STRONA GŁÓWNA    |    KONTAKTY    |    O URZĘDZIE    |    STRUKTURA    |    GALERIA
SIEDZIBA GŁÓWNA URZĘDU
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: +48 59 8474256, 8474257,
fax.: +48 59 8474255,
e-mail: sekretariat@umsl.gov.pl
  PION TECHNICZNY
ul. Niemcewicza 15A,  76-200 Słupsk,
tel.: +48 59 8481990, 8481991,
fax.: +48 59 8481990 wew. 43,
e-mail: sekretariat-dt@umsl.gov.pl
FUNDUSZE UNIJNE


 
Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie

            

        W dniu 15 grudnia 2014 roku, na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie odbyła się kolejna konferencja prasowa w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich w granicach centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie”. W trakcie konferencji zaprezentowano postęp robót budowlanych oraz efekt wykonanych prac.

Postęp robót budowlanych oraz efekt wykonanych prac.   Postęp robót budowlanych oraz efekt wykonanych prac.

Postęp robót budowlanych oraz efekt wykonanych prac.   Postęp robót budowlanych oraz efekt wykonanych prac.

Postęp robót budowlanych oraz efekt wykonanych prac.   Postęp robót budowlanych oraz efekt wykonanych prac.


             

            W dniu 30 sierpnia 2014 roku podczas konferencji prasowej, mającej miejsce na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych  Wicko Morskie, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych – Budimex S.A.

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych – Budimex S.A.  Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych – Budimex S.A.

Trwają prace związane z realizacją umocnień brzegu morskiego na terenie Poligonu.

Prace związane z realizacja umocnień brzegu morskiego na terenie Poligonu  Prace związane z realizacja umocnień brzegu morskiego na terenie Poligonu

Prace związane z realizacja umocnień brzegu morskiego na terenie Poligonu   Prace związane z realizacja umocnień brzegu morskiego na terenie Poligonu

Prace związane z realizacja umocnień brzegu morskiego na terenie Poligonu   Prace związane z realizacja umocnień brzegu morskiego na terenie Poligonu

Prace związane z realizacja umocnień brzegu morskiego na terenie Poligonu   Prace związane z realizacja umocnień brzegu morskiego na terenie Poligonu


     
     W dniu 26 marca 2013 roku
odbyła się konferencja dotycząca projektu. W ramach konferencji uczestnikom zaprezentowano fragmenty obszaru brzegu morskiego, który w ramach realizacji inwestycji zostanie umocniony przez budowę opasek brzegowych. Inwestycja realizowana będzie na czterech odcinkach o łącznej długości 4,5 km.

W chwili obecnej wyłoniony został, w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego, wykonawca zadania związanego w pełnieniem nadzoru inwestorskiego - Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A., ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 SZCZECIN. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego związanego z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych i projektowych, w trybie przetargu ograniczonego, złożone zostały oferty przez dziewięciu potencjalnych wykonawców. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą robót przewidziano na przełomie lipca i sierpnia br.
   


        Dnia 23 stycznia 2012 roku Tomasz Bobin Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie”. W podpisaniu umowy brał udział Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚ i GW w Szczecinie.
- Koszt całkowity projektu wynosi: 128.784.716,00 zł.
- Dofinansowanie z UE to kwota: 109.467.008,60 zł.

Zakres rzeczowy prac w ramach zadania obejmuje:
     1. Wykonanie czterech projektów budowlanych dla każdego odcinka z osobna;
     2. Wykonanie skaningu obszaru inwestycji w zakresie niewybuchów i niewypałów;
     3. Wykonanie wydobycia i utylizacji niewybuchów i niewypałów, w zakresie niezbędnym do wykonania zaprojektowanych obiektów budowlanych, wraz z drogami dojazdowymi oraz ewentualnymi placami składowymi;
     4. Wykonanie czterech odcinków wałów przeciwsztormowych na odcinkach: km 238,8 – 240,1; 244,8 – 246,4; 247,7 – 248,3; 249,7 – 250,7 o łącznej długości 4 500 m;
     5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdego z zabudowanych odcinków.

     Celem projektu jest zwiększenie długości linii brzegowej przywróconej do właściwego stanu, co nastąpi poprzez zahamowanie postępu erozji na wybranych odcinkach brzegu morskiego o łącznej długości 4,5 km . Dzięki budowie systemu ochronnego brzegu morskiego w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie, zostanie zapewniona efektowna ochrona brzegu morskiego o długości 4,5 km bieżących wybrzeża morskiego, na kilometrażu wybrzeża od 237,00 do 250,70, zredukowane także zostaną straty ekonomiczne spowodowane niszczącym działaniem sztormu. Ponadto zwiększona odporność przybrzeża i plaży przyczyni się do ochrony miejscowości sołectwa Lędowo - Modlinek, Modła, Lędowo oraz mieszkańców miejscowości Wicko Morskie przed silnymi wezbraniami wód morskich i potencjalnymi podtopieniami, a także zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu, które będzie możliwe dzięki zahamowaniu postępu erozji na przedmiotowym odcinku brzegu i utrzymanie położenia linii brzegowej.


     Dnia 29 kwietnia 2011 roku zgodnie z zapisami podpisanej w dniu 27 września 2010 roku umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego Urząd Morski w Słupsku złożył wniosek o dofinansowanie Projektu pn.: Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie”. W dniu 18 maja 2011 roku otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie potwierdzenie pozytywnego przejścia oceny wg kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia. Dnia 20 maja 2011 wniosek o dofinansowanie projektu został przesłany do oceny merytorycznej II stopnia.


     Dnia 27 września 2010 roku w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich została zawarta preumowa dla projektu „Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie” pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Urzędem Morskim w Słupsku.

Zakres projektu:
Odcinek brzegu morskiego leżącego na wysokości Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie charakteryzuje się znaczącymi działaniami abrazyjnymi - zanikaniem linii brzegowej. Dlatego też w ramach projektu objęta zostanie odcinkowo linia brzegowa o długości ok. 4,450 km. Odcinki te zlokalizowane są na kilometrażu wybrzeża: 238,5 - 254,5. Odcinki wybrane do ochrony zostały wykazane na podstawie prowadzonego monitoringu brzegu morskiego przez dowództwo CPŚP Wicko Morskie, które w pobliżu zanikającej linii brzegowej posiada cenną infrastrukturę. Szczegółowe wskazania dotyczące form konstrukcji ochronnych na linii brzegowej oraz ich szczególną lokalizację wskaże koncepcja naukowobadawcza wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, które stanowić będą fundament dla właściwej realizacji projektu. Zakłada się wykonywanie konstrukcji ochronnych w postaci opaski brzegowej typu ciężkiego (narzutowe), progów podwodnych i podobne konstrukcje hydrotechniczne. Na etapie przygotowania inwestycji planuje się wykonanie koncepcji naukowo-badawczej, wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz raportem oddziaływania na środowisko. Równolegle zostanie zlecone wykonanie Studium Wykonalności inwestycji wraz z niezbędnymi analizami, które stanowić będzie jeden z załączników do wniosku o dofinansowanie. Właściwy etap realizacji, po złożeniu wniosku o dofinansowanie, zbudowany będzie na zasadzie zaprojektuj i wybuduj (żółty FIDIC).

Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji: czerwiec 2012 roku

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: maj 2014 roku.

Szacowany koszt całkowity projektu: 130 000 000,00zł,
- Fundusz Spójności: 110 500 000 zł,
- Budżet Państwa 19 500 000 zł.