtyckiego są areną I Mistrzostw Europy z Łodzi Dryfujących na Przynęty Sztuczne. Głównym organizatorem mistrzostw jest Polski Związek Wędkarski, a gospodarzem Miasto i Port Darłowo. W dniach 10-15 września 2012r. rywalizować będzie 34 zawodników z Polski, Włoch , Niemiec i Luksemburga. Imprezę wspiera również słupski Urząd Morski . W kategorii drużynowej zawodnicy rywalizować będą o Puchar Narodów Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.

  10.09.2012 |   MEMORIAŁ ZBYSZKA ŻYNISA

     
W dniu 8 września 2012r. w Słupsku rozegrano II Turniej Piłki Nożnej im. Zbyszka Żynisa, byłego pracownika Urzędu Morskiego, znanego w regionie działacza społecznego. Po ubiegłorocznym sukcesie tym razem reprezentacja Urzędu Morskiego zajęła w turnieju 3 miejsce. Ale naszym zawodnikom nie można odmówić ogromnej determinacji i woli walki, pomimo faktu, że mieliśmy najwyższą średnią wieku zespołu (47 lat!). Zwyciężyła drużyna „Przyjaciele Zbyszka”, zdobywając Puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku. Ale wyniki nie były najważniejsze. Górą była pamięć o Zbyszku i fajna zabawa.


  4.09.2012 |   Ćwiczenia w zwalczaniu rozlewów olejowych "BALEX DELTA 2012"
        W dniu 29 sierpnia 2012 roku w rejonie Helsinek odbyły się międzynarodowe Ćwiczenia Ratownicze w Zakresie Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń na Morzu "BALEX DELTA 2012", które są przeprowadzane corocznie w ramach Konwencji Helsińskiej. W ćwiczeniach wzięło udział ponad 20 specjalistycznych statków do zwalczania rozlewów oraz 50 innych jednostek pływających. Ponadto zaangażowanych było ponad 500 osób i kilkadziesiąt fińskich instytucji. W ćwiczeniach w charakterze obserwatora wziął również udział przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku. Koordynatorem ćwiczeń był Fiński Instytut Ochrony Środowiska (SYKE).
Ćwiczenia odbyły się na wodach Zatoki Fińskiej, która jest jednym z najbardziej wrażliwych i ruchliwych obszarów na świecie.
Scenariusz zakładał kolizję statku ro-ro z tankowcem z którego wyciekło 15 000 ton ropy naftowej do morza.
W dniu 30 sierpnia 2012 roku, tradycyjnie, odbyły się regaty wioślarskie, załóg statków biorących udział w ćwiczeniach BALEX DELTA. W tym roku zwycięską drużyną została osada z Łotwy.

Galeria - ćwiczenia "BALEX DELTA 2012"


  3.09.2012 |   PRZEBUDOWA OPASKI W SARBINOWIE

     W dniu 3 września 2012r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę z firmą AARSLEFF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego) na realizację inwestycji „Przebudowa opaski brzegowej – Sarbinowo, km 306,20-307,60”. Inwestycja realizowana jest w ramach wieloletniego programu ochrony brzegów morskich. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę istniejącej opaski, wykonanie zjazdów technologicznych, rozbudowę istniejących i budowę nowych ciągów komunikacyjnych, udrożnienie drenów poziomych, wykonanie barierek ochronnych oraz instalacji elektrycznych. Termin zakończenia prac: 30 kwietnia 2013r. Koszt inwestycji to kwota 14.545.804,09 zł (brutto).


  03.09.2012 |   INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO.

    W dniu 3 września 2012r. w całym kraju zainaugurowano nowy rok szkolny 2012/2013. Uroczystości odbyły się również w Zespołach Szkół Morskich w Kołobrzegu i Darłowie. Pomimo niżu demograficznego nabór do szkół morskich wygląda optymistycznie. Naukę w pierwszych klasach rozpoczęło w Kołobrzegu 124 uczniów oraz 92 w Darłowie. Gronu pedagogicznemu oraz uczniom szkół morskich życzymy wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym.
  20.08.2012 |   ŚWIĘTO LATARNI MORSKICH

    18 sierpnia 2002r. na wniosek angielskiej organizacji kultywującej dziedzictwo i tradycje morskie obchodzono na całym świecie I Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich. Od tej pory świętuje się go corocznie w trzecią niedzielę sierpnia. Z tej okazji w dniu 18.08.2012r. Urząd Morski w Słupsku we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pro Mari Baltico”, Słowińskim Parkiem Narodowym, Darłowskim Ośrodkiem Kultury i Zarządem Portu Darłowo zorganizował „Piknik pod latarnią” oraz „II Noc Latarni Morskich”. W tym roku centrum obchodów zlokalizowano przy latarni morskiej w Porcie Darłowo. Obchody zainaugurowano otwarciem wystawy „Słowiński Park Narodowy – inspiracje”. W trakcie pikniku liczna rzesza turystów bawiła się uczestnicząc w konkursach, w spotkaniu z latarnikami i wieloma atrakcjami związanymi z latarniami morskimi. Wyjątkowo smakowała wszystkim zupa rybna, którą częstowano przy latarni. W ramach Nocy Latarni Morskich kilka tysięcy osób odwiedziło latarnie w Czołpinie, Ustce, Jarosławcu, Darłowie i Gąskach. Kolejne święto zaplanowano za rok w Gąskach, gdzie miejscowa latarnia będzie obchodzić swoje 135 urodziny.

  16.08.2012 |   JUBILEUSZ LOTNIKÓW MORSKICH

      Lotnictwo morskie Marynarki Wojennej na Ziemi Darłowskiej ma już 50 lat. Główne zadania, które realizuje to zwalczanie okrętów podwodnych i ratownictwo morskie. Na lotnisku w Darłowie całą dobę dyżuruje śmigłowiec w ramach systemu SAR Morza Bałtyckiego. Z okazji jubileuszu w dniu 14 sierpnia 2012r. w Darłowie odbyło się po raz pierwszy lotnicze show nad Bałtykiem. W trakcie pokazów w akcji licznie zgromadzona w porcie i na plaży publiczność mogła obejrzeć m.in. samoloty szwedzkich sił powietrznych JAS 39 Gripen, polskie Su-22, MiG-29 i An-28 Bryza a także śmigłowce Mi-24, Mi-2, SH-2G oraz Mi-14 PŁ/R. W pokazach wzięły udział także darłowskie jednostki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. W zabezpieczeniu logistycznym uczestniczyli również pracownicy Urzędu Morskiego ze Słupska

  11.08.2012 |   SMACZNA FLĄDRA.

    Stowarzyszenie Armatorów Łodziowych z Kołobrzegu przeprowadziło w dniu 11 sierpnia b.r. w Dźwirzynie kolejną, czwartą edycję kampanii promocyjnej „Smaczna flądra”. Projekt realizowany jest przy wsparciu Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. Rybacy w ten sposób chcą zachęcić Polaków do jedzenia flądry i przekonania, aby jedzenie ryb morskich stało się codziennością a nie tylko okazją podczas pobytu nad morzem. Podczas imprezy swoje umiejętności kulinarne prezentowali znani mistrzowie kuchni z Robertem Sową na czele. Nie zabrakło także występów artystycznych oraz licznych konkursów. Gościem wydarzenia był m.in. Dyrektor Urzędu Morskiego ze Słupska.

  10.08.2012 |   POTWIERDZENIE DOFINANSOWANIA.

    W dniu 10 sierpnia 2012r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Danuta Grodzicka-Kozak (Prezes Funduszu) oficjalnie wręczyła Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Słupsku Tomaszowi Bobinowi potwierdzenie instytucji pośredniczącej (Ministerstwo Środowiska) o przyznaniu dofinansowania dla Urzędu, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu: „Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki”. Projekt opiewa na kwotę 161.105.675,36 PLN, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 136.939.824,05 PLN. Koncepcja zakłada inwestycje na łącznej długości ok. 5km (Łeba – strona wschodnia, Rowy - strona zachodnia i część wschodniej oraz Ustka - strona wschodnia). Zasadnicze elementy konstrukcji to: budowa progów podwodnych i modułów siedliskowych, odbudowa i budowa zespołu ostróg, odbudowa skarpy wydmy w Łebie, przebudowa opaski brzegowej w Ustce oraz sztuczne zasilanie brzegu morskiego o łącznej kubaturze 784 tyś. m3. Inwestycja będzie realizowana na zasadzie „zaprojektuj – wybuduj”. Szczegółowy zakres rzeczowy projektu zostanie określony w umowie o dofinansowanie zawieranej pomiędzy Benificjentem (Urzędem Morskim w Słupsku) a Instytucją Wdrażającą (WFOŚiGW Gdańsk). Podpisanie umowy planowane jest na początku października 2012r. w m. Rowy (Gmina Ustka).

  10.08.2012 |   SEMINARIUM nt. oddziaływania morskich farm wiatrowych
                          na środowisko.

    W dniach 2 i 3 sierpnia 2012 roku w Gdańsku odbyło się seminarium połączone z warsztatami nt. „Badania środowiskowe na potrzeby procedury oceny oddziaływania na środowisko dla morskich farm wiatrowych”, którego organizatorem była Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele m.in.: Urzędu Morskiego w Słupsku, Gdyni i Szczecinie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska, Instytutu Morskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Morskiego Instytutu Rybackiego a także organizacje pozarządowe i zagraniczni goście. Celem seminarium było m.in. zaznajomienie się uczestników z aspektami prawnymi w kontekście OOŚ morskich farm wiatrowych. Zaprezentowane zostały również wyniki badań z przeprowadzonego monitoringu funkcjonujących farm w Anglii, Danii i Niemczech.

  31.07.2012 |   KONFERENCJA otwierająca projekt wraz z uroczystym podpisaniem
                          umowy z wykonawcą robót budowlanych.
         W dniu 30 lipca 2012r. nastąpiło uroczyste rozpoczęcie projektu „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo”. Konferencja otwierająca projekt odbyła się w Hotelu Apollo w Darłowie. Konferencję otwierającą projekt zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Rządu RP, Sejmu i Senatu, władz samorządowych oraz instytucji współpracujących z Dyrektorem Tomaszem Bobinem oraz Urzędem Morskim w Słupsku.   Pełna treść wiadomości

  30.07.2012 |   FINAŁ MARSZU BAŁTYCKIEGO

      W dniu 28 lipca b.r. na terenie Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu odbył się finał pierwszego ekologicznego Marszu Bałtyckiego, kulminacyjnego wydarzenia kampanii „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 2012”. Celem akcji było uwrażliwienie społeczeństwa na złożoność problemów dotyczących Bałtyku oraz zainspirowanie do działania na rzecz jego skutecznej ochrony. Tegoroczna akcja poruszyła szereg tematów, jak zanieczyszczenie wody czy też potrzebę ochrony bioróżnorodności i odbudowy bałtyckich zasobów ryb. W kampanię aktywnie włączył się również słupski Urząd Morski, który w spotkaniu w Helu reprezentował Dyrektor Naczelny.


  25.07.2012 |   EDUKACYJNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

      W dniu 24 lipca b.r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się konferencja zamykająca projekt realizowany przez Akademię i Starostwo Powiatowe w Słupsku, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Przebudowa i doposażenie laboratorium – Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku”. Celem projektu jest podnoszenie jakości kształcenia studentów oraz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Słupskiego. Powstała nowa unikatowa w skali kraju infrastruktura do kształcenia specjalistów bezpieczeństwa. W ramach projektu powstało nowe laboratorium, trzy nowe pracownie (m.in. systemów bezpieczeństwa żeglugi morskiej i portów) oraz infrastruktura do prowadzenia badań naukowych. Zamontowano także dwa symulatory: systemów łączności oraz morskiego systemu bezpieczeństwa GMDSS. W najbliższym czasie planowane jest nawiązanie współpracy w realizacji projektu z Urzędem Morskim w Słupsku.

  18.07.2012 |   CZOŁOWE ZAKOŃCZONE

      Dobiegł końca remont Nabrzeża Czołowego w awanporcie darłowskiego portu. Inwestor - Urząd Morski w Słupsku - realizował inwestycję w latach 2011-2012. Łączny koszt prac zamknął się kwotą ponad 2,5 mln zł. Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Navimor Invest S.A. z Gdańska. Przedsięwzięcie było finansowane w całości ze środków budżetu Państwa. Przy nabrzeżu znajduje się ogólnodostępny slip do wodowania łodzi. Sąsiednie Nabrzeże Postojowe wyposażone jest dodatkowo w ogólnodostępny żurawik, o nośności 2t. Dysponentem żurawika jest Bosman Portu Darłowo.


  2.07.2012 |   MIĘDZYNARODOWE SPRZĄTANIE BAŁTYKU

     Urząd Morski w Słupsku przyłączył się do tegorocznej kampanii realizowanej przez Fundację Nasza Ziemia wraz z Fundacją „Sprzątanie Świata-Polska”. Tegoroczne hasło brzmi: „Bałtyk też może… być czysty! być bioróżnorodny! być pełen ryb!”. Kampania MSB ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na złożoność problemów dotyczących Bałtyku oraz zainspirowanie do działania na rzecz jego skutecznej ochrony. Wydarzeniem kulminacyjnym tegorocznych działań będzie przemarsz wybrzeżem otwartego morza od Międzyzdrojów do Helu. Podczas marszu w dniach od 16 do 28 lipca 2012r. przeprowadzony zostanie monitoring wybranych elementów środowiska przyrodniczego oraz czystości nadbałtyckich plaż. Zachęcamy mieszkańców i turystów przebywających na środkowym wybrzeżu do aktywnego udziału w kampanii i szerzenia idei ochrony ekosystemów morskich i nadmorskich.


  28.06.2012 |   ZAKOŃCZONA INWESTYCJA
         W dniu 27 czerwca b.r. nastąpił końcowy odbiór inwestycji realizowanej w ramach wieloletniego programu ochrony brzegów morskich „Budowa opaski brzegowej narzutowej z kamienia łamanego – Kołobrzeg km. 328,90-330,28”. Całkowita wartość inwestycji zamyka się kwotą 9.437 tys. zł. Wykonawcą było przedsiębiorstwo WMW Pestilenz Paraszyce g. Krokowa. Prace zostały zakończone 5 miesięcy przed planowanym terminem. Opaska została wykonana w całości z naturalnego kamienia łamanego. 
  19.06.2012 |   ŚWIATOWY DZIEŃ HYDROGRAFII

      Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej jest organizatorem krajowych obchodów Światowego Dnia Hydrografii (WHD – World Hydrography Day). Tegorocznym hasłem przewodnim WHD jest „Międzynarodowa współpraca hydrograficzna – wsparciem bezpiecznej żeglugi”. Obchody odbędą się 23 czerwca 2012r. w Szczecinie. Planowana jest konferencja hydrograficzna oraz wystawa POLHYDROMOR 2012, prezentująca społeczeństwu dorobek i osiągnięcia instytucji związanych z prowadzeniem działalności hydrograficznej w Polsce.
Z okazji tego wydarzenia Urząd Morski w Słupsku zaprasza w dniu 23 czerwca 2012r. w godzinach od 10.00 do 12.00 do zwiedzania swojego najnowszego nabytku – łodzi do wykonywania pomiarów sondażowych, typu S-10500/K. Jednostka będzie dostępna w Porcie Darłowo przy Nabrzeżu Kołobrzeskim (przy Kapitanacie Portu). Ponadto o godz. 12.00 losowo wybrane osoby zaproszone zostaną na rejs po porcie, połączony z prezentacją działania echosondy wielowiązkowej.

  17.06.2012 |   BEZPIECZNE FALE PRZYGODY

      Pod takim hasłem odbył się 16 czerwca 2012r. w Smołdzinie plener edukacyjny, poświęcony bezpieczeństwu na wodach. W trakcie imprezy odbyły się pokazy ratownictwa morskiego, prezentacja bezpiecznych sportów wodnych oraz liczne konkursy i zabawy z nagrodami. Lokalne stowarzyszenia wystawiły swoje stoiska. Wystąpiły także regionalne kapele ludowe. W organizację imprezy włączyły się m.in. Gmina Smołdzino, Słowiński Park Narodowy, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Szkoła Policji ze Słupska oraz słupski Urząd Morski. Na plaży świetnie bawiło się ponad 300 osób. Gościem specjalnym pleneru był Jan Kozłowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, który w towarzystwie Dyrektora Urzędu Morskiego odwiedził latarnię morską w Czołpinie.
  17.06.2012 |   WYRÓŻNIENIE DLA URZĘDU

      W Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie 15 czerwca b.r. odbyła się doroczna Gala "Laury Starosty Sławieńskiego". Jest to inicjatywa mająca na celu uhonorowanie osób i instytucji, szczególnie zasłużonych dla rozwoju Powiatu Sławieńskiego. Za rok 2011 w kategorii "Inwestycja Roku" wyróżnienie otrzymał Urząd Morski w Słupsku, za realizację inwestycji interwencyjnej przebudowy klifu w m.Jarosławiec. Urząd był nominowany w tej kategorii na wniosek Gminy Postomino.  13.06.2012 |   NAPRAWA BRZEGÓW MORSKICH

      Urząd Morski w Słupsku otrzymał 3,5 mln zł na częściową naprawę brzegów morskich, po intensywnych sztormach styczniowych. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu Państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:
1. Przebudowa uszkodzonych rurociągów refulacyjnych w m. Rowy.
2. Awaryjna przebudowa zjazdu technicznego typu ciężkiego w m. Poddąbie.
3. Awaryjna przebudowa zjazdu i odcinka drogi technicznej z zabezpieczeniem brzegu morskiego i budową slipu dla łodzi rybackich na przystani morskiej w m. Jarosławiec.
4. Przebudowa konstrukcji staw na głowicach falochronów w Porcie Darłowo.
5. Awaryjna budowa 2 odcinków opaski brzegowej z kamienia łamanego o łącznej dł. 150 mb na 329 km brzegu morskiego w m. Kołobrzeg.
6. Przebudowa awaryjnego zabezpieczenia brzegu morskiego w m. Chłopy.
Inwestycje mają być zakończone do końca 2012 roku. Wykonawcy wyłonieni zostaną w przetargach nieograniczonych.

  05.06.2012 |   INFORMACJA dla armatorów jachtów komercyjnych
     Na dostosowanie jachtów do nowych wymagań przewidzianych przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U Nr 228, poz. 1368) armatorzy jachtów komercyjnych mają czas do kwietnia 2013 r.          [Treść ustawy]

     Każdy jacht komercyjny - jednostka przeznaczona do celów sportowych i rekreacyjnych, używana do prowadzenia działalności komercyjnej, a więc świadczenia różnorodnych usług związanych z turystyką i żeglarstwem niezależnie od jej wielkości, powinna spełniać wymogi dotyczące:
pełna treść informacji

  05.06.2012 |   WYPUSZCZANIE FOK DO BAŁTYKU
        Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu od paru lat prowadzi ośrodek hodowli i rehabilitacji fok szarych. Wszystkie urodzone tam lub odratowane foki są wypuszczane na wolność. W dniu 5 czerwca b.r. w Czołpinie na terenie Słowińskiego Parku Narodowego wypuszczono kolejne cztery foki: Lugier, Lubek, Aron i Laskorn. „Chrzestnymi” LUGIERA zostali: Lidia Orłowska-Getler – Wójt Gminy Smołdzino oraz Tomasz Bobin – Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. Uwolnione foki zostały wyposażone w specjalne satelitarne nadajniki. Pozwala to śledzić trasy wędrówek oraz ustalić miejsca odpoczynku i żerowania zwierząt. A wszystko można obserwować na stronie internetowej: www.fokarium.pl , w zakładce: „śledzimy nasze foki”. Działania te z jednej strony wzmacniają naturalne zasoby gatunku a z drugiej mają sprzyjać odtworzeniu się kolonii fok szarych u polskich wybrzeży.

  04.06.2012 |   JUBILEUSZ SAR

     Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia działalności. Uroczyste obchody odbyły się 1 czerwca b.r. w Akademii Morskiej w Gdyni. Historię służby przedstawił Marek Długosz, Dyrektor SAR. Kilkunastu pracowników otrzymało odznaczenia za długoletnią służbę, które wręczyli: Anna Wypych-Namiotko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Życzenia dostojnemu jubilatowi złożyli także Dyrektorzy Urzędów Morskich z Gdyni i ze Słupska. W drugiej części uroczystości zaproszeni goście uczestniczyli w pokazach ratowniczych w wykonaniu jednostek Służby SAR na wodach Zatoki Gdańskiej.
 
Urząd Morski w Słupsku 2013