STRONA GŁÓWNA    |    KONTAKTY    |    O URZĘDZIE    |    STRUKTURA    |    GALERIA
SIEDZIBA GŁÓWNA URZĘDU
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: +48 59 8474256, 8474257,
fax.: +48 59 8474255,
e-mail: sekretariat@umsl.gov.pl
  PION TECHNICZNY
ul. Niemcewicza 15A,  76-200 Słupsk,
tel.: +48 59 8481990, 8481991,
fax.: +48 59 8481990 wew. 43,
e-mail: sekretariat-dt@umsl.gov.pl
FUNDUSZE UNIJNE


 
Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie

     
     W dniu 26 marca 2013 roku
odbyła się konferencja dotycząca projektu. W ramach konferencji uczestnikom zaprezentowano fragmenty obszaru brzegu morskiego, który w ramach realizacji inwestycji zostanie umocniony przez budowę opasek brzegowych. Inwestycja realizowana będzie na czterech odcinkach o łącznej długości 4,5 km.

W chwili obecnej wyłoniony został, w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego, wykonawca zadania związanego w pełnieniem nadzoru inwestorskiego - Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A., ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 SZCZECIN. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego związanego z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych i projektowych, w trybie przetargu ograniczonego, złożone zostały oferty przez dziewięciu potencjalnych wykonawców. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą robót przewidziano na przełomie lipca i sierpnia br.
   


        Dnia 23 stycznia 2012 roku Tomasz Bobin Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie”. W podpisaniu umowy brał udział Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚ i GW w Szczecinie.
- Koszt całkowity projektu wynosi: 128.784.716,00 zł.
- Dofinansowanie z UE to kwota: 109.467.008,60 zł.

Zakres rzeczowy prac w ramach zadania obejmuje:
     1. Wykonanie czterech projektów budowlanych dla każdego odcinka z osobna;
     2. Wykonanie skaningu obszaru inwestycji w zakresie niewybuchów i niewypałów;
     3. Wykonanie wydobycia i utylizacji niewybuchów i niewypałów, w zakresie niezbędnym do wykonania zaprojektowanych obiektów budowlanych, wraz z drogami dojazdowymi oraz ewentualnymi placami składowymi;
     4. Wykonanie czterech odcinków wałów przeciwsztormowych na odcinkach: km 238,8 – 240,1; 244,8 – 246,4; 247,7 – 248,3; 249,7 – 250,7 o łącznej długości 4 500 m;
     5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdego z zabudowanych odcinków.

     Celem projektu jest zwiększenie długości linii brzegowej przywróconej do właściwego stanu, co nastąpi poprzez zahamowanie postępu erozji na wybranych odcinkach brzegu morskiego o łącznej długości 4,5 km . Dzięki budowie systemu ochronnego brzegu morskiego w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie, zostanie zapewniona efektowna ochrona brzegu morskiego o długości 4,5 km bieżących wybrzeża morskiego, na kilometrażu wybrzeża od 237,00 do 250,70, zredukowane także zostaną straty ekonomiczne spowodowane niszczącym działaniem sztormu. Ponadto zwiększona odporność przybrzeża i plaży przyczyni się do ochrony miejscowości sołectwa Lędowo - Modlinek, Modła, Lędowo oraz mieszkańców miejscowości Wicko Morskie przed silnymi wezbraniami wód morskich i potencjalnymi podtopieniami, a także zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu, które będzie możliwe dzięki zahamowaniu postępu erozji na przedmiotowym odcinku brzegu i utrzymanie położenia linii brzegowej.


     Dnia 29 kwietnia 2011 roku zgodnie z zapisami podpisanej w dniu 27 września 2010 roku umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego Urząd Morski w Słupsku złożył wniosek o dofinansowanie Projektu pn.: Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie”. W dniu 18 maja 2011 roku otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie potwierdzenie pozytywnego przejścia oceny wg kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia. Dnia 20 maja 2011 wniosek o dofinansowanie projektu został przesłany do oceny merytorycznej II stopnia.


     Dnia 27 września 2010 roku w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich została zawarta preumowa dla projektu „Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie” pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Urzędem Morskim w Słupsku.

Zakres projektu:
Odcinek brzegu morskiego leżącego na wysokości Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie charakteryzuje się znaczącymi działaniami abrazyjnymi - zanikaniem linii brzegowej. Dlatego też w ramach projektu objęta zostanie odcinkowo linia brzegowa o długości ok. 4,450 km. Odcinki te zlokalizowane są na kilometrażu wybrzeża: 238,5 - 254,5. Odcinki wybrane do ochrony zostały wykazane na podstawie prowadzonego monitoringu brzegu morskiego przez dowództwo CPŚP Wicko Morskie, które w pobliżu zanikającej linii brzegowej posiada cenną infrastrukturę. Szczegółowe wskazania dotyczące form konstrukcji ochronnych na linii brzegowej oraz ich szczególną lokalizację wskaże koncepcja naukowobadawcza wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, które stanowić będą fundament dla właściwej realizacji projektu. Zakłada się wykonywanie konstrukcji ochronnych w postaci opaski brzegowej typu ciężkiego (narzutowe), progów podwodnych i podobne konstrukcje hydrotechniczne. Na etapie przygotowania inwestycji planuje się wykonanie koncepcji naukowo-badawczej, wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz raportem oddziaływania na środowisko. Równolegle zostanie zlecone wykonanie Studium Wykonalności inwestycji wraz z niezbędnymi analizami, które stanowić będzie jeden z załączników do wniosku o dofinansowanie. Właściwy etap realizacji, po złożeniu wniosku o dofinansowanie, zbudowany będzie na zasadzie zaprojektuj i wybuduj (żółty FIDIC).

Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji: czerwiec 2012 roku

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: maj 2014 roku.

Szacowany koszt całkowity projektu: 130 000 000,00zł,
- Fundusz Spójności: 110 500 000 zł,
- Budżet Państwa 19 500 000 zł.